De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.


01.03.2013 BVR betr. de rapportering over de uitvoering van de saneringsverplichting door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of de gemeente, het gemeentebedrijf, de intercommunale of het intergemeentelijk samenwerkingsverband of de door de gemeente na marktbevraging aangestelde entiteit
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


De rioolbeheerder (met name, een gemeente, een gemeentebedrijf of een intercommunale) moet jaarlijks vůůr 15 juli minstens de informatie over de uitvoering van de gemeentelijke saneringsverplichting in het voorgaande jaar, opgenomen in bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd, kosteloos ter beschikking stellen van de economisch toezichthouder, vermeld in art. 2, 23į, van het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending.


B.S.,02.04.2013,V.183,(99),20393+bijlagen 20393-20397



28.02.2013 MB wijz. bijlage bij MB 25.06.2012 houdende regeling van specifieke steunmaatregelen die een meerwaarde opleveren voor het landbouwmilieu ter uitvoering van art. 2decies tot en met 2duodecies van BVR 08.07.2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Dit besluit vervangt de lijst van subsidiabele groenbedekkers vervat in de bijlage bij het MB 25.06.2012 houdende regeling van specifieke steunmaatregelen die een meerwaarde opleveren voor het landbouwmilieu ter uitvoering van art. 2decies tot en met 2duodecies van het BVR 08.07.2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden.


B.S.,02.04.2013,V.183,(99),20402+bijlagen 20403



A. / B.
Vred. Oudenaarde - Kruishoutem, 11 maart 2010
Vred. Oudenaarde - Kruishoutem, 24 juni 2010


Bij een eerder vonnis werden sproeiwerken ter verdelging van onkruid bevolen in het kader van burenhinder. De erkende sproeier beklaagt er zich over dat, ondanks een voorafgaand schrijven, een buurman enkele dagen voor de uitvoering van de sproeiwerken twee paarden liet lopen op het stukje boomgaard waarlangs de grens met de eigendom diende te worden gesproeid met een zeer giftig product (KID WAY). Hierdoor kon dit stuk niet besproeid worden. Het vredegerecht veroordeelt de onwillige buur tot een dwangsom per weigering om de nodige en bevolen sproeiwerken uit te (laten) voeren, hetzij het onmogelijk maken van de maatregelen.



LOYENS Stien / Vlaamse Gewest
R.v.St., 25 oktober 2012, 7e K., nr. 221182


Het argument dat voor de buur, als bewoonster van een woongebied met landelijk karakter, een hogere tolerantiedrempel zou gelden voor agrarische hinder, is niet overtuigend. Ook in deze gebieden, die bestemd zijn voor wonen enerzijds en voor landbouw anderzijds, dient de milieuvergunning (in deze zaak voor het uitbreiden van een varkenshouderij) immers geweigerd te worden wanneer de hinder de perken van het aanvaardbare overschrijdt.



VAN PARYS Jo en crts / Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
R.v.St., 25 oktober 2012, 10e K., nr. 221179


In deze zaak komen buurtbewoners met succes op tegen de beslissing van de deputatie om het beroep in te willigen tegen de beslissing om een milieuvergunning voor de exploitatie van een multifunctionele zaal in een woongebied te weigeren. Bij de exploitatie in een woonbuurt van een inrichting zoals hier vergund bestaat minstens een reŽel risico op ernstige geluidshinder. Te dezen wordt dit bevestigd in de bestreden beslissing zelf, die het noodzakelijk heeft geacht om door bijzondere vergunningsvoorwaarden de geluidshinder te beperken. De Raad van State schorst de bestreden beslissing.



Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton / y
Hof van Justitie EG, 21 juni 2012, 8e K., C-177/11


Art. 3, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's stelt de verplichting om een bepaald plan aan een milieubeoordeling te onderwerpen afhankelijk van het vereiste dat voor dat plan is voldaan aan de voorwaarden waaronder het moet worden onderworpen aan een beoordeling in de zin van de Habitatrichtlijn, daaronder begrepen de voorwaarde dat het plan significante gevolgen kan hebben voor het betrokken gebied. Voor de beoordeling of aan deze voorwaarde is voldaan, hoeft noodzakelijkerwijs enkel te worden nagegaan of op grond van objectieve gegevens kan worden uitgesloten dat dit plan of project significante gevolgen heeft voor het betrokken gebied.



