De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.


Milieueffectenrapportage in de rechtbank: van lastpost tot motor van duurzame ontwikkeling? (Deel 1)
SCHOUKENS Hendrik


Inzake milieueffectenrapportage is zowel rechtspraak van de Raad van State als rechtspraak van het Hof van Justitie van groot belang. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de rechtspraakontwikkelingen wat betreft projectmilieueffectenrapportage enerzijds en planmilieueffectenrapportage anderzijds.


T.R.O.S.,juli-augustus-september 2012,V.17,(67),117-16001.02.2013 BVR tot uitvoering van de wet 01.07.1954 op de riviervisserij
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit vervangt het uitvoeringsbesluit bij de wet op de riviervisserij. De wijzigingen omvatten onder meer: de uitbreiding van de mogelijkheden om te vissen tijdens de nacht en in de paaitijd, maatregelen met betrekking tot een duurzaam roofvisbeheer en met betrekking tot de minimum- en maximummaten van vissoorten, het meenemen en onder zich houden van vissen en het wedstrijdvissen. De bepalingen rond fuikvisserij met vergunning op de Beneden-Zeeschelde en rond het visverlof worden overgenomen. Daarnaast is er ook een juridische vereenvoudiging.


B.S.,05.03.2013,2e uitgave,V.183,(67),13550-13553+bijlagen 13553-13556E O Y M V / n.v. Verdos
Cass., 12 juni 2012, 2e K., P111991


Met overname van de redenen van het beroepen vonnis oordeelt het arrest dat de bemonstering niet voldeed aan de wettelijke voorschriften van art. 62, par. 6, 1°, VLAREM I, zoals hier van toepassing. Maar de betrouwbaarheid van de genomen stalen is door de onregelmatigheid geenszins aangetast en het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces komen evenmin in het gedrang. Het arrest weigert het onregelmatig bewijs te weren. Aldus is de beslissing naar recht verantwoord.M.P. en M.M. / Intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas
Cass., 28 juni 2012, 1e K., C110362


De verplichting tot onderzoek naar eventuele bodemverontreiniging en de saneringsplicht rust op de onteigenende overheid en het is de rechter niet toegestaan om bij de bepaling van de onteigeningsvergoeding de te verwachten saneringskosten in mindering te brengen.DEFISE Patrick et crts / Région wallonne et s.a. Gestamt Wallonie
Cons. Etat, 22 novembre 2012, 13e Ch., n° 221484, référé


L'application de la dérogation au plan de secteur prévue à l'art. 127, par. 3, CWATUPE requiert de justifier que l'implantation du projet en question ne peut se faire dans une zone capable. La nécessité d'implanter un projet en zone non capable se justifie par la mise en rapport des caractéristiques du projet avec le lieu choisi. S'agissant d'éoliennes, elle se justifie aussi par la possibilité de remplir à cet endroit les conditions, fixées à l'art. 127, par. 3, de respecter, structurer ou recomposer les lignes de force du paysage, conditions dont le respect n'est pas critiqué au moyen. En l'espèce, l'auteur de l'acte attaqué constate le défaut de zone capable. La motivation de l'acte attaqué paraît suffisamment élaborée sur ce point.v.z.w. Milieusteunpunt Huldenberg en crts / Vlaamse Gewest
R.v.St., 22 november 2012, 7e K., nr. 221463


Verkeershinder kan wel degelijk een motief zijn voor het weigeren van een milieuvergunning. Het behoort tot de discretionaire bevoegdheid van het vergunningverlenende bestuur om uit te maken of de overmatige verkeershinder in het concrete geval een voldoende reden is om de vergunning te weigeren. Zelfs indien in dezen, door de in de bijzondere exploitatievoorwaarden opgenomen ontginningsbeperking, de verkeersdruk niet zou toenemen in vergelijking met de reeds bestaande verkeersstroom, betekent dit niet dat de verkeersbewegingen geen ontoelaatbare belasting van de omgeving zouden kunnen vormen.Wegwijzer stedelijke distributie in Vlaanderen
Vlaamse overheid - Departement Mobiliteit en Openbare Werken


Via deze wegwijzer wil het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken lokale beleidsmakers maar ook andere stakeholders tonen welke initiatieven ze kunnen nemen voor een slimme, duurzame stadsdistributie. Steden en gemeenten worden door de wegwijzer geïnformeerd over de richtingen die ze kunnen inslaan. Hierbij is ook aandacht voor buitenlandse initiatieven.


