De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.


A.C.A.A.
Cass., 13 september 2011, 2e K., nr. P110200N


Een langdurig gebruik van het betrokken perceel als grasland volstaat niet om als historisch permanent grasland te worden beschouwd. De aard van de vegetatie, haar soortenrijkdom, de aard van het milieu en het reliŽf of nog de cultuurhistorische waarde van het perceel vormen bijkomende voorwaarden waaraan eerst moet worden voldaan.Overstromingsveilig bouwen en wonen : Hoe kunt u uw woning beschermen tegen schade door overstromingen?
CoŲrdinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)


In deze brochure legt de CoŲrdinatiecommissie Integraal Waterbeleid uit hoe u overstromingsveilig kunt bouwen of verbouwen. Verder komt men te weten wat men kan doen voor, tijdens en na een overstroming om u zo goed mogelijk te beschermen.


Erembodegem:CoŲrdinatiecommissie Integraal Waterbeleid,2011,25 p.
www.watertoets.be - Geraadpleegd op 05.12.2011Vlaams Gewest / P.M. en P.W.
Cass., 17 juni 2010, 1e K., C090068


Krachtens art. 54, par. 2, van de wet 12.07.1973 op het natuurbehoud, ontstaat het recht op schadevergoeding bij overdracht van het goed, bij de afgifte van een weigering van bouwvergunning of bij de afgifte van een negatief stedenbouwkundig attest, mits de overdracht of de afgifte geschiedt na de bekendmaking van het besluit tot definitieve aanduiding als beschermd duingebied of voor het duingebied belangrijk landbouwgebied. Zolang het recht op schadevergoeding overeenkomstig die bepaling niet is ontstaan, kan in de regel geen vordering tot betaling van schadevergoeding op ontvankelijke wijze worden ingediend.29.11.2011 MB houdende de uitvoering, vergoeding en gefaseerde aanpak van dak- of zoldervloerisolatie in woningen of wooneenheden die gehuurd worden door de categorieŽn van afnemers, vermeld in art. 6.4.1/9 van het Energiebesluit van 19.11.2010
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


Om aan de verplichting vermeld in art. 6.4.1/9 van het Energiebesluit te voldoen, sluit de elektriciteitsdistributienetbeheerder voor de planning en uitvoering van de dak- of zoldervloerisolatie en de begeleiding van de huurder en de verhuurder met ťťn of meer projectpromotoren een samenwerkingsovereenkomst af en brengt het Vlaams Energieagentschap daarvan op de hoogte.


B.S.,09.12.2011,2e uitgave,V.181,(354),7242229.11.2011 MB houdende vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, bedoeld in art. 6.4.1/1, art. 6.4.1/3, art. 6.4.1/4 en art. 6.4.1/5 van het Energiebesluit van 19.11.2010
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


Dit besluit bepaalt de technische eisen en de nadere regels, bedoeld in sommige bepalingen van het Energiebesluit, waaraan de werkzaamheden, producten en installaties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de premies verleend voor energiebesparende werkzaamheden.


B.S.,09.12.2011,2e uitgave,V.181,(354),72416-7242129.11.2011 MB inzake de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de uitvoering van hun REG-actieplannen 2011
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


In 2012 moet elke netbeheerder voor 1 mei aan het Vlaams Energieagentschap een rapport voor de bevordering van het rationeel energiegebruik (REG-rapport) voorleggen over de uitvoering van het REG-actieplan van 2011. Dat rapport moet conform zijn met het rapporteringsmodel dat door het Vlaams Energieagentschap werd opgesteld. Dit besluit bepaalt de inhoud van dit REG-rapport.


B.S.,09.12.2011,2e uitgave,V.181,(354),72428-72430+bijlagen 72430-7243229.11.2011 MB inzake de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de uitvoering van de REG-openbaredienstverplichtingen
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


Vanaf 2013 moet elke netbeheerder voor 1 mei aan het Vlaams Energieagentschap een rapport voor de bevordering van het rationeel energiegebruik (REG-rapport) voorleggen over de uitvoering in het voorgaande kalenderjaar van de REG-openbaredienstverplichtingen. Dat rapport moet conform zijn met het rapporteringsmodel dat door het Vlaams Energieagentschap werd opgesteld. Dit besluit bepaalt de inhoud van dit REG-rapport.


