De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.


WEYNS Annick en crts / Belgische Staat
R.v.St., 10 mei 2012, 9e K., nr. 219304


In deze zaak komen een reeks mensen op tegen de beslissingen inzake het beheer van de geluidshinder op de luchthaven Brussel Nationaal. Rekening houdend met de objectieve gegevens en met de resultaten van de verrichte wetenschappelijke studie, kan de bestreden beslissing met betrekking tot het preferentiŽle baangebruik niet als kennelijk onredelijk worden beschouwd.n.v. Interstructure / Vlaamse Gewest
R.v.St., 12 april 2012, 7e K., nr. 218876


De eigenaar van een historisch verontreinigde grond komt zonder succes op tegen een beslissing van de OVAM die stelt dat hij saneringsplichtig is, alsook tegen de beslissing van de bevoegde minister die de voornoemde beslissing bevestigt. De eigenaar stelt dat art. 37 Vlarebo geschonden is doordat de minister niet binnen de 90 dagen uitspraak deed. Dit is echter een termijn van orde aangezien voor de overschrijding ervan geen sanctie is vastgesteld.n.v. Energy (in faling) / Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
R.v.St., 12 april 2012, 7e K., nr. 218871


Een gemeente, en later in beroep de deputatie, beslissen tot weigering van een definitieve milieuvergunning, na proefvergunning, voor het exploiteren van een dansgelegenheid. Het motief dat de geluidshinder door de parking de grenzen van het aanvaardbare voor de buurt overschrijdt, is pertinent en volstaat om de beslissing te kunnen dragen en het gebeurlijk gegrond bevinden van de overige onderdelen van het enige middel kan niet tot de nietigverklaring van het bestreden besluit leiden.BAERT Nadia / Vlaamse Gewest
R.v.St., 19 april 2012, 7e K., nr. 218947


Vermits de milieuvergunningsaanvraag (in deze zaak voor het uitbreiden en verder exploiteren van een nertsenfokkerij) niet gepaard gaat met stedenbouwkundig vergunningsplichtige handelingen, is te dezen volgens het Vlaamse Gewest voldaan aan de voorwaarden 'om een afwijking op het gewestplan toe te staan' en kan de milieuvergunning worden verleend. De landschappelijke inpasbaarheid van een inrichting moet echter niet enkel worden beoordeeld in het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. De milieuvergunningverlenende overheid moet ook de voorschriften van de geldende plannen van aanleg in acht nemen.n.v. Derk / Deputatie van de provincie Limburg
R.v.St., 19 april 2012, 7e K., nr. 218946


Het wezen van de milieuvergunningsplicht impliceert dat wanneer in de desbetreffende regelgeving wordt gesproken over 'bestaande inrichtingen', het niet gaat over allerhande bestaande feitelijke toestanden, maar dat enkel die toestanden bedoeld worden die ook regelmatig vergund zijn. Gelet op het gegeven dat de inrichting op het ogenblik van de milieuvergunningsaanvraag niet beschikte over een bestaande, geldige milieuvergunning, moet het voorwerp van de aanvraag worden beschouwd als een nieuwe inrichting.J. W.P.V.S. en crts / Raldes v.z.w.
Cass., 28 februari 2012, 2e Ch., P101733


Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om toezicht te houden op de gemeentewerken. De als gemeentelijk toezichthouder aangewezen personeelsleden zijn bevoegd voor het toezicht op de naleving van de milieuwetgeving in de gemeente. Dit sluit echter de strafrechtelijke toerekenbaarheid voor milieumisdrijven van andere personeelsleden van de gemeente om reden van door hen gepleegde nalatigheden binnen de uitoefening van hun functie, niet uit.Flachglas Torgau GmbH / Bundesrepublik Deutschland
Hof van Justitie EG, 14 februari 2012, nr. C-204/09, Grote Kamer


Zo de terbeschikkingstelling van milieu-informatie in de loop van de wetgevingsprocedure ertoe kan leiden dat het goede verloop van deze procedure wordt belemmerd, is zulks in beginsel niet meer het geval zodra deze procedure is beŽindigd. De documenten die met betrekking tot die procedure zijn opgesteld - inzonderheid de parlementaire stukken - zijn in de regel overigens toegankelijk voor het publiek. Art. 2, punt 2, tweede alinea, eerste volzin, van richtlijn 2003/4 moet aldus worden uitgelegd dat van de mogelijkheid die deze bepaling de lidstaten biedt om instellingen of organen die in een wetgevende hoedanigheid optreden, niet als overheidsinstanties aan te merken, geen gebruik meer kan worden gemaakt wanneer de betrokken wetgevingsprocedure is beŽindigd.31.08.2012 MB betr. de inwerkingtreding van de verplichting om te slagen in een centraal examen voor de erkenning als energiedeskundige type A en type C en tot wijz. MB 11.03.2008 betr. de opleidingen tot energiedeskundige type A en type B
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


Dit besluit bepaalt de inwerkingtreding van de verplichting om te slagen in een centraal examen voor de erkenning als energiedeskundige type A en type C en wijzigt het MB 11.03.2008 betreffende de opleidingen tot energiedeskundige type A en type B.


