De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.


06.07.2012 Dec. betr. het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken, CREVITS Hilde *


Dit decreet voorziet enerzijds in de gedeeltelijke omzetting, met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, van de Richtlijn 2008/68/EG van 24.09.2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land en anderzijds in de gedeeltelijke omzetting met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren van Richtlijn 2010/61/EG van 02.09.2010 tot eerste aanpassing van de bijlagen bij Richtlijn 2008/68/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang.


B.S.,01.08.2012,V.182,(247),45514-45515Publicatie van de projectgebieden van de ontvankelijk verklaarde aanvraagdossiers in het kader van de 'Oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant' d.d. 15.03.2012
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Conform het brownfielddecreet en ingevolge de beslissing van de Vlaamse Regering 20.07.2012 in verband met de ontvankelijkheid van de aanvraagdossiers voor 14 brownfieldprojecten, wordt bij deze de afbakening van deze 14 projectgebieden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.


B.S.,06.08.2012,V.182,(251),46162-46163+bijlagen 46164-4617720.07.2012 BVR wijz. BVR 28.07.1995 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot het milieurapport en het gewestelijk milieubeleidsplan, wat betreft de samenstelling van de stuurgroep
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Het besluit dat de regels vaststelt met betrekking tot het milieurapport en het gewestelijk milieubeleidsplan wordt aangepast. De samenstelling van de stuurgroep van het milieurapport wordt gedelegeerd naar de bevoegde minister en de termijn van twee jaar wordt geschrapt.


B.S.,07.08.2012,V.182,(252),4623112.07.2012 MB tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van art. 1 van BVR 23.03.2012 wijz. BVR 18.01.1995 betr. de organisatie van het jachtexamen, van BVR 30.05.2008 betr. de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 01.07.2008 tot en met 30.06.2013 en van BVR 30.05.2008 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Art. 1 van het BVR 23.03.2012 (dat de bedragen van het inschrijvingsgeld voor het jachtexamen aanpast) treedt in werking op 01.08.2012.


B.S.,07.08.2012,V.182,(252),46232Department of the Environment for Northern Ireland / Seaport (NI) Ltd en crts
Hof van Justitie EG, 20 oktober 2011, 4e K., nr. C-474/10


Art. 6, lid 3, van richtlijn 2001/42/EG vereist niet dat er een andere te raadplegen instantie wordt opgericht of aangewezen, voor zover binnen de instantie die normaliter wordt geraadpleegd inzake milieuaangelegenheden en als te raadplegen instantie is aangewezen, wordt voorzien in een zodanige functionele scheiding dat een administratieve eenheid binnen die instantie beschikt over een werkelijke autonomie. Dat houdt in dat zij beschikt over eigen administratieve middelen en personeel om op objectieve wijze haar mening te geven over het plan of programma dat door de instantie waartoe zij behoort, is voorgesteld.Europese Commissie / Koninkrijk Spanje
Hof van Justitie EG, 24 november 2011, 4e K., nr. C-404/09


Door voor de bovengrondse mijnen vergunning te verlenen zonder aan de verlening van desbetreffende vergunningen de voorwaarde te hebben verbonden dat een beoordeling is verricht op grond waarvan de directe, indirecte en cumulatieve effecten van de bestaande projecten voor bovengrondse mijnbouw op passende wijze konden worden vastgesteld, beschreven en geëvalueerd, is het Staat de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten krachtens richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.De prejudiciële vraag betr. de art. 35bis tot 35viciessemel van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Grondwettelijk Hof, 28 juni 2012, arrest nr. 87/2012


De art. 35bis tot 35viciessemel van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging schenden, wat de in art. 35quinquies bedoelde heffingsplichtigen betreft, de art. 10 en 11 van de Grondwet, niet in de interpretatie dat zij niet in de mogelijkheid voorzien aan de heffingsplichtigen een vrijstelling, geheel of gedeeltelijk, dan wel een vermindering van de heffing te verlenen wanneer water buiten elk productie- of verwerkingsproces in het milieu wordt ingebracht.


B.S.,23.08.2012,V.182,(266),49602-49604Genovaite Valciukiene en crts / Pakruojo rajono savivaldybe en crts
Hof van Justitie EG, 22 september 2011, 4e K., nr. C-295/10


Het hof verklaart dat art. 3, lid 5, van richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's gelezen in samenhang met art. 3, lid 3, hiervan, in die zin moet worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een nationale wettelijke regeling die op een zo algemene wijze en zonder onderzoek per individueel geval bepaalt dat wanneer in de plannen die het gebruik van kleine gebieden op lokaal niveau bepalen wordt verwezen naar slechts één voorwerp van economische activiteit, er geen beoordeling overeenkomstig die richtlijn behoeft te worden uitgevoerd.19.07.2012 KB waarbij de overstromingen die hebben plaatsgevonden van 6 tot 17.01.2011 op het grondgebied van de provincies Henegouwen, Luik, Namen en Waals-Brabant als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle *


De overstromingen die hebben plaatsgevonden van 6 tot 17.01.2011, op het grondgebied van de provincies Henegouwen, Luik, Namen en Waals-Brabant worden beschouwd als een algemene ramp. Dit besluit bepaalt de geografische uitgestrektheid van de ramp.


