De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.


20.12.2011 V. nr. 44 (K.): De doortocht door ons land van hoogradioactief afval (SV 599)
DEVIN Laurent
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle *


Het Crisiscentrum van de regering verstrekt via de gouverneurs in de fase van voorbereiding een eerste kennisgeving aan de burgemeesters van alle gemeenten die door het konvooi voor radioactieve materialen worden aangedaan, in principe dertig dagen vóór het transport. Enkele dagen voor het transport plaatsvindt, worden de betrokken burgemeesters op dezelfde wijze ingelicht betreffende het specifieke tijdschema. Deze procedure wordt geregeld geëvalueerd en, zo nodig, bijgesteld.


V. en A.,K.,02.04.2012,2011-2012,(59),197-19918.01.2012 V. nr. 214 (K.): Radioactieve bliksemafleiders (SV 232)
LOGGHE Peter
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle *


De aansprakelijkheid van de overheid zou in het geding kunnen zijn indien het radioactieve toestel vergund werd door de overheid of indien een overheidsinstantie er de eigenaar van is. In de overige gevallen, met name die van een niet-vergunde radioactieve bliksemafleider in privé bezit, lijkt een overheidsaansprakelijkheid moeilijk aantoonbaar.


V. en A.,K.,02.04.2012,2011-2012,(59),236-23923.03.2012 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 08.07.2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden, wijz. art. 4 van het BVR 09.02.2007 houdende bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid, tot opheffing van hoofdstuk III van het BVR 27.01.2006 tot instelling van bepaalde rundvleespremies, en tot opheffing van diverse regelingen
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Dit besluit wijzigt enkele besluiten over de bedrijfstoeslagregeling en steunmaatregelen voor landbouwers. Het gaat daarbij onder andere om het ontkoppelen van de verwerkingssteun voor vezelvlas en -hennep en de premie voor eiwithoudende gewassen, specifieke steun voor groenbedekkers en voor de instandhouding van het Piétrainras in de varkenssector en een aantal verduidelijkingen en het opheffen van achterhaalde regelingen.


B.S.,03.05.2012,V.182,(152),26251-26254Goedgekeurde geluidsnormen muziekactiviteiten
Vlaamse overheid - Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)


De Vlaamse Regering keurde op 17.02.2012 de geluidsnormen voor muziekactiviteiten definitief goed. De normen beogen een evenwicht tussen voldoende muziekbeleving en het beperken van gehoorschade. Vanaf 01.01.2013 zijn de normen bindend en afdwingbaar.


www.lne.be - Geraadpleegd op 07.05.201230.03.2012 BVR wijz. KB 29.11.1968 houdende vaststelling van de procedure bij de onderzoeken de commodo et incommodo, voorgeschreven door de wet 28.12.1967 betr. de onbevaarbare waterlopen en wijz. diverse bepalingen van BVR 24.07.2009 tot uitvoering van de onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht en de vergoedingsplicht van titel I van dec. 18.07.2003 integraal waterbeleid en tot aanvulling ervan met een regeling voor de afbakening van overstromingsgebieden
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *
et al


Bij de evaluatie van de overstromingen van november 2010 is gebleken dat er nood is aan bijkomende overstromingsgebieden om piekdebieten te kunnen opvangen. In het decreet Integraal Waterbeleid was al de mogelijkheid voorzien om buiten de waterbeheerplannen overstromingsgebieden af te bakenen bij beslissing van de Vlaamse Regering. Dit besluit geeft nu invulling aan deze tussentijdse afbakening en maakt het mogelijk om voor de vaststelling van de tweede generatie waterbeheerplannen overstromingsgebieden af te bakenen.


B.S.,09.05.2012,1e uitgave,V.182,(160),27322-27325Duurzame overheidsopdrachten inbouwen in lokaal beleid : Modeltekst voor bestuursakkoord of algemeen meerjarenplan
VANDERMEEREN Leen


De auteur geeft enkele modellen waarmee de besturen die de principes van duurzame ontwikkeling bij aankopen en andere overheidsopdrachten willen toepassen aan de slag kunnen.


www.vvsg.be - Geraadpleegd op 09.05.2012Aandachtspunten bij duurzaam aanbesteden
VERHOEVEN Alex


De auteur bespreekt de principes van duurzaam aankopen bij overheidsopdrachten. Hierbij worden ecologische en sociale criteria onder de loep genomen.


www.vvsg.be - Geraadpleegd op 09.05.201220.04.2012 BVR inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties en de inzet van flexibele mechanismen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit behandelt de verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties en de inzet van flexibele mechanismen. Het gaat om een gedeeltelijke omzetting van een Europese richtlijn. De aanpassingen aan de regelgeving zijn dringend omdat het Vlaamse Gewest een lijst moet bezorgen aan de Europese Commissie met alle installaties gelegen op het Vlaamse grondgebied die onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen, samen met de daarbij kosteloze toewijzingen, berekend overeenkomstig geharmoniseerde toewijzingsregels.