15.03.2013 BVR wijz. BVR 27.03.1985 houdende reglementering van de handelingen binnen de waterwingebieden en de beschermingszones en het BVR 27.03.1985 houdende reglementering van de handelingen die het grondwater kunnen verontreinigen, wat pesticidengebruik betreft
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit wijzigt twee besluiten betreffende reglementering inzake respectievelijk de handelingen binnen de waterwingebieden en beschermingszones en de handelingen die grondwater kunnen verontreinigen, opdat ze met de Europese Richtlijn Duurzaam gebruik van pesticiden overeenkomstig zouden zijn. De ruwwaterbronnen voor de productie van drinkwater moeten worden beschermd door beschermingszones af te bakenen.


B.S.,05.04.2013,2e uitgave,V.183,(103),21357-21359



02.04.2013 Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle tot vaststelling van het vrijgaveniveau voor Ba-133 ter aanvulling van tabel A van bijlage IB van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
BENS Jan


Ter aanvulling van tabel A van bijlage IB van het KB 20.07.2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, bepaalt dit besluit het vrijgaveniveau van Nuclide.


B.S.,08.04.2013,V.183,(105),21598



19.02.2013 KB tot uitvoering van de art. 189, tweede lid, en 194 van de wet 27.12.2006 houdende diverse bepalingen (I)
Vice-Eerste Min en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, ONKELINX Laurette *
Min. van Werk, DE CONINCK Monica *


Dit besluit geeft een opsomming van werkgevers die met terugwerkende kracht (07.01.2007) worden onttrokken aan de toepassing van de afdelingen 1 en 2 van hoofdstuk VIII van de wet 27.12.2006 houdende diverse bepalingen (I). Deze voorzien in het betalen van een patronale bijdrage ten laste van werkgevers als inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen. Ze voorzien eveneens dat de Koning bepaalde categorieŽn van werkgevers kan onttrekken aan deze bijdragen.


B.S.,08.04.2013,V.183,(105),21659-21660



18.01.2013 BVR wijz. art. 1 en bijlage 4 van BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning en diverse bepalingen van BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiŽne
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit past Vlarem I en II aan om de luchtverontreiniging te beperken. Het gaat meer bepaald over de productie en uitstoot van niet geleide emissies van fijn stof ten gevolge van op- en overslagactiviteiten van droge bulkgoederen. De nieuwe bepalingen voeren middelvoorschriften in die werden uitgewerkt op basis van een studie naar de Best Beschikbare Technieken voor op- en overslagactiviteiten. De aanpassingen geven meteen invulling aan een aantal Europese richtlijnen ter zake.


B.S.,09.04.2013,V.183,(106),21900-21905+bijlagen 21905-21914



28.02.1994 KB betr. het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik
Min. van Tewerkstelling en Arbeid, SMET M.
Min. van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Landbouw, BOURGEOIS Andrť
Min. van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu, SANTKIN Jacques


De overtredingen van de bepalingen van dit besluit met uitzondering van hoofdstuk VII, worden opgespoord, vastgesteld, vervolgd en gestraft overeenkomstig de bepalingen van de wet 11.07.1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt (onder andere door de lokale politie).


B.S.,11.05.1994,V.164,(90),12504-12529+bijlagen 12536-12565



29.03.2013 MB houdende het verlenen van algemene afwijkingen en algemene vrijstellingen van bepaalde EPB-eisen
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


Hoogspanningscabines, ruimtes voor persluchtinstallaties, technische ruimtes voor luchtgroepen, koelcellen en tochtsassen, worden vrijgesteld van de ventilatie-eisen, zoals bepaald door bijlage X ('Ventilatievoorzieningen in niet-residentiŽle gebouwen') van het Energiebesluit van 19.11.2010. Verder dient voor de ruimten en de rest van het gebouw wel te worden voldaan aan alle geldende EPB-eisen. Naast deze algemene vrijstellingen voorziet ook dit besluit in uitzonderingen aangaande op te richten tennishallen vervaardigd uit zeildoeken.


