From: noreply@inforum.be
Sent: jeudi 1 mai 2014 07:30
To: ac@inforum.be; Anne-Marie VASTESAEGER
Subject: VVPW nieuwsbrief

De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.

19.03.2014 Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19.11.2008 wijz. Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, afgesloten te Brussel, op 02.09.2013
Eerste Min.,DI RUPO Elio *
et al.

Het samenwerkingsakkoord waarmee deze wet betuigt, organiseert het beheer en de administratie van de taken die verbonden zijn aan de handel in uitstootrechten voor broeikasgassen binnen de EU en het gezag over de luchtvaartactiviteiten, op basis van de verdeling van de bevoegdheden.

B.S., 30.04.2014,1e uitgave, V.184, (129), 35426-35435


07.01.2014 V. nr. 209 (Vl. P.): Toegankelijkheid zwembaden - Assistentiehonden
BRUSSEEL Ann
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke *

Na de definitieve goedkeuring van de VLAREM-trein 2013 zullen voortaan in de overdekte en niet-overdekte circulatiebaden de assistentiehonden tot aan de kleedkamers worden toegelaten. Vanaf de kleedkamers moeten de andersvaliden dan door iemand van het zwembad verder begeleid worden tot aan het zwembad zelf. In open zwemgelegenheden en waterrecreatie in meren en vijvers zal de assistentiehond voortaan mee op het strand mogen, doch niet in het water. In geval dat de andersvalide in het water wil gaan, zal er een veilige aanlijnplaats voorzien worden voor de assistentiehond. De andersvalide moet nog wel door iemand van de zwemgelegenheid begeleid worden tot aan het water. Voortaan zullen assistentiehonden eveneens toegelaten zijn in rouwkamers.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2013-2014

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 10.03.2014


07.01.2014 V. nr. 174 (Vl. P.): Efficiënt energiegebruik in bedrijven - Premies
DE MEYER Jos
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,VAN DEN BOSSCHE Freya *

In het BVR wat betreft de invoering van de steunregeling voor groene warmte zijn verschillende verplichte duurzaamheidsaspecten voor biomassa opgenomen. De te ondersteunen nuttige-groenewarmte-installaties moeten minstens gedurende 10 jaar voor minstens 95 % van de brandstof gebruik maken van een organisch-biologische stof zoals vermeld in art. 6.1.16, par. 1, eerste lid, 6° of in de opsomming van de organisch-biologische stoffen onder art. 6.1.16, par. 1, eerste lid, 7° van het Energiebesluit.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2013-2014

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 10.03.2014


08.01.2014 V. nr. 180 (Vl. P.): Energiedecreet - Arrest Grondwettelijk Hof
REEKMANS Peter
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,VAN DEN BOSSCHE Freya *

Via haar arrest nr. 154/2013 van 13.11.2013 vernietigde het Grondwettelijk Hof de art. 13 en 15, 2° van het decreet 13.07.2012 houdende wijziging van het Energiedecreet, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie wegens schending van de bevoegdheidsverdelende regels. Dit decreet voegde onder andere een art. 7.1.15 in het Energiedecreet in betreffende de beperking van de doorrekening aan de eindgebruiker tot de daadwerkelijk door de leverancier gemaakte kosten om te voldoen aan de groene stroom en WKK-quotumverplichting, vermeld in art. 7.1.10 en 7.1.11 van het Energiedecreet.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2013-2014

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 10.03.2014


09.01.2014 V. nr. 216 (Vl. P.): Drinkwater - Verborgen lek - Opvolging aanbevelingen Vlaamse Ombudsdienst
DILLEN Marijke
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke *

Om tegemoet te komen aan de problematiek van abnormale hoge waterverbruiken ten gevolge van lekverliezen werd in het Algemeen Waterverkoopreglement, dat op 08.04.2011 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, het recht op een minnelijke schikking bij verborgen lekken opgenomen. Niet alle drinkwatermaatschappijen hadden voordien een dergelijke regeling.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2013-2014

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 10.03.2014


15.01.2014 V. nr. 210 (Vl. P.): Energieprestatie-eisen - Uitzonderingen
BASTIAENS Caroline
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,VAN DEN BOSSCHE Freya *

Lokalen van jeugdverenigingen kunnen bij renovatie of nieuwbouw niet opgenomen worden als categorie voor gedeeltelijke of volledige vrijstelling van EPB-eisen. Er is in het Energiedecreet geen algemene uitzondering voorzien voor lokalen van jeugdverenigingen. Bij de beoordeling van een uitzonderingsaanvraag op basis van technisch, economisch of functioneel niet haalbaar, wordt er gekeken naar het gebouw op zich. Er wordt geen rekening gehouden met het gebruik van het gebouw, omdat dit doorheen de tijd kan wijzigen.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2013-2014

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 12.03.2014


22.01.2014 V. nr. 236 (Vl. P.): REG-actieplannen netbeheerders - Primaire energiebesparing 2012
TAELDEMAN Valerie
Vlaams Min. van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie,VAN DEN BOSSCHE Freya *

De netbeheerders hebben sinds 2012 geen primaire energiebesparingsdoelstelling meer en moeten evenmin nog een actieplan voorleggen met de geplande acties om deze doelstelling te bereiken. Sinds 2012 werd afgestapt van de energiebesparings-resultaatsverplichting en wordt gewerkt met opgelegde actieverplichtingen.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2013-2014

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 19.03.2014


Waterinfo : Portaalsite van de Vlaamse Waterbeheerders
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
et al.

