De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.


22.11.2013 MB houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor nuttige-groenewarmteinstallaties met een bruto thermisch vermogen van meer dan 1 MW, installaties voor de benutting van restwarmte en installaties voor de productie en injectie van biomethaan
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


In het kader van het Actieplan Groene Warmte bepaalt dit besluit de organisatie van een call voor de invoering van een steunregeling voor nuttige-groenewarmteinstallaties, installaties voor de benutting van restwarmte en installaties voor de productie en injectie van biomethaan. Bedoeling is onder meer een verhoogde ecologiesteun in te voeren voor nieuwe, groene technologieŽn.


B.S.,02.12.2013,V.183,(357),94582-9458307.11.2013 MB wijz. MB 05.07.2006 tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de ambtenaren en de beambten van de inspectiedienst van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, WATHELET Melchior *


Het MB 05.07.2006 stelt het model van de legitimatiekaart van de ambtenaren en de beambten van de inspectiedienst van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu vast conform de bijlage. Dit besluit maakt het MB 05.07.2006 van toepassing op de personen aangewezen door art. 1/1 van het KB 16.11.2000 tot aanduiding van de ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten.


B.S.,05.12.2013,V.183,(363),96042Nieuwe evoluties in wetgeving en rechtspraak inzake m.e.r.-screening voor projecten: how to avoid a death by a thousand cuts ?
SCHOUKENS Hendrik


Dit artikel bespreekt de nieuwe regels met betrekking tot het milieueffectrappport die er in BelgiŽ na een veroordeling door het Hof Van Justitie op 24.03.2011 zijn gekomen. De auteur onderzoekt of de aanpassingen aan de Belgische wetgeving terzake volledig tegemoet komen aan de eisen gesteld door het Hof van Justitie.


TOO,2013,(3),266-28908.11.2013 Dec. houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord 22.10.2012 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betr. het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19.11.2008 wijz. Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van 19.11.2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, wordt goedgekeurd.


B.S.,06.12.2013,2e uitgave,V.183,(365),9692008.11.2013 BVR wijz. BVR 13.12.2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en de levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, wat betreft het opleggen van openbare dienstverplichtingen met betrekking tot risicobeheer, crisisbeheer en leveringszekerheid
Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, VANDEURZEN Jo *
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit wijzigt het besluit over de reglementering van de drinkwaterkwaliteit. De wijzigingen vloeien voort uit de calamiteiten die zich eind 2010 en begin 2011 voordeden in de drinkwatervoorziening, en de doorlichting van het wettelijke kader rond productie en levering naar aanleiding daarvan. Prioritair zijn risicobeheer, crisisbeheer en leveringszekerheid.


B.S.,09.12.2013,2e uitgave,V.183,(367),97477-97480REMMERIE Filip / Gemeente Kuurne en deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen
R.v.St., 15 maart 2013, 10e K., nr. 222887


De gemeente stelt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op en de deputatie heeft dit bevestigd. Uit de vermelding in de toelichting bij het RUP blijkt dat de gemeente en de deputatie hun verplichting om zelf de gepaste maatregelen te nemen om schadelijke effecten op het watersysteem te vermijden, vooruitschuiven naar de vergunningverlenende overheid. Dit is in strijd art. 8 DIWB (Decreet Integraal Waterbeleid).20.11.2013 Richtlijn 2013/56/EU wijz. Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's, wat het op de markt brengen van cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu's voor gebruik in draadloos elektrisch gereedschap en van knoopcellen met een laag kwikgehalte betreft, en houdende intrekking van Beschikking 2009/603/EG van de Commissie
Raad van de Europese Unie
Europees Parlement


Richtlijn 2006/66/EG verbiedt het op de markt brengen van draagbare batterijen en accu's die meer dan 0,002 gewichtsprocent cadmium bevatten, inclusief die welke in apparaten zijn ingebouwd. Draagbare batterijen en accu's voor gebruik in draadloos elektrisch gereedschap worden echter vrijgesteld van dit verbod. Teneinde de in het milieu geloosde hoeveelheid cadmium te verminderen, wordt het verbod op het gebruik van cadmium uitgebreid tot draagbare batterijen en accu's voor gebruik in draadloos elektrisch gereedschap.


Publ. E.U.,10.12.2013,L329/5-915.12.2013 Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw
Min. van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw, LARUELLE Sabine *


De wet groepeert een aantal wijzigingsbepalingen inzake landbouwaangelegenheden en strekt tot de bekrachtiging van drie koninklijke besluiten. Zo wordt onder andere het KB 22.02.2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen gewijzigd. Deze wijziging creŽert een wettelijke basis voor de aanwijzing van personeel van gemeenten, op vrijwillige basis, om controles uit te voeren op de reglementering inzake voedselveiligheid, voor zover deze beperkt zijn tot de sector van de detailhandel.


B.S.,24.12.2013,V.183,(391),102008-10201129.11.2013 BVR wijz. BVR 02.03.2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning en van het Energiebesluit van 19.11.2010, wat betreft de openbaredienstverplichtingen van de distributienetbeheerders of de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit aangaande de sociale energiemaatregelen en ter stimulering van het rationeel energiegebruik
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


Dit besluit wijzigt het besluit over de renovatiepremie en het Energiebesluit. De wijzigingen betreffen onder andere dat bij herbestemming van een gebouw naar een woning een renovatiepremie kan worden verleend. Verder gebeuren aanpassingen aan de aanmaningsprocedure bij wanbetaling en worden voorwaarden voor het doorgeven van privacygevoelige gegevens aan derden vastgesteld.