Brussel:Departement Mobiliteit en Openbare Werken,2013,79 p.

www.flanderslogistics.be - Geraadpleegd op 08.03.2013De regulering van boomkorvisserij in de Belgische mariene beschermde gebieden: verstrikt in een web van bevoegdheidsvraagstukken ?
SCHOUKENS Hendrik


In dit artikel vertrekt de auteur vanuit de casus van de boomkorvisserij in het Belgisch deel van de Noordzee om de bevoegdheidsproblematiek inzake vissen in beschermde gebieden te duiden.


T.B.P.,2013,V.24,(2-3),174-19425.01.2013 BVR wijz. art. 3, 5, 6, 7/1 en 11 van het BVR 21.12.2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Als gevolg van de audit van de Europese Commissie wordt de reglementering over het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling aangepast. Het gaat om een aantal technische en procedurele aanpassingen, onder andere de variabiliteit van de maatregelen 'biologische productiemethode' en 'behoud van met uitsterven bedreigde lokale veerassen en variëteiten van hoogstamboomgaarden'. De aanpassingen betreffen ook de controle op de naleving van de verbintenissen en de toekenning van de subsidies.


B.S.,13.03.2013,2e uitgave,V.183,(76),15050-15051MB houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Het Compendium voor Monsterneming en Analyse (CMA), en de bijhorende inhoudstabel, gevoegd als bijlage bij dit besluit, worden goedgekeurd.


B.S.,13.03.2013,2e uitgave,V.183,(76),15080-1508614.12.2012 V. nr. 141 (Vl. P.): Verkoop woningen - Attesten en certificaten
14.12.2012 V. nr. 140 (Vl. P.): Verhuur woning - Attesten en certificaten

DE WAELE Patricia
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


Bij de verkoop van een woning is een energieprestatiecertificaat nodig. De energieprestatiecertificaten worden opgemaakt door erkende energiedeskundigen type A. Zij maken geen deel uit van de Vlaamse overheid. Het zijn zelfstandigen of werknemers van een rechtspersoon. Het energieprestatiecertificaat is niet elektronisch beschikbaar. Enkel een kopie is digitaal beschikbaar.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be16.01.2013 V. nr. 206 (Vl. P.): Lokale afvalbelastingen - Intergemeentelijke inning
MEREMANS Marius
Vlaams Min. van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, BOURGEOIS Geert *


Art. 26 van het Materialendecreet geeft de mogelijkheid aan gemeenten om hun verzelfstandigde entiteiten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden te machtigen de kosten voor het beheer van huishoudelijk afval te inneninnen, ook als ze in de vorm van belastingen en retributies worden verhaald. Inning betekent het in ontvangst nemen van de betaling van de belastingschuld, hetgeen een taak is van de financieel beheerder.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be08.01.2013 V. nr. 191 (Vl. P.): Regeling grondverzet - Praktische toepassing
DE KORT Dirk
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


