De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.


MB houdende de bepaling van de klassen van bijdrageplichtige veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2012
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


De overeenkomst over de financiering van de ophaling van dierlijk afval in de zin van art. 3, par. 1, eerste lid, van het BVR 15.12.2006 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval, kan voor de houder van een veebedrijf de vorm van een abonnement aannemen. Dit besluit bepaalt de abonnementsprijzen voor 2012. Alle bedrijven die voor het aanslagjaar 2011 bij de Mestbank een aangifte hebben ingediend, waarop minstens ťťn dier werd aangegeven, worden beschouwd als een bijdrageplichtig veebedrijf.


B.S.,16.04.2012,1e uitgave,V.182,(130),23882-23884MB [Vaststelling van modelformulier voor aanvraag van een bodemattest]
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit stelt een modelformulier voor aanvraag van een bodemattest vast. Dit modelformulier vervangt, vanaf 01.06.2012, het modelformulier dat bij het MB 25.03.2010 werd vastgesteld.


B.S.,12.04.2012,1e uigave,V.182,(126),23574MB houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC), gevoegd in dit besluit, wordt goedgekeurd.


B.S.,19.04.2012,1e uitgave,V.182,(136),24422-24424MB wijz. MB 24.01.2011 tot uitvoering van BVR 17.12.2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de wijziging van de limitatieve technologieënlijst
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Dit besluit past de limitatieve technologieënlijst aan in het MB 24.01.2011 tot uitvoering van het MB 17.12.2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest omdat het, voor de competitiviteit van de ondernemingen in het Vlaamse Gewest in het algemeen, en voor hun ecologische voetafdruk in het bijzonder, noodzakelijk is om te voorzien in adequate steunmaatregelen die steun mogelijk maken voor nieuwe technologieën.


B.S.,25.04.2012,1e uitgave,V.182,(144),25136+bijlagen 25137-25284v.z.w. Fost Plus / Interregionale verpakkingscommissie
R.v.St., 28 juni 2011, 9e K., nr. 214232


De Raad van State vernietigt de beslissing van de Interregionale Verpakkingscommissie betreffende de vergoeding van de kosten voor de gescheiden inzameling van karton op de containerparken. Er was immers geen sprake van een reden van algemeen belang die een grond kon zijn om de bestaande overeenkomst te wijzigen.v.z.w. Vogelbescherming Vlaanderen / Vlaamse Gewest
R.v.St., 7 juli 2011, 7e K., nr. 214492


Geen enkele bepaling schrijft absoluut voor dat de overheid moet weigeren een nieuw jachtbesluit uit te vaardigen tenzij is voorzien in een volledige kwantitatieve en kwalitatieve compensatie in geval van aantasting van de natuurwaarden.n.v. Immo Bruyninx / Vlaamse Gewest
R.v.St, 30 april 2009, 7e K., nr. 192851


De eenzijdige verbintenis, die in art. 39, par. 2, b), van het bodemsaneringsdecreet is voorzien, is slechts een modaliteit om toe te laten dat de overdracht van de grond zou kunnen gebeuren vooraleer de sanering is gebeurd en kan derhalve geen bron zijn van saneringsverplichting.16.03.2012 Dec. houdende diverse bepalingen inzake energie
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


Traditioneel werd de distributie van elektriciteit beschouwd als een aangelegenheid van gemeentelijk belang. Ten gevolge van de regionalisering van energiebevoegdheden zijn de gewesten onder andere bevoegd geworden voor de distributie en het plaatselijk vervoer van elektriciteit door middel van netten waarvan de nominale spanning lager is dan of gelijk aan 70000 volt. Het Vlaams Gewest had de uitvoering van deze bevoegdheden geregeld in het Elektriciteitsdecreet. Door deze regelingen waren verschillende van de bepalingen uit de wet van 1925 overbodig geworden of zelfs impliciet opgeheven. Andere bepalingen zijn dan weer dringend toe aan enerzijds modernisering en anderzijds aanpassing aan de veranderde juridische toestand.


B.S.,02.04.2012,1e uitgave,V.182,(109),20677-20680VAN MEERBEEK Johan en DE SMEDT Filip / Deputatie van de Provincie Limburg
R.v.St., 1 december 2011, 7e K., nr. 216620


In deze zaak bekomt men de vernietiging van het besluit van de deputatie houdende inwilliging van een beroepschrift tegen de beslissing van het college waarbij de milieuvergunning werd geweigerd voor het verder exploiteren en veranderen van een vergund fruitteeltbedrijf. Uit de overwegingen blijkt immers niet dat werd nagegaan of de nieuwe vergunde constructie op zichzelf de belevings- en schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengt of niet verder in gevaar zou brengen, gelet op de plaats van inplanting, het volume, ... .Stad Eeklo / Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
R.v.St., 8 december 2011, 7e K., nr. 216729


