De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.


17.12.2013 Besluit 1359/2013/EU wijz. Richtlijn 2003/87/EG ter verduidelijking van de bepalingen inzake de tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten
Europees Parlement


De Commissie is, om de ordelijke werking van de markt te waarborgen, in uitzonderlijke omstandigheden krachtens art. 10, lid 4, van Richtlijn 2003/87/EG bevoegd om het tijdschema van de veilingen te wijzigen. Art. 10 van de Richtlijn 2003/87/EG bepaalt de jaarlijks geveilde hoeveelheden emissierechten.


Publ.EU,19.12.2013,L343/118.12.2013 MB wijz. MB 13.01.2006 betr. de vorm en inhoud van de startverklaring, MB 02.04.2007 betr. de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw en het MB 15.09.2009 betr. de vaststelling van de gelijkwaardigheid van innovatieve systemen, bouwconcepten of technologieŽn in het kader van de energieprestatieregelgeving
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


Dit besluit wijzigt enkele bepalingen betreffende de startverklaring en de EPB-aangifte betreffende gebouwen. Voor de opmaak en het indienen van de elektronische versie van de EPB-aangifte wordt door de verslaggever de meest recente versie van de 'EPB-Software 3 Gewesten' gebruikt die ter beschikking wordt gesteld door het Vlaams Energieagentschap op de publieke website www.energiesparen.be.


B.S.,06.01.2014,V.184,(3),241-242+bijlagen 243-31306.12.2013 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 16.09.1997 betr. de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water en van diverse bepalingen van het BVR 08.04.2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement
Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, VANDEURZEN Jo *
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit wijzigt twee besluiten in verband met de levering van elektriciteit, gas en water. Het afsluiten van de wateraansluiting van huishoudelijke abonnees wordt geregeld. Er worden aan de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk verplichtingen opgelegd inzake sociale openbare diensten voor beschermde klanten.


B.S.,10.01.2014,V.184,(8),1036-1042Natura 2000 in het Waalse Gewest: de stedenbouwkundige, milieurechtelijke en fiscale implicaties
SCHELSTRAETE Bastiaan
DE CLERCK Tom


Dit artikel geeft een beeld van de implementatie van het Natura 2000-netwerk in het Waals gewest. Hierbij worden de stedenbouwkundige, milieurechtelijke en fiscale gevolgen ervan op zowel de regelgeving als de eigenaars/gebruikers van Natura 2000-gebieden besproken.


T.Milieurecht,december 2013,V.22,(5),472-502De aanvechtbaarheid van een planologisch attest
RENTMEESTERS Erika


In dit artikel, een noot bij arrest nr. 219148 van de Raad van State, onderzoekt de auteur de aanvechtbaarheid van een planologisch attest. Zij stelt dat het evident is dat een positief planologisch attest onmiddellijk onderworpen kan worden aan de beoordeling van de Raad van State, en dat men niet eerst een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen. Hierbij loopt men immers het risico dat zowel de vergunning als het onderliggende attest alsnog vernietigd wordt.


T.Milieurecht,december 2013,V.22,(5),518-52030.09.2013 MB wijz. MB 11.06.2008 betr. het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20.09.2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


De huidige beheersovereenkomsten zijn gesloten in het kader van de Verordening (EG) nr. 1698/2005 20.09.2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Voor de periode 2014 - 2020 wordt een nieuw Programma voor Plattelandsontwikkeling Vlaanderen opgemaakt. De nieuwe beheersovereenkomsten kunnen pas vanaf 01.01.2015 door landbouwers gesloten worden in toepassing van de nieuwe Plattelandsverordening. Voor de beheersovereenkomsten die eindigen op 31.12.2013 kunnen geen nieuwe beheersovereenkomsten gesloten worden met startdatum 01.01.2014. Dit besluit bevat de overgangsregeling die de verlenging van een lopende beheersovereenkomst met een jaar mogelijk maakt.


