De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.


v.z.w. Vogelbescherming Vlaanderen / College van burgemeester en schepenen van de gemeente Mol en gemeente Mol
Rb. Turnhout, 28 juni 2012, kort geding


Een vzw stelt een milieustakingsvordering in met toepassing van art. 1 van de wet 12.01.1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming leefmilieu tegen de beslissing van het college. De beslissing verplicht de vzw om beroep te doen op een gespecialiseerde firma voor bestrijding van een vliegenplaag. Deze beslissing houdt geen strijdigheid in met de wettelijke bepalingen ter bescherming van het leefmilieu en het komt de kortgedingrechter niet toe zich in de plaats te stellen van de bestuurlijke overheden.17.05.2012 KB wijz. het KB 23.06.2010 betr. de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand
Vice-Eerste Min. en Min. van Economie, Consumenten en Noordzee, VANDE LANOTTE Johan *
et al.


Dit belsuit vult het KB 23.06.2010 aan met nieuwe bepalingen over de technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand.


B.S.,06.07.2012,V.182,(221),36966-36968Mijn zwembad 100 % safe?
VAN POPPEL Marjolein


De exploitant van een zwembad dient in te staan voor de veiligheid van de infrastructuur. Hij moet de regelgeving inzake leefmilieu naleven, maar daarnaast ook als een zorgvuldig huisvader beheren. Er dienen noodplannen opgemaakt te worden.


Vl.T.Sportbeheer,juni-juli 2012,(229),93-9714.06.2012 MB tot vaststelling van een code van goede praktijk inzake preventieve maatregelen ter voorkoming van belangrijke schade door vossen in uitvoering van art. 13 van BVR 23.03.2012 wijz. BVR 18.01.1995 betr. de organisatie van het jachtexamen, van BVR 30.05.2008 betr. de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 01.07.2008 tot en met 30.06.2013 en van BVR 30.05.2008 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit bevat een code van goede praktijk inzake preventieve maatregelen om belangrijke schade door vossen tijdens de uitoefenning van het jacht te voorkomen.


B.S.,12.07.2012,1e uitgave,V.182,(227),38357-38358Vlaamse Gewest / VAN BOGAERT Wilfried
R.v.St., 13 oktober 2011, 7e K.


Een persoon zette grasland om in maÔsakker, zonder voorafgaand over een natuurvergunning te beschikken en krijgt hiervoor een alternatieve bestuurlijke geldboete. Hij vecht deze beslissing met succes aan bij het Milieuhandhavingscollege, die de beslissing vernietigd. Het Vlaamse Gewest gaat hiertegen in deze zaak zonder succes op haar beurt in beroep.V.R., V.F. en V.H.G. / D.C.F.
Cass., 11 januari 2011, 2e K., P101026


Het Hof van Cassatie verbreekt louter en alleen omdat het beroepsarrest niet antwoordde op het 'verweer' dat als de gemeenteraad al besliste dat de gemeente niet zal procederen, een inwoner dan niet meer via art. 194 GD toch namens de gemeente kan procederen.25.06.2012 MB tot vaststelling van nadere regels ter voorkoming van verstruiking van grasland met ongewenste vegetatie, ter uitvoering van art. 11, 4į, eerste lid, van het BVR 08.07.2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Dit besluit bepaalt de modaliteiten betreffende het voorkomen van de bloei, zaadvorming en uitzaaiing van de akkerdistel om op grasland verstruiking met ongewenste vegetatie tegen te gaan.


B.S.,16.07.2012,V.182,(227),38866-3886725.06.2012 MB houdende regeling van specifieke steunmaatregelen die een meerwaarde opleveren voor het landbouwmilieu ter uitvoering van art. 2decies tot en met 2duodecies van het BVR 08.07.2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Voor de specifieke steunmaatregelen die een meerwaarde opleveren voor het landbouwmilieu bepaalt dit besluit de totale beschikbare enveloppe in 2012 en 2013. Het bedraagt tot 4000000 EUR per kalenderjaar voor de specifieke steun voor groenbedekkers en tot 139180 EUR per kalenderjaar voor de specifieke steun voor de instandhouding van het Piťtrainras in de varkenssector.


B.S.,16.07.2012,V.182,(227),38868-388969+bijlage 3886929.06.2012 Dec. houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord 17.10.2011 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Het samenwerkingsakkoord waarmee dit decreet instemming betoont, regelt de gecoŲrdineerde uitvoering van de verordening nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) door de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest. De partijen bij dit akkoord coŲrdineren de uitwerking van een geÔntegreerd controlebeleid van chemische stoffen over hun hele levenscyclus, vanaf hun vervaardiging of hun binnenbrengen in BelgiŽ, tot en met het stadium van hun gebruik.


