De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.


13.06.2012 V. nr. 561 (Vl.P.): Afvalbeleid - Vlaams Materialenprogramma
TAELDEMAN Valerie
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Tijdens een eerste Ronde Tafel Duurzaam Materialenbeheer op 06.06.2011 ondertekenden meer dan 30 organisaties een engagementsverklaring om via gezamenlijke actie Duurzaam Materialenbeheer in Vlaanderen verder te operationaliseren. Dit engagement werd vertaald in het Vlaams Materialenprogramma, dat vorm gegeven wordt aan de hand van drie complementaire pijlers, respectievelijk visie, onderzoek en actie.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2011-2012Informatieverplichtingen in het Bodemdecreet 2006 en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: duiding bij enkele recente arresten van het Hof van Cassatie
HAENTJENS Frederik


Om kopers van onroerende goederen te beschermen voorzien onder andere het Bodemsaneringsdecreet en de VCRO in informatieverplichtingen. Er bestond lange tijd discussie over de aard van die informatieverplichtingen, over de nietigheidssanctie en de manier waarop hiervan afstand kon gedaan worden. In twee recente arresten maakte het Hof van Cassatie hierover één en ander duidelijk. Dit artikel gaat hier verder op in en trekt de nodige conclusies.


R.W.,06.10.2012,V.76,(6),202-21020.09.2012 KB houdende uitvoering van art. 19/1, par. 1, tweede lid van hoofdstuk V/1 van de wet 05.05.1997 betr. de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling
Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken, VANACKERE Steven *


Dit besluit voert hoofdstuk V/1 van de wet 05.05.1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkelingdeels uit. Het omvat een deel van de uitvoeringsregeling met betrekking tot de duurzameontwikkelingseffectbeoordeling (DOEB). Het bepaalt de vrijstellingsgronden voor de uitvoering van een voorafgaand onderzoek.


B.S.,09.10.2012,V.182,(317),61468-61469; Verslag aan de Koning 61465-61466; Advies van de Raad van State 61466-61468; B.S.,15.10.2012, V.182,(324),63064,err.15.10.2012 Actieplan duurzaam pesticidengebruik 2012-2017
Vlaamse overheid - Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)


In het kader van de Europese Richtlijn ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden (Richtlijn 2009/128/EG) is de uitwerking van nationale actieplannen verplicht gesteld. Het bijgaande Vlaams actieplan vormt het Vlaamse luik van dit nationaal actieplan.


B.S.,15.10.2012,V.182,(324),63107-6311807.09.2012 BVR houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Dit besluit legt de maximale rentabiliteitsoppervlakten vast, beoogd in de pachtwetgeving. Ter herinnering: wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, kan de rechter weigeren de opzegging geldig te verklaren, wanneer de totale geëxploiteerde oppervlakte van het landbouwbedrijf van de aanstaande exploitant boven deze maximale oppervlakte komt te liggen.


B.S.,15.10.2012,V.182,(324),63064-6306507.09.2012 BVR wijz. BVR 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot opheffing van het BVR 07.11.1984 tot aanwijzing, voor het Vlaamse Gewest, van ambtenaren die bevoegd zijn voor het opsporen en vaststellen van de inbreuken op de regelen ter bestrijding van de geluidshinder
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit bepaalt de modaliteiten voor het verlenen van het bekwaamheidsbewijs 'toezicht geluid' aan de provinciale en lokale toezichthouders (meer bepaald, gemeentelijke toezichthouders, toezichthouders van de intergemeentelijke verenigingen en toezichthouders van de politiezones). Met de wijziging van het BVR 12.12.2008 verliezen de bestaande 'toezichthouders geluid' geen bevoegdheden. Er worden eveneens extra uren voorzien om met de nieuwe meetmethoden te leren werken.


B.S.,17.10.2012,V.182,(326),63348-665121.09.2012 BVR wijz. BVR 14.12.2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de bodemsanering en de bodembescherming, wat betreft de bodempreventie- en bodembeheersplicht en de bodemsaneringsorganisaties
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit wijzigt het VLAREBO. De periodiciteit en de inhoud van het individueel en sectoraal bodempreventie- en bodembeheersplan worden aangepast. Daarnaast kan de Vlaamse Regering voortaan een einddatum voorzien voor het afsluiten van overeenkomsten voor overdracht van de saneringsplicht. Tot slot wordt de mogelijkheid van subsidies voorzien voor bepaalde kosten voor beschrijvende bodemonderzoeken of bodemsanering rond historische bodemverontreiniging.


