De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.


16.11.2012 BVR tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Dit besluit bepaalt de voorwaarden en de procedure waaronder de Vlaamse Regering steun kan verlenen aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest. Het stelt de criteria vast voor de toetsing van de strategische waarde voor de onderneming van de ecologie-investeringen. Er kan geen steun verleend worden aan ondernemingen als een administratieve overheid als vermeld in art. 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State of een buitenlandse vergelijkbare administratieve overheid op de indieningsdatum van de steunaanvraag een dominerende invloed heeft.


B.S.,03.01.2013,V.183,(2),49-5416.11.2012 BVR wijz. diverse bepalingen van BVR 17.12.2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Krachtens het BVR 17.10.2010 wordt steun verleend aan ondernemingen voor ecologie-investeringen die worden uitgevoerd in het Vlaamse Gewest. Dit besluit past verschillende bepalingen van deze tekst aan (betreffende de bepaling van het maximale bedrag van de subsidie, beslissingsbevoegdheid, terugvordering van de subsidie,...) en stelt onder meer dat er een verbod is om de steun, verleend in het kader het voormelde besluit van 2010, te cumuleren met de steun, verleend in het kader van het BVR 16.11.2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest.


B.S.,08.01.2013,V.183,(5),405-408Coördinator natuurinspectie van het agentschap voor nauur en bos, proviciale afdeling Antwerpen / JEN
Cass., 4 september 2012, 2e K., P120037


Een perceel dat krachtens art. 3, par. 3, 6°, Bosdecreet, in de versie vóór de wijziging ervan door art. 23, 2° van het decreet 19.05.2006 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie, niet onder de toepassing van het bosdecreet valt, kan niet worden ontbost in de zin van art. 99, par. 1, 2°, (oud) Stedenbouwdecreet 1999 en kan evenmin worden beschouwd als een perceel waarop de verbodsbepalingen van art. 97, par. 2, 1°, en 9°, Bosdecreet van toepassing zijn.Belgische Staat / landbouwwerken Vermeulen Passendale n.v.
Cass., 24 november 2011, 1e K., F100110


Art. 9, par. 1, derde en vierde lid, van het Mestdecreet sluit niet uit dat een transactie, bestaande uit verschillende handelingen, vanuit BTW-oogpunt als één overeenkomst kan worden beschouwd, waarbij het uitspreiden van de mest de hoofdverrichting is.21.12.2012 MB wijz. MB 13.06.2008 betr. de vastlegging van de vorm en de inhoud van het model van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de verklaring op erewoord
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


In het MB 13.06.2008 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van het model van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de verklaring op erewoord wordt bijlage 1 ' Vorm en inhoud van het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen' vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.


B.S.,11.01.2013,V.183,(8),1083+bijlagen 1084-109510.12.2012 KB wijz. KB 05.12.2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines
Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, WATHELET Melchior *
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle *


Dit besluit zet Richtlijn 2011/88/EU tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG wat betreft de voorschriften voor motoren die in het kader van de flexibele regeling in de handel zijn gebracht, om. Dit besluit zal tijdelijk een groter gebruik toestaan van het KB 05.12.2004 houdende normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjesemissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele niet voor de weg bestemde machines. Dit besluit verandert het maximum aantal producten die in aanmerking komen voor een vergunning.


B.S.,14.01.2013,V.183,(9),1202-1204; Verslag aan de Koning 120217.12.2012 KB wijz. KB 09.11.2009 betr. de veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren en het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Min. van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw, LARUELLE Sabine *


Dit besluit past het MB 09.11.2009 aan, dat de veterinairrechtelijke vereisten bepaalt voor het in de handel brengen en de in- en doorvoer van aquacultuurdieren. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de verplichtingen omtrent de traceerbaarheid en het vervoer van aquacultuurdieren, op het programma voor de bewaking van de dierengezondheid en op de inperkingsmaatregelen.


