De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.


08.05.2013 Besluit tot het instellen van een tijdelijk visverbod in bepaalde delen van het Schelde-estuarium
Administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos, EVENEPOEL M.


In bepaalde delen van het Schelde-estuarium wordt een tijdelijk visverbod tot 31.05.2013 ingesteld. Ten gevolge van de treinramp in Wetteren zijn immers verontreinigende stoffen in de Zeeschelde terechtgekomen en deze zijn schadelijk voor de mens en voor vissen en andere aquatische organismen.


B.S.,10.05.2013,V.183,(135),27138MB houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming, meting en Analyse [...]
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Het Compendium voor monsterneming, meting en analyse van water (WAC), en de bijhorende inhoudstafel, (bijlage bij dit besluit), worden goedgekeurd.


B.S.,13.05.2013,V.183,(136),27183-2718608.05.2013 BVR wijz. art. 8 van BVR 24.11.2000 betr. steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Het zal niet mogelijk zijn door de Europese Commissie aanvaarde steunmaatregelen aan de investeringen op het landbouwbedrijf in werking te laten treden vůůr het einde van de lopende zevenjarige periode met een gelimiteerd subsidiabel investeringsvolume. Dit besluit wijzigt bijgevolg de reglementering terzake.


B.S.,13.05.2013,V.183,(136),27167-27168K. DE. P. / W.R.
Vred. Zottegem-Herzele, 3 november 2010


In deze zaak wordt onvoldoende gepreciseerd aan welke door art. 5, par. 1, Vlaamse Wooncode voorgeschreven normen het pand niet beantwoordde. Normaliter zou de conformiteit met deze normen moeten blijken uit een conformiteitsattest. Een dergelijk attest is echter niet vereist om geldig een woning als hoofdverblijf te verhuren. Uit de niet-aflevering van een conformiteitsattest bij de aanvang van de huur en voor zover het verhuurde pand onder het wettelijke toepassingsgebied van de woningen valt voor de verhuring waarvan een conformiteitsattest kon worden afgeleverd, kan derhalve op zich niet worden afgeleid dat het goed niet voldeed aan de voorwaarden van art. 5, par. 1, Vlaams Wooncode.15.01.2013 V. nr. 824 (K.): Te frequente blootstelling aan een te hoog geluidsniveau - Risico op doofheid
VAN GROOTENBRULLE Bruno
Vice-Eerste Min en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, ONKELINX Laurette *


Wat betreft het reglementaire kader betreffende de problematiek van gehoorschade tijdens de vrijetijdsbesteding, is het momenteel nogal fragmentarisch. Het KB 24.02.1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen dat destijds een basis vormde voor het beleid op het gebied van geluidsnormering, werd na de staatshervorming enigszins aangepast door de gewesten, maar werd niet geactualiseerd op het federaal niveau.


V. en A.,K.,19.04.2013,2012-2013,(109),135-138n.v. Comet / Vlaamse Gewest
R.v.St., 2 oktober 2012, 7e K., nr. 220849


De OVAM beslist dat het bedrijf zake niet aantoont dat zij conform de bepalingen van art. 31 van het Bodemsaneringsdecreet niet verplicht is om tot bodemsanering over te gaan. Het ging hierop reeds zonder succes in beroep bij de gewestelijke entiteit en de vordering tot nietigverklaring wordt nu opnieuw door de Raad van State verworpen. De bewijslast inzake de vrijstelling van saneringsplicht ligt bij het bedrijf, maar het toont niet aan dat zij de betrokken verontreiniging niet, of minstens gedeeltelijk, zelf heeft veroorzaakt, noch dat de verontreiniging niet, minstens gedeeltelijk, na 1976 is ontstaan.Gemeente Hamme / Vlaamse Gewest
R.v.St., 22 mei 2012, 10e K., nr. 219417


Het bestreden GRUP is MER-plichtig. De cel Mer heeft terecht gesteld dat het plan-MER voor het geactualiseerde Sigmaplan voor het Scheldegebied, kan worden gebruikt als plan-MER voor de opmaak van het GRUP, ter voorbereiding van de uitvoering van het Sigmaplan. Voor het met toepassing van art. 4.1.6, par. 1 DABM integreren van het plan-MER voor het geactualiseerde Sigmaplan in de besluitvormingsprocedure met betrekking tot het bestreden GRUP diende geen ontheffing zoals bedoeld in art. 4.2.3, par. 3bis te worden verleend.Gemeente Hamme / Vlaamse Gewest
R.v.St., 7 december 2012, 10e K., nr. 221662


In een eerder arrest oordeelde de Raad van State reeds dat de in het bestreden gewestelijke RUP bedoelde inrichtingsstudie is geconcipieerd als een instrument tot in- en voorlichting van de vergunningverlenende overheid. Zo kan ze de vergunningsaanvraag beoordelen in het licht van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften van het gebied. Dergelijk informatief document is een modaliteit in de zin van art. 2.2.3, par. 1, 3e lid, VCRO.BROECKX Gert / Stad Mortsel en deputatie van de provincieraad van Antwerpen
R.v.St., 14 mei 2012, 10e K., nr. 219344


Art. 2.2.3, par. 2, VCRO (categorieŽn van gebiedsaanduiding) verbiedt niet dat een beperkte oppervlakte van de landbouwzone wordt aangewend als groenstrook. De instandhouding, ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden wordt uitdrukkelijk aanvaard binnen de categorie van gebiedsaanduiding 'landbouw' in de standaardtypebepalingen in de bijlage bij het BVR 11.04.2008 tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Hieruit blijkt ook dat de bestemming 'groenstrook' ondergeschikt is aan de onderliggende agrarische bestemming.09.04.2013 Aanbeveling nr. 2013/179/EU over het gebruik van gemeenschappelijke methoden voor het meten en bekendmaken van de milieuprestatie van producten en organisaties gedurende hun levenscyclus
Europese Commissie


In deze aanbeveling wordt een lans gebroken voor het gebruik van de milieuvoetafdrukmethoden in relevante beleidsmaatregelen en regelingen die betrekking hebben op het meten of bekendmaken van de milieuprestatie van producten en organisaties gedurende hun levenscyclus.


Publ.E.U.,04.05.2013,L124/1-4+bijlagen 5-21022.05.2013 Uitvoeringsbesluit nr. 2013/242/EU tot vaststelling van een model voor de nationale actieplannen voor energie-efficiŽntie in het kader van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad
Europese Commissie


In dit model wordt de informatie gespecificeerd die de lidstaten in hun nationale actieplannen voor energie-efficiŽntie (NAPEE's) moeten verstrekken inzake maatregelen die zijn goedgekeurd of waarvan de goedkeuring gepland is en waarmee de belangrijkste onderdelen van de richtlijn energie-efficiŽntie (Richtlijn 2012/27/EU) ten uitvoer worden gelegd.


Publ.E.U.,28.05.2013,L141/48+bijlagen 49-53


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be