De regeling inzake grondverzet bestaat al enige tijd. Omwille van beperkingen van kostprijs van transport wordt bijvoorbeeld getracht zo veel mogelijk grond te hergebruiken bij infrastructuurwerken. Vlarebo punt 2, 4°, a, herkwalificeert grond dan van afvalstof naar grondstof. Of uitgegraven materialen al dan niet ter plaatse kunnen gebruikt worden, wordt enerzijds bepaald door hun milieuhygiënische kwaliteit en anderzijds door hun bouwtechnische kwaliteit.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be22.02.2013 BVR wijz. art. 1, 3 en 8 van het BVR 09.09.2011 tot het verlenen van steun met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en voor bijhorende afzetbevorderingsacties
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Dit besluit wijzigt het BVR 09.09.2011 dat de landbouwers die deelnemen aan voedselkwaliteitsregelingen financieel als tegemoetkoming in hun controlekost ondersteunt. Door de wijziging wordt bepaald dat landbouwers uiterlijk op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag moeten deelnemen aan de communautaire voedselkwaliteitsregelingen. Er wordt ook toegevoegd dat de landbouwers in het Vlaamse Gewest moeten beschikken over minstens één actieve exploitatie.


B.S.,14.03.2013,2e uitgave,V.183,(77),1520805.03.2013 KB waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 28.07.2012 op het grondgebied van de provincie Luik als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle *


De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 28.07.2012 op het grondgebied van de provincie Luik wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van art. 2, par. 1, 1°, van de wet 12.07.1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen. De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de volgende gemeenten: Aubel, Beyne-Heusay, Chaudfontaine, Esneux, Fléron, Herve, Plombières en Soumagne.


B.S.,15.03.2013,2e uitgave,V.183,(80),15883-15884DEVILLE Katelijne / Vlaamse Gewest
R.v.St., 6 december 2012, 10e K., nr. 221654


De betwisting betreft de stedenbouwkundige vergunning verleend voor het regulariseren van de noodzakelijke instandhoudingswerken aan vijverwanden. De beginselen die de openbare orde raken, verzetten er zich tegen dat de uitvoerende macht een vergunning verleent strekkende tot het behoud van een bouwwerk, waarvan een rechterlijke beslissing de afbraak heeft bevolen.Slim bouwen, Levenslang comfort. Gids voor duurzaam wonen en bouwen
Vlaamse overheid


Deze bijdrage wil de burger een eind op weg helpen met het duurzaam (ver)bouwen van zijn woning. Er worden een hele reeks tips gegeven, onder andere inzake energieprestatie, waterhuishouding en de keuze van materialen.


Brussel:Departement DAR, Afdeling Stafdienst van de Vlaamse Regering, Team Duurzame Ontwikkeling,2012,35 p.

http://do.vlaanderen.be - Geraadpleegd op 22.03.2013x en y / c.v.b.a. Casino, lokaal der liberale groepen en z
Rb. Dendermonde, 4 september 2009, 5e K.


In de gegeven omstandigheden is te besluiten dat de buren het slachtoffer zijn van geluidsoverlast door de uitbating van de onderliggende horeca-zaak, die hoofdzakelijk te wijten is aan een structureel probleem van onvoldoende geluidsisolatie, waarvoor uiteindelijk de eigenaar van het handelspand verantwoordelijk is. Zowel de eigenaar ais de huurder kunnen op grond van art. 544 Burg.W. (een vordering wegens burenhinder) worden aangesproken.Casino c.v.b.a. / x en y
Gent, 12 januari 2012, 1e K.


De eigenaar van het gelijkvloers van een appartementsgebouw, alwaar een inmiddels failliet verklaarde uitbater een feestzaal en horecagedeelte huurde, gaat in beroep tegen de beslissing van de rechtbank om de nodige isolatie- en ventilatiewerken te laten doen opdat de buren hier minder hinder van zouden ondervinden. Door de gebrekkige isolatie is er ook zonder overschrijding van de geluidsnorm sprake van bovenmatige hinder voor de buren. Het Hof bevestigt de beslissing, maar verlaagt de dwangsom per vastgestelde inbreuk.07.03.2013 Verordening (EU) nr. 195/2013 wijz. Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie wat betreft innoverende technologieën ter beperking van de CO2-emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen
Europese Commissie


Deze verordening wijzigt de modellen die in de typegoedkeuringsprocedure worden gebruikt en integreert de nieuwe voorschriften inzake informatie over het testen op verontreinigende emissies in het systeem dat bij Richtlijn 2007/46/EG is opgezet.


