De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.

20.02.2015 Omz. LNE/2015/1 betr. de toepassing van de op grond van art. 36ter, par. 3 en par. 4, van het Natuurdecreet opgelegde beoordeling van vergunningsaanvragen betr. projecten of activiteiten met mogelijk betekenisvolle effecten voor speciale beschermingszones
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

De BVR's 23.04.2014 stellen in uitvoering van de Habitatrichtlijn de instandhoudingsdoelstellingen vast voor de speciale beschermingszones. In het kader hiervan licht deze omzendbrief de reikwijdte, de procedure en de inhoud van de procedurestap 'passende beoordeling' toe.

B.S., 27.02.2015, V.185, (56), 14708-14720+bijlagen 14721-14741


30.01.2015 BVR waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 27, 28 en 29.07.2014 op het grondgebied van de provincies Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen en op 03.08.2014 op het grondgebied van de provincie Limburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, BOURGEOIS Geert *

De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 27, 28 en 29.07.2014 op het grondgebied van de provincies Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen en op 03.08.2014 op het grondgebied van de provincie Limburg wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van de wet van 12.07.1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

B.S., 25.02.2015, V.185, (54), 14291-14292


19.12.2014 BVR houdende aanpassing van de sectorale regelgeving naar aanleiding van de fusie van het Departement Landbouw en Visserij en het Agentschap voor Landbouw en Visserij
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Vanaf 01.01.2015 treedt het Departement Landbouw en Visserij in de rechten en plichten van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Bijgevolg past dit besluit een reeks besluiten met betrekking tot landbouwector aan. Het gaat vooral over technische aanpassingen van de bepalingen die de bevoegde entiteit aanduiden.

B.S., 23.02.2015, V.185, (52), 14045-14063


Subsidies duurzaam materialenbeheer bij lokale besturen
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)

Door een aanpassing aan de subsidieregeling in 2014 is het nu ook mogelijk dat lokale besturen financieel ondersteund worden bij de realisatie van vernieuwende projecten voor een duurzaam materialenbeheer op lokaal niveau. De subsidiëring voor voorzieningen voor thuiscompostering, diftar-systemen, voorzieningen ter preventie, installaties voor afvalstoffenbeheer en voorvergistingsinstallaties blijft ongewijzigd.

ovam.be - Geraadpleegd op 18.02.2015


28.11.2014 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/160 van de Commissie wijz. Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 907/2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de betaalorganen en andere instanties, het financieel beheer, de goedkeuring van de rekeningen, de zekerheden en het gebruik van de euro
Europese Commissie

Deze verordening bepaalt onder welke voorwaarden de rechtstreekse betalingen die in bijlage I bij de Verordening (EG) nr. 73/2009 zijn vermeld (in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds), en die na de betalingstermijnen zijn verricht, in aanmerking komen voor Uniefinanciering gedurende het begrotingsjaar 2015.

Publ.E.U., 03.02.2015, L27/7-8


19.12.2014 BVR betr. steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Dit besluit heroriënteert de steunmaatregelen aan de investeringen en de overname in de landbouw, als gevolg van gewijzigd EU-beleid. De steunmaatregelen zijn bedoeld voor professionele landbouwers die een volwaardig bedrijf exploiteren en hierin investeren, en voor jonge landbouwers die zich voor het eerst vestigen als bedrijfshoofd. Onder impuls van de EU zijn de steunmaatregelen selectiever dan de aflopende. De steun moet doelmatig zijn, gericht op een verduurzaming van de landbouwactiviteit en moet de generatiewissel bevorderen. Daarnaast wordt er een blokprocedure ingevoerd voor het indienen van aanvragen.