B.S.,09.12.2011,2e uitgave,V.181,(354),72423-72426+bijlagen 72426-72428JONCKHEERE Eric en crts / n.v. Eternit
Rb. Brussel, 28 november 2011, 22e K.


In deze zaak wordt een bedrijf veroordeeld voor grote nalatigheid door een gezin bloot te stellen aan een uiterst toxische want kankerverwekkende substantie (asbest). Art. 23 van de Grondwet waarborgt het recht een waardig bestaan te leiden. Daaronder wordt ondermeer begrepen: het recht op bescherming van de gezondheid en het recht op een gezond leefmilieu. Het bedrijf wordt veroordeeld tot een schadevergoeding wegens bewezen schade en oorzakelijk verband.18.11.2011 Dec. wijz. dec. 08.05.2009 houdende algemene bepalingen betr. het energiebeleid
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


Dit decreet bevat de gedeeltelijke omzetting van de Energieprestatierichtlijn en de Hernieuwbare-energierichtlijn. Dit decreet biedt de mogelijkheid om indien gewenst in nieuwbouwwijken verder reikende E- en K-peilnormen op te leggen. Vanaf 2012 wordt bij de start van de bouwwerken een voorafberekening ingevoerd. Tot slot komen er een aantal aanpassingen met betrekking tot de sancties.


B.S.,15.12.2011,2e uitgave,V.181,(361),74534-7454305.10.2011 V. nr. 29 (Vl.P.): Vlaamse regelgeving - Gemeentelijke reglementen
HENDRICKX Marc
Vlaams Min. van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, BOURGEOIS Geert *


De bijlage bij deze vraag bevat een overzicht van besluiten en decreten afgeleverd door het departement van de minister of het Vlaams Parlement waarvan de toepassing via sanctionerende weg diende te gebeuren door inclusie ervan in de gemeentelijke GAS-reglementering.


nog niet verschenen in het Bulletin Vragen en Antwoorden - Zitting 2010-201118.11.2011 Dec. wijz dec. 28.06.1985 betr. de milieuvergunning en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake de beroepsmogelijkheden
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *
Vlaams Min. van FinanciŽn, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe *


De bevoegdheid in hoofde van overheidsinstanties om beroep in te stellen tegen beslissingen van een politieke overheid, wordt toegewezen aan de leidend ambtenaar van dat orgaan (veelal een agentschap) in plaats van aan een toegewezen (gedelegeerde) ambtenaar. Uiteraard behoudt de leidend ambtenaar wel de mogelijkheid om zijn bevoegdheid, in geval van afwezigheid of verhindering, te delegeren. Wijzigingen inzake de bevoegdheid om hoger beroep aan te tekenen worden beperkt tot beroepen ingesteld tegen milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen, afgegeven door het college van burgemeester en schepenen of de deputatie.


B.S.,19.12.2011,2e uitgave,V.181,(366),78890-7889112.12.2011 MB wijz. MB 13.01.2006 betr. de vorm en inhoud van de startverklaring, het MB 02.04.2007 betr. de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw en het MB 15.09.2009 betr. de vaststelling van de gelijkwaardigheid van innovatieve systemen, bouwconcepten of technologieŽn in het kader van de energieprestatieregelgeving
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


Het decreet 18.11.2011 houdende wijziging van het decreet 08.05.2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid bevat een aantal bepalingen die op 01.01.2012 in werking treden. Hierdoor is het nodig tevens een aantal wijzigingen door te voeren aan verschillende ministeriele besluiten ter uitvoering van de energieprestatieregelgeving die op dezelfde datum in werking dienen te treden.