B.S.,12.04.2013,V.183,(109),22667-22668



15.03.2013 BVR wijz. BVR 14.12.2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de bodemsanering en de bodembescherming, wat betreft de cofinanciering en de retributie voor een bodemattest
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit wijzigt het VLAREBO. De wijziging beoogt enerzijds een cofinancieringsregeling van bodemsaneringswerken voor historische bodemverontreiniging uit te werken, en anderzijds de vergoedingsregeling voor het bodemattest aan te passen, om de prijs voor het bodemattest volledig kostendekkend te maken.


B.S.,15.04.2013,2e uitgave,V183,(111),23042-23044



19.03.2013 KB ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen
Min. van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw, LARUELLE Sabine *
et al.


Dit besluit zet gedeeltelijk de richtlijn 2009/128/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden om. Het voert een kader in voor verschillende strafrechtelijke bepalingen die de Europese richtlijn oplegt en voorziet de regels voor de certificering van professionele gebruikers, ditributeurs en raadgevers (fytolicentie) van gewasbeschermingsmiddelen.


B.S.,16.04.2013,2e uitgave,V.183,(113),23383-23396+bijlagen 23398-23399, 23400-23401,23402-23403



De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof met betrekking tot Artikel 9 van het Verdrag van Aarhus
BOMBOIS Thomas


Het Grondwettelijk Hof vult het vereiste in van het Verdrag van Aarhus dat het publiek en milieuorganisaties doeltreffend toegang moeten krijgen tot jurisdictionele beroepen. De auteur bespreekt hoe het Grondwettelijk Hof dit doet aan de hand van de eisen die gesteld worden aan administratieve en gewone rechtscolleges. Ook de implicaties van de toegang tot het Grondwettelijk Hof en de inhoud van de toetsing van het Grondwettelijk Hof worden besproken.


T.Milieurecht,maart 2013,V.22,(1),4-18



De Europese rechter wijst strikte toepassing van de Aarhus-verordening voor milieuorganisaties van de hand: ťťn stap vooruit, twee stappen achteruit ?
SCHOUKENS Hendrik


De auteur bespreekt twee recente uitspraken van het Europese Hof waarin het de milieuorganisaties bijtreedt in hun argumentatie dat de Aarhus-Verordening op bepaalde punten in strijd is met het Verdrag van Aarhus. Naar aanleiding van deze uitspraken werpt de auteur een blik in de toekomst om hun effect te voorspellen.


T.Milieurecht,maart 2013,V.22,(1),19-41



17.03.2013 KB tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
Vice-Eerste Min. en Min. van Economie, Consumenten en Noordzee, VANDE LANOTTE Johan *
et al.


Dit besluit beperkt het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Het zet de Europese Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur om.


B.S.,17.04.2013,V.183,(114),23550-23557+bijlagen 23557-23570; Verslag aan de Koning 23544-23546; Advies van de Raad van State 23546-23550



L. D.B. en L.D.W. / G.V. H. en D. S. en gemeente Willebroek
Cass., 7 december 2012, 1e K., C110747


Wanneer een gemeente in gebreke blijft om in rechte op te treden inzake leefmilieu, kunnen een of meer inwoners in rechte optreden namens de gemeente. Rechtspersonen kunnen ook van dit recht gebruikmaken, mits hun maatschappelijke zetel gelegen is in de gemeente. Deze vordering is enkel ontvankelijk wanneer de gemeente in gebreke blijft. Dit wordt beoordeeld door de feitenrechter, rekening houdend met alle omstandigheden (art. 194 GD).



