De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.


Punitieve handhaving in de bestuursrechtspraak: recente rechtspraak van het Milieuhandhavingscollege
BILLIET Carole M.


Met de inwerkingtreding van titel XVI DABM is een bestuurlijk beboetingsstelsel tot stand gekomen. Dit stelsel is van toepassing op het quasitotaal van het milieuhygiŽne- en natuurbeschermingsrecht dat tot de gewestelijke bevoegdheidssfeer behoort. Beroepen tegen beslissingen met toepassing van het bestuurlijk beboetingsstelsel worden ingediend bij het Milieuhandhavingscollege, dit is een administratief rechtscollege. In deze bijdrage bespreekt de auteur de rechtspraak van het Milieuhandhavingscollege.


T.Milieurecht,mei 2013,V.22,(2),117-140Heikele toepassingsvragen bij de Kaderrichtlijn Water, in relatie tot de Habitatrichtlijn, naar aanleiding van een omstreden Griekse rivieromleiding
DE SMEDT Peter


De Griekse overheid probeert al lange tijd een rivier, aangewezen als Waterrichtlijngebied, om te leiden met het oog op energieopwekking. Het Hof van Justitie heeft in deze zin een prejudiciŽle vraag beantwoord. De auteur gaat in deze bijdrage in op dit arrest en betrekt daarbij de omzetting van de richtlijnen inzake waterbeleid in het Vlaamse Gewest.


T.Milieurecht,mei 2013,V.22,(2),153-16907.06.2013 Dec. tot vaststelling van de regels inzake de verdeling van het Vlaams Plattelandsfonds
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Dit decreet bepaalt de verdeling van het Vlaams Plattelandsfonds. Dit fonds is een specifiek jaarlijks vastgesteld budget dat aangewend wordt om gemeentelijke projecten met een plattelandsdoelstelling te financieren.


B.S.,04.07.2013,V.183,(188),42095-42097MB houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming, meting en Analyse [...]
Vlaamse overheid - Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)


Het Compendium voor monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC), en de bijhorende inhoudstafel, (bijlage bij dit besluit), worden goedgekeurd.


B.S.,17.07.2013,2e uitgave,V.183,(203),45041-4504228.06.2013 Omz. LNE/2013/1 Richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden
Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken, CREVITS Hilde *
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *
Vlaams Min. van FinanciŽn, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe *


Deze omzendbrief richt zich tot de plannende en vergunningverlenende overheden en tot de adviesverleners in het kader van de watertoets. Hij heeft tot doel hen aan te zetten bijzondere aandacht te besteden aan de uitvoering van de watertoets en de formulering van respectievelijk de waterparagraaf en het wateradvies.


www2.vlaanderen.be - Geraadpleegd op 05.07.2013b.v.b.a. GST Recycling / Burgemeester van de stad Ieper en stad Ieper
R.v.St., 13 juni 2012, 7e K., nr. 219724


Naar aanleiding van vier branden op de inrichtingssite van een afvalbedrijf stelt de overheid een deskundige inzake brand en ontploffing aan om de oorzaak van deze branden te onderzoeken en een advies te geven inzake veiligheid. Volgend op dit verslag neemt de overheid een aantal veiligheidsmaatregelen. Het betrokken bedrijf blijkt al bepaalde maatregelen te hebben genomen en reeds in overleg te zijn getreden met de brandweer. Een dergelijk relaas had mogelijkerwijze de houding van het bestuur bij haar beslissing over de noodzakelijke maatregelen kunnen beÔnvloeden. De hoorplicht is dan ook geschonden.17.04.2013 V. nr. 475 (Vl. P.): Containerparken - Grof huisvuil tegen betaling
DE VROE Gwenny
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


De minister wordt ondervraagd over het verplicht aanrekenen van grof huisvuil dat wordt binnengebracht in containerparken. Er kan nog veel winst op het vlak van materialenrecuperatie gehaald worden uit het grofvuil. Er is een duidelijk verband tussen de retributie en de aangebrachte hoeveelheid. Bij een lage retributie voor grofvuil is de aangebrachte hoeveelheid per persoon gemiddeld 25 % hoger dan bij een gemiddelde retributie. De OVAM tracht de achterblijvende gemeenten en intercommunales te overtuigen van het nut van een harmonisatie van tarieven door ze hiervoor te sensibiliseren en te motiveren.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be25.06.2013 Besluit van de administrateur-generaal betr. machtiging zomerspeelzones 2013
Administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos, EVENEPOEL M.


