De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.


Het Sinksenfoorvonnis: geen milieustakingsvordering bij vervanging tegen jezelf ?!
LEFRANC Pierre


In het Sinksenfoorvonnis kwamen buurtbewoners van een kermis op tegen de geluidshinder die deze kermis veroorzaakte. Ze deden dit in naam van de stad, door middel van een milieustakingsvordering, tegen de stilzittende stad. In voorliggende procedure waren eisende partij en verwerende partij dus dezelfde partij. De auteur gaat hier verder op in en haalt eveneens aan dat dit ondertussen niet meer mogelijk is door een aantal wijzigingen in het Gemeentedecreet die nieuwe voorwaarden op straffe van onontvankelijkheid oplegt.


T.Milieurecht,december 2012,V.21,(5),610-614Praktisch administratief recht
CLEYMAET Inge
et al.


In dit boek worden de verschillende facetten van het administratief recht onder de loep genomen, waarbij de theorie voldoende doorspekt wordt met concrete voorbeelden en praktische oefeningen.


Brussel:Larcier,2012,480 p.VEKEMANS Ludovic en crts / Stad Antwerpen en deputatie van de provincieraad van Antwerpen
R.v.St., 1 februari 2013, 10e K., nr. 222344


De Raad van State beveelt de schorsing van de tenuitvoerlegging van de definitieve vaststelling van het in deze zaak aangevochten gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Er is immers bij de MER-screening voor de betwiste zone in het GRUP ten onrechte aangenomen dat er zich inzake milieueffecten geen relevante wijziging voordoet. Wanneer voor een zone van het plan ten onrechte wordt aangenomen dat er zich inzake milieueffecten geen relevante wijziging voordoet, is de MER-screening onzorgvuldig uitgevoerd.Bodem in de drie gewesten
BOUMAL Charlotte
et al.


In dit boek onderzoekt de auteur de reglementering inzake bodemsanering zoals deze geregeld is in de drie Gewesten. De reglementering is voorzien van annotaties die gebaseerd zijn op een veelheid aan rechtspraak en administratieve beslissingen (van bijvoorbeeld de OVAM of de Vlaamse Regering).


Brussel:Larcier,2011,398 p.25.01.2013 BVR wijz. art. 12 van het BVR 08.07.2011 betr. de voorwaarden tot het verkrijgen van een derogatie aan de bemestingsnormen als vermeld in art. 13 van het Mestdecreet van 22.12.2006
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Een van de voorwaarden om te kunnen gebruik maken van de derogatiemogelijkheid inzake de bemestingsnormen is het uitvoeren van voldoende bodemanalyses ter bepaling van het gehalte aan plant beschikbare fosfaat, het koolstofgehalte en het gehalte aan minerale stikstof. Deze wijziging beoogt de staalnameperiode te wijzigen voor de bepaling van het plant beschikbare fosfaatgehalte en het koolstofgehalte, op basis waarvan men kan gebruik maken van de derogatiemogelijkheid.


B.S.,12.02.2013,V.183,(39),736725.01.2013 BVR wijz. BVR 09.03.2007 tot uitvoering van het dec. 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, wat betreft de bepaling van de stikstofverliezen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit wijzigt het uitvoeringsbesluit bij het decreet over waterverontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen. Doel van de wijziging is het aanpassen van de emissiecijfers voor de netto-stikstofuitscheiding van dieren. De wijziging is het gevolg van het aanpassen van het bruto-uitscheidingscijfer en het staltype in 2011, dit zijn namelijk aspecten die de stikstofuitscheiding beïnvloeden.


B.S.,15.02.2013,V.183,(44),9059-906225.01.2013 BVR wijz. BVR 20.07.1994 tot uitvoering van het dec. 14.07.1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning en tot opheffing van het BVR 07.05.2010 tot oprichting van het projectgrindwinningscomité
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit wijzigt het uitvoeringsbesluit bij het decreet tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning. De wijziging kadert binnen de oprichting van het projectgrindwinningscomité vzw. Daarnaast wordt de gemeente As aangeduid als grindgemeente.


B.S.,15.02.2013,V.183,(44),9066-906721.12.2012 Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17.10.2011 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betr. de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, WATHELET Melchior *
et al.


Het samenwerkingsakkoord waarmee deze wet instemming betoont organiseert de gecoördineerde uitvoering van de REACH-Verordening door de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest. De REACH-Verordening regelt de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen op Europees niveau.