Deze website is de Portaalsite van de Vlaamse Waterbeheerders. Deze bevat gedetailleerde kaarten en grafieken over de thema's 'overstroming', 'getij', 'neerslag' en 'droogte'. De website kan naargelang de behoefte van de gebruiker gepersonaliseerd worden. Hulpdiensten krijgen toegang tot extra functionaliteiten, zodat ze hun gebied nog beter kunnen bewaken.

www.waterinfo.be - Geraadpleegd op 24.04.2014


15.01.2014 V. nr. 5-10867 (Sen.): Het koninklijk besluit betr. het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen voor de aandrijving van auto's
WINCKEL Fabienne
Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister,WATHELET Melchior *

Het KB 07.03.2013 betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen (LPG) voor de aandrijving van auto's, heeft tot doel de veiligheid voor de gebruikers van LPG-installaties te garanderen en mag zeker niet gezien worden als ontmoediging voor het gebruik van LPG. Om de Belgische normen zoveel mogelijk af te stemmen op die van de buurlanden, wordt een nieuwe controle van de installatie niet meer om de vijftien jaar gevraagd, maar wel om de tien of de zes jaar.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Senaat - Zitting 2013-2014

www.senaat.be - Pagina gearchiveerd op 20.01.2014


19.03.2014 MB wijz. art. 1 en 1/1 van het MB 13.08.2009 betr. de vaststelling van de modaliteiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris *

Het MB 18.03.2009 bepaalt de modaliteiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling. Dit besluit wijzigt de lijst van de gronden die niet als subsidiabel beschouwd worden. Overtredingen van de bepalingen van dit besluit en van de beperkingen aangebracht aan de visvergunningen worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig de bepalingen van het dec. 28.06.2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid (onder andere door de lokale politie).

B.S., 18.04.2014,3e uitgave, V.184, (119), 33878-33879


Shell Nederland Verkoopmaatschappij b.v.

Belgian Shell n.v.
Hof van Justitie EG, 12 december 2013, 1e K., nr. C-241/12
Hof van Justitie EG, 12 december 2013, 1e K., nr. C-242/12

Bij het laden in een tankschip wordt een partij diesel onbedoeld vermengd met een andere stof. Dit mengsel valt niet onder het begrip 'afvalstof' in de zin van de Europese verordening nr. 259/93. Hiervoor is wel vereist dat het zeker is dat de gemengde stof terug op de markt gebracht zal worden. Dit heeft als gevolg dat bij de overbrenging van deze stof van België naar Nederland, de Nederlandse autoriteiten hiervan niet op de hoogte gebracht moesten worden.


v.z.w. Comité voor een leefbaar Louise-Marie en v.z.w. Milieufront Omer Wattez / Vlaamse Gewest
R.v.St., 10 oktober 2013, 7e K., nr. 225043

De Vlaamse overheid verleent een milieuvergunning voor het uitbaten een stortplaats. Deze beslissing verwijst naar het deels gunstige, deels ongunstige advies van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Een beoordeling van het door OVAM aangevoerde bezwaar of van de argumentatie van de eigenares van een deel van het terrein ontbreekt in de beslissing, zodat noch de argumentatie van OVAM, noch die van de beroepsindiener aan bod komen. Uit de beslissing valt bijgevolg niet op te maken welke de beweegredenen zijn van de overheid om de stortplaats categorie 2 alsnog te gunnen, terwijl dit advies op duidelijke wijze heeft gewezen op een reeds voldoende capaciteit van dergelijke stortplaatsen in Vlaanderen. De beslissing wordt dan ook vernietigd.


b.v.b.a. Turbo Service Belgium / Vlaamse Gewest
R.v.St., 31 oktober 2013, 7e K., nr. 225294
R.v.St., 31 oktober 2013, 7e K., nr. 225295

Een garage vraagt de hernieuwing van een milieuvergunning voor het verder exploiteren van een inrichting voor opslag, sortering en bewerking van schroot. Zij dient tegelijkertijd een aanvraag in voor een inrichting voor opslag, sortering en bewerking van schroot op een grond vlakbij de bestaande inrichting. De vergunning worden verleend. Deze inrichtingen vormen echter een milieutechnische eenheid. De beoordeling van het nadeel dat ze kunnen berokkenen aan mens of milieu moet gebeuren vanuit de hinder die de inrichtingen in hun totaliteit teweegbrengen. De overheid heeft echter enkel de hinder van elke inrichting op zichzelf beoordeeld. Daarom wordt het besluit tot verlening van de vergunningen vernietigd.


