De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.


21.06.2013 BVR betr. dierlijke bijproducten en afgeleide producten
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Het besluit voegt relevante Vlaamse wetgeving over dierlijke bijproducten samen en heft voorschriften op, die van toepassing zijn in andere wetgeving, zoals het besluit dierlijk afval. Daarnaast worden de procedurele aspecten en de terminologie zoveel mogelijk afgestemd op het Materialendecreet en het VLAREMA.


B.S.,06.08.2013,2e uitgave,V.183,(225),49076-4908219.07.2013 BVR tot uitvoering van dec. 07.06.2013 tot vaststelling van de regels inzake de verdeling van het Vlaams Plattelandsfonds
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Het Vlaams Plattelandsfonds is een projectmatig fonds dat in bijkomende middelen voorziet voor maximaal 50 plattelandsgemeenten. Om de trekkingsrechten te activeren moeten de doelgemeenten jaarlijks projecten indienen bij de beheerder van het fonds, de Vlaamse Landmaatschappij. Dit besluit regelt de wijze waarop de projecten moeten worden ingediend, de uitbetalingen en terugvorderingen en de controle op de aanwending van de subsidies. Het besluit bevat ook de lijsten met de gemeenten die aanspraak kunnen maken op het Plattelandsfonds.


B.S.,08.08.2013,2e uitgave,V.183,(228),49642-49644+bijlagen 49644-4964819.07.2013 BVR wijz. art. 15 van het BVR 10.10.2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de Milieu- en Natuurverenigingen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit wijzigt het erkennings-en subsidiebesluit van de Milieu- en Natuurverenigingen. De parameters voor de berekening van de aanvullende subsidies worden aangepast.


B.S.,08.08.2013,2e uitgave,V.183,(228),4963619.07.2013 MB wijz. de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het BVR 10.02.2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in art. 14, par. 1, tweede lid, van het Mestdecreet van 22.12.2006
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit wijzigt de kaart van de focusgebieden nitraat voor het jaar 2013. De bijlage bij het BVR 10.02.2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in art. 14, par. 1, tweede lid van het Mestdecreet van 22.12.2006 wordt bijgevolg aangepast.


B.S.,19.08.2013,2e uitgave,V.183,(239),55112+bijlagen 55113-5512112.07.2013 Dec. wijz. het Bosdecreet van 13.06.1990, gewijzigd bij de dec. 18.05.1999, 07.12.2007 en 30.04.2009, en het Veldwetboek van 07.10.1886, gewijzigd bij de wet 04.12.1961, wat betreft het verminderen van de minimumafstand tussen bossen en vuur tot 25 meter
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit decreet past de minimumafstand ten opzichte van een bos waarop een open vuur aangelegd mag worden aan. De aanpassing van de afstand van 100 m tot 25 m is gebaseerd op een vraag daaromtrent vanuit de jeugdsector, in de praktijk gaat het hierbij om de mogelijkheid tot het aanleggen van kampvuren. Om dit te realiseren moeten zowel het Bosdecreet van 13.06.1990 als het Veldwetboek van 07.10.1886 gewijzigd worden.


B.S.,09.08.2013,2e uitgave,V.183,(231),5224219.07.2013 Besluit van de administrateur-generaal betr. de vaststelling van het modelformulier voor de aanvraag van cofinanciering van bodemsanering
Vlaamse overheid - Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)


Bij besluit van de administrateur-generaal van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij van 19.07.2013 wordt het modelformulier voor de aanvraag tot cofinanciering van bodemsanering vastgesteld.


B.S.,12.08.2013,V.183,(232),5249324.07.2013 MB wijz. MB 26.11.2007 betr. de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Dit besluit wijzigt het MB 26.11.2007 over de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector. Met name bijlage 1 'Programma van de starterscursussen type A' en bijlage 2 'Programma van de starterscursussen type B' worden vervangen. Bijlage VIII betreffende de vormingsvereisten om een installatieattest te verkrijgen wordt gewijzigd met betrekking tot de aanslagbiljetten van de zelfstandig helper. Tot slot wordt art. 22 betreffende de aanvraag van een premie voor sociale promotie opgeheven.


