322523 | Omgevingsrecht geannoteerd
DE WAELE Tom
et al.

Brugge:Die Keure, (Geannoteerde Wetboeken), 2018, 1124 p.

Dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de belangrijkste omgevingswetgeving in het Vlaamse Gewest. Het boek is ingegeven door de steeds verdergaande integratie van het milieurecht en het ruimtelijkeordeningsrecht. Komen aan bod: het Omgevingsvergunningsdecreet, het Decreet Complexe Projecten, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het Rooilijnendecreet, het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid, het Bodemdecreet, het Natuurbehoudsdecreet, de Milieustakingswet ...

Inhoudstafel:

1. Algemeen:

 1. Decreet 28.03.2014 betreffende de landinrichting  (Landinrichtingsdecreet, B.S. 22.VIII.2014, ed. 2)  (door S. Verbist);
 2. Decreet 04.04.2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges  (DBRC-decreet, B.S. 1.X.2014, ed. 2.)  (door S. Denys);
 3. Decreet 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning  (Omgevingsvergunningsdecreet, B.S. 23.X.2014), uittreksel: art. 1-113 en 386-397.

2. Ruimtelijke ordening en stedenbouw:

 1. Decreet 27.03.2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut (Compensatiedecreet, B.S. 6.V.2009)  (door T. Loose);
 2. Decreet 08.05.2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen  (Rooilijnendecreet, B.S. 3.VII.2009, ed. 2)  (door J. Geens en A. Geerts);
 3. Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening (VCRO), gecoö rdineerd bij Besluit van de Vlaamse Regering 15.05.2009 houdende coö rdinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening (B.S. 20.VIII.2009, ed. 2):
  • Titel I. - Inleidende bepalingen;
  • Titel II. - Planning;
  • Titel III.  - (opgeheven);
  • Titel IV. - Vergunningenbeleid;
  • Titel V. - Diverse bepalingen;
  • Titel VI.  [Versie zoals van toepassing tot 01.03.2018] -  Handhavingsmaatregelen;
  • Titel VI.  [Versie zoals van toepassing vanaf 01.03.2018] - Handhaving;
  • Titel VII. - Diverse temporele en overgangsmaatregelen;
  • Titel VIII. - Aanhalingswijze.
 4. Decreet 25.04.2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18.04.2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan  (Rechtshersteldecreet, B.S. 12.V.2014)  (door M. Roosemont);
 5. Decreet 25.04.2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning  (Handhavingsdecreet, B.S. 27.VIII.2014)  (niet opgenomen; betreft hoofdzakelijk wijzigingen aan de VCRO).

3. Milieu:

 1. Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging  (Wet Oppervlaktewateren, B.S. 1.V.1971, err. B.S. 14.VII.1987)  (door D. Van De Sijpe);
 2. Wet 12.07.1973 op het natuurbehoud  (B.S. 11.IX.1973), uittreksel: art. 51-57, zgn.  Duinendecreet  (door G. Van Hoorick);
 3. Decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer  (Grondwaterdecreet, B.S. 5.VI.1984)  (door D. Van De Sijpe);
 4. Bosdecreet 13.06.1990  (Bosdecreet, B.S. 28.IX.1990)  (door A. Vanhellemont);
 5. Jachtdecreet 24.07.1991  (Jachtdecreet, B.S. 7.IX.1991)  (door S. Desrumaux);
 6. Wet 12.01.1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu  (Wet Milieustakingsvordering, B.S. 19.II.1993)  (door M. Deweirdt en W. Mertens);
 7. Decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid  (Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid, B.S. 3.VI.1995):
  • Titel I. - Algemene bepalingen  (door B. Vanheusden);
  • Titel II. -  Besluitvorming en inspraak  (door B. Vanheusden);
  • Titel III. -  Bedrijfsinterne milieuzorg  (door B. Vanheusden);
  • Titel IV. -  Milieueffect- en veiligheidsrapportage  (door  J. De Coninck);
  • Titel V. -  Exploitatie van inrichtingen en activiteiten en erkende personen  (door W. Poelmans en  B.  Vanheusden);
  • Titel VI. -  Milieubeleidsovereenkomsten  (door B. Vanheusden);
  • Titel VIII. -  Klimaat  (door B. Vanheusden);
  • Titel X. -  Agentschappen  (door B. Vanheusden);
  • Titel XI. -  Strategische advisering  (door B. Vanheusden);
  • Titel XV. -  Milieuschade  (door B. Vanheusden);
  • Titel XVI. -  Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen  (door  P. De Smedt  en Ch. Ponchaut).
 8. Bijlagen;
 9. Decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu  (Decreet Natuurbehoud, B.S. 10.I.1998)  (door H. Schoukens);
 10. Wet 20.01.1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België   (Wet Mariene Milieu, B.S. 12.III.1999, ed. 2)  (door H. Schoukens);
 11. Decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid  (Decreet Integraal Waterbeleid, B.S. 14.XI.2003, ed. 1, err. B.S. 5.XII.2003)  (door P. De Smedt).

 link