Gemeente Ranst / Vlaamse Gewest
R.v.St., 17 oktober 2013, 7e K., nr. 225123

Een bvba vraagt een milieuvergunning voor de exploitatie van een pluimveehouderij met stalplaatsen voor legkippen. Na de sluiting van het openbaar onderzoek schakelde de exploitant over van het aanvankelijk voorziene stalsysteem 3.5 naar het stalsysteem 3.4, zijnde een 'verrijkte kooi met geforceerde mestdroging', waarbij de mest wordt belucht met 0,7 m³ lucht per dier per uur en wordt afgedraaid per vijf dagen. De overschakeling naar dit nieuwe stalsysteem wordt door de milieuvergunning opgelegd als bijzondere exploitatievoorwaarde. Aldus is op onwettige wijze, na afloop van het openbaar onderzoek, een wijziging aangebracht aan het voorwerp van de aanvraag.


De interne verdeling van financiële sancties op grond van artikel 260 VWEU
POPELIER Patricia
JANSSENS Christine
VANDENBRUWAENE Werner

Op 17.10.2013 is België veroordeeld tot het betalen van een boete en dwangsom per half jaar dat niet voldaan is aan de verplichting tot omzetting van de richtlijn 91/271/EEG van 21.05.1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater. Voor deze materie zijn echter de gewesten als enige bevoegd en verantwoordelijk. Na dit arrest ontspon zich de discussie welke niveau in de Belgische federale staat de last van deze boete en mogelijks dwangsom zou moeten dragen. De auteurs gaan in deze bijdrage in op deze discussie.

C.D.P.K., januari-februari-maart 2014, V.18, (1), 59-78


SWENNEN Ine en crts / Deputatie van de provincieraad van Limburg en stad Bilzen
R.v.St., 5 november 2012, 10e K., nr. 221258

De screeningsnota motiveert uitdrukkelijk dat door de realisatie van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan geen significante verstoring van het meest nabijgelegen habitatrichtlijngebied te verwachten valt. De omwonenden tonen niet aan dat het besluit houdende definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en onteigeningsplan op onjuiste feitelijke gegevens is gesteund of kennelijk onredelijk is.


n.v. Blue Star Chemicals / Vlaamse Gewest
R.v.St., 28 februari 2013, 7e K., nr. 222677

De rechtsgevolgen van een aanmaning tot sanering verdwijnen niet als de aangemaande (de exploitant van een enzymenfabriek) laat weten af te zien van zijn voornemen tot overdracht. Evenwel houden die rechtsgevolgen enkel in dat de overdracht niet kan plaatsvinden vooraleer de overdrager aan bepaalde verplichtingen heeft voldaan, en bijgevolg niet dat de overdrager hoe dan ook tot bodemsanering moet overgaan. De redenering dat elke beslissing van OVAM die een verplichting inhoudt die past binnen de definitie van bodemsanering, als aanmaning moet worden beschouwd, gaat niet op.


b.v.b.a. Bielen and Co / Vlaanse Gewest
R.v.St., 22 november 2012, 7e K., nr. 221462

Aan de exploitant van een metaalverwerkingsbedrijf wordt een saneringsplicht opgelegd. De beslissing bepaalt dat hij gezien wordt als de saneringsplichtige omdat de verontreiniging minstens deels tot stand is gekomen op het perceel waarvan hij de exploitant is. Het besluit steunt op de vaststellingen van de bodemsaneringsdeskundigen en op de onderzoeksresultaten van de bodemonderzoeken. De gedane onderzoeksverrichtingen over het bronperceel van de verontreiniging zijn voldoende duidelijk. Het besluit vermeldt uitdrukkelijk de redenen op grond waarvan het is genomen en waaruit kan worden afgeleid waarom de tegenargumenten niet worden bijgetreden. Die motieven zijn duidelijk en afdoende.


07.11.2013 V. nr. 576 (K.): KB 01.12.1975 - Wijziging - Decreet 05.06.2008
SENECAUT Manuella
Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister,WATHELET Melchior *

De in art. 3 van het KB 01.12.1975 bevoegde personen worden aangeduid door de Koning, op basis van art. 62 van de wet 16.03.1968 betreffende de politie over het wegverkeer, om specifiek toe te zien op de naleving van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer evenals hun uitvoeringsbesluiten.

V. en A., K., 24.03.2014,2013-2014, (153), 335-337


a.s.b.l. Terre Wallonne / Région wallonne
Cons. Etat, 13 juin 2013, 13e Ch., n° 223882

La réglementation litigieuse (réglant le montant des amendes transactionnelles en ce qui concerne les bâtiments à usage agricole) s'applique en cas de régularisation de situations infractionnelles de bâtiments à usage agricole à la législation sur l'urbanisme en Région wallonne. Toutefois, ce sont ces situations infractionnelles elles-mêmes qui, éventuellement polluantes, portent atteinte à l'objet social de l'association environnement (à savoir, défendre les sols et la flore sauvage) mais pas la réglementation contestée.


