De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.


BVR houdende opheffing van watering (...) en (...) polders (...)
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


De opheffing van inactieve wateringen en polders draagt bij tot administratieve vereenvoudiging voor de gemeenten en provincies, en tot een betere dienstverlening voor de burgers. Bijgevolg heft dit besluit de polders Oud-Noordland en Nieuw-Noordland op.


B.S.,20.06.2012,2e uitgave,V.182,(204),3370826.04.2012 KB wijz. KB 20.07.2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
Vice-Eerste Min. en Min. van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken, VANACKERE Steven *
et al.


Het KB 01.09.2001 tot bescherming tegen het gevaar van ioniserende stralingen bevat een aantal onvolkomenheden en onduidelijkheden. De voorgestelde wijzigingen hebben de bedoeling om aan een en ander te verhelpen. Bovendien is er, vooruitgang geboekt op het gebied van de opleiding in de stralingsbescherming voor de tandartsen en de dierenartsen, wat toelaat om parallel de vergunningsplicht te versoepelen. Tenslotte moeten worden de criteria voor de erkenning van de deskundigen in de medische stralingsfysica aangepast.


B.S.,01.06.2012,1e uitgave,V.182,(189),31314-31321; Verslag aan Koning 31311-31314; Advies van de Raad van State 31322-3132527.04.2012 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 06.06.2008 betr. het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20.09.2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


In het kader van het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-2013 kunnen landbouwers beheersovereenkomsten sluiten met de overheid om de natuur, het milieu en het landschap op hun bedrijf een handje te helpen. In ruil voor het naleven van de vastgelegde voorwaarden uit hun contract krijgen ze jaarlijks een vergoeding. Dit besluit wijzigt het besluit over het sluiten van deze beheersovereenkomsten. Door de wijziging kunnen de beheerpakketten hamsterbescherming worden bijgestuurd en kunnen enkele maatregelen worden aangepast aan de nieuwe bemestingsnormen.


B.S.,01.06.2012,1e uitgave,V.182,(189),31381-3138227.04.2012 BVR wijz. het Energiebesluit van 19.11.2010, wat betreft de deelname aan het centraal examen voor energiedeskundigen
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


Dit besluit regelt de invoering van een retributie voor de deelname aan het centraal examen voor energiedeskundigen. Het bepaalt ook aan welke voorwaarden moet worden voldaan om te kunnen deelnemen aan het centraal examen.


B.S.,04.06.2012,V.182,(191),31513-3151410.04.2012 MB wijz. art. 1/1 van het MB 13.08.2009 betr. de vaststelling van de modaliteiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Het MB 18.03.2009 bepaalt de modaliteiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling. Dit besluit wijzigt de lijst van de gronden die niet als subsidiabel beschouwd worden.
Overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig de bepalingen van de wet 28.03.1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten (onder andere door de lokale politie).


B.S.,06.06.2012,V.182,(193),31769-31770Handleiding Overdrachten 2012
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)


Deze handleiding bespreekt de verplichtingen die rusten op de overdrager van een grond in het kader van het Bodemsaneringsdecreet.


Mechelen:OVAM,2012,123 p.
www.ovam.be - Geraadpleegd op 06.06.2012Openbaar Ministerie / B.D. en b.v.b.a. Le Bleu
Gent, 4 maart 2011


De uitbaters van een cafť hebben bewust inbreuken begaan op de regelgeving inzake geluidshinder. Hierdoor hebben zij niet enkel de rust en de leefbaarheid van de omgeving verstoord, doch hebben zij ook de gezondheid van de bezoekers van hun eigen inrichting in het gevaar gebracht. Het hof veroordeelt zowel de uitbater, natuurlijke persoon als de rechtspersoon.V.N. en T. / D.M.R.
Vred. Torhout, 23 november 2010


In deze zaak klagen mensen hun buren aan omwille van het feit dat er hoogstammige bomen geplant zijn op minder dan 2 meter van de perceelsgrens en omwille van een bijna continu blaffende hond die vaak in een ren zit op slechts 4 meter van de perceelsgrens. De klagende partij krijgt op beide vlakken gelijk: de hoogstammige bomen moeten gerooid worden en de buren worden ook het verbod opgelegd de hond van het ras Rottweiler nog langer in de tuin te houden.22.03.2012 V. nr. 344 (Vl. P.): Zwembaden - Waterkwaliteit
WERBROUCK Ulla
Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, VANDEURZEN Jo *


