De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.


21.12.2012 BVR houdende diverse bepalingen betr. financiŽn en begroting
Vlaams Min. van FinanciŽn, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe *


Dit verzamelbesluit brengt aanpassingen aan aan de regeling van de onroerende voorheffing, aan de regeling van de vrijstelling van successierechten verbonden aan de maatschappelijke rechten in vennootschappen die zijn opgericht voor het realiseren van serviceflats, aan de regels voor het Vlaams Fonds voor de Lastendelging, technische wijzigingen aan de compensatieregeling voor gederfde opbrengsten uit gemeentelijke en provinciale opcentiemen en technische wijzigingen aan boekhoud- en begrotingsregels.


B.S.,28.12.2012,2e uitgave,V.182,(414),88354-88355SCHOUKENS Bruno en DE JONGE Jerika / Vlaamse Gewest
R.v.St., 19 januari 2012, 7e K., nr. 217307


De Raad van State verwerpt het argument van de buren tegen de milieuvergunning voor het exploiteren van een rundveehouderij. Ze beweren dat zij de inhoud van hun beroepschrift tot een puur procedureel argument hebben moeten beperken, omdat het hen aan tijd ontbrak om een omstandiger beroepschrift in te dienen. Als onmiddellijke buren van de inrichting is het weinig plausibel dat ze als enigen van de ruime kring van omwonenden niet eerder op de hoogte zouden geweest zijn van de vergunningsaanvraag.Handleiding duurzaamheidsoverwegingen bij overheidsopdrachten
Vlaamse overheid - Departement bestuurszaken - Afdeling overheidsopdrachten
et al.


Deze handleiding wil aankopers ondersteuning bieden en wegwijs maken in het uitschrijven van duurzame overheidsopdrachten.


Brussel:Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie,2012,42 p.

http://www.bestuurszaken.be - Geraadpleegd op 06.12.2012De sociale impact van de nieuwe regelgevingen inzake de Energieprestaties van Gebouwen en Binnenklimaat (EPB) in BelgiŽ - Verkennende studie
GREVISSE FranÁois


In dit artikel voert de auteur een studie uit om de nieuwe regelgevingen inzake de Energieprestaties van Gebouwen en Binnenklimaat (EPB) in BelgiŽ na te gaan. Hij analyseert de gevolgen van deze reglementering op kwetsbare gezinnen.


Brussel:Koning Boudewijnstichting,2012,66 p.

www.kbs-frb.be - Geraadpleegd op 12.12.2012n.v. Van Gansewinkel / Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij
R.v.St., 28 juni 2012, 7e K., nr. 220037


Het toepasselijke rechtskader inzake afvalstoffen houdt de mogelijkheid in dat de bevoegde instanties bezwaar aantekenen tegen een voorgenomen overbrenging van afvalstoffen. De firma die een afvaltransport naar het buitenland wilde uitvoeren, kon er dus niet zonder meer op vertrouwen dat haar voornemen tot overbrenging op geen bezwaren zou stuiten.16.11.2012 Dec. tot aanvulling van het Dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel VI 'Milieubeleidsovereenkomsten'
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit decreet vult het decreet met algemene bepalingen over milieubeleid (DABM) met een titel VI 'Milieubeleidsovereenkomsten'. Het heeft tot doel enerzijds de inspraakmogelijkheden voor derden efficiŽnter en effectiever te maken en anderzijds de procedure tot het afsluiten van een milieubeleidsovereenkomst te vereenvoudigen. De belangrijkste wijziging met betrekking tot de inspraakmogelijkheden is de aanvulling van de bestaande procedure met een voorafgaande consultatie. Daarnaast wordt de maximale looptijd van een milieubeleidsovereenkomst verlengt van vijf naar acht jaar.