26.02.2014 MB houdende de vaststelling van specifieke vereisten met betrekking tot de keuringsinstellingen voor de keuring van de kwaliteitsborgingssystemen voor de inzamelaars, handelaars en makelaars van gevaarlijke afvalstoffen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke *

Dit besluit bepaalt dat kwaliteitsborgingssystemen (die gebruikt worden door inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars van afvalstoffen) alleen gekeurd kunnen worden door keuringsinstellingen die aan de voorwaarden vermeld in art. 2, 3, 4 en 6 VLAREMA voldoen. Het besluit bepaalt aan welke voorwaarden keuringsinstellingen moeten voldoen om deze keuringen te mogen uitvoeren.

B.S., 10.04.2014, V.184, (108), 30768-30769


04.03.2014 Verordening (EU) nr. 206/2014 wijz. Verordening (EU) nr. 601/2012 wat betreft het aardopwarmingsvermogen voor andere broeikasgassen dan CO2
Europese Commissie

Bijlage VI bij Verordening (EU) nr. 601/2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Publ.E.U., 05.03.2014, L65/27+bijlagen 28


25.02.2014 Verordening (EU) nr. 176/2014 wijz. verordening (EU) nr. 1031/2010 met name met het oog op de vaststelling van de hoeveelheden in 2013-2020 te veilen broeikasgasemissierechten
Europese Commissie

In Verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie zijn de hoeveelheden emissierechten vastgesteld die elk jaar moeten worden geveild, nadat de kosteloos toe te wijzen emissierechten zijn afgetrokken van de hoeveelheid emissierechten die dat jaar in de hele Unie worden verleend. Aangezien het jaarlijks te veilen volume tussen 2014 tot 2016 afneemt, nemen de drempelwaarden voor het veilingvolume per afzonderlijke veiling op een veilingplatform dat is aangewezen door een lidstaat die niet aan de gezamenlijke actie deelneemt, ook naar rato af. Verordening (EU) nr. 1031/2010 wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

Publ.E.U., 26.02.2014, L56/11-13


21.02.2014 BVR houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke *

Dit besluit legt de regels vast over het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het bevat eveneens bepalingen in verband met saneringscontracten voor permanente lozingen, tijdelijke lozingen, bronbemalingen en noodlozingen.

B.S., 09.04.2014,2e uitgave, V.184, (107), 30488-30493


11.02.2014 Verordening nr. 136/2014 wijz. Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie wat betreft emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en 6) en Verordening (EU) nr. 582/2011 van de Commissie wat betreft emissies van zware voertuigen (Euro VI)
Europese Commissie

Deze verordening bepaalt de modaliteiten van de EG-typegoedkeuring met betrekking tot emissiegrenswaarden voor fabrikanten van voertuigen.

Publ.E.U., 13.02.2014, L43/12-14+bijlagen 15-46


Bouwstop en verscherpte watertoets in overstromingsgebied
DE SMEDT Peter

In omzendbrief LNE/2013/1 worden richtlijnen opgenomen voor de toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden (gebieden die belangrijk zijn voor de waterhuishouding in Vlaanderen). Achtereenvolgens komen de bouwstop, de verscherpte watertoets en het verbod op creatie van nieuwe signaalgebieden aan bod. In dit artikel neemt de auteur de omzendbrief onder de loep.

Juristenkrant, 26.02.2014, (284), 6


Milieuvergunningenwegwijzer
Vlaamse overheid - Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

De Milieuvergunningenwegwijzer is een webtool die betrokkenen stapsgewijs helpt door het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM). De gebruiker doorloopt een aantal stappen en beantwoordt vraagjes. Hierop wordt een resultatenpagina getoond met een aanduiding van de klasse van uw bedrijf en de overeenkomstige rubrieken. Dit kan men gebruiken bij het indienen van een melding of milieuvergunningsaanvraag.

www.milieuinfo.be - Geraadpleegd op 04.04.2014


20.12.2013 Omz. De aanwending van de gemeentelijke saneringsbijdrage en de gemeentelijke saneringsvergoeding - Ref. LNE 2013/2
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke *

Deze omzendbrief heeft tot doel om de aanwending van de saneringsbijdrage- en vergoeding en de eruit voortvloeiende verplichtingen van de gemeenten in herinnering te brengen en nader toe te lichten.

B.S., 03.04.2014, V.184, (100), 28931-28932


25.03.2014 MB houdende nadere regels tot uitvoering van art. 27/3 van het BVR 08.04.2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke *

De exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk kent aan de beschermde klant de bijkomende rechten toe op grond van de inlichtingen die worden ingewonnen bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid of bij andere overheidsinstellingen die de rechten vermeld. Indien de toekenning niet kan gebeuren op basis van deze inlichtingen, kent de exploitant de bijkomende rechten uitsluitend toe op schriftelijke aanvraag.

