295562 | 18.12.2015 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie, TURTELBOOM Annemie
et al.

BS 2015-12-29

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie. Het gaat onder andere over leefmilieu, natuur en energie, mobiliteit en openbare werken, economie, cultuur, onderwijs en energie.

Het decreet is als volgt opgebouwd:


 • Hfst. 1. Algemeen;

 • Hfst. 2. Kanselarij en Bestuur:
  • Afd. 1. Project- en conceptsubsidiëring:
   de art. 2 en 5 van het decreet 22.03.2002 houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten wordt gewijzigd;
  • Afd. 2. Machtiging verkoop vastgoed:
   In afwijking van de wet 31.05.1923 wordt de Vlaamse Regering ertoe gemachtigd onroerende domeingoederen, ongeacht de geschatte waarde ervan, uit de hand of bij wijze van ruiling te vervreemden of er zakelijke rechten op te vestigen. Deze afwijking blijft van toepassing op de beslissingen tot vervreemding van onroerende domeingoederen die gedurende het jaar 2016 zijn getroffen en die op 31.12.2016 nog niet zijn uitgevoerd.
  • Afd. 3. Fonds Onroerende Goederen:
   art. 19, par. 3 van het decreet 21.12.1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 wordt gewijzigd. De middelen van het Fonds Onroerende Goederen mogen tevens aangewend worden voor de betaling van huur, huurlasten en belastingen m.b.t. vastgoed.
  • Afd. 4. Fonds Departement Kanselarij en Bestuur:
   Er wordt een begrotingsfonds Departement Kanselarij en Bestuur opgericht. De volgende bepalingen worden opgeheven:
   • art. 11 en 12 van het decreet 23.12.2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006;
   • art. 80 van het decreet 22.12.2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007;
   • art. 53 van het decreet 23.12.2010 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011.
  • Afd. 5. Wijziging naam DAB Informatie Vlaanderen in DAB ICT:
   art. 79 en het opschrift van hoofdstuk XXIII van het decreet 22.12.2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 wordt gewijzigd.

 • Hfst. 3. Leefmilieu, Natuur en Energie: - (zie doc. nr. 295578)
  • Afd. 1. Gebruikstoestemmingen Minafonds;
  • Afd. 2. Wijziging heffingsregeling wet Oppervlaktewateren en Grondwaterdecreet:
   • Onderafdeling 1. Wet Oppervlaktewateren;
   • Onderafdeling 2. Grondwaterdecreet.
  • Afd. 3. Wijziging heffingsregeling onvergunde lozingen;
  • Afd. 4. Machtiging landinrichtingsplan;
  • Afd. 5. Machtiging overeenkomsten voor technisch beheer.

 • Hfst. 4. Mobiliteit en Openbare Werken:
  Dit hoofdstuk wijzigt art. 42, par. 3, van het decreet 03.07.2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015. Voor de bijdragen van de instellingen belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voortuigen wordt recurrent (en niet enkel in 2015) hetzelfde systeem gehanteerd als gebruikt voor de ontvangsten uit verkeersboetes. Enkel de ontvangsten boven het bedrag van 5.539.000 euro zullen toegevoegd worden aan het Verkeersveiligheidsfonds. Alle ontvangsten tot en met een bedrag van 5.539.000 euro worden beschouwd als algemene ontvangsten voor de Vlaamse overheid.

 • Hfst. 5. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: - (zie doc. nr. 295586)
  • Afd. 1. Fonds Wetenschappelijk Onderzoek;
  • Afd. 2. Bevordering ICT-gebruik in de eerste lijn;
  • Afd. 3. Indexatie werkingsmiddelen.

 • Hfst. 6. Economie, Wetenschap en Innovatie:
  • Afd. 1. Aanpassing decreet Economisch Ondersteuningsbeleid:
   art. 39 van het decreet 16.03.2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid wordt gewijzigd;
  • Afd. 2. Oprichting Fonds winstuitkering LRM:
   Er wordt een fonds opgericht in de zin van art. 12 van het decreet 08.07.2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof. Het Fonds wordt gespijsd met de winstuitkering van de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM).
  • Afd. 3. Fonds voor Europese projecten en bijzondere opdrachten van het Agentschap Ondernemen:
   art. 92bis van het decreet 19.12.2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 wordt gewijzigd.
  • Afd. 4. Researchpark Zellik:
   Deze afdeling voorziet in de wijziging van art. 33 van het decreet 30.06.2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006 en art. 41 van het decreet 21.12.2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002.

