De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.

15.05.2014 Wet houdende diverse bepalingen inzake het milieu
Vice-Première Min. et Min. de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, MILQUET Joëlle
Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, WATHELET Melchior

Deze wet geeft de inspectie die toezicht houdt op de naleving van de productnormen de mogelijkheid om kopieën te nemen van informatie die zij wensen te onderzoeken. Zij kunnen producten die niet conform zijn of waarvan zij vermoeden dat zij niet conform zijn, verzegelen om niet per se in beslag te moeten nemen alsook de persoon die niet conforme producten op de markt brengt opleggen deze terug te nemen.

B.S., 30.07.2014, V.184, (212), 56136-56138


03.07.2014 MB betr. het vervoer en de verwerking van meststoffen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *

Dit besluit bevat regels voor het vervoer van meststoffen, conform aan een aantal recente aanpassingen aan Europese regelgeving, aan het Mestdecreet, aan de administratieve praktijk en aan recente technologische evoluties. Het bevat een aantal nieuwe voorstellen zodat de Mestbank haar taak met betrekking tot de opvolging van nutriëntenstromen via transporten van meststoffen beter kan uitvoeren of om antwoord te bieden op aspecten van de regelgeving die op het terrein onhaalbaar zijn. Het regelt onder andere de wegingen en analyses van vervoerde meststoffen, de mestverwerkingscertificaten en het AGR-GPS-systeem.

B.S., 28.07.2014,1e uitgave, V.184, (209), 55924-55930+bijlagen 55930-55936


13.07.2014 KB betr. de energie-efficiëntie-eisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten betr. de verwerving van producten, diensten en gebouwen
Eerste Min., DI RUPO Elio *
et al.

Dit besluit bepaalt de vereisten op het vlak van energie-efficiëntie in het kader van bepaalde overheidsopdrachten voor de verwerving van producten, diensten en gebouwen. Het voorziet zo in de gedeeltelijke omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2012/27/EU. Die richtlijn heeft als doel een gemeenschappelijk kader op te stellen van maatregelen voor de bevordering van de energie-efficiëntie binnen de Europese Unie.

B.S., 18.07.2014,2e uitgave, V.184, (203), 54390-54393; Verslag aan de Koning 54385-54388; Advies van de Raad van State 54389-54390


Begro Frozen Foods n.v. / Vlaamse Milieumaatschappij
Cass., 12 december 2013, 1e K., C120138

Wanneer de heffing op de waterverontreiniging voor het jaar 1991 niet vrijwillig wordt voldaan, moet er door de met de invordering belaste ambtenaar een dwangbevel worden uitgevaardigd teneinde tot de gedwongen invordering te kunnen overgaan. Het onderdeel dat geheel ervan uitgaat dat de milieumaatschappij via de gemeenrechtelijke procedure van dagvaarding voor de rechtbank van eerste aanleg betaling kan vorderen van de heffing, faalt naar recht.


22.05.2014 KB tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten en voor het registreren van milieuproductverklaringen in de federale databank
Vice-Eerste Min. en Min. van Economie, Consumenten en Noordzee, VANDE LANOTTE Johan *
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle
Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, WATHELET Melchior

Dit besluit bepaalt de voorwaarden voor het op de markt aanbieden en in de handel brengen van bouwproducten met milieuboodschappen. Het voorziet eveneens in de creatie van een federale databank voor het registreren van milieuproductverklaringen en bepaalt de voorwaarden voor het registreren van milieuproductverklaringen in deze databank.

B.S., 14.07.2014, V.184, (198), 53394-53400+bijlagen 53400-53402; Verslag aan Koning 53392-53393; Advies van de Raad van State 53393-53394


n.v. C. Gen Zeebrugge / Vlaamse Gewest
R.v.St., 27 februari 2014, 7e K., nr. 226570

De Vlaamse overheid verleent een milieuvergunning voor de exploitatie van twee windturbines. Deze beslissing wordt gemotiveerd door de overweging dat de inrichting gelegen is in een 'gebied voor milieubelastende industrie', overeenkomstig het gewestplan en het GRUP (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan). Tevens wordt verwezen naar het gunstig advies van de afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid, om vervolgens te besluiten 'dat de inrichting verenigbaar is met de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening'. De motivering van het besluit besteedt echter geen aandacht aan de inpasbaarheid van de windturbines in de bestaande goede plaatselijke ruimtelijke ordening. Daarom wordt de beslissing vernietigd.