B.S.,17.07.2012,V.182,(232),3905108.05.2012 V. nr. 503 (Vl. P.): Nieuwe geluidsnormen - Uitvoering en handhaving
MAHASSINE Chokry
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


In de loop van maart van dit jaar vonden in alle Vlaamse provincies informatiesessies plaats over de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze sessies waren specifiek gericht op de lokale overheden met als focus de implementatie en handhaving van de regelgeving. De minister beantwoordt enkele vragen inzake de kwaliteitsnormen van de meetinstrumenten en de opleiding tot VLAREM-toezichthouder.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2011-2012

www.vlaamsparlement.be03.05.2012 V. nr. 495 (Vl. P.): Geluidsnormen muziekfestivals - Regelgeving
WIENEN Wim
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


De minister schept duidelijkheid over welke de toepasselijke regelgeving is in het kader van tijdelijke muziekactiviteiten, al dan niet in open lucht.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2011-2012

www.vlaamsparlement.be24.04.2012 V. nr. 5-6119 (Sen.): Exoten-schildpadden - Hinder - Bestrijding
ANCIAUX Bert
Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, WATHELET Melchior *


Teneinde op federaal vlak preventief te kunnen optreden, is er een wetsvoorstel in november 2011 bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend teneinde de wet 12.07.1973 op het natuurbehoud te wijzigen. Bedoeling is een coherent wettelijk kader in te voeren om de federale bevoegdheid op het vlak van import, export en transit van de uitheemse planten- en dierensoorten, waaronder de invasieve uitheemse soorten, te kunnen uitoefenen.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Senaat - Zitting 2011-2012

www.senaat.be22.06.2012 Dec. wijz. het decreet 19.04.1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *
Vlaams Min. van FinanciŽn, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe *


Volgens het leegstandsdecreet kan de heffing voor goederen die opgenomen zijn in de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten in een aantal gevallen worden opgeschort. Die opschorting (op basis van een vernieuwingsvoorstel) blijft evenwel beperkt tot een termijn van maximaal drie jaar. Die maximale opschortingstermijn blijkt in de praktijk voor grote en complexe brownfieldprojecten en bodemsaneringsprojecten onvoldoende. Met dit wijzigingsdecreet wordt de heffing onder bepaalde voorwaarden opgeschort vanaf de datum van de aanvraag van de opschorting tot de beŽindiging van het brownfieldconvenant of het bodemsaneringsproject.


B.S.,20.07.2012,3e uitgave,V.182,(237),40446-4044713.07.2012 Dec. wijz. het Energiedecreet van 08.05.2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


Dit decreet voorziet in de hervorming van het steunmechanisme voor groene stroom en warmte-krachtkoppeling (WKK). De belangrijkste wijzigingen zijn gericht op de verhoging van de kostenefficiŽntie, op een billijke spreiding van de kosten alsook op het verhogen van de investeringszekerheid.


B.S.,20.07.2012,3e uitgave,V.182,(237),40448-4045621.06.2012 Verordening (EU) nr. 600/2012 inzake de verificatie van broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad
Europese Commissie


Deze verordening bepaalt de modaliteiten voor de verificatie van de krachtens Richtlijn 2003/87/EG ingediende broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en voor de accreditatie van en het toezicht op de verificateurs.


Publ.E.U.,12.07.2012,L181/1-27+bijlagen 28-2921.06.2012 Verordening (EU) nr. 601/2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad
Europese Commissie


In deze verordening worden regels vastgesteld voor de monitoring en rapportage van broeikasgasemissies en activiteitsgegevens overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG voor de op 01.01.2013 ingaande handelsperiode van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van de Europese Unie en voor de daaropvolgende handelsperioden.


Publ.E.U.,12.07.2012,L181/30-59+bijlagen 60-104


Toekomsten voor duurzame ontwikkeling
VERHOEVEN Alex


In deze pocket worden tips en een strategie aangereikt voor het uitbouwen, vormgeven en organiseren van een sterk en samenhangend duurzaam beleid. Het is geen allesomvattende handleiding, maar de pocket reikt een kader aan en bevat eveneens praktijkvoorbeelden. Deze publicatie maakt deel uit van de reeks 'Toekomsten' die inspiratie en een houvast aanreikt voor de beleidsperiode 2013-2018.


Brussel:Politeia,(Pockets Lokale besturen),2012,[paginering onbekend]Toekomsten voor handhaving
VAN HEDDEGHEM Koen


In deze pocket wordt bekeken welke vormen van handhaving wenselijk zijn en hoe deze best tot stand komt. Het wettelijk kader, de bestuurlijke handhaving en ook de rol van de burger komen aan bod, verspreid over de verschillende materies waar handhaving nuttig is. Deze publicatie maakt deel uit van de reeks 'Toekomsten' die inspiratie en een houvast aanreikt voor de beleidsperiode 2013-2018.


Brussel:Politeia,(Pockets Lokale besturen),2012,[paginering onbekend]13.07.2012 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 - Wijz. aan het Energiedecreet 08.05.2009 (art. 15, 16 en 17)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *
et al.


