De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.


Immomex n.v. en Megro n.v. / Stad Antwerpen, Provincie Antwerpen en Vlaams Gewest
Cass., 8 maart 2013, 1e K., nr. C120333


De appelrechters oordelen dat de verkavelingsvergunning kon geweigerd worden omdat de percelen overstromingsgevoelig en uitzonderlijk laag gelegen zijn en niet in aanmerking komen om bebouwd te worden. Een vergunning kan worden geweigerd wanneer het schadelijke effect niet kan worden vermeden, geen beperkende maatregelen mogelijk zijn, en bovendien herstel of, in voorkomend geval, compensatie onmogelijk is. De appelrechters geven hiermee te kennen dat de eigendomsbeperkingen in een redelijjk verband van evenredigheid staan met het nagestreefde doel van algemeen belang, namelijk de waterveiligheid van het gebied.Integratie milieuaspecten in het gemeentelijke mobiliteitsplan
Vlaamse overheid - Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)


Deze handleiding is bedoeld voor gemeentelijke milieu-, duurzaamheids- en mobiliteitsambtenaren en wil hen ondersteunen bij het uitwerken van een milieuvriendelijker mobiliteitsbeleid.


www.lne.be - Geraadpleegd op 11.06.201314.03.2013 V. nr. 405 (Vl. P.): Heffing afvalwater - Vrijstellingen
DILLEN Marijke
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


De sociale vrijstellingen op de heffing op afvalwater zijn al ingevoerd in de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging sinds het heffingsjaar 1997. Via het decreet 22.12.2000 is het ambtshalve toekennen van vrijstellingen om sociale redenen voorzien in de wetgeving. Dit betekent dat vanaf heffingsjaar 2000 een gegevensuitwisseling met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is ontwikkeld zodat sociale vrijstellingen ambtshalve kunnen worden toegekend.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be13.03.2013 V. nr. 398 (Vl. P.): Carnavalsoptochten - Geluidsmetingen
EERLINGEN Tine
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


De minister wordt ondervraagt over de voorwaarden waaraan een carnavalstoet moet voldoen qua geluidsniveau. Carnavalsstoeten vallen onder hoofdstuk 6.7 'niet-ingedeelde muziekactiviteiten'. Het maximaal geluidsniveau is 85 decibel. Aangezien een carnavalstoet vaak bezocht wordt door families met kinderen en kinderen extra gevoelig zijn voor gehoorschade, gaat de organisator best bewust om met de geproduceerde geluidsniveaus. Het college van burgemeester en schepenen kan hierop ook anticiperen bij het verlenen van de toelating.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be11.03.2013 V. nr. 389 (Vl. P.): Infrastructuurwerken - Evaluatie MER-criteria
DILLEN Marijke
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


In het arrest van 24.03.2011 heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat de Vlaamse regelgeving niet in overeenstemming is met een aantal bepalingen van de Richtlijn 85/337, omdat MER-criteria die opgesomd zijn in bijlage III van deze Richtlijn niet correct zouden zijn omgezet. Aan de hand van deze criteria wordt bepaald of een project al dan niet aanzienlijke milieueffecten kan hebben en of er bijgevolg een project-MER moet worden opgesteld. Bijlage III van de Richtlijn 85/337 werd omgezet als bijlage II bij het DABM. De Vlaamse MER-wetgeving is ondertussen aangepast.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be21.05.2013 Besluit (EU) nr. 529/2013 inzake boekhoudregels met betrekking tot broeikasgasemissies en -verwijderingen als gevolg van activiteiten met betrekking tot landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw en inzake informatie betreffende acties met betrekking tot deze activiteiten
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie


Dit besluit bepaalt de boekhoudregels die van toepassing zijn op emissies en verwijderingen van broeikasgassen als gevolg van activiteiten met betrekking tot landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF), als een eerste stap naar de opneming, waar passend, van deze activiteiten in de emissiereductieverplichting van de Unie. Het schrijft voor dat de lidstaten informatie verstrekken over hun LULUCF-acties ter beperking of vermindering van emissies en ter handhaving of verhoging van de verwijderingen.