B.S.,10.05.2012,1e uitgave,V.182,(162),27474-27491+bijlagen 27492-27526Commissie van de Europese Gemeenschappen / Republiek Oostenrijk
Hof van Justitie EG, 21 december 2011, Grote K., nr. C-28/09


Door op een deel van de autosnelweg een rijverbod in te stellen voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton die bepaalde goederen vervoeren om de luchtkwaliteit te verbeteren, is Oostenrijk de krachtens de art. 28 EG en 29 EG op haar rustende verplichtingen niet nagekomen. De ongeschiktheid van de twee belangrijkste door de Commissie als minder beperkend voor het vrije goederenverkeer aangevoerde alternatieve maatregelen is niet aangetoond.De onoverwinnelijke rechtsdwaling en de noodtoestand in het bijzonder met betrekking tot milieumisdrijven
VAN VOLSEM Filip


Wanneer men beticht wordt van een milieumisdrijf, bestaat de verdediging er vaak in om een beroep te doen op de onoverwinnelijke rechtsdwaling en de noodtoestand. Dit is echter moeilijk te bewijzen omdat ook op vlak van milieurecht iedereen geacht wordt de wet te kennen. De auteur gaat hier dieper op in.


T.Milieurecht,april 2012,V.21,(1),4-24O.M. / n.v. L.. en V.D.S.
Gent, 24 juni 2011


Uit art. 5.2.3bis.4.18, par. 1 VLAREM II vloeit voor een specifieke exploitant, waaraan de eerste beklaagde beantwoordt, de verplichting voort periodiek diverse emissiemetingen te laten uitvoeren.O.M. en Vlaams Gewest / S.B. en n.v. M.
Corr. Turnhout, 21 september 2011


Het misdrijf bestond erin dat de werken werden gestart met miskenning van de in de stedenbouwkundige vergunning opgelegde voorwaarde om de werken pas aan te vatten, na voorafgaandelijk archeologisch onderzoek van de bedreigde terreinen.P.M. / D.M. en crts
Gent, 28 oktober 2011


De rechter kende in deze zaak een vergoeding toe voor restschade na uitgevoerde saneringswerken door de aansprakelijke partij.b.v.b.a. F.R. / n.v. C-I
Brussel, 7 november 2011


Het Bodemsaneringsdecreet legt aan de huurder de verplichting op om een aantal formaliteiten te vervullen op het einde van de huurovereenkomst. Zolang de verplichte bodemsaneringsprocedure nog niet is afgerond, verkeert de verhuurder in de onmogelijkheid het goed opnieuw te huur te stellen en kan deze bijgevolg aanspraak maken op een vergoeding wegens de economische onbeschikbaarheid van het goed.Droit européen de l'environnement et de la santé. L'ambition d'un niveau élevé de protection
MISONNE Delphine


Cet ouvrage se penche sur la portée du niveau de protection exigé par le droit européen de l'environnement et de la santé. Il étudie l'impact que cette exigence d'un niveau élevé de protection peut avoir sur la jurisprudence et s'interroge sur l'influence qu'elle pourrait avoir sur le pouvoir d'appréciation des décideurs.


