De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.


23.12.2011 BVR wijz. een aantal besluiten ter integratie van machtigingen en toestemmingen in de stedenbouwkundige vergunning of de verkavelingsvergunning
Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe *


Dit besluit wijzigt een aantal besluiten ter integratie van machtigingen en toestemmingen in de stedenbouwkundige vergunning of de verkavelingsvergunning die terreinen langs waterwegen of stroken langs autosnelwegen betreffen. Deze wijziging heeft tot doel de administratieve overlast voor de burger te verminderen.


B.S.,17.02.2012,2e uitgave,V.182,(56),11489-11490Milieuwetboek Vlarem I 2012
HEYMAN J.
SMOUT L.


De nieuwe editie bevat enkele recente wijzigingen aan Vlarem I en aan de verwante milieuwetgeving. In de editie 2012 werd het VLAREL, Vlaams Reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu toegevoegd.


Mechelen:Kluwer,2011,ca. [700 p.]12.12.2011 MB betr. de rapportering over de toepassing van de bepalingen uit het besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit bepaalt de gegevens die de exploitanten van het openbaar waterdistributienetwerk ter beschikking moeten stellen over het vorige kalenderjaar over de (niet)huishoudelijke klanten, over het duurzaam watergebruik en lekverliezen, over de uitgevoerde keuringen van binneninstallaties en privéwaterafvoeren en over de klachtenbehandeling.


B.S.,02.02.2012,1e uitgave,V.182,(39),8011-801323.12.2011 Dec. wijz. dec. 30.03.2007 betr. de Brownfieldconvenanten
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Dit decreet verandert het huidige tijdelijk decreet op de Brownfieldconvenanten in een permanent decreet van onbepaalde duur waarbij ook de Brownfieldcel en de rol van de onderhandelaars decretaal wordt verankerd.


B.S.,03.02.2012,V.182,(41),8227-8228L.P.H.S / Stercompost n.v.
Cass., 1 februari 2011, 2e K., P100616


De oorspronkelijke omschrijving van de zorgvuldigheidsplicht van art. 22, tweede lid, Milieuvergunningsdecreet, dat bepaalt dat, ongeacht de verleende vergunning, de exploitant van een inrichting steeds de nodige maatregelen moet treffen om schade, hinder en zware ongevallen te voorkomen en om, bij ongeval, de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu zo beperkt mogelijk te houden, blijft ook na de overheveling van de strafbaarstelling ervan naar Titel XVI Decreet Milieubeleid, verder behouden. De bewoording ervan voldoet aan het legaliteitsbeginsel in strafzaken.D.B. Invest n.v. / Vlaams gewest
Cass., 25 maart 2011, 1e K., C090639


De verwerver van een onroerend goed moet reeds in de fase van de voorafgaande onderhandelingen op de hoogte worden gesteld van de al dan niet verontreiniging van de gronden en de onderhandse akte van overdracht moet de inhoud van het door de overdrager bij OVAM aangevraagd bodemattest bevatten.Europese Commissie / Koninkrijk België
Hof van Justitie EG, 26 mei 2011, 1e K., nr. C-538/09


Door voor bepaalde activiteiten waarvoor een aanmeldingsregeling geldt, geen passende milieueffectstudie te vereisen wanneer deze activiteiten een Natura 2000-gebied kunnen aantasten, is het Koninkrijk België de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens art. 6, lid 3, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21.05.1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.13.12.2011 Richtlijn 2011/92/EU betr. de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (codificatie)
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie


Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening, heeft deze richtlijn tot doel de codificatie van de Richtlijn 85/337/EEG van de Raad 27.06.1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, die herhaaldelijk en ingrijpend is gewijzigd.