B.S.,25.01.2013,2e uitgave,V.183,(21),3957-3960+bijlagen 3961-396207.12.2012 BVR wijz. diverse bepalingen van BVR 24.10.2003 houdende toekenning van een subsidie aan uiteenlopende actoren voor het natuur-, bos- en groenbeheer via groene, duurzame jobs toegankelijk voor doelgroepwerknemers
Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, VANDEURZEN Jo *


De Vlaamse Regering wijzigt het BVR 24.10.2003 over de groenjobs. De wijziging beoogt de definitie 'doelgroeparbeider' aan te passen aan de regeling Lokale Diensteneconomie, in plaats van aan collectieve invoegprojecten zoals nu het geval is. Deze collectieve invoegprojecten lopen namelijk af eind 2012, zodat de huidige werking verloren zou gaan.


B.S.,15.01.2013,V.183,(10),1380-138121.12.2012 KB wijz. KB 16.07.2002 betr. de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle *
Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, WATHELET Melchior *


Dit besluit beoogt enerzijds het regime van minimumprijzen ten voordele van de groenestroomcertificaten die worden toegekend krachtens gewestelijke wetgevingen af te schaffen om een stijging van de transmissietarieven te vermijden en anderzijds de verworven rechten te eerbiedigen van de producenten die fotovoltaïsche zonnepanelen vóór 01.08.2012 in gebruik hebben genomen, dewelke gedurende een periode van 10 jaar vanaf de ingebruikname genieten van het tarief van 150 EUR /MWh voor de overname van hun groenestroomcertificaten.


B.S.,16.01.2013,V.183,(11),1580-1581; Verslag aan de Koning 1574-1576; Advies van de Raad van State 1576-158020.12.2012 MB tot uitvoering van het BVR 16.11.2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Dit besluit bepaalt onder meer de procedure voor de toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest. Het stelt eveneens de nadere inhoud van de criteria vast waaraan de strategische waarde voor de onderneming van de ecologie-investeringen wordt getoetst.


B.S.,23.01.2013,V.183,(18),2989-2990+bijlage 299020.12.2012 MB wijz. diverse bepalingen van het MB 24.01.2011 tot uitvoering van het BVR 17.12.2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Dit besluit past onder meer de limitatieve technologieënlijst aan in het MB 24.01.2011 tot uitvoering van het MB 17.12.2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest. Het vervangt ook de verwijzingen naar het oude decreet 31.01.2003 door verwijzingen naar het nieuwe decreet 16.03.2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid.


B.S.,23.01.2013,V.183,(18),2991+bijlagen 2992-3122DE BELEYR Jean-Paul / Vlaamse Gewest
R.v.St., 21 juni 2012, 10e K., nr. 219903


Een tot op zekere hoogte flexibele invulling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) als planinstrument, zonder detaillistische invulling van alle mogelijke uitvoeringsmodaliteiten van een project, vormt niet noodzakelijk een inbreuk op de te bieden rechtszekerheid. Het beginsel van de rechtszekerheid verhindert immers niet dat stedenbouwkundige voorschriften flexibel kunnen worden opgevat, noch dat deze binnen de grenzen gesteld door het bevoegdheidsniveau waarop zij dienen te worden vastgesteld, een bepaalde discretionaire bevoegdheid kunnen verlenen aan de vergunningverlenende overheden bij de beoordeling van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.10.12.2012 Verordening (EU) nr. 1229/2012 wijz. de bijlagen IV en XII bij Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (kaderrichtlijn)
Europese Commissie


Vóór 01.11.2012 verleende EG-typegoedkeuringen van kleine series zijn met ingang van 31.10.2016 niet meer geldig. De nationale autoriteiten beschouwen conformiteitscertificaten voor voertuigen als niet langer geldig voor de toepassing van art. 26, lid 1, van Richtlijn 2007/46/EG, tenzij de desbetreffende typegoedkeuringen aan de voorschriften van aanhangsel 1 van bijlage IV bij Richtlijn 2007/46/EG zijn aangepast.


Publ.E.U.,21.12.2012,L353/1-2+bijlagen 3-30Accessibilité et interactivité de l'information environnementale. Perspectives européennes post-2012
POMADE Adélie


Cet article s'intéresse particulièrement au développement de l'accessibilité de l'information environnementale et de l'interactivité facilitée par le développement de moyens de communication. L'auteur aborde aussi les perspectives d'interaction poursuivies par l'Union Européenne dans cette matière.


Amén.,décembre 2012,(5),132-143


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be