Limal:Anthemis,2011,458 p.x en crts / Stad Antwerpen en crts
Rb. Antwerpen, 7 mei 2012


Volgens art. 194 GD kunnen de inwoners van een gemeente, namens de gemeente in rechte optreden tot bescherming van het leefmilieu wanneer de vordering in hoofde van de gemeente een eigen belang vertoont en wanneer het college van burgemeester en schepenen zelf niet in rechte optreedt. De substitutieregeling wordt aangereikt aan de inwoners van een gemeente om bij stilzitten van de gemeente zelf een procedure namens de gemeente tegen een derde op te starten. Het procederen namens de gemeente op basis van deze regeling, tegen de gemeente, is uitgesloten. Om te procederen tegen de gemeente zijn andere procedures voorzien.23.03.2012 BVR houdende verlening van de waarborg van het Vlaamse Gewest voor de leningen die door het Fonds ter reductie van de globale energiekost worden toegestaan aan diverse Lokale Entiteiten
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *
Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe *


Onder de voorwaarden, vermeld in het BVR 10.09.2010 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder een waarborg kan worden verleend voor de terugbetaling van leningen, toegestaan door het Fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE), wordt de waarborg van het Vlaamse Gewest verleend om de leningen terug te betalen die door dit fonds, worden toegestaan aan elk van de Lokale Entiteiten opgenomen in de bijlage bij dit besluit.


B.S.,17.05.2012,V.182,(172),28902-28903+bijlage 2890317.02.2012 BVR tot vaststelling van het Vlaams reglement betr. het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen [ VLAREMA ]
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit bevat het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA). Het VLAREMA bouwt verder op het Vlaams Reglement inzake Afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) uit 1997 en voert het Materialendecreet uit dat de basis is voor de overgang van een afvalstoffenbeleid naar een duurzaam materialenbeleid.


B.S.,23.05.2012,1e uitgave,V.182,(178),29590-29684+bijlagen 29685-2974207.05.2012 Uitvoeringsbesluit nr. 2012/249/EU betr. de vaststelling van opstart- en stilleggingsperioden voor de toepassing van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies
Europese Commissie


Dit besluit bevat regels betreffende de vaststelling van de in art. 3, lid 27, en in bijlage V, deel 4, punt 1, bij Richtlijn 2010/75/EU bedoelde opstart- en stilleggingsperioden voor stokingsinstallaties.


Publ.E.U.,09.05.2012,L123/44-46+bijlage 47O.M. en Natuurpunt Beheer v.z.w. / T.E. en Watering 'het Schulensbroek'
Antwerpen, 18 februari 2010


Ter zake argumenteert de beklaagde tevergeefs dat zij normale 'onderhoudswerken' zou hebben uitgevoerd die niet aan een vergunningsverplichting zouden onderworpen zijn. De beklaagde gaat voor deze verkeerde veronderstelling uit van het vergunningskader inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw terwijl het hier gaat om natuurbeschermingsrecht. Uit de vaststellingen blijkt reeds dat het hier niet om 'normale onderhoudswerken' gaat gelet op het verregaand en ingrijpend karakter ervan met miskenning van de goede regels van het natuurbehoud en de algemene zorgplicht.b.v. Hydralibur / Vlaamse Gewest
R.v.St., 25 november 2011, 10e K., nr. 216492


Een bewoner vraagt de nietigverklaring van een besluit houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De bewoner voert hierbij een reeks grieven aan, waarvan geen enkele tot de vernietiging leidt. De bewoner toont onder andere niet aan dat het bestreden gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan een schending inhoudt van het ruimtelijk structuurplan.BROWAEYS Paul en MARCHAND Monique / Vlaamse Gewest
R.v.St., 17 november 2011, 7e K., nr. 216288


De klagende partijen zijn mede-eigenaar van een aantal percelen die begrepen zijn in de thans bestreden onteigening. In de bestreden beslissing is de motivering van de hoogdringendheid van de onteigening niet afdoende. Het is niet omdat bepaalde waterbouwkundige werken hoogdringend zijn dat een daaruit voortvloeiende noodzaak tot natuurcompensatie eveneens hoogdringendheid is. Zowel het voorwerp als het doel van waterbouwkundige werken enerzijds en natuurcompensatie anderzijds verschillen fundamenteel.VAN DE SOMPELE Gunther / Gemeenten Essen en crts
R.v.St., 28 september 2011, 10e K., nr. 215385


De plannende overheid heeft in deze zaak op het eerste gezicht het probleem van de afwatering van de begraafplaats niet afdoende concreet onderzocht in al zijn aspecten. De Raad van State beveelt dan ook de schorsing van het besluit houdende de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.SPRANGHERS Linda / Stad Zottegem
R.v.St., 12 september 2011, 10e K., nr. 215057


Een beslissing waarbij een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend, moet een formele motivering bevatten waaruit blijkt dat de in art. 8, par. 1, DIWB bedoelde watertoets is uitgevoerd.Handleiding bij de afbakening van de afvalfase: materialen, afvalstoffen en grondstoffen in de kringloop
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)