Publ.E.U.,08.03.2013,L65/1-2+bijlagen 3-1220.03.2013 Verordening (EU) nr. 255/2013 wijz., met het oog op aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, van de bijlagen IC, VII en VIII bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betr. de overbrenging van afvalstoffen
Europese Commissie


De bijlagen IC, VII en VIII van de verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen worden gewijzigd overeenkomstig de bijlagen bij deze verordening.


Publ.E.U.,21.03.2013,L79/19+bijlagen 20-2301.03.2013 Besluit nr. 2013/114/EU tot vaststelling van de richtsnoeren voor de lidstaten inzake de berekening van de hernieuwbare energie uit warmtepompen met verschillende warmtepomptechnologieën overeenkomstig art. 5 van Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad
Europese Commissie


De richtsnoeren voor het ramen van de productie van hernieuwbare energie met verschillende warmtepomptechnologieën zoals op grond van bijlage VII bij Richtlijn 2009/28/EG is vereist, worden in de bijlage bij dit besluit vastgesteld.


Publ.E.U.,06.03.2013,L62/27-28+bijlagen 29-35MB houdende vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten voor 2013 ( II )
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


Dit besluit legt de bandingfactor van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten voor 2013 vast. Per technologie wordt het aantal verkregen groenestroomcertificaten bepaald door de netto hoeveelheid geproduceerde groene stroom vermenigvuldigd met een bandingfactor (maximaal 1,25). Met de invoering van deze bandingfactor wordt oversubsidiëring vermeden door rekening te houden met de actuele investerings- en exploitatiekosten van de technologieën om zo te komen tot een aanvaardbare investeringsopbrengst. De bandingfactor wordt minimaal één keer per jaar berekend per technologie op basis van de onrendabele top berekening van het prijzenobservatorium.


B.S.,29.03.2013,1e uitgave,V.183,(97),20086-2008817.03.2013 KB waarbij de droogte van de lente 2011 als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ramp wordt afgebakend en waarbij de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld
Min. van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw, LARUELLE Sabine *


De schade aan de teelten van vlas, spinazie, haver, zomertarwe of wisseltarwe, zomergerst, brouwgerst, zomerrogge, veroorzaakt door de droogte van de lente 2011, wordt beschouwd als een landbouwramp. Dit besluit bepaalt de geografische omvang van deze ramp.


B.S.,29.03.2013,1e uitgave,V.183,(97),20035-20036; Verslag aan de Koning 20033; Advies van de Raad van State 20034-2003520.03.2013 MB houdende vaststelling van de modaliteiten voor het indienen van de aanvragen alsmede de wijze van onderzoek bij uitvoering van het KB 17.03.2013 waarbij de droogte van de lente 2011 als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ramp wordt afgebakend en waarbij de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld
Min. van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw, LARUELLE Sabine *


De aanvragen voor schadeloosstelling van de schade aan de teelten veroorzaakt door de droogte van de lente 2011, die wordt beschouwd als een landbouwramp moeten ingediend worden bij de bevoegde provinciegouverneur. Voorafgaand aan de indiening van deze aanvraag, zal de bevoegde provincie gouverneur een vooraf ingevulde ontwerpaanvraag versturen naar de gekende potentiële begunstigden.


B.S.,29.03.2013,1e uitgave,V.183,(97),20038-20039Mode d'emploi de l'achat public écologique pour une consommation responsable au sein des collectivités
FRENDO Lise


Ce guide internet encourage les pouvoirs locaux ou régionaux à adopter un comportement de consommation plus respectueux de l'environnement et de la santé lors d'achats publics. Il donne des conseils relatifs au matériel, aux fournitures à acheter en visant prioritairement une consommation durable.


Namur:Ecoconso,2010,54 p.

www.achatsverts.be - Consultation le 08.03.2013


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be