Dit hoofdstuk wijzigt een aantal bepalingen van het Energiedecreet om de oprichting van het Klimaatfonds mogelijk te maken. Zo zullen bepaalde inkomsten van het Energiefonds overgeheveld worden naar het nieuw opgerichte Klimaatfonds. Daarnaast zullen ook de inkomsten, afkomstig van de boete vermeld in art. 13.5.1 van het Energiedecreet (boete voor het onvoldoende inleveren van emissierechten in het kader het Europese systeem voor de handel in broeikasgassen voor bedrijven) niet langer worden toegewezen aan het Energiefonds. Het bedrag van de voormelde boete zal eveneens vanaf nu geÔndexeerd worden.


B.S.,24.07.2012,2e uitgave,V.182,(239),4076513.07.2012 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 - Bossencompensatiefonds (art. 18)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *
et al.


De inkomsten van het Fonds voor de compenserende bebossing worden uitgebreid. Niet-aangewende middelen toegekend vanuit het Fonds voor de compenserende bebossing aan de Vlaamse Landmaatschappij of aan openbare besturen, natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen die bebossen zullen vanaf nu in de vorm van ontvangsten terugvloeien naar het voormelde fonds.


B.S.,24.07.2012,2e uitgave,V.182,(239),4076513.07.2012 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 - Drinkwater (art. 19)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *
et al.
BS 2012.07.24


Voorheen werd in de heffingsregeling voor de waterverontreiniging een beslissingboom vastgelegd die Aquafin moet hanteren bij de vraag tot toelating om water afkomstig uit bronmalingen te lozen op de riolering. Wanneer de lozing bepaalde criteria inzake duur of debiet overschrijdt, mag Aquafin een vergoeding V aanrekenen die in mindering van de heffing zal gebracht worden. Het huidig hoofdstuk voorziet in een vrijstelling van de gemeentelijke vergoeding op de bronbemalingen.


B.S.,24.07.2012,2e uitgave,V.182,(239),4076513.07.2012 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 - Co-existentie van genetisch gemodificeerde suikerbieten en aardappelen met conventionele suikerbieten en aardappelgewassen, en biologische suikerbieten en aardappelgewassen (art. 23 en 24)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *
et al.


Het Co-existentiedecreet van 03.04.2009 voorziet in art. 7, par. 3, een verplichte decretale bekrachtiging van de artikelen die het bedrag vastleggen van de bijdrage die landbouwers moeten betalen aan het Fonds voor Landbouw en Visserij voor de teelt van genetisch gemodificeerde suikerbieten, dan wel aardappelgewassen, binnen de 18 maanden volgend op hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Dit hoofdstuk voorziet in 2 bekrachtigingen in die zin.


B.S.,24.07.2012,2e uitgave,V.182,(239),40765-4076604.07.2012 Richtlijn nr. 2012/19/EU betr. afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (herschikking)
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie


Deze richtlijn stelt maatregelen vast ter bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid door preventie of beperking van de negatieve gevolgen van de productie en het beheer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), ter beperking van de gevolgen in het algemeen van het gebruik van hulpbronnen en ter verbetering van de efficiŽntie van het gebruik ervan, overeenkomstig de art. 1 en 4 van Richtlijn 2008/98/EG, waarmee wordt bijgedragen aan een duurzame ontwikkeling.


Publ.E.U.,24.07.2012,L197/38-52+bijlagen 59-7104.07.2012 Richtlijn 2012/18/EU betr. de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, wijz. en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie


Deze richtlijn legt regels vast voor de preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, en de beperking van de gevolgen daarvan voor de menselijke gezondheid en het milieu, teneinde op coherente en doeltreffende wijze een hoog niveau van bescherming binnen de hele Unie te waarborgen.


Publ.E.U.,24.07.2012,L197/1-17+bijlagen 18-37v.z.w. Natuurpunt beheer / Vlaamse Gewest
R.v.St., 29 maart 2012, 7e K., nr. 218727


In deze zaak wordt het besluit van het Vlaamse Gewest vernietigd waarbij het beroep ingesteld tegen de beslissing van de deputatie, houdende het gedeeltelijk verlenen en gedeeltelijk weigeren van de milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen en uitbreiden van een zandgroeve, gedeeltelijk gegrond wordt verklaard en de beroepen beslissing wordt gewijzigd, vernietigd. Uit de motivering van het bestreden besluit blijkt niet dat het Vlaamse Gewest de bestreden milieuvergunning heeft verleend met de vereiste zekerheid die waarborgt dat de vergunde activiteiten geen schadelijke gevolgen zullen hebben voor de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen speciale beschermingszone.Deputatie van Provincie Antwerpen / Vlaamse Gewest
R.v.St., 19 mei 2011, 7e K., nr. 213338


In de motivering van de bestreden beslissing wordt de watertoets beperkt tot het nagaan van het effect van de overwelving op de waterafvoer en uit ecologisch standpunt. Art. 3, par. 2, 17į, van het decreet Integraal Waterbeleid geeft evenwel een ruimere invulling aan de schadelijke effecten die in het kader van de watertoets onderzocht en beoordeeld moeten worden.De watertoets: omzien in (toenemende) verwondering
DE SMEDT Peter


De auteur bespreekt aan de hand van de rechtspraak de draagwijdte van de watertoets.


T.R.O.S.,januari-februari-maart 2012,V.17,(65),11-18


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be