Er wordt een machtiging verleend om tijdens de maanden juli en augustus van het jaar 2013 vrij te spelen in de aangeduide zomerspeelzones. Deze machtiging wordt verleend aan minderjarigen en hun begeleiders, aan het jeugdwerk, zijnde het sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciŽle doelen voor of door de jeugd van drie tot en met dertig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige basis.


B.S.,15.07.2013,V.183,(199),44081+bijlagen 44082-44086Wijzigingen op til voor het Milieuhandhavingscollege? Een overzicht ťťn jaar na de inwerkingtreding van het Milieuhandhavingsdecreet
HEYMAN Jan


Het Milieuhandhavingscollege werd officieel in 2007 opgericht, maar het was wachten op de uitvoeringsbesluiten van 2008 om een operationeel rechtscollege te installeren. Het systeem trad op 01.05.2009 in werking. De auteur maakt in de bijdrage een jaar na de inwerkingtreding een stand van zaken op. Hij bekijkt onder andere het beroepsrecht en de procesvoering en werpt ook een blik in de toekomst met betrekking tot het Milieuhandhavingscollege.


TOO,2010,(2),27-37Lokaal waterbeleid
CLAEYS Christophe


Dit boek betreft het waterbeleid in Vlaanderen. Het omschrijft de hele waterketen en het watersysteem. De nadruk ligt op de rol van de lokale besturen binnen dit systeem.


Brussel:Politeia,(Pockets Lokale besturen),2013,288 p.De Waals eenmalige vergunning
PAQUES Michel


In deze bijdrage wordt de Waalse 'permis unique' gedetailleerd onder de loep genomen. Dit is een figuur die in het leven werd geroepen om stedenbouwrecht en het milieurecht beter samen te brengen. De figuur werd via een amendement in het decreet 11.03.1999 betreffende de milieuvergunning, ingevoegd in hoofdstuk XI. De auteur besluit met een positief waardeoordeel over de eenmalige vergunning.


TOO,2010,(2),38-4426.04.2013 BVR tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van art. 67 en 69 van dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *
et al


Het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand, vermeld in art. 67 en 69 van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt hierbij vastgesteld. Het gaat met name om het monitoringsprogramma van de watertoestand van oppervlaktewater en grondwater.


B.S.,23.07.2013,V.183,(210),45905+bijlagen 45905-45934Het beroep tot vernietiging van art. 46, par. 3, 5į, van het dec. van het Vlaamse Gewest van 23.12.2011 betr. het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
Grondwettelijk Hof, 18 juli 2013, arrest nr. 108/2013


Uit het Materialendecreet blijkt dat de decreetgever een onderscheid tussen gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen heeft gemaakt (onder meer art. 2, 13į, art. 22 en de art. 29 tot 31). Aangezien het verschillende soorten van afvalstoffen betreft, mocht de decreetgever in een verschillende regeling voorzien, onder meer op het vlak van de milieuheffingen. Bovendien heeft het meeverbranden van gevaarlijke afvalstoffen een nadeligere milieu-impact dan het meeverbranden van niet-gevaarlijke afvalstoffen.05.07.2013 BVR wijz. diverse bepalingen van BVR 04.06.2004 betr. de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Dit besluit wijzigt het besluit over de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector. De wijzigingen omvatten een inhoudelijke en vormelijke aanpassing aan de startersopleidingen voor landbouwers, een wijziging aan de organisatie van de installatieproeven die de startersopleidingen afsluiten en het afschaffen van de vergoeding voor sociale promotie voor de deelnemers aan de opleidingen. Met deze aanpassingen wordt ruimte gecreŽerd om extra aandacht te besteden aan ondernemerschapscompetenties en bedrijfseconomisch inzicht.


B.S.,29.07.2013,V.183,(216),47678-4767923.07.2013 Wet tot bekrachtiging van KB 21.12.2012 wijz. KB 16.07.2002 betr. de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energie-bronnen
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET JoŽlle *
Min. van Justitie, TURTELBOOM Annemie *


Het KB 21.12.2012 tot wijziging van het KB 16.07.2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen wordt bekrachtigd met ingang van 01.08.2012.


B.S.,31.07.2013,V.183,(218),47879


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be