De aanleg van een groenscherm vormt in materieel opzicht geen deugdelijke verantwoording voor het verlenen van een vergunning voor een inrichting die manifest de open ruimte aantast. Een groenscherm kan hoogstens zorgen voor een betere visuele integratie van bepaalde bouwwerken, maar verandert niets aan het feit dat die bouwwerken, precies doordat ze de openheid en het ongeschonden karakter van een gebied onherroepelijk tenietdoen, in ruimtelijk opzicht onaanvaardbaar zijn. Bijgevolg is de bestreden milieuvergunning niet gestoeld op rechtens aanvaardbare motieven.JANSEN Erik / Vlaamse Gewest
R.v.St., 8 december 2011, 7e K., nr. 216731


Door inzake de MER-plicht uit te gaan van de milieutechnische eenheid wordt geen eenheid van vergunning, maar wel een eenheid van beoordeling beoogd. Bedoeling is dat rekening wordt gehouden met de gezamenlijke milieu-impact van de verschillende inrichtingen. Deze gezamenlijke milieu-impact wordt geŽvalueerd in een MER dat bij de milieuvergunningsaanvraag moet worden gevoegd. In tegenstelling tot wat de vergunningsaanvrager laat gelden is het voor de MER-plicht dus wel degelijk relevant of er al dan niet een milieutechnische eenheid bestaat.KOSLOWSKI Emmanuel / Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
R.v.St., 28 april 2011, 7e K., nr. 212812


De Raad van State vernietigt het besluit van de deputatie inzake het beroep ingesteld tegen de beslissing van het college waarmee aan een bedrijf de milieuvergunning wordt verleend voor het exploiteren van een wasserij/droogkuis. Het is immers niet toegelaten om aan een vergunningsplichtige exploitatie een ambachtelijk karakter toe te kennen door dat karakter alleen af te leiden uit verondersteld ambachtelijke activiteiten die zelf hooguit zijdelings vergunningsplichtig zijn.VORSSELMANS Carl en crts / Deputatie van de provincie Antwerpen
R.v.St., 11 juli 2011, 7e K., nr. 214530


Aangenomen wordt dat een dansgelegenheid, die een capaciteit heeft voor ongeveer 400 bezoekers, een ernstige nadelige weerslag kan hebben op de woon- en leefkwaliteit van de omwonenden. Zulks is in voorliggende zaak zeker het geval voor een buurman die een aangrenzend gebouw bewoont. Daarbovenop komt dat het bestreden besluit en inzonderheid de erin vervatte afwijking op art. 5.32.2.2, par. 2, eerste lid, Vlarem II tot gevolg heeft dat van donderdagavond tot zondagochtend de activiteiten gedurende de volledige nacht mogen plaatsvinden.Grimkovskaya / Ukraïne
The European Court of Human Rights, 21 July 2011


The cumulative effect of noise, vibration and air and soil pollution generated by the motorway significantly deterred the applicant from enjoying the rights guaranteed by art. 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The Government had not taken all reasonable actions to ensure a fair balance between her interests and those of the community.Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl en Eolica di Altamura Srl / Regione Puglia
Hof van Justitie EG, 21 juli 2011, 1e K., nr. C-2/10


De habitat-en de vogelrichtlijn, alsmede richtlijnen 2001/77 en 2009/28 moeten in die zin worden uitgelegd dat zij zich niet verzetten tegen een wettelijke regeling die de installatie van niet voor eigen gebruik bestemde windmolens in tot het Natura 2000-netwerk behorende gebieden verbiedt zonder enige voorafgaande beoordeling van de milieueffecten van het project voor het specifiek getroffen gebied, mits daarbij het beginsel van non-discriminatie en het evenredigheidsbeginsel worden geŽerbiedigd.16.03.2012 BVR wijz. BVR 02.03.2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten voor de renovatie van een woning aangaande buitenschrijnwerk en van het Energiebesluit van 19.11.2010 wat betreft de REG-premie van de netbeheerder aangaande zonneboilers op woongebouwen
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


Gemotiveerd door de omstandigheid dat de federale overheid de belastingvermindering en het belastingkrediet voor investeringen in zonneboilers die werden geÔnstalleerd op woongebouwen vanaf inkomstenjaar 2012 heeft afgeschaft, heeft de Vlaamse Regering een aantal maatregelen genomen ter ondersteuning van energiezuinige renovaties. Voor facturen van 2012 wordt een verhoogde renovatiepremie ingevoerd voor de vervanging van ramen. Vanaf 2013 wordt aan deze verhoogde tussenkomst een voorlopersbeleid gekoppeld met strengere Uw- en Ug-waarden. Verder wordt de REG-premie voor zonneboilers verhoogd.