B.S.,07.09.2012,V.182,(283),5615923.08.2012 Verordening (EU) nr. 791/2012 wijz., ten aanzien van sommige bepalingen betr. de handel in in het wild levende dier- en plantensoorten, van Verordening (EG) nr. 865/2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad
Europese Commissie


Deze verordening wijzigt de bepalingen van de verordening nr. 865/2006 worden opgeheven met betrekking tot de toepasselijke voorwaarden inzake de identificatie en het merken van specimens in het wild levende dier- en plantensoorten, de afgifte met terugwerkende kracht van bepaalde documenten, de voorwaarden waaronder certificaten van persoonlijke eigendom kunnen worden afgegeven, de regeling die van toepassing is op persoonlijke bezittingen en huisraad in de Unie en op de wederuitvoer daarvan, de voorwaarden waaronder specimens van bijlage A in de Unie het voorwerp kunnen zijn van commerciŽle activiteiten en de voorwaarden inzake van tevoren verstrekte certificaten.


Publ.E.U.,07.09.2012,L242/1-5+bijlagen 6-1223.08.2012 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 tot vaststelling van voorschriften voor het ontwerp van de vergunningen, certificaten en andere documenten waarin Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetr. handelsverkeer voorziet, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie
Europese Commissie


Deze verordening bepaalt uniforme gebruiksvoorwaarden voor de formulieren betreffende de vergunningen, certificaten en andere documenten voorzien in de verordeningen nr. 338/97 en nr. 865/2006 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer.


Publ.E.U.,07.09.2012,L242/13-15+bijlagen 16-4520.07.2012 Wet wijz. wet 20.01.1999 ter bescherming van het marine milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ, wat de organisatie van de mariene ruimtelijke planning betreft
Vice-Eerste Min. en Min. van Economie, Consumenten en Noordzee, VANDE LANOTTE Johan *
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET JoŽlle *


Deze wet stelt de wettelijke basis in voor het realiseren van een ruimtelijke planning voor het Noordzeegebied. De wet 20.01.1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ wordt bijgevolg aangepast.


B.S.,11.09.2012,2e uitgave,V.182,(286),56962-56963Beste beschikbare technieken voor nieuwe, kleine en middelgrote stookinstallaties, stationaire motoren en gasturbines gestookt met fossiele brandstoffen
DILS Evelien
HUYBRECHTS Diane


Het doel van deze BBT-studie (Beste Beschikbare Technieken) is om eerst en vooral de beschikbare informatie over de milieu-impact van het gebruik van kleine en middelgrote stookinstallaties, stationaire motoren en gasturbines te verzamelen. Vervolgens komen de milieumaatregelen aan bod die beschikbaar zijn om deze milieu-impact te beperken en/of reduceren. De studie richt zich specifiek op nog te installeren en te vergunnen installaties.


Mol:VITO,2011,239 p.12.07.2012 Wet wijz. wet 12.07.1973 op het natuurbehoud
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET JoŽlle *
Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, WATHELET Melchior *


Deze wet beoogt de actualisering van bepalingen van de wet 12.071973 op het natuurbehoud met betrekking tot de toepasselijke sancties op de overtredingen en de personen die bevoegd zijn om toezicht te houden op de naleving van de bepalingen van deze wet en diens uitvoeringsbesluiten. De herziening voert ook een stelsel van administratieve boetes in.


B.S.,12.09.2012,V.182,(287),57123-57125Milieuwetboek milieuhandhaving, afval en water 2013
HEYMAN Jan
SMOUT L.


Dit boek bestaat uit drie delen en bevat de actuele gecoŲrdineerde wetgeving in Vlaanderen over afval, bodem, oppervlaktewater en grondwater met onder andere het Afvalstoffendecreet en het Vlarea, het Bodemsaneringsdecreet en het Vlarebo, het Grondwater-decreet en het Meststoffendecreet .


Mechelen:Kluwer,2012,1700 p.07.06.2012 V. nr. 554 (Vl. P.): Hoogspanningslijnen - Vergoeding visuele vervuiling
VAN MECHELEN Dirk
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


De minister bespreekt de regeling inzake de compensatie/afkoopregeling bij hoogspanningslijnen. Deze wordt geval per geval geŽvalueerd. De perimeter waarmee rekening gehouden wordt, is de zone met gebruiksbeperkingen van nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2011-2012

www.vlaamsparlement.be04.09.2012 KB betr. het federaal reductieprogramma van pesticiden, met inbegrip van hun gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling
Vice-Eerste Min. en Min. van Economie, Consumenten en Noordzee, VANDE LANOTTE Johan *
et al.