B.S.,19.02.2013,V.183,(46),9325-9326+bijlagen (samenwerkingsakkoord) 9326-933825.01.2013 BVR betr. de bemestingsadvisering voor groenteteelten en wijz. BVR 10.10.2008 betr. nadere regels rond tuinbouw ter uitvoering van het dec. 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen en van het BVR 22.07.2011 betr. de maatregelen bij een overschrijding van de nitraatresidudrempelwaarde, als vermeld in art. 14 van het Mestdecreet van 22.12.2006, voor wat betreft de nadere regels rond de stikstofanalyse en het bijbehorende bemestingsadvies
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit regelt de bepalingen voor de afwijking van het bemestingsverbod voor groententeelten van groep I en II, met uitzondering van vroege aardappelen en spruitkolen, alsook voor de combinaties van teelten die gelijkgesteld zijn met een combinatie van groententeelten van groep I, II of III. Het besluit stelt regels vast voor de aanvraagprocedure voor de afwijking op het bemestingsverbod, het minimaal aantal stikstofanalyses dat moet uitgevoerd worden per teelt en de periode waarin de bodemstaalnames moet gebeuren. Verder wordt het systeem alsook de normen waaraan de advisering moet voldoen, vastgelegd.


B.S.,19.02.2013,V.183,(46),9496-949924.01.2013 KB waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 10.05.2012 op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle *


De windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 10.05.2012 op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen worden beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van art. 2, par. 1, 1°, van de wet 12.07.1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de gemeenten van Gent, Lochristi en Lokeren.


B.S.,20.02.2013,3e uitgave,V.183,(49),9771-977224.01.2013 KB waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 20.05.2012 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Luik, Namen en het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle *


De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 20.05.2012 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Luik, Namen en het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van art. 2, par. 1, 1°, van de wet 12.07.1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. Dit besluit bepaalt de geografische uitgestrektheid van de ramp.


B.S.,20.02.2013,3e uitgave,V.183,(49),9772-977324.01.2013 KB waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 12.06.2012 op het grondgebied van de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik en Limburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle *


De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 12.06.2012 op het grondgebied van de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik en Limburg wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van art. 2, par. 1, 1°, van de wet 12.07.1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de gemeenten van Oostkamp, Torhout, Beveren, Anthisnes en Heers.


B.S.,20.02.2013,3e uitgave,V.183,(49),9773-977424.01.2013 KB waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 18.06.2012 op het grondgebied van de provincie Limburg als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle *


De windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 18.06.2012 op het grondgebied van de provincie Limburg worden beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van art. 2, par. 1, 1°, van de wet 12.07.1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de gemeente van Maaseik.


B.S.,20.02.2013,3e uitgave,V.183,(49),9774-977524.01.2013 KB waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 05.03.2012 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle *


De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 05.03.2012 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van art. 2, par. 1, 1°, van de wet 12.07.1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de gemeenten van Ieper, Langemark-Poelkapelle, Vleteren en Wervik.


B.S.,20.02.2013,3e uitgave,V.183,(49),9775-977624.01.2013 KB waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 29.05.2012 op het grondgebied van de provincies Waals-Brabant en Limburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle *


De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 29.05.2012 op het grondgebied van de provincies Waals-Brabant en Limburg wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van art. 2, par. 1, 1°, van de wet 12.07.1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. Dit besluit bepaalt de geografische uitgestrektheid van de ramp.


B.S.,20.02.2013,3e uitgave,V.183,(49),9776-977724.01.2013 KB waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden van 4 tot 08.07.2012 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle *


De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden van 4 tot 08.07.2012 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Namen wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van art. 2, par. 1, 1°, van de wet 12.07.1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. Dit besluit bepaalt de geografische uitgestrektheid van de ramp.


B.S.,20.02.2013,3e uitgave,V.183,(49),9777-977824.01.2013 KB waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 22 en 23.08.2011 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Limburg, Namen en het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle *


De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden 22 en 23.08.2011 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Limburg, Namen en het Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van art. 2, par. 1, 1°, van de wet 12.07.1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. Dit besluit bepaalt de geografische uitgestrektheid van de ramp.


B.S.,20.02.2013,3e uitgave,V.183,(49),9778-978111.02.2013 KB waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 14 en 15.07.2012 op het grondgebied van de provincie Antwerpen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle *


De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 14 en 15.07.2012 op het grondgebied van de provincie Antwerpen wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van art. 2, par. 1, 1°, van de wet 12.07.1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de gemeente van Bornem.


B.S.,20.02.2013,3e uitgave,V.183,(49),978111.02.2013 KB waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 07.06.2012 op het grondgebied van de provincie Limburg als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle *


De windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 07.06.2012 op het grondgebied van de provincie Limburg worden beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van art. 2, par. 1, 1°, van de wet 12.07.1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de gemeenten van Tongeren, Hoeselt en Zutendaal.