B.S., 01.04.2014, V.184, (97), 28260


Omgevingsloket.be
Vlaamse overheid

Deze website bevat het Omgevingsloket. Vanaf 01.06.2014 kan men hier digitaal bouwaanvragen en -meldingen indienen. Op termijn worden de bouwaanvragen samen met de milieuvergunningsaanvragen geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Vandaar de naam Omgevingsloket. Er wordt een rechtstreekse digitale verbinding opgezet tussen de burger, de lokale besturen en de Vlaamse overheid. Doordat overheden gegevens delen, neemt de snelheid, kwaliteit en transparantie van de overheidsdienstverlening toe.

www.omgevingsloket.be/ - Geraadpleegd op 26.03.2014


Het beroep tot vernietiging van art. 11 van het dec. van het Vlaamse Gewest van 28.06.2013 houdende diverse bepalingen inzake energie
Grondwettelijk Hof, 20 maart 2014, arrest nr. 50/2014

Het Grondwettelijk Hof vernietigt art. 11 van het decreet 28.06.2013 houdende diverse bepalingen inzake energie, dat art. 7.1.15 van het decreet 08.05.2009 houdende algemene bepalingen betr. het energiebeleid wijzigt. Dit art. 11 is namelijk onlosmakelijk verbonden met het eerder vernietigde art. 13 van het decreet 13.07.2012 tot wijziging van het Energiedecreet van 08.05.2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie. Dat artikel werd vernietigd wegens schending van de bevoegdheidverdelende regels inzake energietarieven.


28.02.2014 Dec. wijz. wet 28.12.1967 betr. de onbevaarbare waterlopen, meer bepaald de wijziging van de classificatie en andere diverse wijzigingen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke *

Het decreet brengt diverse wijzigingen aan in de wet 28.12.1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de inschaling van de onbevaarbare waterlopen in categorieën. Die inschaling wordt aangepast teneinde te komen tot een efficiënter beheer van de waterlopen dat is gesteund op een combinatie van ervaring, deskundigheid en plaatselijke betrokkenheid. Benevens een aantal andere inhoudelijke wijzigingen, zoals onder meer die betreffende het openbaar onderzoek, bevat het decreet voor het overige een groot aantal wijzigingen van terminologische en technische aard.

B.S., 11.04.2014,2e uitgave, V.184, (110), 31836-31839


Commission européenne / République de Chypre
Cour Just. Comm. Eur., 18 juillet 2013, 6e Ch., n° C-412/12

En ne procédant pas à la désaffectation de toutes les décharges d'élimination incontrôlée des déchets qui sont exploités sur son territoire ou en ne se conformant pas aux exigences de la directive n° 1999/31/CE, la république de Chypre n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l'art. 14 de cette directive.


La preuve du lien de causalité et le préjudice environnemental individuel
MERVEILLE Morgane

Dans cette contribution, l'auteur rappelle tout d'abord les principes applicables en droit belge à la preuve du lieu de causalité et relève les difficultés de rapporter cette preuve pour les victimes de préjudices environnementaux individuels. Ensuite, l'auteur présente les pistes de solution élaborées par le législateur et la jurisprudence. Enfin, l'auteur propose l'adoption d'une nouvelle disposition légale spécifique sur laquelle ces victimes pourraient se baser pour intenter leur action.

Amén., mars 2014, (1), 15-26


De prejudiciële vragen betr. art. 21, par. 6, 2°, juncto art. 9, en art. 40bis (zoals ingevoegd bij art. 5 van het dec. 12.12.2003) van het dec. van het Vlaamse Gewest van 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen
Grondwettelijk Hof, 29 januari 2014, arrest nr. 18/2014

Art. 21, par. 6, 2°, juncto art. 9, en art. 40bis van het Meststoffendecreet is niet discriminerend. Gelet op de doelstelling van dit decreet en op de ruime beoordelingsbevoegdheid waarover de decreetgever ter zake beschikt, is het niet zonder redelijke verantwoording de verschillende producenten van mestoverschotten, ongeacht de aard en de verwerkbaarheid van die mestoverschotten en met toepassing van het beginsel 'de vervuiler betaalt', aan dezelfde regeling inzake mestverwerking en de daaraan verbonden superheffing te onderwerpen.

B.S., 18.04.2014,3e uitgave, V.184, (119), 33976-33979


De prejudiciële vragen over art. 12 van het dec. van het Vlaamse Gewest van 02.07.1981 betr. de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (vóór de wijziging ervan bij art. 21 van het dec. 22.04.2005
Grondwettelijk Hof, 29 januari 2014, arrest nr. 15/2014

De art. 12 en 37 van het Afvalstoffendecreet van 02.07.1981 zijn discriminerend in de interpretatie dat zij de kostprijs van een ambtshalve verwijdering van afvalstoffen door de OVAM ten laste leggen van de eigenaar van een onroerend goed dat is verontreinigd door afvalstoffen, niettegenstaande die eigenaar niet wist en niet behoorde te weten dat het onroerend goed was verontreinigd met afvalstoffen op het ogenblik dat hij eigenaar is geworden.

