De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.


10.02.2012 BVR tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in art. 14, par. 1, tweede lid, van het Mestdecreet van 22.12.2006
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit bepaalt de nitraatresidudrempelwaarden vanaf 2011.


B.S.,02.03.2012,1e uitgave,V.182,(73),13596-13597+bijlagen 13598-1359920.01.2012 BVR wijz. BVR 02.04.2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit wijzigt het besluit tot invoering van het Integrale Milieujaarverslag. De lijst met verontreinigende stoffen en broeikasgassen waarover moet worden gerapporteerd, wordt uigebreid. Voorts worden een aantal drempelwaarden aangepast, die aangeven vanaf welke hoeveelheid de emissie van verontreinigende stoffen moet worden gerapporteerd aan de Vlaamse overheid. Daarnaast wordt de procedure vereenvoudigd om het integrale jaarverslag in te dienen: nu gebeurt dit elektronisch.


B.S.,02.03.2012,1e uitgave,V.182,(73),13672+bijlagen 13673-13773Gemeente Zedelgem / Vlaamse Gewest
R.v.St., 8 december 2011, 7e K., nr. 216732


Het opleggen van bijzondere exploitatievoorwaarden bij het verlenen van een milieuvergunning is in wezen niet ingesteld om tegemoet te komen aan de onzekerheden die een vergunningsdossier oproept, noch om de leemten van een onvolledige of vage vergunningsaanvraag in extremis op te vullen, noch om substantiŽle wijzigingen aan de vergunningsaanvraag door te voeren.O.M. / K.S. en b.v.b.a. D.M.V.G.
Gent, 4 maart 2011


Wanneer uit geen enkel concreet gegeven, zoals in casu, kan afgeleid worden dat de exploitant hetzij de bedoeling heeft om een lokaal met dansgelegenheid te exploiteren, hetzij door zijn persisterende houding, weze het actief of passief, in de hand werkt en/of toelaat dat zijn inrichting de facto geŽxploiteerd wordt als een lokaal met dansgelegenheid, maakt het zeer occasioneel en in de tijd beperkt dansen door enkele bezoekers van de instelling de inrichting niet tot een vergunningsplichtig lokaal met dansgelegenheidF.M. en crts / NMBS Holding n.v. en crts
Rb. Gent, 26 september 2011


Inwoners van een stad hebben een stakingsvordering aanhangig gemaakt bij toepassing van art. 1 van de wet 12.01.1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu. Zij treden op namens de stad, in toepassing van art. 194 GD. De stad zelf komt tussen in de procedure die de inwoners namens haar aanhangig maakten, maar wil die vordering ondersteunen, verderzetten of hernemen, doch haar integendeel bestrijden en vraagt haar als onontvankelijk (minstens ongegrond) af te wijzen. Omdat de stad niet in twee verschillende hoedanigheden aan de procedure kan deelnemen, wordt haar tussenkomst als onontvankelijk afgewezen.Het Hof van Justitie legt een bom onder het Vlaamse m.e.r.-Besluit van 10 december 2004: kunnen er nog kwantitatieve uitsluitingsdrempels worden gehanteerd bij de invulling van de screeningsverplichting?
SCHOUKENS Hendrik


Tijdens de screening wordt - als onderdeel van het milieueffectrapportproces - vastgesteld of een plan of een project mer-plichtig is. Deze screening is verplicht ingevolge art. 4, lid 2, van Richtlijn 85/337, waardoor niet alle projecten een milieueffectrapportage moeten ondergaan, maar alleen die projecten waaruit na screening blijkt dat dit noodzakelijk is. Echter, louter op basis van de omvang van een project besluiten dat dit niet mer-plichtig is, is strijdig met art. 4, lid 2, van de voornoemde Richtlijn. De auteur gaat hier dieper op in.


T.R.O.S.,april-mei-juni 2010,V.15,(58),143-158De herstelvordering op grond van de Milieustakingswet en de Grondwet
VANPRAET JŁrgen
DECOCK Kaat


In deze bijdrage nemen de auteurs de milieustakingswet onder de loep naar aanleiding van een arrest van het Grondwettelijk Hof van 24.02.2011. Achtereenvolgens komen de volgende punten aan bod: 'Een federale wet ter handhaving van gewestelijke bevoegdheid', 'Het optreden van de gemeente: twee hoedanigheden en twee raadslieden' en 'De tegenvordering in de milieustakingsprocedure' .


R.W.,17.03.2012,V.75,2011-2012,(29),1293-129623.12.2011 BVR wijz. BVR 06.02.1991 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning en van het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzakemilieuhygiŽne, wat betreft de actualisatie van voormelde besluiten aan de evolutie van de techniek
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


De titel I en titel II van het VLAREM en de bijlagen worden aangepast om de reglementering inhoudelijk te actualiseren in het licht van de technologische evolutie, om de huidige bestaande administratieve procedures te vereenvoudigen en een oplossing te bieden aan actuele problemen, zoals de regeling voor windturbines en aardgastankstations.