B.S.,19.12.2013,1e uitgave,V.183,(381),99746-9975410.12.2013 MB houdende vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, bedoeld in art. 6.4.1/1, art. 6.4.1/1/1, art. 6.4.1/1/2, art. 6.4.1/3, art. 6.4.1/4 en art. 6.4.1/5 van het Energiebesluit van 19.11.2010
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


Dit besluit bepaalt de technische eisen en de nadere regels, bedoeld in sommige bepalingen van het Energiebesluit, waaraan de werkzaamheden, producten en installaties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de premies verleend voor energiebesparende werkzaamheden.


B.S.,19.12.2013,1e uitgave,V.183,(381),99808-9981613.09.2013 V. nr. 801 (Vl. P.): Ankerplaats Schelde-Leie interfluvium - Impact voor gemeenten
DIEPENDAELE Matthias
Vlaams Min. van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, BOURGEOIS Geert *


Ankerplaatsen en erfgoedlandschappen vormen een aanvulling op de klassieke bescherming van landschappen. Deze vorm van beschermen zet specifiek in op het afstemmen van onroerend erfgoed met ruimtelijke ordening. Ankerplaatsen zijn gebieden in Vlaanderen met een grote landschappelijke waarde.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be15.12.2013 KB betr. het federaal reductieprogramma van pesticiden voor de periode 2013-2017
Vice-Eerste Min en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, ONKELINX Laurette *
et al.


Het FRPP (Federaal Reductieprogramma voor Pesticiden) is het federaal Belgisch Actieplan voor de reductie van gewasbeschermingsmiddelen (gbm) en biociden. Dit besluit stelt, in bijlage I, het federaal reductieprogramma van pesticiden voor de periode van 2013 tot 2017 vast volgens de bepalingen in art. 3 van het KB 04.09.2012 betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden, met inbegrip van hun gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling.


B.S.,23.12.2013,2e uitgave,V.183,(389),101713-101714+bijlagen 101723-10173223.12.2013 Bericht - Federaal reductieprogramma van pesticiden voor de periode 2013-2017 : verklaring naar aanleiding van de openbare raadpleging
Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu


Overeenkomstig de wet 13.02.2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu, vond er een openbare raadpleging plaats over het voorontwerp van het federaal reductieprogramma van pesticiden voor de periode 2013-2017 (FRPP 2013-2017). Dit bericht geeft de resultaten van de raadpleging weer en bevat bepalingen omtrent de goedkeuring en de raadpleging van het FRPP.


B.S.,23.12.2013,2e uitgave,V.183,(389),101795-101796Burgemeestersconvenant - Ondersteunende instrumenten
Vlaamse overheid - Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)


Deze webpagina bevat een online applicatie met alle gegevens en berekeningen die nodig zijn om een CO2-nulmeting voor het grondgebied van een gemeente op te maken en dit volgens de minimum rapporteringsvereisten van het Burgemeestersconvenant. De nulmetingen kunnen per gemeente gedownload worden. Het is ook mogelijk om tien verschillende maatregelen op gemeentelijk niveau te simuleren. De webpagina bevat handleidingen voor de nulmetingen en de maatregelen, achtergrondinformatie en de tekst van het Burgemeestersconvenant.Slim omgaan met regenwater
CoŲrdinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)


Op 05.07.2013 is een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening goedgekeurd inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Deze treedt in werking op 01.01.2014. Deze brochure geeft tips om bij bouwen of verbouwen te voldoen aan deze verordening.


www.integraalwaterbeleid.be - Geraadpleegd op 24.12.2013

Erembodegem:Werkgroep Waterzuivering van de CoŲrdinatiecommissie Integraal Waterbeleid,2013,6 p.Technisch achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater
CoŲrdinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)


Op 05.07.2013 is een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening goedgekeurd inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Deze treedt in werking op 01.01.2014. In dit document worden de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de verordening van 2004 besproken.


www.integraalwaterbeleid.be - Geraadpleegd op 23.12.2013

Erembodegem:werkgroep Waterzuivering van de CoŲrdinatiecommissie Integraal Waterbeleid,2013,42 p.20.12.2013 BVR wijz. art. 3, 5 en 7 van het BVR 21.12.2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Dit besluit wijzigt de art. 3, 5 en 7 van het BVR 21.12.2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling. De Vlaamse minister bevoegd voor het landbouwbeleid en de zeevisserij wordt met de uitvoering van dit besluit gelast.


B.S.,27.12.2013,2e uitgave,V.183,(393),10296720.12.2013 BVR tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *
Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, VANDEURZEN Jo *
Vlaams Min. van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, SMET Pascal *


Dit besluit bepaalt subsidies te geven aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie van zorgboerderijactiviteiten. Een zorgboerderijactiviteit is een aan de landbouw gerelateerde activiteit voor zorgvragers op het bedrijf van de land of tuinbouwer.


B.S.,27.12.2013,2e uitgave,V.183,(393),102969-102973+bijlage 102973-10297420.12.2013 MB tot uitvoering van art. 11, 12, 15, 16, 17 en 18 van het BVR 20.12.2013 tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Dit besluit geeft uitvoering aan het BVR 20.12.2013 tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten. Dit besluit regelt onder meer de concrete invulling van de zorgboerderijovereenkomst. Ook de aanmeldingsprocedure voor een subsidie komt aan bod.


B.S.,27.12.2013,2e uitgave,V.183,(393),102980-102982


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be