B.S., 02.02.2015, V.185, (32), 8520-8528+bijlage 8529


Complexe projecten
Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid zet met de nieuwe procesaanpak voor complexe projecten in op de realisatie van projecten binnen een aanvaardbare termijn en met een zo maximaal mogelijk draagvlak. Deze website wijst u de weg doorheen deze nieuwe procesaanpak. De Routeplanner biedt een reeks van aanbevelingen en goede voorbeelden om efficiënt en kwaliteitsvol aan de slag te gaan in complexe planningsprocessen. De website geldt eveneens als een aanmeldingsloket voor complexe projecten. Er is bovendien informatie over de lopende complexe projecten.

www.complexeprojecten.be - Geraadpleegd op 30.01.2015


Verordening (EU) nr. (...) van de Commissie wijz. (bijlage bij) verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) met betrekking tot het uitgebreide onderzoek naar de giftigheid voor de voortplanting met één generatie
Europese Commissie

Dit document bevat de lijst van de verordeningen die de bijlagen van de verordening (EG) 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen wijzigen.

Publ.E.U., 21.02.2015, L50/1-3+bijlage 4-6


Bericht in toepassing van het art. 13, par. 1, 12°, van het samenwerkingsakkoord van 04.11.2008 betr. de preventie en het beheer van verpakkingsafval
Interregionale Verpakkingscommissie

Krachtens art. 13, par. 1, 12°, van het samenwerkingsakkoord van 04.11.2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval, moeten de erkende organismen bijdragen tot de financiering van het beleid van de Gewesten inzake de preventie en het beheer van verpakkingsafval indien de terugnameplicht betrekking heeft op verpakkingsafval van huishoudelijke oorsprong. Voor 2015 wordt het geïndexeerde bedrag van deze bijdrage bepaald op 0,55 EUR per inwoner en per jaar.

B.S., 04.02.2015, V.185, (34), 9071


MB houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming, meting en Analyse [...]
Vlaamse overheid - Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

Het compendium voor de monsterneming, meting en analyse in het kader van het Materialendecreet en het Bodemdecreet (CMA) wordt goedgekeurd.

B.S., 18.02.2015,2e uitgave, V.185, (48), 13656+bijlage 13656-13660


23.01.2015 MB houdende uitvoering van het BVR 24.10.2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, voor wat de rechtstreekse betalingen betreft
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Dit besluit bevat de nadere regels voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het bepaalt onder andere wat er concreet gesubsideerd kan worden en wie betalingrechten kan krijgen uit de reserve. Ook de betaling voor jonge landbouwers en de preventie van de overwoekering van grasland met akkerdistel komen aan bod.

B.S., 26.02.2015, V.185, (55), 14483-14488+bijlagen 14489-14490


DEKEYREL Jacqueline / Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen
R.v.St., 13 november 2014, 7e K., nr. 229128

De deputatie weigert een milieuvergunningsaanvraag voor het houden van veertien honden. Deze weigering is gebaseerd op het feit dat de inrichting in woongebied gelegen, waar het verboden is een inrichting waarin meer dan tien honden worden gehouden te exploiteren. Deze verbodsbepaling laat de deputatie geen andere mogelijkheid dan de aangevraagde vergunning te weigeren. Het feit dat er geen bezwaren werden uitgebracht door de omwonenden noch het stilzwijgend gunstig advies van het departement RWO kunnen daaraan iets veranderen.


16.02.2015 KB wijz. KB 13.06.1999 betr. het op de markt brengen van drukapparatuur
Vice-Eerste Min. en Min. van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, PEETERS Kris *

Dit besluit wijzigt de onderverdeling van de in de drukapparatuur aanwezige stoffen in gevaarlijke en ongevaarlijke stoffen, om ze in overeenstemming te brengen met de Europese wetgeving.

B.S., 24.02.2015, V.185, (53), 14174-14175


04.11.2014 V. nr. 85 (Vl. P.): Passiefscholenbouw - Stand van zaken
PEETERS Lydia
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Onderwijs, CREVITS Hilde *

Het BVR 07.11.2008 tot regeling van een aantal aangelegenheden ter uitvoering van het decreet 07.12.2007 betreffende energieprestaties in scholen omvat een aantal richtlijnen voor de opvolging en evaluatie van de passiefscholen. Het voldoen aan de criteria van de passiefhuisstandaard moet blijken uit een kwaliteitsverklaring. De opdracht voor de kwaliteitscontrole is toegekend aan het Passiefhuisplatform.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 20.01.2015