B.S.,08.08.2012,V.182,(253),46341-2634219.07.2012 KB waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 28.06.2011 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Luik en Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle *


De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 28.06.2011 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Luik en Namen wordt beschouwd als een algemene ramp. Dit besluit bepaalt de geografische uitgestrektheid van de ramp.


B.S.,08.08.2012,V.182,(253),46342-4634319.07.2012 KB waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 21.07.2011 op het grondgebied van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle *


De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 21.07.2011 op het grondgebied van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad wordt beschouwd als een algemene ramp. Dit besluit bepaalt de geografische uitgestrektheid van de ramp.


B.S.,08.08.2012,V.182,(253),46343-4634419.07.2012 KB wijz. KB 12.05.2011 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 23 en 24.10.2010 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle *


De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 23 en 24.10.2010 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen werd erkend als een 'algemene ramp' door het KB 10.09.2010. Dit besluit wijzigt de geografische uitgestrektheid van de ramp door de gemeente Damme toe te voegen aan de lijst van de betrokken gemeenten.


B.S.,08.08.2012,V.182,(253),46346-2634719.07.2012 KB wijz. KB 14.09.2011 waarbij de hevige sneeuwval die heeft plaatsgevonden gedurende de maand december 2010 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Limburg, Luxemburg en Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle *


De hevige sneeuwval die heeft plaatsgevonden gedurende de maand december 2010 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Limburg, Luxemburg en Namen werd erkend als een 'algemene ramp' door het KB 14.09.2011. Dit besluit wijzigt de geografische uitgestrektheid van de ramp door nieuwe gemeenten toe te voegen aan de lijst van de betrokken gemeenten.


B.S.,08.08.2012,V.182,(253),46347-4634819.07.2012 KB wijz. KB 10.10.2011 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 18.08.2011 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Luik, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp beschouwd wordt en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle *


De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 18.08.2011 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Luik, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad werd erkend als een 'algemene ramp' door het KB 14.09.2011. Dit besluit wijzigt de geografische uitgestrektheid van de ramp door nieuwe gemeenten toe te voegen aan de lijst van de betrokken gemeenten.


B.S.,08.08.2012,V.182,(253),46348-46349Commission européenne / République française
Cour Just. Comm. Eur., 1 décembre 2011, 8e Ch., n° C-515/10


La cour déclare que les déchets d'amiante-ciment doivent, en tout état de cause, être qualifiés de 'matériaux de construction contenant de l'amiante', qui eux, s'ils ne sont pas dirigés vers une décharge pour déchets dangereux, ne sont admis, conformément au point 2.3.3 de l'annexe de la décision 2003/33 et à supposer que les conditions fixées par ladite disposition soient remplies, que dans des décharges pour déchets non dangereux.Dimos Peramatos / Commission européenne
Trib. première instance Comm. Eur., 12 octobre 2011, 1e Ch., n° T-312/07


Le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouvert à tout opérateur économique à l'égard duquel une institution, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître des espérances fondées. En l'espèce, la Commission n'a jamais laissé entendre à l'autorité subsidiée que le montant de la subvention serait définitivement acquis sans effectuer les contrôles techniques et comptables requis. L'obligation de reforestrer est une obligation de résultat.20.07.2012 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 24.11.2000 betr. de steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Dit besluit past de reglementering over de steunmaatregelen aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw aan. De wijzigingen zijn noodzakelijk om budgettaire redenen, maar ook om het verschil met het economisch ondersteuningsbeleid weg te werken, om nieuwe behoeften op het vlak van dierenwelzijn en leefmilieu te ondersteunen, enkele begrippen en voorwaarden te preciseren en om bij afwezigheid van 30% EU-medefinanciering selectief te kunnen overschakelen op staatssteun.


B.S.,09.08.2012,V.182,(254),46507-46508+bijlagen 46509-46514DE SERANNO Ronny / Vlaamse Gewest
R.v.St., 15 december 2011, 7e K., nr. 216849


Milieuvergunningsaanvragen moeten ook worden getoetst aan de geldende ruimtelijke en planologische voorschriften. In deze zaak kreeg een buurman gelijk in zijn strijd tegen de de milieuvergunning voor de toevoeging van een mestverwerkingsinstallatie aan een nabijgelegen varkenshouderij op grond van de geldende planologische voorschriften.20.07.2012 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 24.03.1993 tot vaststelling van de modaliteiten voor de subsidiëring van de aankoop van apparatuur voor geluidsmetingen door provincie- en gemeentebesturen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit beoogt de subsidie voor klasse 1 sonometers uit te breiden voor politiezones. Daarnaast wordt een subsidie voorzien voor de aankoop van klasse 2 sonometers door gemeenten en provincies die de meters ter beschikking kunnen stellen van lokale verenigingen.