B.S.,13.08.2013,2e uitgave,V.183,(234),53263-53264+bijlagen 53264-5326519.07.2013 BVR wijz. BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het BVR 01.03.2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *
Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe *


Begin dit jaar kwam het uitvoeringsbesluit met de regels van het project-m.e.r.-screening tot stand. Het gaat om een uitvoeringsbesluit bij het decreet ter zake, dat ten gevolge van Europese rechtspraak het juridisch kader wijzigt van de milieueffectbeoordeling en vergunningsverlening voor bepaalde projecten. Het huidig besluit zet een materiële fout recht in dit besluit. Het wijzigt ook het Vlarem-besluit. Het gaat om een rechtzetting die interpretatieproblemen moet vermijden.


B.S.,16.08.2013,V.183,(237),54627-5462819.07.2013 BVR tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit voert het decreet met algemene bepalingen rond het milieubeleid (DABM), uit met betrekking tot de informatieplicht en de preventie-, inperkings- en herstelmaatregelen rond milieuschade.


B.S.,16.08.2013,V.183,(237),54629-5463514.08.2013 Verordening (EU) nr. 782/2013 wijz. van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad betr. de EU-milieukeur
Europese Commissie


Om het gebruik van de EU-milieukeur te bevorderen en diegenen wier producten voldoen aan de EU-milieukeurcriteria aan te moedigen, moeten de kosten van het gebruik van de EU-milieukeur zo laag mogelijk zijn, maar voldoende om de kosten te dekken voor de exploitatie van het systeem van EU-milieukeuren. De maximale vergoedingen voorzien in verordening 66/2010 worden bijgevolg aangepast.


Publ.E.U.,16.08.2013,L219/26+bijlage 2702.05.2013 V. nr. 691 (Vl. P.): Natuurlijke en agrarische structuren - Afbakening
VAN MECHELEN Dirk
Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe *


In 2010 is een coördinatieplatform (C-AGNAS) opgericht dat de verdere uitvoering van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur aanstuurt. Het coördinatieplatform beslist jaarlijks voor welke gebieden uit de operationele uitvoeringsprogramma's van de verschillende buitengebiedregio's effectief een gebiedsgericht overlegproces opgestart kan worden in functie van de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De geselecteerde gebieden worden opgenomen in het 'gebiedsgericht programma'.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be30.04.2013 V. nr. 511 (Vl. P.): Grondwaterwinning - Verzegelde debietmeters
REEKMANS Peter
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Elke heffingsplichtige, vergunningsplichtige of meldingsplichtige grondwaterwinning moet uitgerust zijn met een debietmeting en registratie van de opgepompte hoeveelheid grondwater. Omdat, ondanks het herhaaldelijk aandringen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), een aantal heffingsplichtigen weigerden om een dergelijke watermeter te plaatsen startte de VMM vanaf het heffingsjaar 2011 met het opleggen van boetes.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be13.05.2013 V. nr. 532 (Vl. P.): Privébossen - Toegankelijkheid
VANLERBERGHE Jurgen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Op basis van art. 10, par. 2, van het Bosdecreet zijn alle bossen, inclusief de privébossen, voor voetgangers toegankelijk op de boswegen. De private bosbeheerder heeft echter steeds het recht dit ongedaan te maken via het plaatsen van het bord V.14 'verboden toegang wegens afsluiten van privé-eigendom'. Hij hoeft voor het nemen van deze beslissing geen verantwoording af te leggen aan het Agentschap voor Natuur en Bos en er is ook geen meldingsplicht voorzien.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be14.05.2013 V. nr. 540 (Vl. P.): Agentschap voor Natuur en Bos - Herstelkweek roofvogels
HENDRICKX Marc
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Art. 17 van het soortenbesluit is zeer strikt wat de introductie van diersoorten in het wild betreft, ook voor herstelkweek van roofvogels. Dit is voor alle diersoorten en voor iedereen verboden. Een uitzondering hierop is mogelijk via een soortbeschermingsprogramma (art. 27 van het soortenbesluit) dat is goedgekeurd door de minister, bevoegd voor het leefmilieu en het natuurbehoud. Dit geldt evenzeer voor erkende vogelopvangcentra.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be22.05.2013 V. nr. 538 (Vl. P.): Slachtafval Offerfeest - Bewijzen van ophaling
DEWINTER Filip
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Overeenkomstig art. 25, par. 2, van het Materialendecreet moet iedere afgifte van bedrijfsafvalstoffen gebeuren tegen de ontvangst van een afgiftebewijs. De houders van bedrijfsafvalstoffen moeten dat afgiftebewijs op elk moment kunnen voorleggen, dit tot minstens vijf jaar na de datum van de afgifte van de afvalstoffen. Er is niet bepaald dat afgiftebewijzen spontaan moeten ingeleverd worden.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be17.05.2013 V. nr. 551 (Vl. P.): Volkstuinen - Verplichte bodemanalyse
POLEYN Sabine
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Volkstuinen zijn te beschouwen als landbouwgrond omdat het begrip landbouwgrond in het Mestdecreet ruim gedefinieerd is. Landbouwgrond is de totale, door bouwland, blijvend grasland en blijvende teelten ingenomen oppervlakte. Volkstuinen zijn te beschouwen als oppervlakte bouwland en dus landbouwgrond. Exploitaties van volkstuinen zijn aangifteplichtig van zodra ze 2 ha landbouwgrond uitbaten of een jaarlijkse productie hebben van 300 kg P2O5 uit dierlijke mest of telen op 50 are groeimedium.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be19.07.2013 Dec. wijz. dec. 20.12.1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en wijz. dec. 24.05.2002 betr. water bestemd voor menselijke aanwending, wat de minimumlevering van water betreft en de bescherming van abonnees tegen afsluiting van de drinkwatertoevoer
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Het decreet 20.12.1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water (het zogenaamde LAC-decreet) bevat nog een reeks bepalingen die inhoudelijk meer aansluiten bij het Drinkwaterdecreet. Deze bepalingen worden daarom uit het LAC-decreet geschrapt en in gewijzigde, verbeterde vorm in het Drinkwaterdecreet overgenomen. Het gaat onder meer over de regeling inzake afsluiting van de watertoevoer. In het LAC-decreet blijft de regeling van de werking van de lokale adviescommissie behouden aangezien deze zowel op water als op energie van toepassing is.