B.S.,02.04.2012,1e uitgave,V.182,(109),20683-2068416.03.2012 BVR wijz. BVR 31.03.2006 houdende de werking van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit verbetert de praktische werking van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) door aanvullende delegaties te verlenen aan het hoofd van OVAM bij verwerving en vervreemding van onroerende goederen.


B.S.,11.04.2007,1e uitgave,V.182,(124),23417De prejudiciŽle vraag over art. 47, par. 2quater, juncto art. 47, par. 2, 7į ,8į en 9į , van het dec. van het Vlaamse Gewest 02.07.1981 betr. de voorkoming en het beheer van afvalstoffen
Grondwettelijk Hof, 16 februari 2012, arrest nr. 21/2012


Art. 47, par. 2quater, van het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen is discriminerend in zoverre er niet in voorzien is dat de voor de heffingen gevestigd in 2003 toepasselijke verminderingscoŽfficiŽnt 0,7 geldt voor de heffingen die de heffingsplichtigen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting, dienen te betalen voor het storten van bedrijfsafvalstoffen op stortplaatsen vergund voor huishoudelijke afvalstoffen.


B.S.,12.04.2012,1e uitgave,V.182,(126),23595-2360011.01.2012 V. nr. 95 (K.): Bekendmaking van gegevens van waterzuiveringstations aan de brandweerdiensten (SV 493)
DIERICK Leen
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET JoŽlle *


Naast de grote rioolwaterzuiveringsstations vallen de meeste andere waterzuiveringsinstallaties onder het toezicht van de gemeenten. De brandweerkorpsen kunnen dus via de gemeente waaronder zij ressorteren, toegang krijgen tot de gegevens van deze waterzuiveringsstations.


V. en A.,K.,26.03.2012,2011-2012,(58),16723.03.2012 Dec. wijz. wet 05.07.1956 betr. de wateringen, van de wet 03.06.1957 betr. de polders, van de wet 28.12.1967 betr. de onbevaarbare waterlopen, wat betreft de integratie van toestemmingen en machtigingen in de stedenbouwkundige vergunningverlening en wijz. dec. 08.05.2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen, wat betreft de regeling betreffende de achteruitbouwstrook en de nog niet gerealiseerde rooilijn
Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken, CREVITS Hilde *
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *
Vlaams Min. van FinanciŽn, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe *


Dit decreet heeft tot doel sectorale machtigingen en toestemmingen te integreren in de stedenbouwkundige vergunning. Het betreft de integratie van machtigingen voor werken met betrekking tot onbevaarbare waterlopen en voor afwijkingen ten opzichte van de achteruitbouwstrook door de wegbeheerder. Tegelijk met deze vereenvoudiging worden tevens een aantal correcties doorgevoerd.


B.S.,20.04.2012,2e uitgave,V.182,(139),24531-2453223.03.2012 Dec. wijz. dec. 28.06.1985 betr. de milieuvergunning, van het dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *
Vlaams Min. van FinanciŽn, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe *


Dit decreet wijzigt het juridische kader van de milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van de veroordeling van BelgiŽ door het Hof van Justitie over de correcte toepassing van art. 4 en bijlagen II en III van de richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.


B.S.,20.04.2012,2e uitgave,V.182,(139),24534-24537Gedragscode invasieve planten
AlterIAS


Deze gedragscode, dat op de professionele groensector richt en dus onder meer op de openbare groenvoorzieners, beoogt de verspreiding van invasieve planten in parken, tuinen, vijvers en langs wegen te beperken, door een mentaliteitswijziging in het hoofd van de actoren van deze groenvoorzieners. Het gaat over een regulerend instrument dat complementair is aan de bestaande wetgeving met betrekking tot natuurbehoud.


http://www.alterias.be - Geraadpleegd op 20.04.201223.03.2012 BVR wijz. BVR 18.01.1995 betr. de organisatie van het jachtexamen, van BVR 30.05.2008 betr. de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 01.07.2008 tot en met 30.06.2013 en van BVR 30.05.2008 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit past het jachtexamenbesluit, het jachtopeningstijdenbesluit en het jachtvoorwaardenbesluit aan. De wijzigingen beogen onder meer een administratieve vereenvoudiging (onder andere het afschaffen van de meldingsplicht voor zondagsjachtactiviteiten, de gelijkschakeling van rapporteringsdata en het ter beschikking stellen van meldingsformulieren aan de jager via de website van het Agentschap Natuur en Bos). Tevens wordt de bijzondere jacht op de vos onder strikte voorwaarden toegelaten en is een duidelijke regeling opgenomen voor jacht bij sneeuw en langdurige vorst.


B.S.,24.04.2012,1e uitgave,V.182,(143),24921-24923


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be