Dit besluit stelt het kader vast voor de ontwikkeling en de herziening van het federaal reductieprogramma van pesticiden. Dit besluit voorziet de gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2009/128/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden.


B.S.,19.09.2012,V.182,(293),58022-58026+bijlage 58026Groen en Duurzaam overheidsaankopen: het bos en de bomen
VERLINDEN Annelies


In deze bijdrage gaat de auteur op zoek naar de instrumenten waarover de aanbestedende overheid beschikt om op een duurzame wijze overheidsaankopen te verrichten.


Brussel:EBP bvba,2012,667-682MATTHIJS Luc en DE WITTE Lydie / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
R.v.St., 27 januari 2011, 7e K., nr. 210707


Een inrichting is vergunningsplichtig omdat de wetgever veronderstelt dat zij hinder veroorzaakt. De onmiddellijke buur van een inrichting beschikt over een voldoende belang om de milieuvergunning van die inrichting te bestrijden, vermits hij er hinder van kan ondervinden. In deze zaak betreft het een milieuvergunning(-saanvraag) voor de uitbating van een appartementsgebouw, en de klacht kwam er naar aanleiding van de geurhinder van de ondergrondse parking.20.08.2012 MB tot vaststelling van de code van goede praktijk voor het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Ter uitvoering van art. 2.3.6.3, par. 3, tweede lid van het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiŽne wordt de code van goede praktijk voor het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen vastgesteld. De code is opgenomen in de bijlage die bij dit ministerieel besluit is gevoegd.


B.S.,24.09.2012,V.182,(299),5879818.01.2008 BVR houdende uitvoering van de Verordening (EG) Nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 05.07.2006 betr. een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)
Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, KEULEN Marino


De Vlaamse minister bevoegd voor de binnenlandse Aangelegenheden is gemachtigd om in toepassing van art. 4, derde paragraaf, van de verordening nr. 1082/2006, in te stemmen met de deelneming van onder andere de provincies, de gemeenten, de binnengemeentelijke territoriale organen opgericht in gemeenten met meer dan 100 000 inwoners, de verenigingen van gemeenten, de OCMW's, de polders en wateringen, aan een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS).


B.S.,05.02.2008,2e uitgave,V.178,(38),6599-6600Drinkwatervoorziening in BelgiŽ: sectoronderzoek
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie


Het eerste deel van deze analyse bepaalt het wettelijk kader waarbinnen de drinkwatersector evolueert en in het bijzonder de omzetting in de regionale wetgeving van de Europese Kaderrichtlijn Water. Ook de structuur van de drinkwatersector in BelgiŽ wordt gedetailleerd beschreven. Het belangrijkste deel van de analyse is echter gewijd aan de prijs van het drinkwater.


Brussel:Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie,2012,46 p.

http://economie.fgov.beSubsport: Substitution Support Portal
European Commission


Subsport fournit des informations relatives aux produits de substitution plus sŻrs que les produits dangereux. Il prťsente ťgalement des mťcanismes et des orientations concernant les ťvaluations et la gestion de ces substances. Ce portail vise les entreprises qui doivent se conformer aux normes europťennes en la matiŤre (rŤglement REACH, directive cadre de l'eau, directive concernant la protection de la santť et de la sťcuritť des travailleurs) ainsi que les organisations environnementales ou de consommateurs, etc


www.subsport.euGewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het Agentschap Ruimte en Erfgoed, afdeling Antwerpen / Deputatie van de provincieraad van Antwerpen
R.v.Vergunningsbetwistingen, 11 oktober 2011, nr. A/2011/0141


Door in haar beoordeling over de verkavelingswijziging vast te stellen dat de infiltratie van het hemelwater plaatselijk wordt beperkt door de toename van de verharde oppervlakte, en vervolgens kennelijk zonder meer de watertoets uit te stellen tot elke afzonderlijke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, holt de deputatie de beginselen en de doelstellingen van de watertoets volledig uit.MB houdende vaststelling van het subsidiŽringsprogramma voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele waterzuiveringsinstallaties, voor het eerste kwartaalprogramma 2013
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


In uitvoering van art. 32duodecies, par. 2, en art. 32terdecies, par. 1, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, wordt het ontwerp van rollend subsidiŽringsprogramma van openbare riolen, andere dan prioritaire rioleringen, voor het eerste kwartaalprogramma 2013 vastgesteld zoals weergegeven in de bijlage gevoegd bij dit besluit.


B.S.,26.09.2012,V.182,(301),59169


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be