B.S.,14.12.2012,2e uitgave,V.182,(393),80027-8002930.11.2012 MB wijz. MB 13.01.2006 betr. de vorm en inhoud van de startverklaring, het MB 02.04.2007 betr. de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw en het MB 15.09.2009 betr. de vaststelling van de gelijkwaardigheid van innovatieve systemen, bouwconcepten of technologieŽn in het kader van de energieprestatieregelgeving
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


Dit besluit vervangt verschillende bijlagen bij het MB 02.04. 2007 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw. Het voegt eveneens nieuwe bepalingen toe in het MB 15.09.2009 over de inrekening van warmtepompen in het kader van de energieprestatieregelgeving.


B.S.,17.12.2012,1e uitgave,V.182,(394),80131-80132+bijlagen 80133-80192b.v.b.a Immo Dominique, b.v.b.a De Vlieger en v.z.w. UNIZO / Vlaamse Gewest
R.v.St., 18 december 2012, 7e K., nr. 221784


In deze zaak wordt het besluit van de gewestelijke entiteit waarbij de beroepen ingesteld tegen de beslissing van de deputatie houdende het weigeren aan de nv Uplace van de milieuvergunning voor het exploiteren van een gebouwencomplex gegrond worden verklaard, de beroepen beslissing wordt opgeheven en aan de nv Uplace de gevraagde milieuvergunning wordt verleend, geschorst. De nadelige mobiliteitseffecten kunnen niet uitsluitend toegeschreven worden aan het ruimtelijk uitvoeringsplan dat handelsactiviteiten op het projectgebied mogelijk maakt. Ze zijn minstens evenzeer en zelfs nog meer verbonden met het verlenen van de milieuvergunning.16.11.2012 BVR wijz. art. 2duodecies van het BVR 08.07.2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Door deze wijziging wordt onder andere de sanctieregeling opgenomen in het besluit over de toekenning van specifieke steun voor de instandhouding van het Piťtrainras in de varkenssector.


B.S.,19.12.2012,2e uitgave,V.182,(400),85199-8520016.11.2012 BVR wijz. BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning, wijz. BVR 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en wijz. BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betr. het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit wijzigt een aantal besluiten rond milieu (het VLAREMA, het Milieuhandhavingsbesluit en het VLAREM). De aanpassing gebeurt onder meer omdat er ook voor de OVAM en ambtenaar moet worden aangewezen om de dwangbevelen van het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) uitvoerbaar te verklaren en te viseren. Daarnaast wordt het huidige kostendekkingssysteem voor de zeevaart, opgericht in overeenstemming met een Europese Richtlijn over havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen, aangepast. De overige wijzigingen betreffen onder meer het gebruik van afvalbanden om voedersilo's af te dekken, biodegradeerbare olie en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.


B.S.,19.12.2012,2e uitgave,V.182,(400),85182-8518519.09.2012 V. nr. 684 (Vl. P.): Kleine windmolens - Vergunningen
REEKMANS Peter
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


Kleine windturbines kunnen niet instaan voor de elektriciteitsproductie op grote schaal, maar kunnen mogelijks, gelet op de concrete omstandigheden, een aanvulling betekenen voor de kleinschalige, lokale of particuliere energievoorziening. Om die redenen bevat de omzendbrief van 2009 met een beoordelingskader voor de inplanting van kleine en middelgrote windturbines ook een informerend gedeelte gericht op particuliere investeerders in kleinschalige windenergie.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2011-2012

www.vlaamsparlement.be26.09.2012 V. nr. 5 (Vl. P.): Steenkoolgaswinning - Stand van zaken
PEUMANS Jan
Vlaams Min. Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, LIETEN Ingrid *


De mogelijke effecten op mens en milieu die verbonden zijn met steenkoolgaswinning, zijn gekend. Bij de vergunningsaanvragen voor het opsporen of winnen van koolwaterstoffen (decreet 08.05.2009 betreffende de diepe ondergrond) alsook bij de specifieke milieuvergunningen (Vlaamse milieuwetgeving) moeten alle mogelijke effecten worden onderzocht en moeten de nodige milderende maatregelen worden voorgesteld.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be05.10.2012 V. nr. 20 (Vl. P.): Milieueffectbeoordeling en vergunningverlening - Wijziging regelgeving
PEETERS Lydia
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