B.S., 18.04.2014,3e uitgave, V.184, (119), 33953-33956


De beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van art. 64 van het Vlaamse dec. 29.06.2012 wijz. het Gemeentedecreet van 15.07.2005 (vervanging van art. 194) en/of art. 59 van het Vlaamse dec. 29.06.2012 wijz. het Provinciedecreet van 09.12.2005 (vervanging van art. 187)
Grondwettelijk Hof, 23 januari 2014, arrest nr. 9/2014

Art. 194 GD bevat de mogelijkheid om als inwoner namens de gemeente in rechte op te treden wanneer deze dit nalaat. Het decreet 29.06.2012 wijzigde dit art. 194 GD door deze mogelijkheid aanzienlijk in te perken. Het stilzitten van de gemeente of de provincie zou sinds de wijziging slechts aanleiding kunnen geven tot een vordering namens de gemeente of de provincie in zoverre het schade aan het leefmilieu als gevolg heeft, maar niet indien het een ander gevolg heeft. Het Grondwettelijk Hof vernietigt in art. 194 GD en in art. 187 van het Provinciedecreet de woorden 'en als gevolg van dit stilzitten het leefmilieu schade toegebracht wordt of een ernstige dreiging op schade aan het leefmilieu ontstaat'.

B.S., 04.04.2014, V.184, (102), 29289-29294


De beroepen tot vernietiging van art. 4 respectievelijk de art. 4, 6 en 8 van het dec. van het Vlaamse Gewest van 13.07.2012 wijz. het Energiedecreet van 08.05.2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie
Grondwettelijk Hof, 23 januari 2014, arrest nr. 8/2014

Dit arrest vernietigt enkele wijzigingen aan art. 7.1.1 van het Energiedecreet, aangebracht door art. 4 van het decreet 13.07.2012. Het bestreden art. 4 voert met betrekking tot het toekennen van groenestroomcertificaten aan producenten van groene energie een onderscheid in tussen installaties met startdatum vóór 01.01.2013 en installaties met startdatum vanaf 01.01.2013. Verder stelt het ook dat de waarde van een extra, nog niet volledig afgeschreven investering, in het kader van de verlenging van de steunperiode, enkel in rekening gebracht kan worden indien ze minstens 20 % van de oorspronkelijke investering bedraagt. Deze beide regelingen worden vernietigd.

B.S., 17.04.2014,2e uitgave, V.184, (116), 33166-33180


MB houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming, meting en Analyse [...]
Vlaamse overheid - Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

Het Compendium voor monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC), en de bijhorende inhoudstafel, (bijlage bij dit besluit), worden goedgekeurd.

B.S., 03.04.2014, V.184, (100), 28883+bijlagen 28884-28889


OM / C.R., I.L. en O.F.S. b.v.b.a.
Corr. Gent, 21 mei 2013

De uitbater van een zaal verhuurt deze aan iemand die er danslessen organiseert. Hierdoor valt het onder de lijst van hinderlijke inrichtingen klasse 2 en is dus milieuvergunningsplichtig (art. 32.1 van bijlage I VLAREM). Het gaat namelijk om een lokaal dat een dansgelegenheid omvat en waarvan de totale oppervlakte van de voor het publiek toegankelijke ruimte 100 m2 of meer bedraagt. De indeling als hinderlijke inrichting klasse 2 is er omwille van de (geluids)hinder die gepaard kan gaan met een dansgelegenheid. Het maakt wat betreft de hinder geen verschil uit of de muziek gespeeld wordt om te dansen tijdens een les dan wel als een optreden of ontspanning.


x / Vlaamse Gewest
MHHC, 16 juli 2013, MHHC-13/64

Een bedrijf krijgt een alternatieve bestuurlijke geldboete opgelegd wegens ettelijke schendingen van exploitatievoorwaarden en de afvalstoffenwetgeving bij het exploiteren van een klasse 2-inrichting voor het opslaan en sorteren van oude materialen en autowrakken. Luidens art. 16.4.4 DABM moet de gewestelijke entiteit er bij het opleggen van een bestuurlijke geldboete voor zorgen dat er geen kennelijke wanverhouding bestaat tussen de feiten die aan de bestuurlijke geldboete ten grondslag liggen en de boeten die op grond van die feiten worden opgelegd.


LEGRAND Hendrik / Vlaamse Gewest
R.v.St., 20 december 2013, 10e K., nr. 225927

Waarom met betrekking tot het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de voorkeur wordt gegeven aan model 5 en de gunstigere beoordeling van model 3 voor de aspecten landbouw, grondinname, versnipperingsgraad van de percelen, natuur, landschap, erfgoedwaarden, archeologie, bodem, water, leefbaarheid, en kostprijs, alsook de globaal gunstigere beoordeling voor model 3 terzijde wordt geschoven, blijkt nergens uit. De beslissing houdende vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt geschorst.


v.z.w. Aktiegroep Leefmilieu Kempen / Vlaamse Gewest
R.v.St., 13 juni 2013, 7e K., nr. 223862