B.S.,18.10.2012,V.182,(327),63503-63505Söll GmbH / Tetra GmbH
Hof van Justitie EG, 1 maart 2012, 3e K., nr. C-420/10


Het begrip 'biociden' in art. 2, lid 1, sub a, van richtlijn 98/8/EG van 16.02.1998 betreffende het op de markt brengen van biociden, moet aldus worden uitgelegd dat daartoe ook producten behoren die louter indirect op de bestreden schadelijke organismen inwerken, zodra deze producten een of meerdere werkzame stoffen bevatten die een chemische of biologische reactie teweegbrengen als onderdeel van een causaliteitsketen die erop is gericht, deze organismen af te remmen.03.07.2012 KB wijz. KB 30.03.1981 houdende bepaling van de opdrachten en werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen op het vlak van de fondsen voor middellange en lange termijn
Vice-Eerste Min. en Min. van Economie, Consumenten en Noordzee, VANDE LANOTTE Johan *
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle *
Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, WATHELET Melchior *


Dit besluit plaatst alle gemeentelijke verkozenen en mandatarissen op voet van gelijkheid voor wat betreft de onverenigbaarheid van hun functies met de functies uitgeoefend in het kader van de bestuursorganen van de Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS). Het wijzigt eveneens het KB 30.03.1981, teneinde het in overeenstemming te brengen met het nieuwe art. 179, par. 2, van de wet 08.08.1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, in het bijzonder de wijzigingen ingevoerd door de art. 178 tot 185 van de programmawet 29.12.2010 (inzake de fondsen voor middellange en lange termijn).


B.S.,19.10.2012,4e uitgave,V.182,(331),64011-64013; Verslag aan de Koning 63997-63998; Advies van de Raad van State 63999-64011Groenvoorzieningen in de verkeers- en verblijfsruimte
DE CLERCQ Kathleen
et al.


Bij het ontwerpen en het aanleggen van wegen en bij de creatie van een betere mobiliteit in het algemeen wordt het aspect van groenvoorzieningen vaak stiefmoederlijk behandeld. Deze publicatie bevat een mix tussen theorie en praktijkvoorbeelden en tips om professionele verkeerskundigen te ondersteunen bij hun zoektocht naar de meest geschikte groenvoorzieningen, waarbij de nadruk ligt op het ontwerpen van verkeersinfrastructuur op lokaal niveau.


Mechelen:Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV),(VSVlokaal 5),2012,45 p.

www.verkeerskunde.be - Geraadpleegd op 22.10.201208.10.2012 Richtlijn 2012/24/EU wijz., met het oog op aanpassing van de technische bepalingen, van Richtlijn 86/297/EEG van de Raad betr. de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake aftakassen en de beveiliging daarvan bij trekkers
Europese Commissie


De voorschriften voor aftakassen aan de voorzijde, bevat in de bijlage I van de richtlijn 86/97/EEG, worden aangepast. Voortaan zijn de specificaties van ISO 8759-1:1998, met uitzondering van punt 4.2, van toepassing op trekkers van alle T- en C-categorieën die zijn uitgerust met aftakassen aan de voorzijde. Tabel 2 (overbodig geworden) wordt geschrapt.


Publ.E.U.,09.10.2012,L274/24-2504.09.2012 MB houdende de lijst met materialen, afkomstig van en bestemd voor metallurgische productieprocessen voor non-ferrometalen, en de lijst met materialen, afkomstig van metallurgische productieprocessen voor ferrometalen, die als grondstoffen worden gebruikt
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


De lijst met materialen, afkomstig van en bestemd voor metallurgische productieprocessen voor non-ferrometalen, die als grondstoffen worden gebruikt overeenkomstig art. 2.3.5.1 van het BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.