B.S.,21.03.2012,2e uitgave,V.182,(91),16474-16522+bijlagen 16523-1660216.01.2012 Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 244/2012 tot aanvulling van Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad betr. de energieprestatie van gebouwen middels het vaststellen van een vergelijkend methodologisch kader voor het berekenen van kostenoptimale niveaus van minimumenergieprestatie-eisen voor gebouwen en onderdelen van gebouwen
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie


Overeenkomstig art. 5, bijlage I en bijlage III van Richtlijn 2010/31/EU stelt deze verordening een vergelijkend methodologisch kader vast waarmee de lidstaten de kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestatie voor nieuwe en bestaande gebouwen en onderdelen van gebouwen kunnen berekenen.


Publ.E.U.,21.03.2012,L81/18-22+bijlagen 23-36Waterwegwijzer bouwen en verbouwen
Vlaamse Milieumaatschappij


In deze Waterwegwijzer wordt een antwoord geformuleerd op de meest voorkomende vragen inzake de lozing van huishoudelijk afvalwater en regenwater en het drinkwatercircuit. De richtlijnen die het Vlaamse Gewest, lokale overheden en drinkwatermaatschappijen opleggen zijn immers niet altijd duidelijk. Verdere up to date-ondersteuning wordt verleend op de bijhorende website.


Erembodegem:VMM,2012,45 p.
www.vmm.be - Geraadpleegd op 26.03.2012Website Waterwegwijzer voor bouwen en verbouwen
Vlaamse Milieumaatschappij


Op deze website van de Waterwegwijzer voor bouwen en verbouwen vindt men beknopte en aanvullende informatie op de brochure Waterwegwijzer bouwen en verbouwen, die handelt over duurzaam waterverbruik en -beheer bij nieuwbouw of verbouwing. Men vindt er onder andere wetswijzigingen, technische detailinformatie, internetlinks en een vraag- en antwoordrubriek. Omdat de informatie in de Waterwegwijzer ook verandert, wordt de uitgave verder ondersteund op deze website.


www.vmm.be - Geraadpleegd op 26.03.201210.02.2012 Uitvoeringsbesluit nr. 2012/119/EU tot vaststelling van richtsnoeren voor het verzamelen van gegevens, alsook voor het opstellen van BBT-referentiedocumenten en het waarborgen van de kwaliteit ervan als bedoeld in Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriŽle emissies
Europese Commissie


Dit besluit bevat in bijlage de richtsnoeren over het verzamelen van gegevens inzake industriŽle emissies, alsook over de opstelling van beste beschikbare technieken(BBT)-referentiedocumenten en over de kwaliteitswaarborging ervan, inclusief de geschiktheid van de inhoud en de structuur van de documenten als bedoeld onder c) en d) van art. 13, lid 3, van Richtlijn 2010/75/EU zijn in de bijlage bij dit besluit opgenomen.


Publ.E.U.,02.03.2012,L63/1+bijlage 2-3917.02.2012 BVR wijz. KB 24.02.1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, wijz. BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. milieuvergunning en wijz. BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiŽne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit betreft het maximale geluidsniveau van muziek. Het wijzigt bijgevolg Vlarem I en Vlarem II op deze punten. De bedoeling is een evenwicht te vinden tussen voldoende muziekbeleving en het beperken van gehoorschade.


B.S.,29.03.2012,1e uitgave,V.182,(104),20149-20154+bijlage 2015417.02.2012 BVR wijz. BVR 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingeninzake milieubeleid, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Een nieuwe regeling over het maximale geluidsniveau van muziek werd uitgewerkt. Om de inbreuk op een aantal wettelijke verplichtingen die gecreŽerd werden door deze nieuwe regeling, als milieu-inbreuk te kwalificeren, wordt het uitvoeringsbesluit bij het decreet over algemene bepalingen rond milieubeleid aangepast.


B.S.,29.03.2012,1e uitgave,V.182,(104),20159-20160+bijlage 2016116.02.2012 Wet wijz. wet 05.08.2006 betr. de toegang van het publiek tot milieu-informatie
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET JoŽlle *
Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, WATHELET Melchior *


Deze wet heeft tot doel de onafhankelijke werking van de federale Beroepscommissie voor de toegang van het publiek tot milieu-informatie ten volle te garanderen als er tegen haar beslissingen rechtsgedingen worden ingespannen.


B.S.,30.03.2012,2e uitgave,V.182,(107),20286


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be