De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.


15.01.2014 Wet wijz. hoofdstukken I en II van de wet 05.05.1997 betr. de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling
Min. van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken, GEENS Koen *
Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, Staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken, en Staatssecretaris voor voor Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken, VERHERSTRAETEN Servais *


De wet 05.05.1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling heeft een cyclus van federale plannen en rapporten inzake duurzame ontwikkeling ingesteld. Deze wet laat de duur van deze plannen met het verloop van een legislatuur samenvallen.


B.S.,04.02.2014,V.184,(36),9249-925006.01.2014 MB houdende vaststelling van het register van inrichtingen of ondernemingen die voldoen aan rechtstreeks toepasselijke Europees vastgestelde voorwaarden of criteria ten aanzien van grondstoffen die ze op de markt willen brengen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


De inrichtingen of ondernemingen die voldoen aan rechtstreeks toepasselijke Europees vastgestelde voorwaarden of criteria ten aanzien van grondstoffen die ze op de markt willen brengen, moeten zich vooraf registreren bij de OVAM. De registratie moet gebeuren per materiaal dat voldoet aan de Europees vastgestelde criteria die bepalen dat het materiaal niet langer als afval wordt aangemerkt. Het besluit somt de gegevens op die de aanvraag tot registratie ten minste moet bevatten.


B.S.,04.02.2014,V.184,(36),9279Soortenbeschermingsrecht
SCHOUKENS Hendrik
DE SMEDT Peter


Deze bijdrage toont aan de hand van recente rechtsptaak van de Raad van State aan dat men bij beslissingen inzake ruimtelijke ordening meer en meer aandacht moet hebben voor het soortenbeschermingsrecht. De auteur gaat na hoe strikt dit recht is en waar er marge is voor flexibiliteit.


NjW,29.01.2014,V.13,(295),50-7129.11.2013 BVR wijz. BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiŽne en het BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit wijzigt VLAREM I, VLAREM II en het VLAREMA. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op een nieuwe indelingsrubriek voor de opslag en behandeling met vochtige hitte en mechanische verkleining van infectieuze afvalstoffen, op de definities 'decontaminatie van infectieus afval', op gebruikte technieken bij het opslaan en behandelen van infectieuze afvalstoffen en op een betere afstemming op de Europese regelgeving.


B.S.,07.02.2014,V.184,(41),10945-10949+bijlagen 10949-1095420.12.2013 BVR tot uitvoering van titel VI van het dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit voert titel VI van het decreet 05.04.1995 over de algemene bepalingen inzake milieubeleid uit. Het besluit beschrijft onder andere de werkwijze met de startnota en de toetreding van een organisatie van ondernemingen tot een bestaande milieu-overeenkomst.


B.S.,11.02.2014,2e uitgave,V.184,(45),12083-1208417.01.2014 BVR wijz. de regelgeving betr. de groentegewassen en het groentezaad met betrekking tot de botanische benaming van tomaten
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *


Dit besluit wijzigt de regelgeving over de groentegewassen en het groentezaad voor wat betreft de botanische benaming van tomaten. In het licht van de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis is de Internationale Code voor de botanische nomenclatuur herzien. Het gaat om de omzetting van een Europese richtlijn.


B.S.,11.02.2014,2e uitgave,V.184,(45),12091-1209217.01.2014 BVR tot opheffing van het KB 24.02.1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, en wijz. BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiŽne en het BVR 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft de invoering van een geluidzorgsysteem in digitale bioscopen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit wijzigt het VLAREM en het milieuhandhavingsbesluit met het oog op de uitwerking van een regeling voor het beheersen van de geluidsniveaus in digitale bioscopen. Het voorziet in de opname van een geluidzorgsysteem als sectorale voorwaarde voor digitale bioscopen en in de mogelijkheid om het niet naleven van de bepalingen bestuurlijk te handhaven. De bioscoopsector wordt geacht zich op korte termijn te schikken naar de inhoud van het geluidzorgsysteem.