B.S.,16.01.2014,2e uitgave,V.184,(14),3026-302720.11.2013 Besluit nr. 1386/2013/EU inzake een nieuw algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2020 'Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet'
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie


Er wordt een algemeen actieprogramma van de Unie op het gebied van het milieu voor de periode tot en met 31.12.2020 (het zevende milieuactieprogramma of het 7e MAP) vastgesteld.


Publ.E.U.,28.12.2013,L354/171-175+bijlage 176-20013.12.2013 BVR houdende de toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten voor acties in het kader van Maatregelpakket 13 'Inhoudelijke steun aan lokale overheden door de Vlaamse overheid' van het Vlaamse Milieubeleidsplan 2011-2015
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Aan de Vlaamse gemeenten wordt een subsidie toegekend voor het uitvoeren van acties in het kader van Maatregelpakket 13 'Inhoudelijke steun aan lokale overheden door de Vlaamse overheid' van het Vlaamse Milieubeleidsplan 2011-2015. Meer specifiek gaat het om acties die kaderen in het lokale waterbeleid, zoals het herwaarderen van grachten, het bevorderen van infiltratie, het herinrichten van een waterloop, het onderhouden van rioleringen.


B.S.,17.01.2014,2e uitgave,V.184,(16),3837+bijlage 3838-384422.11.2013 Dec. wijz. titel XVI van het dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Het decreet verruimt het toezicht op en de handhaving van de milieuregelgeving. Er wordt een nieuw instrument ingevoerd: de bestuurlijke dwangsom die samen met bestuurlijke maatregelen kan worden opgelegd als de bestuurlijke maatregelen niet of niet tijdig worden uitgevoerd. De raadgevingen ter voorkoming, de aanmaningen ter beŽindiging, ter ongedaanmaking van de gevolgen of ter voorkoming van herhaling en de bestuurlijke maatregelen worden niet langer gekoppeld aan de milieu-inbreuken en de milieumisdrijven, maar aan de schending van een milieuvoorschrift. De bestuurlijke handhaving wordt uitgebreid tot de opdrachtgever van degene die een milieuvoorschrift heeft geschonden en tot de opdrachtgever van degene die een milieu-inbreuk of een milieumisdrijf heeft gepleegd.


B.S.,21.01.2014,2e uitgave,V.184,(21),5092-509613.12.2013 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 04.06.2004 betr. de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Dit besluit wijzigt diverse bepalingen van het besluit 04.06.2004, rond de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector. Het betreft voornamelijk de delegatie van bevoegdheid binnen het departement Landbouw en Visserij.


B.S.,21.01.2014,2e uitgave,V.184,(21),5101-510213.01.2014 Besluit van de administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap wijz. besluit van de administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap van 14.12.2011 houdende het vastleggen van de minimale kwaliteitslabels waaraan koelkasten en wasmachines moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een kortingsbon en de minimumvereisten waaraan energiescans moeten voldoen
Administrateur-generaal van het Vlaams Energie Agentschap, PEETERS Luc


De bijlage bij het besluit van de administrateur-generaal van het Vlaams Energieagentschap van 14.12.2011 houdende het vastleggen van de minimale kwaliteitslabels waaraan koelkasten en wasmachines moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een kortingsbon en de minimumvereisten waaraan energiescans moeten voldoen, wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.


B.S.,23.01.2014,V.184,(23),5722-5723+bijlagen 5723-573114.01.2014 MB wijz. diverse bepalingen van het MB 26.11.2007 betr. de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Het MB 26.11.2007 betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector wordt gewijzigd. Het betreft enkele technische wijzigingen, onder andere in verband met het e-loket en het gebruik ervan. Voor bepaalde opleidingen wordt het minimum aantal deelnemers verminderd.