B.S.,19.12.2011,2e uitgave,V.181,(366),78924-78925+bijlagen 78926-7896628.10.2011 BVR wijz. diverse besluiten tot uitvoering van titel XVI van dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit wijzigt 3 besluiten die het Milieubeleidsdecreet (DABM) uitvoeren, waaronder het Milieuhandhavingsbesluit. De wijzigingen betreffen aanpassingen die noodzakelijk waren om de besluiten in overeensteming te brengen met een aantal verordeningen, met name de verordening tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten, de verordening inzake het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwikverbindingen en -mengsels en de veilige opslag van metallisch kwik en de verordening inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur.


B.S.,21.12.2011,5e uitgave,V.181,(366),80085-80088+bijlagen 80088-8010430.11.2011 KB houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties
Min. van Binnenlandse Zaken, TURTELBOOM Annemie


Dit besluit stelt de veiligheidsvoorschriften vast voor kerninstallaties en strekt er aldus toe uitvoering te geven aan de art. 6 en 7 van Richtlijn 2009/71/Euratom van de Raad 'tot vaststelling van een communautair kader voor de nucleaire veiligheid van kerninstallaties'. Het besluit bevat daartoe generieke veiligheidsvoorschriften (hoofdstuk 2) en specifieke veiligheidsvoorschriften voor de vermogensreactoren (hoofdstuk 3).


B.S.,21.12.2011,5e uitgave,V.181,(366),80011-80016+bijlagen 80017-8004812.12.2011 Uitvoeringsbesluit nr. 2011/850/EU houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijnen 2004/107/EG en 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de onderlinge uitwisseling van informatie en de verslaglegging over de luchtkwaliteit
Europese Commissie


Dit besluit bepaalt de modaliteiten van de verplichte verslaglegging door de lidstaten over de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit en regelt de onderlinge uitwisseling tussen de lidstaten van informatie over netwerken en meetstations, alsmede van de luchtkwaliteitsmetingen die afkomstig zijn van meetstations die door de lidstaten worden geselecteerd voor onderlinge uitwisseling tussen bestaande stations.


Publ.E.U.,17.12.2011,L335/86-91+bijlagen 92-11410.11.2011 BVR houdende de vaststelling van specifieke maatregelen voor de co-existentie van genetisch gemodificeerde suikerbieten met conventionele suikerbieten en biologische suikerbieten
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Sinds 2001 bestaat Europese regelgeving om genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) op de markt te brengen. Landbouwers moeten de landbouwgewassen van hun keuze kunnen verbouwen, of dat nu genetisch gemodificeerde, conventionele of biologische gewassen zijn. Co-existentieregels moeten deze keuzevrijheid verzekeren en economische schade vermijden. Dit besluit bevat specifieke maatregelen voor de co-existentie van genetisch gemodificeerde, conventionele en/of biologische suikerbieten.


B.S.,23.12.2011,1e uitgave,V.181,(375),80271-8027310.11.2011 BVR houdende de vaststelling van specifieke maatregelen voor de co-existentie van genetisch gemodificeerde aardappelgewassen met conventionele aardappelgewassen en biologische aardappelgewassen
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Sinds 2001 bestaat Europese regelgeving om genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) op de markt te brengen. Landbouwers moeten de landbouwgewassen van hun keuze kunnen verbouwen, of dat nu genetisch gemodificeerde, conventionele of biologische gewassen zijn. Co-existentieregels moeten deze keuzevrijheid verzekeren en economische schade vermijden. Dit besluit bevat specifieke maatregelen voor de co-existentie van genetisch gemodificeerde aardappelgewassen met conventionele en/of biologische aardappelgewassen.


B.S.,23.12.2011,1e uitgave,V.181,(375),80275-8027614.12.2011 Besluit van de administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap houdende het vastleggen van de minimale kwaliteitslabels waaraan koelkasten en wasmachines moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een kortingsbon en de minimumvereisten waaraan energiescans moeten voldoen
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Dit besluit legt de minimale kwaliteitslabels vast waaraan koelkasten en wasmachines moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een kortingsbon en de minimumvereisten waaraan energiescans moeten voldoen.


B.S.,23.12.2011,2e uitgave,V.181,(376),80529+bijlagen 80530-80536


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be