Publ.E.U.,28.01.2012,L26/1-7+bijlagen 8-21Vernieuwde watertoets. Vergoedingsregeling bij bouw- en verkavelingsverbod
TOURY John
DENYS Martin


In dit artikel wordt ingegaan op de watertoets zoals deze vandaag bestaat. Daarnaast komt ook de recente wijziging van het uitvoeringsbesluit aan bod dat op 01.03.2012 in werking zal treden. Men focust ook op de problematiek inzake bouw- en verkavelingsvergunningen in geval van een negatieve watertoets. Het artikel eindigt met enkele beschouwingen over de vergoedingsregeling, met name de leer van de quasi-onteigening en de leer van de gelijkheid bij openbare lasten.


NjW,08.02.2012,V.11,(256),82-92Projectoproep 2012 aankoop gronden voor bebossing
Vlaamse overheid - Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)


Minister Schauvliege heeft op het bossencompensatiefonds 1000000 EUR gereserveerd voor steden, gemeenten en provincies om aankopen van gronden voor bebossing te subsidiëren. De subsidie bedraagt 80 % van de aankoopprijs met een maximumsubsidie van 2,5 EUR / m². Enkel nieuw te verwerven gronden komen in aanmerking voor subsidie. Het Agentschap voor Natuur en Bos roept alle Vlaamse steden, gemeenten en provincies op om een bebossingsproject in te dienen.


www.natuurenbos.be - Geraadpleegd op 09.02.2012VISSERS Rudi / Vlaamse Gewest
R.v.St., 3 maart 2011, 7e K., nr. 211730


In deze zaak gaat een vergunningsaanvrager zonder succes in beroep tegen de beslissing houdende weigering van het verzoek tot schrapping van de bijzondere vergunningsvoorwaarde, opgelegd in de milieuvergunning voor het verder exploiteren na verandering door uitbreiding van een gemengde veeteeltinrichting. De verplichting om de betrokken stal ammoniakemissiearm uit te voeren is immers onlosmakelijk verbonden met de overige onderdelen van het milieuvergunningsbesluit, inzonderheid met de geldigheidstermijn van de verleende vergunning.DE WIN Gustaaf en DE BOECK Diane / Vlaamse Gewest
R.v.St., 28 maart 2011, 10e K., nr. 212266


De beslissing waarbij een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor het bouwen van een sporthal moet een formele motivering bevatten waaruit blijkt dat de watertoets is uitgevoerd. Uit die motivering moet meer bepaald blijken, hetzij dat uit de werken waarvoor de vergunning wordt verleend geen schadelijke effecten kunnen ontstaan, hetzij dat zulke effecten wel kunnen ontstaan, maar dat die door het opleggen van gepaste voorwaarden zoveel mogelijk worden beperkt of hersteld.Europese Commissie / Franse Republiek
Hof van Justitie EG, 9 juni 2011, nr. C-383/09


Art. 12, lid 1, sub d, van de habitatrichtlijn verplicht de lidstaten de nodige maatregelen te treffen voor de instelling van een systeem van strikte bescherming van de in bijlage IV, sub a, van die richtlijn vermelde diersoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied, waarbij een verbod wordt ingesteld op de beschadiging of de vernieling van de voortplantings- of rustplaatsen. De omzetting van deze bepaling verplicht de lidstaten niet alleen tot het vaststellen van een volledig rechtskader, maar ook tot het treffen van concrete en specifieke beschermingsmaatregelen. Tevens veronderstelt het systeem van strikte bescherming het vaststellen van coherente en gecoördineerde preventieve maatregelen.v.z.w. Milieufront Omer Wattez / Vlaamse Gewest
R.v.St., 24 februari 2011, 10e K., nr. 211533


Vermits de geplande aardgasleiding een betekenisvolle aantasting van dit gebied zou kunnen veroorzaken diende een 'passende beoordeling' te worden uitgevoerd. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft reeds meerdere malen geoordeeld dat een dergelijke beoordeling inhoudt dat, op basis van de beste wetenschappelijke kennis ter zake, alle aspecten van het plan of het project die op zichzelf of in combinatie met andere plannen of projecten de instandhoudingsdoelstellingen van het betrokken gebied in gevaar kunnen brengen, moeten worden geïnventariseerd.Europese Commissie / Koninkrijk België
Hof van Justitie EG, 5 mei 2011, 8e K., nr. C-265/10


