311831 | 23.06.2017 Ordonnantie wijz. ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid en met betrekking tot de fusie van de wateroperatoren
Min. bevoegd voor Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, VANHENGEL Guy *
et al.

BS 2017-06-28

Deze ordonnantie wijzigt de ordonnantie van 20.10.2006 om de fusie tussen de intercommunales VIVAQUA en HYDROBRU juridisch mogelijk te maken, met het oog op een rationeler, transparanter en performanter beheer van de watersector.

De wateroperatoren (VIVAQUA en HYDROBRU) kunnen zich associëren, middelen samenbrengen, onderling personeel overdragen, deelnemen in elkaars kapitaal met het oog op stroomlijning en efficiëntie in de uitvoering van de openbaredienstopdrachten.

Art. 17 en 18 van de ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeheer worden opgeheven.