Publ.E.U.,18.06.2013,L165/80-90+bijlagen 91-9728.06.2013 Dec. houdende diverse bepalingen inzake energie
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *
et al.


Dit decreet voert in eerste instantie een uitspraak van het Grondwettelijk Hof uit, die een discriminerende lacune vaststelde in de minimumsteun voor groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten. Bij de voorbereiding van de concrete implementatie van het gewijzigde decretale kader, is vastgesteld dat het nog een aantal technische onvolkomenheden bevat. Dit decreet vult in tweede instantie onder andere deze lacunes aan. Tevens wordt van de gelegenheid gebruikgemaakt om ook een aantal andere wijzigingen aan het Energiedecreet aan te brengen.


B.S.,28.06.2013,1e uitgave,V.183,(181),41094-4109924.06.2013 KB betr. de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten
Min. van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, LABILLE Jean-Pascal *
et al.


Dit besluit betreft de plaatsing van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten, bedoeld in titel IV van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15.06.2006. Het komt in de plaats van de regeling die nu is vervat in het KB 18.06.1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten.


B.S.,27.06.2013,V.183,(180),40811-40833+bijlagen 40835-40836; Verslag aan de Koning 40775-40802; Advies van de Raad van State 40802-4081124.06.2013 Standaardbestek administratieve bepalingen van toepassing voor het standaardbestek 250 (wegenbouw), het standaardbestek 260 (kunstwerken en waterbouw) en het standaardbestek 270 (elektromechanische uitrustingen). - Versie 1.0
Vlaamse Overheid - Mobiliteit en Openbare Werken


De administratieve bepalingen van de standaardbestekken SB250 voor de wegenbouw, SB260 voor de kunstwerken en de waterbouw en SB270 voor de elektromechanische uitrustingen werden volledig herwerkt en geactualiseerd conform de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten. Dit standaardbestek zal van toepassing zijn voor alle opdrachten die vanaf 01.07.2013 worden bekendgemaakt of waarvoor een uitnodiging wordt verstuurd om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen.VAN DE WOESTYNE Vera en VERBIEST Dierk / Stad Eeklo
R.v.St., 30 oktober 2012, 10e K., nr. 221236


Uit art. 4.2.17, par. 2, VCRO blijkt dat de gemeenteraad, wanneer een verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent die raad beslissingsbevoegdheid heeft, slechts over de zaak van de wegen een beslissing dient te nemen, zo het vergunningsverlenende orgaan, in casu, het college van burgemeester en schepenen, oordeelt dat de verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend. De gemeenteraad is dan ook geen 'overheid die moet beslissen over een vergunning, plan of programma' als bedoeld in het art. 8 van het watertoetsdecreet van 18.07.2003.OM en v.z.w. N. B. / Watering H. S
Antwerpen, 7 maart 2012


Beklaagden zijn verantwoordelijk voor de meest recente ruimingen van de verschillende bermen in het natuurgebied waardoor de natuur- en waterhuishouding verstoord is. Het is niet opportuun dat ze gehouden zouden zijn een herstel in natura in het hele gebied uit te voeren daar eerdere ruimingen ook aan de oorzaak liggen van de verdroging. Het hof vraagt zich af waarom de eigenaar van het gebied niet eerder maatregelen heeft genomen om de verdroging tegen te gaan en erger te voorkomen. Het hof is dan ook van oordeel dat herstel in natura kennelijk onredelijk is en niet op gepaste wijze het herstel van de gevolgen van de gepleegde misdrijven beoogt.KOLYADENKO and crts / Russia
European Court of Human Rights, 28 February 2012, 1th section


Six Russian nationals who live near the Pionerskaya river and water reservoir were affected by a heavy flash flood, after an urgent massive evacuation of water from the reservoir. Reacting to exceptionally heavy rain and the risk of the dam breaking, the State-owned water company in charge of the reservoir decided to release a large amount of water into the river. No emergency warning was given. The responsible officials and authorities had failed to do everything in their power to protect the inhabitants' rights.


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be