B.S.,20.02.2013,3e uitgave,V.183,(49),978211.02.2013 KB waarbij de overstromingen die hebben plaatsgevonden van 5 tot 07.03.2012 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle *


De overstromingen die hebben plaatsgevonden van 5 tot 07.03.2012, op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen worden beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van art. 2, par. 1, 1°, van de wet 12.07.1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de gemeenten van Ieper, Menen en Wevelgem.


B.S.,20.02.2013,3e uitgave,V.183,(49),978314.11.2012 V. nr. 80 (Vl. P.): Gemeenten - Milieuhandhavingsbeleid
PEETERS Lydia
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Het Milieuhandhavingsdecreet gaf de gemeenten de mogelijkheid te kiezen op welke wijze de lokale handhaving werd georganiseerd. De rol die intergemeentelijke verenigingen vervullen in het lokale milieuhandhavingslandschap wordt dan ook bepaald door die gemeenten die kiezen om één of meerdere van hun toezichthouders aan te stellen in de schoot van een intergemeentelijke vereniging. Er is in de praktijk sprake van op maat gemaakte afspraken.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be19.11.2012 V. nr. 110 (Vl. P.): Agrarische biogasinstallaties - Controles
REEKMANS Peter
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


In het milieu-inspectieplan van de afdeling Milieu-inspectie (MI) wordt jaarlijks een actie opgenomen om de naleving van de wetgeving aangaande dierlijke bijproducten te controleren. Deze actie houdt onder meer het toezicht in op biogasinstallaties maar ook op leveranciers van het materiaal van dierlijke oorsprong dat in dergelijke inrichtingen wordt gebruikt. Parallel hiermee voert MI sinds 2008 specifieke controles uit bij verwerkers van organisch-biologische afvalstoffen en mestvergisters. Door deze controles wil MI voorkomen dat schadelijke of potentieel schadelijke afvalstromen mee worden verwerkt tot organische bodemverbeteraars.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be04.01.2013 MB houdende vaststelling van het sjabloon voor het monitoringplan voor BKG-installaties, alsmede vaststelling van richtsnoeren voor het opstellen en wijzigen van het monitoringplan tijdens de tweede verbintenisperiode
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit bevat in bijlagen de sjablonen voor het monitoringplan voor BKG-installaties (installaties die broeikasgassen produceren) en de richtsnoeren voor het opstellen en wijzigen van het monitoringplan tijdens de tweede verbintenisperiode tot het Kyotoprotocol.


B.S.,21.02.2013,1e uitgave,V.183,(50),9924-9925+bijlagen 9925-1007718.12.2012 MB houdende vaststelling van nadere regels en procedures voor de tweede verbintenisperiode voor wat betreft de indiening en verificatie van een toewijzingsaanvraag voor nieuwkomers, alsmede voor wat betreft de melding en verificatie van een volledige stopzetting van de activiteiten, een gedeeltelijke stopzetting van de activiteiten of een aanzienlijke capaciteitsvermindering van een BKG-installatie
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit bepaalt nadere regels en procedures voor de tweede verbintenisperiode tot het Kyotoprotocol voor wat betreft de indiening en verificatie van een toewijzingsaanvraag voor de nieuwe exploitanten, alsmede voor wat betreft de melding en verificatie van een volledige stopzetting van de activiteiten, een gedeeltelijke stopzetting van de activiteiten of een aanzienlijke capaciteitsvermindering van een BKG-installatie (installaties die broeikasgassen produceren).


B.S.,21.02.2013,1e uitgave,V.183,(50),10078+bijlagen 10079-1013422.11.2012 V. nr. 120 (Vl. P.): Inplanting gsm-masten - Betrokkenheid gemeentebesturen
VANDERPOORTEN Marleen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Vast opgestelde zendantennes zijn opgenomen in VLAREM II als niet-ingedeelde inrichting. Dat wil zeggen dat er geen vergunning of meldingsplicht is bij de lokale besturen. De antennes moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden om de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische straling te beperken. Omwille van de techniciteit van de beoordeling van dossiers van zendantennes is in de eerste plaats een technische beoordeling noodzakelijk. Deze technische beoordeling kan beter verwezenlijkt worden door een gespecialiseerde dienst dan door het organiseren van een openbaar onderzoek.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be26.11.2012 V. nr. 104 (Vl. P.): Agroforestry - Stand van zaken
CALLENS Karlos
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Het combineren van een landbouwteelt en een houtig gewas, de zogenaamde agroforestry, komt in Vlaanderen moeizaam van de grond. De minister legt onder andere uit welke reglementaire en informatieve ingrepen reeds werden afgerond, om op die manier een aantal knelpunten voor de agroforestry weg te werken.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be08.02.2013 Dec. houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit decreet vervangt het actuele Pesticidenreductiedecreet omdat er vrij ingrijpende aanpassingen moeten worden doorgevoerd in dit domein. De aanpassingen beogen het toepassingsgebied ervan uit te breiden tot andere terreinen, een procedure op te nemen rond het aanvragen van afwijkingen, de handhaving in te passen in het bestaande handhavingskader, tot een transparantere wetgeving te komen, aangezien het gebruik van pesticiden nog in andere Vlaamse regelgeving aan bod komt, zoals het Grondwaterdecreet, het decreet Natuurbehoud enz.