S. J. A. / x
Cass., 11 december 2012, 2e K., P120538


Wanneer een natuurlijke persoon en een rechtspersoon beide vervolgd kunnen worden voor eenzelfde misdrijf (hier, overschrijding geluidsnormen) bestaat er een uitsluitingsgrond voor wie de minst zware fout heeft gemaakt. Deze strafuitsluitingsgrond geldt niet wanneer de dader willens en wetens heeft gehandeld.



15.03.2013 BVR houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit bepaalt regels voor duurzaam gebruik van pesticiden voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik.


B.S.,18.04.2013,V.183,(115),23751-23755+bijlage 23755



29.01.2013 V. nr. 243 (Vl. P.): Lokale besturen - Forfaitaire huisvuilbelasting
BROUWERS Karin
Vlaams Min. van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, BOURGEOIS Geert *


Er is geen onverenigbaarheid tussen het Materialendecreet en de forfaitaire huisvuilbelasting. De uitvoering van het Materialendecreet is geregeld in het Vlarema, het BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. In bijlage 5.1.4 bij het Vlarema is uitdrukkelijk sprake van 3 vormen van tarieven die de gemeenten kunnen hanteren bij het aanrekenen van de kosten van het huishoudelijk afvalbeheer, met name de variabele invulling, forfaitaire belasting en de algemene middelen van de gemeente.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be



21.01.2013 V. nr. 218 (Vl. P.): Zorgboerderijen - Toeleiding
21.01.2013 V. nr. 217 (Vl. P.): Groene zorg - Optimalisering

CALLENS Karlos
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Een zorgboerderij is een land- of tuinbouwbedrijf waar mensen uit kwetsbare groepen opgevangen worden. Zorgboerderijen kunnen een subsidie aanvragen met toepassing van het BVR 14.10.2005 betreffende de toekenning van subsidies voor de zorg en activering van zorgvragers op land- of tuinbouwbedrijven met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling. Dit is een diversificatiesubsidie aan land- en tuinbouwers, die minstens 50 % van hun tijd besteden aan hun landbouwactiviteiten en minstens 35 % van hun inkomen uit hun landbouwactiviteiten halen, voor de tijd die ze besteden aan zorg en activering op hun landbouwbedrijf en daardoor niet aan hun landbouwactiviteit kunnen besteden.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be



Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)


Dit Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen behandelt de planning inzake preventie, selectieve inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen voor de periode 2008-2015, voor verwijdering tot 2020.


Mechelen:OVAM,2008,200 p.

www.vlaanderen.be - Geraadpleegd op 19.04.2013



06.02.2013 V. nr. 291 (Vl. P.): Vereenvoudiging milieuregels - Stand van zaken
VEREECK Lode
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


In het kader van vereenvoudiging van regelgeving verdient het project van de omgevingsvergunning een afzonderlijke vermelding. Dit project moet resulteren in ťťn omgevingsvergunningsprocedure voor zowel stedenbouwkundige handelingen en verkavelingen als voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen. In het huidige systeem moeten projecten die stedenbouwkundige handelingen en een exploitatie van een ingedeelde inrichting omvatten, zowel een stedenbouwkundige vergunningsprocedure als een milieuvergunningsprocedure doorlopen, in toepassing van respectievelijk de VCRO en het Milieuvergunningsdecreet.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be



KB wijz. KB 28.02.1994 betr. het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundige gebruik
Min. van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw, LARUELLE Sabine *


In dit document vindt u de lijst van wijzigingen van het KB 28.02.1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.


B.S.,16.04.2013,2e uitgave,V.183,(113),23383-23397+bijlagen 23398-23403



Art. 194 (nieuw) Gemeentedecreet: het optreden namens de gemeente (heimelijk) aan banden gelegd
SOBRIE Sven


Het Gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om als inwoner namens de gemeente in rechte op te treden wanneer deze dit nalaat. Van de bepaling wordt onder andere gretig gebruik gemaakt in milieustakingsvorderingen. Het decreet van 29.06.2012 wijzigde echter art. 194 GD (het artikel dat in deze mogelijkheid voorziet) door deze mogelijkheid aanzienlijk in te perken. De auteur zet de gevolgen van deze wijziging op een rijtje.