B.S.,23.08.2013,V.183,(246),56202-5620612.08.2013 Richtlijn 2013/39/EG wijz. Richtlijn 2000/60/EG en Richtlijn 2008/105/EG wat betreft prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie


Chemische verontreiniging van het oppervlaktewater vormt een bedreiging voor het aquatische milieu. De oorzaken van de verontreiniging moeten in kaart worden gebracht en de emissies van verontreinigende stoffen moeten bij de bron worden aangepakt op de meest doeltreffende manier. Hiertoe wordt de lijst met prioritaire stoffen gewijzigd door nieuwe stoffen te selecteren, milieukwaliteitsnormen (MKN) vast te leggen voor die nieuw geselecteerde stoffen, de MKN voor bepaalde bestaande stoffen te herzien en MKN voor biota vast te stellen voor bepaalde bestaande en nieuw geselecteerde prioritaire stoffen.


Publ.E.U.,24.08.2013,L226/1-11+bijlagen 12-1717.08.2013 KB wijz. KB 16.07.2002 betr. de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle *
Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, WATHELET Melchior *


Art. 115 van de programmawet van 28.06.2013, voert een mechanisme van degressiviteit en plafonnering in voor de zogenaamde 'offshore-toeslag' (een toeslag voor off-shore windenergie) via een aanvulling van art. 7, par. 1, van de wet 29.04.1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Onderhavig koninklijk besluit legt de nadere regels voor dit mechanisme van degressiviteit en plafonnering vast.


B.S.,27.08.2013,2e uitgave,V.183,(249),56615-56619+bijlage 56621La mise en oeuvre du règlement REACH : examen des principaux développements intervenus
VERDURE Christophe
ZAKINE Cécile


Le règlement REACH a occasionné une réforme totale de l'utilisation des substances chimiques dans la production industrielle dans l'Union européenne. Il contient un cadre juridique uniforme pour l'Union entière. Cet article examine les principaux développements intervenus.


J.D.E.,mai 2013,V.21,(199),174-181De onbevaarbare waterlopen revisited
VAN DIEVOET Filip


Dit artikel bespreekt de onbevaarbare waterlopen, die weinig aandacht krijgen vanuit juridische hoek maar die wel essentieel zijn in onder andere de bescherming tegen overstromingen.


C.D.P.K.,april-mei-juni 2013,V.17,(2),136-170Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be