De vernietiging bij arrest nr. 210985 van 03.02.2011 van de milieuvergunning heeft niet meegebracht dat het Vlaamse gewest geen nieuwe definitieve vergunning kon verlenen zonder art. 18, par. 1, 1e lid, van het milieuvergunningsdecreet te schenden. De in bedoelde bepaling vermelde maximale vergunningstermijn voor proefvergunningen, kan niet gelezen worden als een op straffe van verval voorgeschreven beslissingstermijn in het kader van de definitieve beoordeling van milieuvergunningsaanvragen die in graad van beroep in eerste instantie hebben geleid tot een vergunning op proef. De debatten worden heropend.


b.v.b.a. Dedoncker P G / Vlaamse Gewest
R.v.St., 20 juni 2013, 7e K., nr. 223975

De kaalkap van het lot had enkel betrekking op de verkochte populieren en wilgen, doch heeft de betrokken exploitant ook andere boomsoorten geveld, waardoor zij voorbehouden bomen heeft gekapt. Het kappen heeft enkel betrekking op de bomen die het voorwerp waren van de openbare verkoping. Dit is ook de bedoeling van het Bosdecreet, namelijk het behoud van bos, en van de verkoopsvoorwaarden. De schorsing van de erkenning van de betrokken exploitant van hout wordt dus behouden.


VAN DEN BRANDEN Monique, DENYS Liliane en LIBERTON Elisabeth / Vlaamse Gewest
R.v.St., 27 juni 2013, 7e K., nr. 224143

Het Vlaamse Gewest verleent de uitbater van een sport- en evenementencomplex toestemming om af te wijken van een aantal milieuvoorwaarden van Vlarem II bij de uitvoering van verbouwingswerken gericht op de verbetering van de evacuatiemogelijkheden van de inrichting. De minister koppelt een voorwaarde aan het verlenen van deze afwijking: er wordt een maximaal aantal toeschouwers opgelegd, in functie van de werkelijke evacuatiemogelijkheden van het gebouw. De afwijking en de voorwaarde zijn dermate nauw met elkaar verbonden dat ze tezamen in een individueel afwijkingsbesluit kunnen worden opgelegd.


SIMONS Roger / Vlaamse Gewest
R.v.St., 27 juni 2013, 7e K., nr. 224149

De betrokkene is eigenaar van een aantal percelen gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Op deze eigendom heeft de betrokkene verschillende hagen, knotbomen en hoogstam fruitbomen omgeduwd en er worden bestuurlijke maatregelen opgelegd. De betrokkene acht de taalwetgeving geschonden die volgens hem inhoudt dat het bestreden besluit ook in het Nederlands moest worden gesteld. Die kritiek mist evenwel feitelijke grondslag. Uit de gegevens van de zaak blijkt immers dat het bestreden besluit zowel in het Nederlands als in het Frans werd gesteld.


b.v.b.a. Dixies / Deputatie van de provincie Antwerpen
R.v.St., 4 juli 2013, 7e K., nr. 224248

De beslissing om een vergunning voor een dancing te weigeren is gestoeld op exact dezelfde motieven als deze die de gemeente er toe bracht om de gevraagde vergunning in eerste aanleg te weigeren. Het zijn nochtans deze motieven die het voorwerp zijn van een omstandige, gedetailleerde en concrete kritiek van de exploitant. Het manifest verzuim om de opgeworpen beroepsargumenten op basis van een eigen feitencontrole en oordeelsvorming te beantwoorden, is niet verenigbaar met de elementaire vereisten van het legaliteits- en opportuniteitsonderzoek waartoe de deputatie in het kader van de administratieve beroepsprocedure gehouden is.


n.v. Carhouse / Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
R.v.St., 27 juni 2013, 7e K., nr. 224147

Een milieuvergunningsaanvraag wordt geweigerd omdat volgens de deputatie van de provincie niet voldaan is aan alle voorwaarden van de proefvergunning. Het gaat hier echter om een nietszeggende stijlformule die geen steun vindt in de feiten. Het bedrijf heeft namelijk alle voorwaarden nageleefd, behalve het voorzien van een interventieplan. Dit gebrek wordt gemotiveerd door de argumentatie dat een dergelijk plan geen meerwaarde zou bieden, aangezien op de site slechts één persoon aanwezig is die de inrichting goed kent, de afstand tot de nooduitgangen slechts een paar meter bedraagt, er een groot aantal brandblusapparaten aanwezig is, er geen lift aanwezig is in de inrichting en er slechts één bouwlaag is. De beslissing bevat geen uitleg over waarom deze motivering niet gevolgd kan worden en wordt dan ook vernietigd.


KOSLOWSKI Emmanuel / Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
R.v.St., 13 juni 2013, 7e K., nr. 223858

Een textielreinigingsbedrijf verkrijgt een milieuvergunning. In de gunningsbeslissing wordt gezegd dat het gaat om activiteiten van een werkplaats van ambachtelijke aard. Deze beoordeling is terecht. Een textielreinigingsbedrijf brengt geen nieuwe producten voort omdat de hoofdzakelijke activiteit bestaat uit het reinigen van gebruikt textiel, het opnieuw gebruiksklaar maken en het teruggeven aan de consument. Indien deze specifieke activiteit gevoerd wordt door een kleine of middelgrote onderneming, wat wijst op kleinschaligheid, kan aan deze activiteit een ambachtelijk karakter toegekend worden.