Door niet alle wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te nemen die nodig zijn voor de toepassing van de sancties op overtredingen van Verordening nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), is het Koninkrijk België de krachtens art. 126 van deze Verordening op hem rustende verplichtingen niet nagekomen.V.L. / V.L. en V.W.
Cass., 24 juni 2010, 1e K., nr. C080621


Art. 7 van het Jachtdecreet legt elke houder van het jachtrecht die op welke wijze ook van zijn recht gebruik maakt de verplichting op een door hem opgemaakt plan van zijn jachtterrein met aanduiding van de percelen waarbinnen hij geen jachtrecht heeft in te dienen bij de arrondissementscommissaris of de door de Vlaamse Executieve aan te wijzen ambtenaar, in wiens ambtsgebied het jachtterrein of het grootste gedeelte ervan is gelegen. Het neerleggen van een dergelijk plan ontslaat de indiener ervan niet om in geval van betwisting van zijn jachtrechten voor de rechtbank, dit jachtrecht te bewijzen overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht.UCB n.v. / Rogers Induflex n.v.
Cass., 11 januari 2011, 2e K., P101276


Het misdrijf 'achterlaten van afval' bestaat ook in het schuldig verzuim om de gedeponeerde afval te verwijderen. Dergelijk verzuim kan enkel ten laste worden gelegd aan een persoon die enige zeggenschap heeft en ook juridisch in staat is om tot de verwijdering van de betrokken afval over te gaan. Dergelijk zeggenschap vereist dat men houder is van een zakelijk of een persoonlijk recht.b.v. Hydralibur / Vlaamse Gewest
n.v. F. Industries / Vlaamse Gewest

R.v.St., 4 maart 2011, 10e K., nr. 211807
R.v.St., 4 maart 2011, 10e K., nr. 211806


Een bewoner vraagt de nietigverklaring van een besluit houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Uit de bestreden beslissing blijkt niet, evenmin als uit de andere gegevens van het dossier, dat de bezwaren over het ontbreken van en de tekortkomingen aan de milieueffectrapportage afdoende werden beantwoord. Het Vlaamse Gewest maakt evenmin aannemelijk dat voldaan is aan de decretale vereisten met betrekking tot de inhoud van een milieueffectrapport, zoals die van toepassing waren ten tijde van het nemen van het bestreden besluit.v.z.w. Natuurpunt beheer / Vlaamse Gewest
R.v.St., 16 juni 2011, 10e K., nr. 213916


De motivering van het bestreden besluit laat op het eerste gezicht niet toe te besluiten dat het Vlaamse Gewest de bestreden milieuvergunning heeft verleend met de vereiste zekerheid die waarborgt dat de vergunde activiteiten geen schadelijke gevolgen zullen hebben voor de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen speciale beschermingszone.14.11.2011 V. nr. 126 (Vl. P.): MER-regelgeving - Aanpassing
VERFAILLIE Jan
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Op 24.03.2011 heeft het Europese Hof van Justitie Vlaanderen veroordeeld voor een niet-correcte omzetting van de richtlijn op de milieu-effectenrapportage. Om tegemoet te komen aan het arrest van het Hof van Justitie moet voor een activiteit die opgenomen is in bijlage II van het mer-besluit geval per geval worden onderzocht of een MER vereist is.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2011-2012
www.vlaamsparlement.be25.01.2012 KB wijz. verscheidene bepalingen ter omzetting van Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27.06.2002 betr. de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad, met het oog op het gedeeltelijk omzetten van Richtlijn 2011/15/EU van de Commissie van 23.02.2011 wijz. Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad betr. de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart
Vice-Eerste Min. en Min. van Economie, Consumenten en Noordzee, VANDE LANOTTE Johan *


Dit besluit zet gedeeltelijk de Richtlijn 2011/15/EU tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart om. Het voorziet onder meer dat de schepen moeten zijn uitgerust met een automatisch identificatiesysteem (AIS) en met een reisgegevensrecorder (VDR), overeenkomstig de technische en prestatienormen van hoofdstuk V van het SOLAS-verdrag.