B.S.,24.10.2012,2e uitgave,V.182,(336),65391+bijlagen 65392-65403Geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Wegwijs in de regelgeving vanaf 1 januari 2013
Vlaamse overheid - Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)


In deze bijdrage verduidelijkt men de wetgeving inzake geluidsnormen voor muziekactiviteiten die geldig zal zijn vanaf 2013. De bijdrage is zeer concreet en geeft praktische tips.

www.lne.be - Geraadpleegd op 24.10.2012

Brussel:LNE,2012,38 p.BOXUS Antoine en crts / Waals Gewest
Hof van Justitie EG, 18 oktober 2011, gevoegde zaken C-128/09 tot en met C-131/09, C-134/09 en C-135/09


Art. 1, lid 5, van richtlijn 85/337 van 27.06.1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten moet aldus worden uitgelegd dat van de werkingssfeer van deze richtlijn enkel projecten zijn uitgesloten die in detail worden aangenomen via een specifieke wet, zodat de met deze richtlijn nagestreefde doelen via de wetgevingsprocedure zijn bereikt. Het staat aan de nationale rechter om, rekening houdend zowel met de inhoud van de vastgestelde wet als met de volledige wetgevingsprocedure die tot de vaststelling ervan heeft geleid, in het bijzonder met de voorbereidende handelingen en de parlementaire debatten, na te gaan of aan deze twee voorwaarden is voldaan.VERCRUYSSE Jonas en SERRUYS Tracey / Vlaamse Gewest
R.v.St., 3 mei 2012, 7e K., nr. 219136


Een bedrijf vraagt een vergunning voor het hernieuwen en wijzigen van een inrichting voor de opslag en mechanische bewerking van tuin- en plantsoenafval die uiteindelijk in beroep wordt verleend mits wijziging van een bijzondere exploitatievoorwaarde. De Raad van State schorst de uitvoering ervan, omdat in het bestreden besluit onder andere erkend wordt dat er, zelfs met naleving van de bijzondere exploitatievoorwaardenslechts 'nipt wordt voldaan aan de geluidsvoorwaarden van titel II van het Vlarem'. De buurtbewoners slagen erin het bestaan van het moeilijk te herstellen ernstig nadeel te bewijzen.Gemeente Vloesberg / Natuurpunt beheer v.z.w. en Milieufront Omer Wattez v.z.w
Cass., 26 april 2012, 1e K., C100530


De appelrechters steunen hun oordeel dat de aan de eiseres ten laste gelegde handelingen kennelijke inbreuken uitmaken op de Oppervlaktewaterenwet van 26.03.1971 niet enkel op de vastgestelde lozing van huishoudelijk afvalwater, maar ook op de vastgestelde lozing van ander afvalwater. De omstandigheid dat de appelrechters de door het nieuw (door het Vlaamse decreet aangepaste) art. 2 van de voornoemde wet doorgevoerde preciseringen aangaande de lozingen van huishoudelijk afvalwater in aanmerking zouden hebben genomen, kan in deze omstandigheden niet leiden tot cassatie.Interseroh Scrap and Metals Trading GmbH / Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)
Hof van Justitie EG, 29 maart 2012, 4e K., C-1/11


Art. 18, lid 4, van Verordening nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen moet zo worden uitgelegd dat een doorverkoper die een overbrenging van afvalstoffen organiseert niet de mogelijkheid heeft, de identiteit van de producent van de afvalstoffen niet - zoals bepaald in lid 1 van dat artikel, gelezen in samenhang met bijlage VII bij de betrokken verordening - aan de ontvanger van de overbrenging te onthullen, zelfs al zou die niet-onthulling nodig zijn ter bescherming van de zakengeheimen van die doorverkoper.22.06.2012 V. nr. 534 (Vl.P.): Metaalvissen - Bescherming archeologische vondsten
VAN MECHELEN Dirk
Vlaams Min. van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, BOURGEOIS Geert *


Er werden reeds vondsten gemeld die met behulp van magneten uit waterlopen werden 'gevist''. Het gaat daarbij uitsluitend om objecten in ferrometaal. Volgens art. 9 van het decreet houdende bescherming van het archeologisch patrimonium geldt een verbod, tenzij vergund, op het gebruik van detectoren, inzonderheid metaaldetectoren. Een magneet kan inderdaad worden beschouwd als een (weliswaar primitieve) detector van (ferro)metaal.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2011-2012Pro-Braine a.s.b.l. e.a. / Gemeente Kasteelbrakel
Hof van Justitie EG, 19 april 2012, 3e K., C-121/11


