255264 | WEYN André / Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
R.v.St., 4 november 2010, 7e K., nr. 208669

De klagende partij acht art. 5, 6/, c), DIWB (decreet betreffende het integraal waterbeleid) geschonden doordat het betrokken overstromingsgebied gevoelig vermindert. De schending van deze bepaling kan echter niet worden aangenomen. Er dient immers te worden vastgesteld dat art. 5, 6/, c), DIWB geenszins bepaalt dat de ruimte voor het water of overstromingsgebieden niet mogen worden ingekrompen. Het betreft niet meer dan een doelstelling die moet worden beoogd en waarbij 'zoveel mogelijk' ruimte voor het water wordt gevrijwaard.

Dit betekent niet dat activiteiten of bouwwerken die ruimte van het water innemen ipso facto verboden zouden zijn. Voorts heeft de term 'overstromingsgebied' in art. 5, 6/, c), DIWB een specifieke betekenis die is omschreven in art. 3, 44/, DIWB, met name: 'door bandijken, binnendijken, valleiranden of op andere wijze begrensd gebied dat op regelmatige tijdstippen al dan niet op gecontroleerde wijze overstroomt of kan overstromen en dat als dusdanig een waterbergende functie vervult of kan vervullen'. Uit niets blijkt dat het in casu om een begrensd gebied zou gaan zoals bedoeld in art. 3, 44/, DIWB en de klagende partij toont dit ook niet aan. Ook dienen de ophogingswerken die in het verleden op een deel van het terrein zouden hebben plaatsgevonden thans niet het voorwerp uit te maken van een watertoets. Ten slotte blijkt de deputatie wel degelijk rekening te hebben gehouden met het aspect verstromingsgebied/overstromingsgevaar.

Art. 6, 10/, DIWB ten slotte bepaalt dat de overheid rekening moet houden met het beginsel dat het watersysteem een van de ordenende principes is in de ruimtelijke ordening. Uit de hiervoor vermelde gegevens van de zaak blijkt dat de overheid in casu wel rekening heeft gehouden met het watersysteem, wat blijkt uit de watertoets die zij heeft uitgevoerd. Rekening houden met het watersysteem als ordenend principe impliceert niet dat de overheid geen vergunningen zou mogen afleveren die een impact hebben op dit watersysteem.