B.S.,12.02.2014,V.184,(46),12307-1230824.01.2014 MB tot vaststelling van de vereisten waaraan een geluidzorgsysteem in digitale bioscopen moet voldoen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit stelt vereisten waaraan een geluidzorgsysteem in digitale bioscopen moet voldoen vast. Dit houdt onder meer in dat in bestaande zalen eenmaal per jaar een zaalkalibratie wordt uitgevoerd, verder geldt er een aangepaste volumeregeling en is er een indicatief maximaal geluidsdrukniveau opgenomen in dit besluit.


B.S.,12.02.2014,V.184,(46),12310-1231305.02.2014 Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle tot vaststelling van de vrijstellingsniveaus voor Zr-89 ter aanvulling van tabel A van bijlage IA van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)


Ter aanvulling van tabel A van bijlage IA van het KB 20.07.2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, gelden de vrijstellingsniveaus opgenomen bij dit besluit.


B.S.,13.02.2014,V.184,(47),12409-1241010.01.2014 BVR wijz. Energiebesluit 19.11.2010, wat betreft de banking van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten door de netbeheerders
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


Dit besluit wijzigt het Energiebesluit 19.11.2010. Het gaat over de banking van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten door de netbeheerders. De netbeheerders worden vergoed voor het kapitaal dat ze voor de banking blokkeren. Banking wordt in het Energiebesluit dan ook ingeschreven als openbaredienstverplichting. 'Banking' bestaat erin om groenestroomcertificaten tijdelijk te parkeren bij de distributienetbeheerders. Daardoor kunnen de distributienetbeheerders de kosten voor de aankoop van certificaten tegen minimumsteun niet meteen recupereren.


B.S.,14.02.2014,V.184,(48),12773-1277507.02.2014 KB betr. de vervroegde inwerkingtreding van de verplichte elektronische indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting
Min. van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken, GEENS Koen *


In afwijking van art. 36, 3e lid, van de wet 17.06.2013 houdende fiscale en financiŽle bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling, treedt art. 27 van dezelfde wet voor de belastingplichtigen onderworpen aan de vennootschapsbelasting in werking vanaf aanslagjaar 2014.


B.S.,14.02.2014,V.184,(48),1274617.02.2014 Bericht - Publieksraadpleging over het ontwerp van studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen 2030 en het bijhorende milieueffectenrapport
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie


Het publiek wordt vanaf 03.03.2014 tot en met 01.05.2014 geraadpleegd over het ontwerp van studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen 2030, in het algemeen 'de prospectieve studie elektriciteit tegen 2030' genaamd, en over het milieueffectenrapport ervan. Dit, overeenkomstig art. 14 van de wet 13.02.2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu.


B.S.,17.02.2014,V.184,(49),13036-1303721.11.2013 V. nr. 113 (Vl. P.): Energieloketten - Stand van zaken
TAELDEMAN Valerie
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, VAN DEN BOSSCHE Freya *


De Vlaamse Regering lanceert regelmatig een oproep om lokale overheden of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden te laten deelnemen aan lokale woonbeleidsinitiatieven. Eťn van de acties die in dit kader wordt uitgebouwd, is de uitbating van een lokaal woonloket waar allerlei informatiemateriaal in verband met wonen aan de burger ter beschikking wordt gesteld.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2013-2014

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 27.01.201421.11.2013 V. nr. 121 (Vl. P.): Dossierkosten milieuvergunningsaanvraag - Aanrekening door gemeente
DE MEYER Jos
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Krachtens art. 19bis van het Milieuvergunningendecreet moet elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een milieuvergunningsaanvraag of een beroep tegen een beslissing over een milieuvergunningsaanvraag indient, een dossiertaks betalen waarvan de opbrengst ten goede komt van het Fonds voor preventie en sanering inzake leefmilieu. Het bedrag van de taks is afhankelijk van de klasse-indeling van de bedrijfsactiviteiten in VLAREM.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2013-2014

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 27.01.201413.11.2013 V. nr. 102 (Vl. P.): Jachtopeningsbesluit - Verwilderde katten
BRUSSEEL Ann
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


De voorwaarden voor het vangen van verwilderde katten zullen in het Jachtvoorwaardenbesluit, dat nu ter bespreking voorligt in de Vlaamse Regering, nog verder worden verfijnd, met als doel enerzijds de huiskatten en niet-verwilderde zwerfkatten beter te beschermen en anderzijds de globale regeling diervriendelijk te maken.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2013-2014

