286417 | 24.04.2014 BBHR tot coördinatie van de openbaredienstopdrachten van de operatoren en actoren bij de uitvoering van het waterbeleid en tot oprichting van een Comité van watergebruikers
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2014-08-26

Dit besluit coördineert het waterbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via de creatie van een coördinatieplatform en richt binnen de Raad voor het Leefmilieu een Comité van watergebruikers op om specifieke adviezen in verband met water uit te brengen.

De bijlage bevat een indicatieve kaart van de deelstroomgebieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het coördinatieplatform is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende wateroperatoren en -actoren, namelijk:

  • het Brussels Instituut voor Milieubeheer;
  • VIVAQUA;
  • HYDROBRU;
  • de BMWB.

Het coördinatieplatform is belast met het verzekeren van de gecoördineerde uitvoering van het waterbeleid uitsluitend via het Waterbeheersplan (WBP) en zijn maatregelenprogramma. Hierbij is het zaak om de acties te coördineren, die bedoeld zijn om:

  • de verontreiniging in het oppervlaktewater, het grondwater en de beschermde gebieden te verminderen teneinde de milieudoelstellingen die beoogd worden in de art. 11, 12 en 13 van de ordonnantie 20.10.2006, te bereiken;
  • het hydrografisch net kwantitatief te herstellen en het water opnieuw te integreren in het leefkader onder impuls van met name de realisatie van het blauwe netwerk;
  • het beginsel van terugwinning van de kosten van waterdiensten toe te passen, in het licht van de instrumenten die krachtens art. 38 van de ordonnantie werden goedgekeurd;
  • het duurzaam gebruik van water te promoten;
  • een actief preventiebeleid te voeren om overstromingen door regenval te voorkomen;
  • de productie van energie op basis van water te bevorderen en tegelijk deze natuurlijke hulpbron te beschermen.