De vraagsteller peilt naar de timing van de noodzakelijke wijzigingen in de Vlaamse regelgeving ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24.03.2011. Dit is reeds gebeurd door het decreet 23.03.2012 houdende wijziging van het decreet 28.06.1985 betreffende de milieuvergunning, van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Daarnaast gebeurde dit ook door het decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur en het BVR inzake de nadere regels van de project-mer-screening


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be09.10.2012 V. nr. 23 (Vl. P.): Windturbines - Inplanting
HUYBRECHTS Pieter
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


De minister verwijst naar het BVR 23.12.2011 tot wijziging van het BVR 06.02.1991 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiŽne, wat betreft de actualisatie van voormelde besluiten aan de evolutie van de techniek. Met dit besluit werden sectorale milieuvoorwaarden uitgevaardigd die de inplanting van windturbines aan strengere milieuvoorwaarden onderwerpt.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be16.10.2012 V. nr. 35 (Vl. P.): Lokale besturen - Schrootinzameling
PEETERS Lydia
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


De vraagsteller peilt naar het juridisch advies van OVAM betreffende de interpretatie van het arrest van het Hof van Cassatie van 17.12.2010. Het Cassatie-arrest spreekt de vaststelling dat de gemeenten bevoegd zijn voor de ophaling en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen, of dat de gemeenten daartoe reglementen kunnen opstellen, niet tegen. Het arrest stelt wel dat deze bevoegdheid moet uitgeoefend worden in de vorm van een reglement.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be04.12.2012 MB wijz. de kaart van de focusgebieden, als vermeld in art. 1, par. 1, van het BVR 10.02.2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in art. 14, par. 1, tweede lid, van het Mestdecreet van 22.12.2006
Vlaams Min. Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, LIETEN Ingrid *
et al.


Dit besluit wijzigt de kaart van de focusgebieden nitraat voor het jaar 2013. De bijlage bij het BVR 10.02.2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in art. 14, par. 1, tweede lid van het Mestdecreet van 22.12.2006 wordt bijgevolg aangepast.


B.S.,20.12.2012,3e uitgave,V.182,(403),86162-8581923.12.2011 V. nr. 5-4849 (Sen.): Nucleaire transporten - Veiligheid - Informatieverstrekking - Burgemeesters - Beleid
ANCIAUX Bert
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET JoŽlle *


De burgemeesters van de betrokken gemeenten worden tijdig door de provinciegouverneurs op de hoogte gesteld van de doorgang van een nucleair transport over het gemeentelijke grondgebied, teneinde de lokale politie in staat te stellen de nodige maatregelen te treffen om eventuele pogingen tot verstoring van de openbare orde rond het transport in goede banen te leiden.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Senaat - Zitting 2011-2012

www.senaat.be - Pagina gearchiveerd op 08.11.201214.12.2012 MB wijz. het MB 29.11.2011 houdende vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, bedoeld in art. 6.4.1/1, art. 6.4.1/3, art. 6.4.1/4 en art. 6.4.1/5 van het Energiebesluit van 19.11.2010
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


Dit besluit wijzigt de technische eisen en de nadere regels, bedoeld in sommige bepalingen van het Energiebesluit, waaraan de werkzaamheden, producten en installaties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de premies verleend voor energiebesparende werkzaamheden.


B.S.,27.12.2012,2e uitgave,V.182,(412),87960-8796121.12.2012 BVR wijz. het Energiebesluit van 19.11.2010, wat betreft de groenestroomcertificaten, de warmtekrachtcertificaten en de garanties van oorsprong
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


Dit besluit wijzigt het Energiebesluit voor wat de groenestroom-, de warmtekrachtcertificaten en de garanties van oorsprong betreft. Het gaat om een hervorming van het steunmechanisme voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling, die voortvloeit uit de decretaal voorziene evaluatie. Het certificatensysteem wordt bijgestuurd om de steunverlening beter af te stemmen op de steun die nodig is om het project voldoende rendabel te maken.


B.S.,31.12.2012,1e uitgave,V.182,(417),88607-88619+bijlagen 88620-88672


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be