B.S.,23.01.2014,V.184,(23),5663-566610.10.2013 V. nr. 34 (Vl. P.): Natuurvergunningen - Handhavingsbeleid
PEETERS Lydia
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Als een van de maatregelen ter bevordering van het natuurbehoud heeft in art. 13, par. 4 en 5, van het decreet Natuurbehoud in bepaalde welomschreven gebieden het wijzigen van de vegetatie afhankelijk gemaakt van het verkrijgen van een vergunning. De Vlaamse Regering heeft deze natuurvergunningsplicht nader uitgewerkt in een besluit van 23.06.1998.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2013-2014

www.vlaamsparlement.be07.10.2013 V. nr. 29 (Vl. P.): Algemeen waterverkoopreglement - Begrip 'wooneenheid'
DILLEN Marijke
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Art. 1, 20į, van het algemeen waterverkoopreglement (BVR 08.04.2011) omschrijft 'wooneenheid' als 'elke eenheid in een woongebouw die ontworpen of aangepast is om afzonderlijk te worden gebruikt en die minstens over de volgende woonvoorzieningen beschikt: een woonruimte in combinatie met een toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette'. Dit betekent dat een wooneenheid een gebouw of een onderdeel van een gebouw is. Het gaat bijgevolg om een vaste constructie die beschikt over de vereiste woonvoorzieningen.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2013-2014

www.vlaamsparlement.be15.10.2013 V. nr. 39 (Vl. P.): Milieuvergunning windturbines - Slagschaduw
VEREECK Lode
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


De vraagsteller peilt naar de handhaving van de normen inzake slagschaduw van windmolens. De handhaving is afhankelijk van de klasse van de ingedeelde windturbine waarbij klasse 1-windturbines (> 5000 kW) door de gewestelijke toezichthouders (afdeling Milieu-inspectie) worden gehandhaafd en klasse 2 en 3-windturbines (<-5000kW) in eerste instantie door lokale toezichthouders.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2013-2014

www.vlaamsparlement.be23.10.2013 V. nr. 58 (Vl. P.): Verwijdering asbesthoudende materialen - Ondersteuning
EERLINGEN Tine
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Indien er asbesthoudende afvalstoffen in of op de bodem worden vastgesteld en er aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van een bodemverontreiniging met asbest, kan dit aan de OVAM gemeld worden als nieuwe vaststelling van een bodemverontreiniging. Conform het Bodemdecreet zal de saneringsplichtige aangemaand worden om een bodemonderzoek uit te voeren om de omvang en het risico te bepalen en zo de saneringsnoodzaak te evalueren. Er bestaan geen specifieke subsidiŽrende mechanismen om openbare besturen of vzw's te ondersteunen voor de verwijdering van asbest.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2013-2014

www.vlaamsparlement.be25.10.2013 V. nr. 66 (Vl. P.): Drinkwatermaatschappijen - Inningspercentage saneringsbijdragen
VEREECK Lode
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Op bovengemeentelijk niveau hebben de watermaatschappijen recht op een inningspercentage op de aangerekende bijdragen (en vergoedingen). Dit inningspercentage dient ter compensatie van de kosten en het debiteurenrisico gekoppeld aan de aanrekening van de saneringsbijdragen als onderdeel van de integrale waterfactuur. In uitvoering van art. 6, par. 5, van het BVR 25.02.2005 houdende de toekenning van de algemene werkingstoelage aan de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk wordt dit inningspercentage vastgelegd door de Vlaamse minister van Leefmilieu, na advies van de Economisch Toezichthouder en de Inspectie van FinanciŽn en na goedkeuring van de Vlaamse minister bevoegd voor Begroting.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2013-2014

www.vlaamsparlement.be21.09.2013 V. nr. 52 (Vl. P.): Windturbines - Geluidsnormen
VEREECK Lode
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


De handhaving voor geluidsnormen (van windturbines) gebeurt conform titel XVI van het DABM en het bijhorende besluit van 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het DABM (het Milieuhandhavingsbesluit). Voorafgaand aan de handhaving worden vaststellingen gedaan, hetzij via eigenhandige metingen, hetzij door een gecontracteerde milieudeskundige erkend in de discipline geluid en trillingen.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2013-2014

www.vlaamsparlement.be30.10.2013 V. nr. 74 (Vl. P.): OVAM - Terugvordering kosten ambtshalve sanering
VEREECK Lode
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