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 27.01.201413.11.2013 V. nr. 166 (Vl. P.): Resolutie inzake incontinentie - Uitvoering
FRANSSEN Cindy
Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, VANDEURZEN Jo *


Er zijn reeds diverse initiatieven en maatregelen genomen om uitvoering te geven aan de resolutie betreffende incontinentie. De minister geeft een opsomming van de diverse acties die via reeds bestaande kanalen ondernomen werden. In plaats van een aparte aanpak te ontwikkelen werd gekozen om de uitvoering te integreren en op te volgen via bestaande structuren.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2013-2014

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 27.01.201408.11.2013 V. nr. 96 (Vl. P.): Gescheiden riolering - Stand van zaken
VEREECK Lode
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Vlaanderen legt geen doelstelling op inzake de heraanleg van de bestaande riolering en de omvorming naar een gescheiden stelsel. De omvorming van de bestaande gemengde stelsels naar een gescheiden stelsel volgt het tempo van de vervangingsinvesteringen. Gemiddeld wordt de levensduur van een riool geschat op 75 jaar. Deze termijn wordt in een aantal gevallen ingekort indien er zich opportuniteiten voordoen vanuit andere beleidsdomeinen.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2013-2014

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 27.01.201407.11.2013 V. nr. 94 (Vl. P.): Erkenningsaanvraag Fost Plus - Inzameling restplastic
PEETERS Lydia
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Art. 8 van de huidige erkenning van Fost Plus voorziet dat de gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bijkomende stromen verpakkingsafval kunnen inzamelen en recycleren en dat zij hiervoor een vergoeding krijgen van Fost Plus.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2013-2014

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 27.01.201419.07.2013 V. nr. 1170 (K.): Gebruik van ruitensproeiervloeistof
BROTCORNE Christian
Vice-Eerste Min en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, ONKELINX Laurette *


Net als alle detergenten zijn de ruitensproeiervloeistoffen onderworpen aan een geheel van wetgevingen, voornamelijk Europese, die erop gericht zijn de veiligheid voor de gebruiker te waarborgen en de volksgezondheid en het milieu te beschermen. Er worden blootstellingsscenario's uitgewerkt om de ganse bevolking te beschermen, ook die van de zones met een grote bevolkingsdichtheid.


V. en A.,K.,03.02.2014,2013-2014,(146),37-3831.01.2014 BVR houdende vaststelling van de termijn waarbinnen de overeenkomsten voor overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering met Vlabotex VZW kunnen worden gesloten
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Een persoon die met toepassing van art. 97, par. 1, 1e lid, van het decreet 27.10.2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (facultatieve taken van erkende bodemsaneringsorganisaties) een overeenkomst voor overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering met Vlabotex VZW wil sluiten, kan deze overeenkomst ten laatste op 30.06.2015 met Vlabotex VZW sluiten.


B.S.,24.02.2014,V.184,(58),14592Inzameling en ruil van silobanden
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)


De OVAM en Recytyre hebben in samenspraak met de Boerenbond en ABS op 03.10.2012 een overeenkomst afgesloten voor het inzamelen en verwerken van overtollige silobanden bij landbouwers. De OVAM en Recytyre trekken daarvoor elk 1050000 EUR uit voor de periode van november 2012 tot eind 2015. Op de website worden een formulier 'Aanvraag voor het inzamelen en/of ruilen van silobanden' en een folder 'Inzameling en ruil van silobanden' ter beschikking gesteld.


Mechelen:OVAM,2013,2 p.

www.ovam.be - Geraadpleegd op 25.02.2014Vijvenvijftigste lijst van de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik in de loop van het jaar 2013 door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu erkend in uitvoering van de beschikkingen van het KB 28.02.1994 betr. het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik
Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu


Dit document bevat een lijst van de bestrijdigsmiddelen voor landbouwkundig gebruik die in de loop van het jaar 2013 zijn erkend in uitvoering van het KB 28.02.1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdigsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. De overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld, vervolgd en gestraft overeenkomstig de bepalingen van de wet 11.07.1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt (onder andere door de lokale politie).


B.S.,27.02.2014,2e uitgave,V.184,(64),17229-17234


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be