B.S.,15.02.2012,V.182,(53),10997-1100423.01.2012 Verordening (EU) nr. 64/2012 wijz. Verordening (EU) nr. 582/2011 tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 595/2009 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI)
Europese Commissie


Deze verordening bepaalt de specifieke procedures voor de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie in het geval van meerfasentypegoedkeuring, van aanpassingen voor de klant en kleine productievolumes. Ten slotte verwijst het naar de specifiek voor zware bedrijfsvoertuigen ontwikkelde normen voor herprogrammering.


Publ.E.U.,31.01.2012,L287/1-7+bijlagen 8-2316.02.2012 Verordening (EU) nr. 135/2012 wijz. Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betr. de overbrenging van afvalstoffen ter opneming van bepaalde mengsels van afvalstoffen in bijlage III B bij die verordening
Europese Commissie


Bijlage III B bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening. Deze bijlage betreft de aanvullende afvalstoffen van de 'groene' lijst in afwachting van een besluit tot opneming in de desbetreffende bijlagen bij het Verdrag van Bazel of het OESO-besluit.


Publ.E.U.,17.02.2012,L46/30-31+bijlage 3213.01.2012 BVR houdende opheffing van het KB 04.03.1976 betr. de kledij van het personeel van het Bestuur van Waters en Bossen en wijz. BVR 23.07.1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van dec. 21.10.1997 betr. het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit heft het koninklijk besluit op dat de uniformdracht regelt van de bos- en natuurwachters van het Agentschap Natuur en Bos. Overigens wordt art. 17 (beroepsprocedure) van het BVR 23.07.1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu gewijzigd.


B.S.,21.02.2012,V.182,(61),1196617.02.2012 Dec. wijz. diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betr. de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *
Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe *


Dit decreet leidt tot een lagere belasting op de inverkeerstelling voor schone wagens, en een hogere belasting op de inverkeerstelling voor meer vervuilende wagens. Het nieuwe systeem weerhoudt als relevante criteria de euronorm (lucht- of vervuilingcomponent) en de CO2-uitstoot (klimaat- of uitstootcomponent). Beide staan vermeld op het inschrijvingsbewijs van het voertuig en zijn gekend in de databank van de DIV, die de basisstroom zal aanleveren die zal gebruikt worden voor de berekening van de nieuwe belasting op de inverkeerstelling (BIV).


B.S.,23.02.2012,V.182,(64),12502-1250513.01.2012 BVR wijz. BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning, inzake de beroepsmogelijkheden
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit wijst de bevoegdheid van overheidsinstanties om beroep in te stellen tegen beslissingen over milieuvergunningsaanvragen in eerste aanleg genomen door het college van burgemeester en schepenen of door de deputatie, toe aan de leidend ambtenaar van de overheidsinstantie. In de meeste gevallen gaat het dan over de secretaris-generaal (bij departementen) of de administrateur-generaal (bij agentschappen).


B.S.,27.02.2012,V.182,(68),1279510.02.2012 Décision d'exécution n° 2012/115/UE fixant des règles concernant les plans nationaux transitoires visés à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil rel. aux émissions industrielles
Commission européenne


La présente décision fixe les modalités d'application relatives à l'adoption de plans nationaux transitoires pour certaines installations de combustion qui émettent des polluants.


J.O.U.E.,24.02.2012,L52/12-13+annexes 14-2510.02.2012 Uitvoeringsbesluit nr. 2012/115/EU houdende vaststelling van de in Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies bedoelde nationale plannen voor de overgangsfase
Europese Commissie


Dit besluit bepaalt de toepassingsmodaliteiten voor het opmaken van de nationale plannen voor de overgangsfase betreffende bepaalde stookinstallaties die verontreinigende stoffen uitstoten.


Publ.E.U.,24.02.2012,L52/12-13+bijlagen 14-25


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be