 • Hfst. 7. Cultuur, Jeugd, Sport en Media: - (zie doc. nr. 295587)
  • Afd. 1. Correctiefactor loonsubsidies;
  • Afd. 2. Fonds CED-ECP;
  • Afd. 3. Aanpassing decreet Jeugd- en Kinderrechtenbeleid.

 • Hfst. 8. Werk en Sociale Economie: - (zie doc. nr. 295589)
  • Afd. 1. Indieningstermijn betaald educatief verlof;
  • Afd. 2. Oprichting begrotingsfonds terugvorderingen VCF.

 • Hfst. 9. Onderwijs en Vorming: - (zie doc. nr. 295590)
  • Afd. 1. Uitzonderlijke maatregel geïntegreerd onderwijs 2015-2016 buitengewoon basisonderwijs;
  • Afd. 2. Uitzonderlijke maatregel geïntegreerd onderwijs 2015-2016 buitengewoon secundair onderwijs;
  • Afd. 3. Heroriëntering middelen Expertisenetwerk;
  • Afd. 4. Middelenfonds;
  • Afd. 5. Verdeling ZAP, VOZun en puntengewichten;
  • Afd. 6. Herinvestering financiering hogescholen;
  • Afd. 7. ‘Kliks’ variabele onderwijsdelen hoger onderwijs;
  • Afd. 8. Verdeling aanvullende onderzoeksmiddelen;
  • Afd. 9. Verdeling bijkomende financiering hogeronderwijsinstellingen Brussel-Hoofdstad;
  • Afd. 10. Verdeling hbo5-middelen;
  • Afd. 11. Sociale toelage universiteiten;
  • Afd. 12. ‘Klik’ zeevaartschool;
  • Afd. 13. Aanpassing middelen NT2;
  • Afd. 14. Aanpassing deler voor de geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren;
  • Afd. 15. Inschrijvingsgeld deeltijds kunstonderwijs;
  • Afd. 16. Begrotingsfonds dienstverlening AHOVOKS;
  • Afd. 17. Middelen vluchtelingencrisis;
  • Afd. 18. Huursubsidies schoolinfrastructuur.

 • Hfst. 10. Financiën en Begroting: - (zie doc. nr. 295591)
  • Afd. 1. Geïntegreerde woonbonus;
  • Afd. 2. Toepassing afgevlakte gezondheidsindex;
  • Afd. 3. Hervorming Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU);
  • Afd. 4. Opheffing DAB Veiling Emissierechten;
  • Afd. 5. Opheffing Vlaams Toekomstfonds;
  • Afd. 6. Erfbelasting;
  • Afd. 7. Verdeelrecht;
  • Afd. 8. Schenkbelasting;
  • Afd. 9. Onroerende voorheffing;
  • Afd. 10. Compensatie aan de gemeenten voor gederfde opcentiemen onroerende voorheffing;
  • Afd. 11. Kilometerheffing - Vervroegde aanvraag tot vrijstelling;
  • Afd. 12. Eurovignet;
  • Afd. 13. Vergroening van de verkeersbelasting;
  • Afd. 14. Bijsturing van de belasting op de inverkeerstelling;
  • Afd. 15. Administratieve vereenvoudiging in de jaarlijkse verkeersbelasting wanneer een nultarief van toepassing is.

 • Hfst. 11. Energie; - (zie doc. nr. 297726)

 • Hfst. 12. Inwerkingtreding.

nvdr: Het decreet 22.03.2002 houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsproject is opgeheven op 01.01.2017 door het decreet 23.12.2016 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen (zie doc. nr. 307306).

nvdr: In het arrest nr. 83/2017 van 22.06.2017 vernietigt het Grondwettelijk Hof art. art. 128 tot 134 en art. 135, 18°, van het Vlaamse decreet van 18.12.2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 (zie doc. 311688).

 

 link