B.S.,10.08.2012,V.182,(255),46701-46703Code van goede praktijk voor oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek en risicoanalyse voor asbestverontreiniging
TOUCHANT Kaat
VAN GUCHT Annelies
VAN GESTEL Griet


Dit boek bespreekt de onderzoeksstrategie voor bodemonderzoek naar asbest bodem.


Mechelen:OVAM,2012,64 p.
www.ovam.be - Geraadpleegd op 10.08.201206.07.2012 BVR wijz. BVR 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake het milieubeleid
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit laat de gewestelijke entiteit toe om aan de overtreder een voorstel tot betaling van een geldsom ingeval van milieumisdrijven en milieu-inbreuken te doen.


B.S.,13.08.2012,V.182,(256),47037MOLLER Niels / Haderslev Kommune
Hof van Justitie EG, 15 december 2011, 8e K., nr. C-585/10


De uitdrukking 'plaatsen voor zeugen' in punt 6.6, sub c, van bijlage I bij richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging moet aldus worden uitgelegd dat zij mede de plaatsen voor gelten (reeds gedekte vrouwelijke varkens, maar die nog niet hebben geworpen) omvat.09.07.2012 MB wijz. diverse bepalingen van MB 11.06.2008 betr. het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20.09.2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Diverse bepalingen van het MB 11.06.2008 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling worden gewijzigd. Het betreft met name de beheerspakketten met betrekking tot soortenbescherming.


B.S.,14.08.2012,2e uitgave,V.182,(258),48145-48146De prejudiciële vraag betr. art. 54 van de wet 12.07.1973 op het natuurbehoud
Grondwettelijk Hof, 19 april 2012, arrest nr. 55/2012


In de interpretatie dat de houder van een regelmatig uitgereikte stedenbouwkundige vergunning die geen zakelijk recht heeft op het perceel waarop het bouwverbod volgend uit een definitieve aanwijzing als beschermd duingebied betrekking heeft, geen compensatie kan verkrijgen voor de door hem gemaakte kosten ter realisatie van de bestemming van dat perceel, is art. 54 van de wet 12.07.1973 op het natuurbehoud discriminerend.


B.S.,14.08.2012,2e uitgave,V.182,(258),48184-4818629.06.2012 Omz. LNE 2012/1 - Milderende maatregelen voor geuremissies die afkomstig zijn van bestaande varkens- en pluimveestallen in Vlaanderen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Deze omzendbrief heeft tot doel om de actuele en economisch haalbare technische en organisatorische maatregelen, ter beperking van de geuremissie bij bestaande varkens- en pluimveestallen, op te lijsten. Deze vormt een beoordelingskader voor de vergunningverlenende overheden zodat de uniforme behandeling van (her)vergunningsaanvragen van varkens- en pluimveehouderijen over de provincies heen bevorderd wordt en de rechtszekerheid van de betrokken landbouwers gegarandeerd is.


B.S.,16.08.2012,V.182,(259),48363-4837104.06.2012 V. nr. 535 (Vl. P.): Historische vervuiling - Vaststelling saneringsplicht
HENDRICKX Marc
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Er zijn een aantal onderzoeksmomenten vastgelegd in het Bodemsaneringsdecreet. Deze zijn onafhankelijk van de verwachte ouderdom van de bodemverontreiniging maar zijn gelinkt aan het feit of er al dan niet risico-inrichtingen op de betreffende grond aanwezig zijn of waren. Daarnaast kan de OVAM te allen tijde ambtshalve een oriënterend bodemonderzoek (OBO) uitvoeren (art. 37 van het Bodemsaneringsdecreet). Een ambtshalve OBO kan uitgevoerd worden bij het in gebreke blijven van de plichtige, bij sites (onder andere woonzones) of indien er bepaalde aanwijzingen zijn van bodemverontreiniging. Ten slotte kan er altijd vrijwillig een OBO uitgevoerd worden. De juridische basis voor vrijstelling van saneringsplichtig voor een historische bodemverontreiniging ligt bij art. 23 en 110 van het Bodemsaneringsdecreet en art. 50 tot 54 van het VLAREBO.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2011-2012
www.vlaamsparlement.beMilieuvergunningen - Een praktisch handboek
CROMBE B.
DAUWE E.
PROVOOST V.