R.W.,20.04.2013,V.76,(34),1322-1329



01.03.2013 BVR wijz. het VLAREL en wijz. diverse andere besluiten wat betreft erkenningen met betrekking tot het leefmilieu
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit wijzigt het Vlaams Reglement voor erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL) en diverse andere besluiten wat betreft erkenningen met betrekking tot het leefmilieu. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan een aantal bepalingen uit Europese richtlijnen ter zake. De krachtlijnen van deze aanpassingen zijn onder meer: de integratie van bestaande erkenningen van laboratoria voor afvalstoffenanalyse, van laboratoria voor de analyse van monsters in het kader van bodemonderzoeken en van laboratoria in het kader van het Mestdecreet.


B.S.,23.04.2013,1e uitgave,V.183,(121),24470-24506+bijlagen 24507-24560



08.02.2013 BVR tot bepaling van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitwerking van de uitzonderingen voor educatieve demonstraties en wetenschappelijke proefnemingen in het kader van het Mestdecreet van 22.12.2006
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit bevat de regels voor het vervoer van meststoffen en vervangt het huidige vervoerbesluit. Hierdoor is het conform aan een aantal recente aanpassingen aan Europese regelgeving, aan het Mestdecreet, aan de administratieve praktijk en aan recente technologische evoluties (zoals delegaties voor internetloketten). Daarnaast bevat het een aantal nieuwe voorstellen zodat de Mestbank haar taak met betrekking tot de opvolging van nutriŽntenstromen via transporten van meststoffen beter kan uitvoeren of om antwoord te bieden op aspecten van de regelgeving die op het terrein onhaalbaar zijn.


B.S.,24.04.2013,V.183,(123),24858-24877



Stichting Natuur en Milieu en Pesticide Action Network Europe / Europese Commissie
Vereniging Milieudefensie en Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht / Europese Commissie

Hof van Justitie EU, 14 juni 2012, 7e K., nr. T-338/08
Hof van Justitie EU, 14 juni 2012, 7e K., nr. T-396/09


Krachtens art. 9, par. 3, van het Verdrag van Aarhus moet elke Staat, partij aan het Verdrag, waarborgen dat leden van het publiek, wanneer zij voldoen aan de eventuele in haar nationale recht neergelegde criteria, toegang hebben tot bestuursrechtelijke of rechterlijke procedures om het handelen en nalaten van privťpersonen en overheidsinstanties te betwisten die strijdig zijn met bepalingen van haar nationale recht betreffende het milieu. Deze bepaling kan niet aldus worden uitgelegd dat het enkel betrekking heeft op maatregelen van individuele strekking. De verordening nr. 1367/2006 is vastgesteld om uitvoering te geven aan de internationale verplichtingen van de Unie die voortvloeien uit deze bepaling. Art. 10 van deze verordening is in strijd met het Verdrag van Aarhus door het begrip 'handelen' te beperken tot de administratieve handelingen die zijn gedefinieerd als handeling van individuele strekking.



01.03.2013 BVR inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *
Vlaams Min. van FinanciŽn, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe *


Dit besluit, in uitvoering van het decreet 23.03.2012, voert een nieuwe bijlage III toe aan het project-m.e.r.-besluit van 2004. Deze bijlage bevat precies die categorieŽn van projecten waarvoor de drempelwaarden opgenomen in bijlage II bij het project-m.e.r.-besluit niet worden overschreden. Bijgevolg zal het aantal screeningsbeslissingen, onder meer in de landbouwsector, sterk toenemen. Het besluit creŽert hiermee een nieuwe inhoudelijke verplichting zowel in hoofde van de lokale overheden als voor de initiatiefnemer van kleinere projecten.


B.S.,29.04.2013,2e uitgave,V.183,(127),25642-25646+bijlagen 25647-25648


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be