Het Hof stelt vast dat de term 'project' werken of ingrepen inhoudt die de materiële toestand van de plaats veranderen. De loutere verlenging van een bestaande exploitatievergunning voor een plaats voor het begraven van afvalstoffen zonder dat er sprake is van werken of ingrepen die de materiële toestand van de plaats veranderen, kan dus niet als een 'project' in de zin van art. 1, lid 2, van richtlijn 85/337 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten worden aangemerkt.Amia SpA / Provincia Regionale di Palermo
Hof van Justitie EG, 24 mei 2012, 4e K., C-97/11


Het Hof wordt ondervraagd in het kader van een geding tussen een vennootschap en een Italiaanse provincie over een aanslag voor een bijzondere heffing over het storten van vaste afvalstoffen. Het Hof onderstreept onder meer dat de bedragen die een lokale overheid die afvalstoffen heeft gestort verschuldigd is aan de stortplaatsexploitant, zoals die welke verschuldigd zijn ter vergoeding van een heffing, binnen de werkingssfeer van richtlijn 2000/35 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties vallen. Bijgevolg, kan de exploitant interest eisen wanneer deze bedragen door toedoen van die lokale overheid te laat worden betaald.n.v. x / Vlaamse Gewest
MHHC, 6 oktober 2011, MHHC-11/12-VK


Het Milieuhandhavingscollege bevestigt in deze zaak de beslissing van de gewestelijke entiteit tot het opleggen van een strafrechtelijke geldboete wegens het overschrijden van de in de milieuvergunning opgelegde grensemissiewaarde voor de parameter totaal fosfor bij de lozing van bedrijfsafvalwater.


www.mhhc.be - Geraadpleegd op 29.10.2012v.z.w. x / Vlaamse Gewest
MHHC, 7 februari 2012, MHHC-12/3-VK


In deze zaak vernietigt het Milieuhandhavingscollege een beslissing van de gewestelijke entiteit om een alternatieve bestuurlijke geldboete op te leggen wegens de overschrijding van het maximaal toegelaten geluidsniveau van dB(A) voor muziek in openbare en private inrichtingen. De beboete partij heeft immers gebruik gemaakt van de haar geboden mogelijkheid tot verweer en de gewestelijke entiteit heeft dit verweer niet betrokken bij het nemen van de bestreden beboetingsbeslissing.


www.mhhc.be - Geraadpleegd op 29.10.2012x / Vlaamse Gewest
MHHC, 16 februari 2012, MHHC-12/4-VK


In deze zaak heeft de uitbater de in de milieuvergunning opgelegde bijzondere exploitatievoorwaarde niet nageleefd en de varkensstal uitgebaat zonder dat deze uitgerust was met een chemisch luchtwassysteem. Evenwel moet bij de vaststelling van de hoogte van de bestuurlijke geldboete in eerste instantie rekening worden gehouden met de ernst van het milieumisdrijf en dus met de schadelijke gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu. Dat is in deze zaak onvoldoende gebeurd, waardoor het Milieuhandhavingscollege de geldboete vermindert.


www.mhhc.be - Geraadpleegd op 29.10.2012x / Vlaamse Gewest
MHHC, 22 maart 2012, MHHC-12/12-VK


Daar waar de bestreden beslissing terecht de afvalverbranding als bewezen aanziet en voor beboeting opteert, bestaat er in voorliggende zaak, wegens de minimale financiële draagkracht van de dader, een kennelijke wanverhouding tussen de feiten die aan de beboeting ten grondslag liggen en de boete die is opgelegd. Het boetebedrag wordt verminderd.


www.mhhc.be - Geraadpleegd op 29.10.2012b.v.b.a. x / Vlaamse Gewest
MHHC, 29 maart 2012, MHHC-12/15-VK


In deze zaak wordt de bestuurlijke geldboete, opgelegd door de gewestelijke entiteit voor de overschrijdingen van de lozing van MAK's (monocyclische aromatische koolwaterstoffen) verminderd. De beboetingsbeslissing schendt immers de materiële motiveringsplicht en het redelijkheidsbeginsel. Het Milieuhandhavingscollege dient dan ook vast te stellen dat de gewestelijke entiteit bij de beoordeling van de ernst van de feiten in toepassing van art. 16.4.29 DABM de mate aan normoverschrijding voor de MAK's mogelijks op een kennelijk onjuiste lezing van de analyseresultaten heeft gebaseerd.