08.04.2014 V. nr. 393 (Vl. P.): Instandhoudingsdoelstellingen - Gevolgen voor de landbouw
CALLENS Karlos
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *

De instandhoudingsdoelstellingen voor natuur zijn in nauw overleg met het middenveld, waaronder de landbouworganisaties, opgesteld en hierbij is maximaal rekening gehouden met de sociaaleconomische impact. Ten aanzien van het vergunningenbeleid zijn in overleg met de betrokken partijen duidelijke afspraken gemaakt voor de overgangsperiode in afwachting van de definitieve programmatorische aanpak stikstof (voorzien ten laatste 2019). Een duidelijk, objectief en wetenschappelijk toetsingskader voor de individuele vergunningen werd opgesteld.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2013-2014

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 18.06.2014


08.04.2014 V. nr. 392 (Vl. P.): Fost Plus - Glasinzameling (2)
PEETERS Lydia
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *

De gemeenten en intercommunales kunnen de aanvullende vergoeding van 0,11 EUR voor de glasinzameling per inwoner gebruiken voor de financiering van de meerkosten van de huis-aan-huisinzameling van glas of om hun deel van de investeringskosten van ondergrondse glasbollen te dekken. De gemeenten en intercommunales kunnen hier vrij over beslissen, zonder voorafgaandelijke toelating van Fost Plus. Fost Plus heeft de verplichting om een actieplan uit te werken in samenwerking met de gemeenten en intercommunales, de Interregionale Verpakkingscommissie en de gewesten.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2013-2014

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 18.06.2014


01.04.2014 V. nr. 379 (Vl. P.): Lokale besturen - Afvalophaling
REEKMANS Peter
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *

De lokale besturen zijn bevoegd voor de handhaving van de wetgeving die het sluikstorten verbiedt. Het milieuhandhavingsdecreet laat ruimte voor gemeentelijke administratieve sancties (GAS) op 'kleine vormen van openbare overlast'. Wanneer de gemeente geen gemeentelijke sancties overeenkomstig art. 119bis, NGW heeft bepaald, worden in die gemeente deze kleine vormen van openbare overlast gestraft met een geldboete van maximum 45,45 EUR (vermeerderd met de opdeciemen is dit 250 EUR).

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2013-2014

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 12.06.2014


26.03.2014 V. nr. 652 (Vl. P.): Jaagpaden - Rustbanken
HENDRICKX Marc
Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken, CREVITS Hilde *

Er wordt door de waterwegbeheerders geen verdeelsleutel gehanteerd voor de plaatsing van rustbanken. Meestal worden deze geplaatst door de provincie, gemeente, of andere lokale organisaties. Daar waar de rustbanken door Waterwegen en Zeekanaal NV (W Z) worden onderhouden, werden geen problemen met vandalisme gemeld. Inzake de sluikstortproblematiek heeft W Z een contract voor het ruimen van zwerfvuil langs de jaagpaden.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2013-2014

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 02.07.2014


25.04.2014 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 03.07.2009 betr. vergoeding van wildschade of van schade door beschermde soorten en wijz. hoofdstuk IV van het BVR 23.07.1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het dec. 21.10.1997 betr. het natuurbehoud en het natuurlijke milieu
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *

Dit besluit wijzigt diverse bepalingen van het Soortenschadebesluit. Het gaat om het wegwerken van onvolkomenheden, noodzakelijke aanpassingen door de aanpassingen in het Natuurdecreet en het Jachtdecreet en praktische aanpassingen.

B.S., 10.07.2014,2e uitgave, V.184, (196), 53064-53066


10.06.2014 KB tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van paramotoren
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET Joëlle
Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, WATHELET Melchior

Dit besluit stelt de voorwaarden vast voor de toelating tot het luchtverkeer van paramotoren. De registratie van de paramotoren wordt geregeld, evenals de luchtwaardigheid en de toelating tot het luchtverkeer.