Klasse 3 zwembaden zijn baden, al dan niet overdekt, met een oppervlakte tot 50 m≤. Uiteraard dienen ook de 3de klasse zwembaden te voldoen aan alle betreffende bepalingen in VLAREM, zoals het laten uitvoeren van wateranalyses. Het toezicht van 3de klasse zwembaden is een bevoegdheid van de gemeenten. In die context wordt door Toezicht Volksgezondheid een project uitgewerkt ter ontwikkeling van een tool om de gemeentelijke toezichthouders te motiveren en te ondersteunen bij dit toezicht op de 3de klasse zwembaden.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2011-2012
www.vlaamsparlement.be13.03.2012 V. nr. 401 (Vl. P.): EPB-handhavingsbeleid - Energiedeskundigen
BOTHUYENE Robrecht
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


Energiedeskundigen kunnen in een reeks gevallen gesanctioneerd worden. Volgens art. 13.4.8, par. 1, lid 2, van het Energiedecreet kan de energiedeskundige, indien hij het oneens is met de sanctie, binnen dertig kalenderdagen nadat de beslissing tot het opleggen van de verschuldigde administratieve boete werd ter kennis gebracht, het Vlaams Energieagentschap van zijn tegenargumenten op de hoogte brengen per aangetekende brief.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2011-2012
www.vlaamsparlement.be23.03.2012 V. nr. 421 (Vl. P.): Windmolens - Milieuvergunningen
PEETERS Lydia
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Windturbines bij particulieren hebben doorgaans een vermogen tot maximum 20 kW. Het geÔnstalleerd vermogen situeert zich onder de 300 kW en de installaties zijn bijgevolg niet ingedeeld in de indelingslijst, vastgesteld als bijlage 1 van titel I van het VLAREM.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2011-2012
www.vlaamsparlement.be29.03.2012 V. nr. 361 (Vl. P.): Beschermde bomen - Beheer
VAN MECHELEN Dirk
Vlaams Min. van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, BOURGEOIS Geert *


Voor werken aan bomen gelegen in een beschermd landschap moet een toestemming worden gevraagd volgens de voorwaarden van het BVR 03.06.1997 houdende algemene beschermingsvoorschriften, advies- en toestemmingsprocedure, instelling van een register en vaststelling van een herkenningsteken voor beschermde landschappen.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2011-2012
www.vlaamsparlement.beJaarboek Energierecht 2011
DEKETELAERE K.
DELVAUX Bram


Met dit jaarboek belichten de auteurs de belangrijkste ontwikkelingen van het voorbije kalenderjaar op het domein van het energierecht. Het boek bevat ook een overzicht van de in 2011 gepubliceerde Europese, federale en regionale energiewetgeving, en een selectie van de verschenen energierechtsleer.


Mortsel:Intersentia,2012,xvii+294 p.Hoe verloopt het openbaar onderzoek bij een klasse 1- milieuvergunningsaanvraag?
VERBANCK Steven


Een klasse 2-milieuvergunning wordt aangevraagd bij en afgeleverd door de gemeente, een klasse 1 door de provincie. Door de omgevingsvergunning, de nakende integratie van bouw- en milieuvergunning, zullen vele inrichtingen verhuizen van klasse 1 naar klasse 2. Maar aan het verloop van een openbaar onderzoek zal wellicht weinig veranderen.


Lokaal,01.06.2012,(10),2725.05.2012 Dec. wijz. dec. 28.06.1985 betr. de milieuvergunning, het dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het dec. 27.10.2006 betr. de bodemsanering en de bodembescherming met het oog op de omzetting van de Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24.11.2010 inzake industriŽle emissies (geÔntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


De richtlijn IndustriŽle Emissies (RIE) herziet en herschikt de volgende afzonderlijke richtlijnen tot ťťn enkel juridisch instrument: de GPBV-richtlijn, de drie TiO2-richtlijnen, de VOS/oplosmiddelenrichtlijn, de Afvalverbrandingsrichtlijn en de GSI-richtlijn. Het huidig decreet heeft tot doel de nodige decretale aanpassingen door te voeren om de volledige omzetting van de RIE mogelijk te maken door middel van een besluit van de Vlaamse Regering.


B.S.,28.06.2012,V.182,(212),35830-35832


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be