www.mhhc.be - Geraadpleegd op 29.10.2012b.v.b.a. x / Vlaamse Gewest
MHHC, 8 mei 2012, MHHC-12/22-VK


De omstandigheid dat de overschrijding van de beslissingstermijn bepaald in art. 16.4.37 DABM niet uitdrukkelijk gesanctioneerd is, ontslaat de gewestelijke entiteit er niet van om binnen een redelijke termijn, volgend op de kennisgeving aan de vermoedelijke overtreder van haar voornemen om een bestuurlijke geldboete al dan niet vergezeld van een voordeelontneming op te leggen, een beboetingsbeslissing te nemen (in casu voor diverse schendingen van de milieuhygiëneregelgeving). In deze zaak wordt vastgesteld dat de termijn van 180 dagen waarbinnen de gewestelijke entiteit geacht wordt een beslissing te nemen met 324 dagen overschreden is. Er is dus een onredelijk lange termijn verstreken.


www.mhhc.be - Geraadpleegd op 29.10.2012Plattelandsgemeente niet altijd minder bestuurskrachtig
BELMANS Liesbet


Zijn plattelandsgemeenten per definitie minder bestuurskrachtig? Het antwoord is 'neen'. Maar er is wel een groter spanningsveld tussen capaciteit en opdracht. Althans, dat zegt het eindrapport van de 'Bestuurskrachtmeting voor plattelandsgemeenten' dat in augustus werd gepubliceerd. Een sterk geapprecieerd project dat de Vlaamse Landmaatschappij, onder impuls van de VVSG, begin 2009 opzette. Het onderzoek doet ook een reeks aanbevelingen aan de plattelandsgemeenten en de Vlaamse overheid.


Lokaal,16.10.2012,(16),19-2004.09.2012 MB houdende vaststelling van de materiaalcodelijst voor de codering van materialen in de materialenregisters van grondstoffenproducenten en -gebruikers
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


De materiaalcodelijst, vermeld in art. 7.2.2.1 van het BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (afgekort 'Vlarema'), is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.


B.S.,30.10.2012,V.182,(343),66075+bijlagen 66075-6608110.07.2012 V. nr. 203 (K.): Ontwerp van koninklijk besluit tot instelling van een verbod op invasieve soorten in België
DUFRANE Anthony
Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, WATHELET Melchior *


Het eigenlijke ontwerp-KB betreffende het verbod op de invoer, de uitvoer en de doorvoer van sommige uitheemse invasieve soorten die momenteel weinig of niet aanwezig zijn op het Belgisch grondgebied werd in 2008 gefinaliseerd. Een herziening van dat laatste ontwerp, zowel op juridisch, administratief als wetenschappelijk vlak is nodig om de relevantie van de aanvankelijk overwogen maatregelen en de inbegrepen soorten te bevestigen.


V. en A., K.,01.10.2012,2011-2012,(83),519-522La directive relative aux émissions industrielles et le nouveau régime IPPC
MISONNE Delphine


Dans cet article, l'auteur s'intéresse d'une part, au régime de la directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) et d'autre part, au champ d'application de la directive relative aux émissions industrielles (IED). Il étudie notamment le régime IPPC-révisé (la fixation des valeurs limites d'émission ou autres mesures équivalentes, la révision de l'autorisation,...) et les secteurs spécifiques (les activités et installations utilisant des solvants organiques, les installations produisant du dioxyde de titane, ...).


Amén.,septembre 2012,(4),134-152Cour de justice de l'Union européenne - La validité des actes législatifs d'autorisation de projet au regard des exigences procédurales de la directive E.I.E. et de la convention d'Aarhus: les arrêts des 18.10.2011 (Boxus) et 16.02.2012 (Solvay) de la Cour de justice de l'Union européenne relatifs au DAR
DELNOY Michel


Dans cet article, l'auteur s'intéresse à la validité des actes législatifs d'autorisation de projet au regard des exigences procédurales de la directive concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (EIE) et de la convention d'Aarhus. Il commente aussi les arrêts des 18.10.2011 (Boxus) et 16.02.2012 (Solvay) de la Cour de justice de l'Union européenne relatifs à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général (DAR).


Amén.,septembre 2012,(4),153-159


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be