B.S.,22.02.2013,4e uitgave,V.183,(56),11684-1168607.02.2013 Richtlijn nr. 2013/2/EU wijz. bijlage I bij Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betr. verpakking en verpakkingsafval
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie


Met het oog op de rechtszekerheid en de harmonisering van de interpretatie van de definitie van 'verpakking' moet de lijst van de in bijlage I van de richtlijn 94/65/EG de ter illustratie gegeven voorbeelden worden herzien en gewijzigd om gevallen te verduidelijken waarin de grens tussen wat verpakking is en wat niet, onduidelijk blijft. De bijlage I van de richtlijn 94/62/EG wordt bijgevolg vervangen door de tekst in de bijlage bij deze richtlijn.


Publ.E.U.,08.02.2013,L37/10+bijlage 11-1225.01.2013 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 10.10.2008 betr. de mestverwerking
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


De reglementering over de mestverwerking wordt aangepast. Het gaat om een actualisering door het gewijzigde Mestdecreet, met technische afspraken voor het bepalen van de massa en de samenstelling van de mest, een vereenvoudiging en aanpassingen voor het overdragen van mestverwerkingscertificaten, en een volledig online beheer van de mestverwerkingscertificatenrekeningen.


B.S.,26.02.2013,V.183,(58),12085-1208819.02.2013 Verordening (EU) nr. 143/2013 wijz. Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie wat de bepaling van de CO2-emissies van voor meerfasentypegoedkeuring ter beschikking gestelde voertuigen betreft
Europese Commissie


Gezien de ervaring die met de toepassing van de procedure voor het bepalen van de CO 2-emissies van voltooide voertuigen en de monitoring van die emissies is opgedaan, wordt de procedure herzien vóór eind 201. De representativiteit van de CO2-emissies alsook de doeltreffendheid en nauwkeurigheid van de monitoring van die emissies worden beoordeeld. De bijlagen I en IX bij Richtlijn 2007/46/EG worden gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.


Publ.E.U.20.02.2013,L47/51-52+bijlagen 53-5526.02.2013 Verordening (EU) nr. 171/2013 wijz. de bijlagen I en IX en tot vervanging van bijlage VIII bij Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (kaderrichtlijn), alsmede wijz. de bijlagen I en XII bij Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betr. de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie


Om een efficiënte monitoring van de specifieke CO2-besparingen voor individuele voertuigen te waarborgen, moeten met eco-innovaties uitgeruste voertuigen worden gecertificeerd in het kader van de typegoedkeuring van een voertuig en moeten de besparingen afzonderlijk in zowel de typegoedkeuringsdocumentatie als het certificaat van overeenstemming overeenkomstig Richtlijn 2007/46/EG worden vermeld. Bijgevolg worden de in het typegoedkeuringsproces gebruikte documenten gewijzigd zodat daarin naar behoren de informatie over eco-innovaties kan worden opgenomen.


Publ.E.U.,27.02.2013,L55/9-10+bijlagen 11-19La responsabilité du producteur du fait des déchets
THIEFFRY Patrick


Cet ouvrage fait le point sur la réglementation (directive 2008/98/CE relative aux déchets et abrogeant certaines directives) et sur la responsabilité rétrospective du producteur du produit à l'origine du déchet et sur la responsabilité prospective du producteur élargie à la fin de vie de ses produits: intérêts et aléas de la responsabilité élargie du producteur ('REP').


Bruxelles:Larcier,(Collection droit de l'Union européenne - Colloques), 2012,210 p.Le végétal saisi par le droit
DROSS William


Cet ouvrage étudie la manière dont le droit appréhende le végétal (le végétal, entre guérison et alimentation, le végétal et le droit rural, le végétal et le brevet, le commerce international des denrées, ...).


Bruxelles:Larcier,2012,280 p.


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be