ORLEANS Hilde en crts / Vlaamse Gewest
R.v.St., 3 december 2013, 10e K., nr. 225676

Het in het GRUP voorziene pakket aan natuurmaatregelen, meer bepaald de ontwikkeling van 'robuuste natuur' in de natuurkerngebieden, waarvan de uitvoering zal leiden tot een goede lokale staat van instandhouding voor de relevante Europees te beschermen habitats en soorten binnen de perimeter van het GRUP, kan niet volstaan om te besluiten dat de ingrepen geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de SBZ's (speciale beschermingszones) kunnen veroorzaken, en dit in elk geval omdat de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP niet op verordenende wijze lijken te bepalen dat de realisatie van de natuurkerngebieden in het noordelijk deel van de linkerscheldeoever noodzakelijk de havenontwikkeling moet voorafgaan.


Over het beheer van afvalstoffen of hoe de ene bus de andere niet is
MALFAIT Tom
ANNAERT Werner

In deze bijdrage neemt de auteur de definitie van 'afvalstof' onder de loep. Verder zoomt hij ook in op het onderscheid tussen huishoudelijk afval en bedrijfsafval. Die grens is heel moeilijk aangezien het soms om dezelfde producten kan gaan. Verder wordt ook de ophaling van afval verder bekeken. De auteur plaatst ook een kanttekening in verband met de gemeenten: zij hebben geen monopolie op het inzamelen van huishoudelijk afval.

TOO, 2013, (3), 337-340


VERMEULEN Gaston en n.v. Immo-Vermeulen / Vlaamse Gewest
R.v.St., 4 juli 2013, 7e K., nr. 224244

De deputatie verleent een vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor het produceren van veranda's, ramen en deuren. De bevestiging van die vergunning door de Vlaamse minister wordt vernietigd door de Raad van State bij het arrest 214073 van 23.06.2011. De betrokken inrichting wordt echter verder geëxploiteerd. Hiertegen wordt een verzoek tot opleggen van bestuurlijke maatregelen neergelegd. Dit verzoek wordt afgewezen, ook in beroep wordt geen gehoor gegeven. De weigering wordt gemotiveerd op het feit dat de exploitant beschikt over een geldige milieuvergunning, de basismilieuvergunning. Deze loutere vaststelling vormt geen afdoende verantwoording voor de weigering om op te treden tegen een beweerd onvergunde exploitatie.


MERTENS André en Gemeente Oosterzele / Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
R.v.St., 21 februari 2013, 7e K., nr. 222570

Er wordt aan een varkensbedrijf een vergunning verleend voor het houden van maximaal 911 varkens. Daarmee wordt het bestaande bedrijf, omvattende 125 varkens, toegelaten uit te breiden tot het zevenvoudige van het voorheen bestaande aantal stalplaatsen. De berekening van de bijkomende geuremissie ten gevolge van de uitbreiding van de inrichting duidt op een belangrijke toename van de geuremissie, zelfs inachtgenomen de geurreducerende maatregelen die genomen worden en het gebruik van de oude stal als quarantainestal. De inschatting van de toename van de geuremissie mist een afdoende feitelijke grondslag. De vergunningsbeslissing wordt daarom vernietigd.


Verordening (EU) nr. (...) wijz. (bijlage) verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach)
Europese Commissie

Dit document bevat de lijst van de verordeningen die de bijlagen van de verordening (EG) 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen wijzigen.

Publ.E.U., 28.03.2014, L93/24-25+bijlage 26-27


KB houdende toekenning van een bedrag 1250000 EUR aan het 'Fonds ter reductie van de globale energiekost'
Min. van Financiën, belast met Ambtenarenzaken,GEENS Koen *
Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, Staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, en Staatssecretaris voor voor Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de Minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken,VERHERSTRAETEN Servais *

Voor het boekjaar 2014 wordt een bedrag van 576000 EUR toegekend aan het 'Fonds ter reductie van de globale energiekost' om de financiële kosten verbonden aan de leningen of obligaties uitgegeven door het Fonds te compenseren. Een bedrag van 1250000 EUR wordt eveneens toegekend aan het fonds. De aanwending van dit bedrag zal gebeuren overeenkomstig aan de art. 10 en 16, par. 2 van de bijlage aan het KB 06.07.2009 tot vaststelling van het beheerscontract van het Fonds ter reductie van de globale energiekost.

B.S., 03.04.2014, V.184, (100), 28690-28691; B.S., 03.04.2014, V.184, (100), 28691-28692


SEGHERS Antoon en crts / Deputatie van de provincieraad van Antwerpen en Vlaamse Gewest
R.v.St., 28 maart 2011, 10e K., nr. 212265
R.v.St., 10 september 2012, 10e K., nr. 220541

Bij het vaststellen van het bestreden provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan diende een plan-MER (milieu effect rapport) te worden opgemaakt aangezien het bestreden uitvoeringsplan het kader vormt voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor één van de in bijlagen I en II bij de Europese richtlijn 85/337/EG genoemde projecten.


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be