266120 | De watertoets: omzien in (toenemende) verwondering
DE SMEDT Peter

T.R.O.S., januari-februari-maart 2012, V.17, (65), 11-18

De auteur bespreekt aan de hand van de rechtspraak de draagwijdte van de watertoets.

Het toepassingsgebied is gevoelig uitgebreid. Er bestaat een zogenaamde mimimumlijst die vergunnings- en planstelsels omvat die verplicht een watertoets moeten ondergaan. Daarnaast kan de Vlaamse Regering die lijst uitbreiden via art. 8, par. 5 van het decreet Integraal Waterbeleid (DIW) (positieve lijst). De auteur bespreekt het cascadesysteem - hierbij wordt bepaald dat de overheid die beslist over een vergunning die reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van een vergunning die reeds onderworpen werd aan de watertoets kan beslissen dat die toets volstaat.

Het doorschuiven van de watertoets van de verkavelingsvergunning naar de stedenbouwkundige vergunning is echter niet toegelaten.