B.S., 09.07.2014, V.184, (194), 52142-52153+bijlagen 52153-52158


09.05.2014 MB tot bepaling van nadere regels voor het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *

Dit besluit bepaalt, in uitvoering van het BVR 25.04.2014 tot wijziging van de regelgeving betreffende het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en voor bijhorende afzetbevorderingsacties, dat binnen de beschikbare begrotingskredieten de steunverlening voor deelname aan de voedselkwaliteitsregeling, per begunstigde maximaal 1000 EUR per kalenderjaar bedraagt.

B.S., 07.07.2014, V.184, (192), 51780


25.04.2014 BVR wijz. de regelgeving betr. het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en voor bijhorende afzetbevorderingsacties
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris *

Dit besluit wijzigt het besluit inzake de regelgeving voor het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en afzetbevorderingsacties. De wijziging vloeit voort uit het schrappen van twee maatregelen uit het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2021.

B.S., 07.07.2014, V.184, (192), 51777-51778


Materiaalbewust bouwen in kringlopen - Preventieprogramma duurzaam materialenbeheer in de bouwsector 2014-2020
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)

Dit beleidsprogramma reikt een richtinggevend en inspirerend kader aan om bewuster met materialen om te gaan. Het wordt hét Vlaamse referentiedocument om de noodzakelijke versnelling in het duurzame materialenbeheer in de bouwsector te realiseren. Het duurzaam materialenbeheer in de bouw heeft vele aspecten, vertakkingen en raakvlakken. Het programma nodigt alle betrokkenen bij duurzaam bouwen en wonen (zoals onder andere bouwheren, architecten en lokale besturen) uit om samen te werken aan een gedragen beleid dat op al die vlakken winsten oplevert.

Mechelen:OVAM, 2013,109 p.

www.ovam.be - Geraadpleegd op 07.07.2014


15.05.2014 Verordening (EU) nr. 661/2014 wijz. Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie

Bij Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad is het Solidariteitsfonds van de Europese Unie opgericht. Deze verordening wijzigt de verordening (EG) nr. 2012/2002. De Commissie moet snel kunnen besluiten specifieke financiële middelen zo spoedig mogelijk toe te zeggen en beschikbaar te stellen. Administratieve procedures worden dienovereenkomstig aangepast en tot het noodzakelijke minimum te worden beperkt. De definitie van een natuurramp, die het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 2012/2002 bepaalt, wordt gewijzigd.

Publ.E.U., 27.06.2014, L189/143-154


15.05.2014 Verordening (EU) nr. 660/2014 wijz. Verordening (EG) nr. 1013/2006 betr. de overbrenging van afvalstoffen
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie

Om het milieu te beschermen zijn bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 voorschriften vastgesteld voor de overbrenging van afvalstoffen binnen de Unie en tussen de lidstaten en derde landen. Een adequate planning van de controles van overbrengingen van afvalstoffen is noodzakelijk om de voor controles vereiste capaciteit op te bouwen en om illegale overbrenging te voorkomen. De bepalingen van art. 50 van Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende handhaving en controles worden aangescherpt met het oog op een regelmatige en consistente planning van zulke controles.

Publ.E.U., 27.06.2014, L189/135-142


20.06.2014 Richtlijn 2014/80/EU wijz. bijlage II bij Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad betr. de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand
Europese Commissie

Bijlage II van de richtlijn 2006/118 betreft de drempelwaarden voor grondwaterverontreinigende stoffen en indicatoren van verontreiniging. Hierin worden technische aanpassingen aangebracht. Deze betreffen de toepassing van gemeenschappelijke beginselen voor de bepaling van achtergrondconcentraties, om zo de vergelijkbaarheid van drempelwaarden te verbeteren

Publ.E.U., 21.06.2014, L182/52-53+bijlagen 54-55


F. D. C. / R. A. V., F. L. V. R. et G. M. R. V. H
Cass., 21 januari 2014, 2e K., P121003

Het arrest oordeelt dat de burgerlijke rechtsvordering ingesteld namens de gemeente niet ontvankelijk is omdat het aanbod van de betrokken inwoner onder zekerheidstelling onvoldoende was. Uit art. 194 GD volgt dat bij het instellen van dergelijke rechtsvordering, de inwoner moet aanbieden om persoonlijk de kosten te dragen en in te staan voor de veroordeling tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding of hoger beroep en dat hij effectief een zekerheid moet stellen. De vereiste een zekerheid te stellen is geen ontvankelijkheidsvoorwaarde, maar leidt tot de schorsing van de rechtspleging. Het arrest besluit tot de niet-ontvankelijkheid zonder de rechtspleging te schorsen teneinde de gelegenheid te bieden aan de wettelijke vereisten te voldoen. Aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord.