Het boek handelt over de procedure van de milieuvergunningsaanvraag. Daarnaast worden ook de rol en de bevoegdheden van de gemeentelijke milieudienst in het vergunningsproces onder de loep genomen.


Brugge:Vanden Broele,(Vlaamse Milieureglementering),2012,343 p.21.05.1992 Verordening (EG) nr. 1973/92 inzake de oprichting van een financieel instrument voor het milieu (Life)
Raad van de Europese Gemeenschappen


Deze verordening richt een financieel instrument voor het milieu ('Life') op. Dit instrument heeft tot doel om bij te dragen tot de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid en de wetgeving van de Gemeenschap op milieugebied.


Publ.E.G.,12.07.1992,L181/1-4+bijlage 5-6Website Vlario: Het overlegplatform & kenniscentrum voor riolerings- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen
Vlario vzw


De website van VLARIO bevat onder andere modellen om een bestek op te maken voor het reinigen van rioleringen. Daarnaast is er ook een Code van goed onderhoud van rioleringen. De organisatie zelf organiseert ook opleidingen en studiedagen.


www.vlario.be - Geraadpleegd op 23.08.2012Vlaams Omgevingsrecht
LARMUSEAU I.
et al.


Het doel van dit boek bestaat erin het Vlaams omgevingsrecht (waarin het milieuhygiënerecht, het ruimtelijk bestuursrecht, het natuurbeschermingsrecht en het waterrecht worden samengebracht) op hoofdlijnen te ontsluiten voor het Nederlands taalgebied. Dit kan er dan weer voor zorgen dat het (Europees getint) Nederlands en Vlaams omgevingsrecht elkaar ergens zullen ontmoeten.


Brugge:Vanden Broele,(Onze omgeving),2012,[paginering onbekend]Wetboek Vlaams Omgevingsrecht
LARMUSEAU I.
et al.


De meest geconsulteerde wetteksten van het milieuhygiënerecht, het ruimtelijk bestuursrecht, het natuurbeschermingsrecht en het waterrecht worden samengebracht in dit boek.


Brugge:Vanden Broele,(Onze omgeving),2012,784 p.De Vlaamse Omgevingsvergunning 2 - Studies over natuurbehoud en milieuhygiëne, de geldingsduur van de milieuvergunning, de Europese Richtlijn Industriële Emissies
LARMUSEAU I.


Deze tweede uitgave in de reeks 'De Vlaamse Omgevingsvergunning' handelt over enkele cruciale omgevingsvergunningsthema's: de juridische raakvlakken tussen het natuurbehoud en de milieuhygiëne, de geldingsduur van de milieuvergunning in Nederland en Vlaanderen, de uitdagingen van de Europese Richtlijn Industriële Emissies en de ruimtelijke structuurplannen.


Brugge:Vanden Broele,2012,159 p.Les charges d'urbanisme 'compensatoires': limites et évolutions récentes
van YPERSELE Joël


L'article fait le point sur l'évolution du concept de charges d'urbanisme. L'auteur s'intéresse plus particulièrement à l'instauration d'un mécanisme de charges d'urbanismes compensatoires, autorisant l'imposition de charges externes au projet visant à compenser le dommage urbanistique ou environnemental qu'il génère. Selon lui, la principale difficulté posée par la mise en oeuvre d'un tel mécanisme porte sur la définition de la nature du dommage justifiant une compensation.


Amén.,juin 2012,(3),63-70Compenser le préjudice écologique: ressources et limites de la responsabilité civile
THUNIS Xavier


Cette contribution étudie la portée de la compensation en droit de la responsabilité civile et évalue son rôle dans la réparation du préjudice écologique, en comparant notamment les jurisprudences belge et française. L'auteur examine aussi la notion de compensation en matière de troubles de voisinage.


Amén.,juin 2012,(3),81-96CARLIER Philippe et crts / Gouverneur de la province de Hainaut
Cons. Etat, 18 octobre 2011, 6e Ch., n° 215830


Le Conseil d'Etat suspend, selon la procédure d'extrême urgence, l'exécution des décisions prises par le gouverneur qui porte réquisition de plusieurs travailleurs-grévistes pour assurer les prestations minimales au sein d'une usine classée SEVESO. En l'espèce, le gouverneur ne justifie pas en quoi la présence de chacun de ces travailleurs-réclamants est indispensable au sein de l'usine, étant donné que la surveillance et la maintenance des machines sont déjà assurées par des 'employés-cadres-contractants'. La motivation est donc inadéquate. De plus, le gouverneur les prive illégalement du droit de grève.Droit de l'environnement de l'Union européenne
THIEFFRY Patrick


Cet ouvrage consacré au droit européen de l'environnement fournit notamment une synthèse des nouvelles mesures de droit européen qui permettent de concilier les objectifs économiques et environnementaux.


Bruxelles:Bruylant,2011,2e éd.,1336 p.


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be