De nieuwe Kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen werd omgezet in het Materialendecreet en het bijhorende uitvoeringsbesluit VLAREMA. Deze handleiding geeft meer uitleg over de gestelde voorwaarden die vervuld moeten zijn om een materiaal als grondstof en niet als afvalstof te beschouwen.


www.ovam.be - Geraadpleegd op 21.05.2012
Mechelen:OVAM,2012,12 p.20.04.2012 BVR wijz. diverse bepalingen van BVR 21.12.2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Dit besluit wijzigt het besluit over het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling. De wijzigingen beogen enerzijds de controleerbaarheid van de maatregelen te verhogen en anderzijds de invoering van een plafond voor uitbetaling in relatie met de contractuele oppervlakte.


B.S.,22.05.2012,V.182,(177),29407-29409+bijlage 2940920.04.2012 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


In dit verzameldecreet inzake leefmilieu en natuur komen veel verschillende thema's aan bod zoals bebossing van agrarische gebieden, procedures voor het verhuren van het jachtrecht en het schrappen van de aanstellingstermijn van de stuurgroep die de opmaak van het milieurapport begeleidt.


B.S.,22.05.2012,V.182,(177),29396-2940120.04.2012 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur - Wet oppervlaktewateren (art. 4, 5, 6)
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Art. 32duodecies van de wet 26.03.1971 op de bescherming op oppervlaktewateren tegen verontreiniging wordt vervangen omdat het aanmoedigen van de verdere scheiding van hemel- en afvalwater door differentiatie in percentage van subsidieerbaarheid overbodig geworden is. Alle rioleringsprojecten moeten nu immers voldoen aan art. 6.2.2.1.2 van titel II van het Vlarem.


B.S.,22.05.2012,V.182,(177),29396-2939720.02.2012 V. nr. 327 (Vl. P.): Milieuhandhaving - Gemeentelijk toezicht
VANLERBERGHE Jurgen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Sinds 01.05.2010 moet ofwel de gemeente, ofwel de politiezone het lokaal toezicht op de milieuhandhaving regelen. Daarvoor dient elke gemeente een beroep te kunnen doen op minstens één toezichthouder.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2011-2012

www.vlaamsparlement.be01.03.2012 V. nr. 364 (Vl. P.): Gemeentelijke afvaltarieven - Harmonisatie
SANCTORUM Hermes
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Een onderdeel van het Vlarema-besluit gaat over de harmonisatie van de gemeentelijke afvaltarieven. Dit onderdeel heeft als doel onder meer om afvaltoerisme te voorkomen.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2011-2012

www.vlaamsparlement.beQuestions: Environnement - Quelle est la responsabilité encourue par les communes à la suite de plusieurs inondations d'un cours d'eau non navigable de catégorie deux ?
MERINO Salvador Alonso


Gestionnaire des cours d'eau non navigables de catégorie deux, la province est responsable sur base des art. 1382 C.Civ. lorsque les inondations sont la conséquence de l'inexécution de travaux ordinaires et extraordinaires ou de la mauvaise exécution de ceux-ci. La commune, quand à elle, peut également se voir engager sa responsabilité si elle ne prend pas toutes les mesures appropriées pour prévenir tout danger anormal sur son territoire (obligation de sécurité).


Mouv.Comm.,mars 2012,V.94,(866),55-5604.05.2012 BVR wijz. BVR 14.12.2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de bodemsanering en de bodembescherming, wat betreft twee kleine technische wijzigingen aan de regeling van het gebruik van uitgegraven bodem
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit brengt twee kleine technische wijzigingen aan aan de regeling van het gebruik van uitgegraven bodem zoals voorzien in het Vlaams reglement over de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO).


B.S.,23.05.2012,2e uitgave,V.182,(179),29872-2987304.05.2012 BVR wijz. art. 4.3.2, 4.5.3, 6.1.1.4, 6.1.3.1, 12.3 en bijlage 5.2.4 van BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betr. het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit wijzigt het BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA). Het gaat onder meer om de gegevens op het certificaat van vernietiging van een voertuig. Er wordt een bijkomende inwerkingtredingsbepaling opgenomen om de gemeenten de nodige tijd te geven zich in regel te stellen met deze bepaling.


B.S.,23.05.2012,2e uitgave,V.182,(179),29874-29875+bijlage 29875


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be