De huidige regelgeving is opgebouwd rond het principe 'de vervuiler betaalt': in eerste instantie wordt een saneringsplichtige aangeduid die verplicht wordt de sanering of verwijdering te bekostigen. Indien deze wordt vrijgesteld of in gebreke blijft, zal de OVAM de sanering of verwijdering ambtshalve uitvoeren. Zowel de saneringsplichtige als de OVAM kunnen nadien hun kosten verhalen op de saneringsaansprakelijke. Voor nieuwe bodemverontreiniging geldt een objectieve aansprakelijkheid, voor historische geldt de klassieke foutaansprakelijkheid uit het Burgerlijk Wetboek.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2013-2014

www.vlaamsparlement.be28.10.2013 V. nr. 69 (Vl. P.): Fuifzalen - Sluitingsuur
MAHASSINE Chokry
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Het sluitingsuur werd in 1995 in art. 5.32.2.2, par. 2, eerste lid, van titel II van het VLAREM opgenomen voor lokalen met een dansgelegenheid. Het doel is de onmiddellijke buurt een minimale periode van rust te geven.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2013-2014

www.vlaamsparlement.be29.11.2013 BVR wijz. Energiebesluit van 19.11.2010, wat betreft de energieprestaties van gebouwen
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


Na evaluatie van de energieprestatie (EPB)-regelgeving worden een aantal wijzigingen doorgevoerd. Het gaat om een aanscherpingspad voor de EPB-eisen voor de volgende jaren, een aanpassing van de berekeningsmethodiek en van de aard van het werk en indeling van het gebouw, het vastleggen van de systeemeisen, en de modaliteiten van de erkenningsregeling voor verslaggevers. Op deze manier wordt het Energiebesluit gewijzigd.


B.S.,28.01.2014,V.184,(28),6943-6951+bijlagen 6952-697206.01.2014 Wet met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme
Eerste Min., DI RUPO Elio *
et al.


Deze wet voert art. 65quater van de wet 16.01.1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten uit. Dat artikel voorziet in een klimaatresponsabiliseringsmechanisme. Het doel van dit mechanisme is om de gewesten te stimuleren de hun toegewezen doelstellingen inzake de reductie van de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwen uit de residentiŽle en de tertiaire sector na te komen. De bijlage bevat de formule voor de correctie van de niveaus van de emissies van broeikasgassen.


B.S.,31.01.2014,1e uitgave,V.184,(32),8660-866310.01.2014 MB wijz. MB 28.04.2010 met betrekking tot de registratieprocedure voor de subsidieaanvraag of het beheer van het dossier in het kader van de besluiten ecologiepremie, ecologiepremie call, groeipremie en KMO-portefeuille
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


De subsidies van het Agentschap Ondernemen worden aangevraagd via de websites van het agentschap. De ondernemingen moeten een registratieprocedure op de website doorlopen voor ze een subsidie kunnen aanvragen. Een persoon wordt geregistreerd als gemachtigde van een onderneming op basis van zijn elektronische identiteitskaart of zijn federaal token. Om mogelijke misbruiken inzake steunverlening in het kader van de kmo-portefeuille tegen te gaan, wordt de scheiding tussen de steunaanvragende onderneming en de dienstverlener waarbij de onderneming diensten aankoopt, hierbij wettelijk verankerd.


B.S.,31.01.2014,2e uitgave,V.184,(33),8803-880420.12.2013 Dec. houdende wijz. het Energiedecreet 08.05.2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


Het decreet voegt een aantal bijzondere aansprakelijkheidsregelingen voor netbeheerders toe in het geval van storingen of onvoorziene onderbrekingen in de levering van gas en elektriciteit. In het decreet worden eveneensenkele vergoedingsplichten ingevoerd.


B.S.,31.01.2014,2e uitgave,V.184,(33),8787-878824.01.2014 MB houdende vaststelling van het sjabloon en de toelichting bij het emissiejaarrapport voor BKG-installaties tijdens de tweede verbintenisperiode
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit bevat in bijlage het sjabloon en de toelichting bij het emissiejaarrapport voor BKG-installaties (installaties die broeikasgassen produceren) tijdens de tweede verbintenisperiode tot het Kyotoprotocol.


B.S.,31.01.2014,3e uitgave,V.184,(33),8993-8994+bijlage 8994-8995


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be