Zwerfvuil: een subjectief gevoel in cijfers uitgedrukt
COOPMAN Piet

Veertig gemeenten brachten hun openbare netheid in kaart met de netheidsbarometer. De Vlaamse overheid bundelde die metingen en kan zo voor het eerst een Vlaamse netheidsindex presenteren. Die toont aan dat er zogenaamde hotspots zijn waar zwerfvuil een groter probleem is dan op andere plaatsen. Daar moet dus in de komende jaren meer aandacht naartoe gaan. Door de index jaarlijks op te stellen kan Vlaanderen tendensen vaststellen en het effect van beleidsmaatregelen beoordelen.

Lokaal, 01.06.2014, (6), 42-44


L'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature: une avancée significative pour la préservation de la biodiversité urbaine et périurbaine à Bruxelles
DUPONT Valérie
BORN Charles-Hubert

Dans cette contribution, les auteurs présentent la nouvelle législation bruxelloise relative à la préservation de la nature urbaine. Dans la première partie, ils décrivent successivement les ambitions de la réforme, les objectifs généraux et particuliers de l'ordonnance ainsi que les différents outils mis en place pour soutenir la politique de conservation de la nature à Bruxelles. La seconde partie sera publiée ultérieurement.

Amén., juin 2014, (2), 83-93


Echo's uit Luxemburg: Food for thought voor het Vlaamse omgevingsrecht?
SCHOUKENS Hendrik

In dit artikel behandelt de auteur de evolutie van het Vlaamse omgevingsrecht en met name de evolutie van dat omgevingsrecht naar aanleiding van rechtspraak van het Hof van Justitie. In het verleden werd bij de evolutie van het omgevingsrecht weinig rekening gehouden met het EU-recht, maar sinds recente veroordelingen van België komt daar verandering in. De auteur geeft enkele nog bestaande pijnpunten aan, net als zijn visie hoe Vlaanderen het EU-omgevingsrecht moet implementeren.


09.05.2014 Dec. wijz. de regelgeving inzake natuur en bos
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *

Dit decreet introduceert het 'geïntegreerd beheer'. Dit wil zeggen dat men dat het beheer van terreinen ten behoeve van het natuurbehoud uit moet gaan van het streven naar een beheer dat leidt tot de integratie van de ecologische, economische en sociale functies van het terrein. Het hervormt eveneens de beheerplanning en voert een instandhoudingsbeleid inzake Natura 2000 in. Het hervormt tot slot de regionale landschappen en de bosgroepen.

B.S., 07.07.2014, V.184, (192), 51739-51757


x en y / Deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen
R.v.Vergunningsbetwistingen, 19 februari 2013, 4e K., nr. A/2013/0078

De provincieraad keurt de aanvraag van een gemeente voor het verharden van een buurtweg in functie van een fietsroutenetwerk goed. In het kader hiervan wordt ook een tractorsluis geplaatst om sluipverkeer tegen te gaan, waardoor doorgaand gemotoriseerd verkeer (behalve landbouwvoertuigen) niet langer mogelijk is. Dit wil hoegenaamd niet zeggen dat de buurtweg wordt afgeschaft, het gaat enkel om een verharding van de weg en de aanleg van een tractorsluis.


Guide pratique du bureau écoresponsable
21 solutions

Ce guide formule des recommandations visant à prendre en considération les impacts environnementaux dans l'organisation quotidienne d'un bureau. Il est illustré par des exemples concrets et des pistes d'actions notamment dans les domaines suivants: communication, achats et approvisionnement, consommations énergétiques, équipement et matériel informatique, gestion des déchets.

Bruxelles:21 solutions, 2013,129 p.

www.21solutions.eu - Consultation le 14.03.2014


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be