03.11.2014 V. nr. 126 (Vl. P.): Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Ecosysteemdiensten
VANDAELE Wilfried
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Volgens het Natuurdecreet moet het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) op geregelde tijdstippen rapporteren over (1) de toestand van de natuur in Vlaanderen en daarbij ook (2) trends en toekomstverwachtingen analyseren en (3) het voorbije beleid met betrekking tot natuurbehoud evalueren. Deze drie componenten van de Natuurrapportering (NARA) sluiten aan op de drie componenten van het Millennium Ecosystem Assessment van de Verenigde Naties: een analyse van de toestand en de trends, een scenarioanalyse en een bespreking van responsopties. De natuurrapportering wordt daarom beschouwd als een ecosysteem-assessment (of ecosysteemevaluatie) voor Vlaanderen.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 20.01.2015


Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR) SpA / Comune di Quartu S. Elena
Hof van Justitie EG, 18 december 2014, 6e K., nr. C-551/13

Een hotelcomplex beslist om haar afval te laten verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf, en dus niet langer door de gemeente. De gemeente is van mening dat het hotel desondanks de gemeentelijke heffing op afvalverwijdering toch moet betalen. Het hotel betwist dit, door te verwijzen naar de Europese richtlijn 2008/98, die volgens haar de lidstaten verplicht om afvalproducenten toe te laten zelf hun afval te verwijderen om zo te worden vrijgesteld van de verplichting om bij te dragen aan de financiering van het door de openbare diensten ingestelde afvalbeheerssysteem. De richtlijn legt deze verplichting echter niet op, maar geeft de lidstaten net een een ruime beoordelingsmarge terzake. De heffing mag wel niet verder gaan dan nodig is; de kosten mogen dus niet kennelijk buiten verhouding staan tot de hoeveelheden of de aard van de afvalstoffen. De nationale rechter moet dit beoordelen.


PASSCHYN Christiane en DE VOS Mark / Gemeente Lichtervelde en provincie West-Vlaanderen
R.v.St., 2 december 2014, 10e K., nr. 229435

Een inrichting die asfalt produceert, schorst de productie gedurende een aantal jaren op. Als de productie meer dan 2 jaar stilligt, vervalt de milieuvergunning (art. 28 van het milieuvergunningsdecreet en art. 46 Vlarem I). Het feit dat andere onderdelen van de milieuvergunning wel steeds operationeel zijn gebleven, verandert hier niets aan. Integendeel, het stilleggen van de asfaltproductie en het verval van de vergunning doet er redelijkerwijze toe doet besluiten dat ook de andere, aan deze hoofdactiviteit ondergeschikte onderdelen van de milieuvergunning zijn vervallen.


14.10.2014 V. nr. 70 (Vl. P.): Lokale besturen - Omgevingsambtenaren
DE KORT Dirk
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

De aanwijzing van een gemeentelijke en gewestelijke omgevingsambtenaar is opgenomen in art. 9 van het decreet 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning. De aanstellingsvoorwaarden van de omgevingsambtenaar moeten nog door de Vlaamse Regering via een uitvoeringsbesluit op het Omgevingsvergunningendecreet definitief worden vastgelegd.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 20.01.2015


FERDINAND Stefan / Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Hof van Justitie EG, 8 mei 2014, nr. C-329/13

Er loopt een strafrechtelijke procedure tegen een sluiswachter die ervan beschuldigd wordt zware overstromingen te hebben veroorzaakt. De overheid weigert gegevens inzake de waterstand en het debiet van de rivier over te leggen, omdat de openbaarmaking zou kunnen afdoen aan het recht op een eerlijk proces voor de sluiswachter (art. 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie). De aanvrager beroept zich op het feit dat de Europese richtlijn 2003/4 lidstaten wel de mogelijkheid geeft om een verzoek tot toegang tot milieu-informatie om deze reden te weigeren, maar dit niet verplicht stelt. Ook de nationale regelgeving bevat geen dergelijke expliciete verplichting. De overheid heeft dan ook terecht de openbaarmaking geweigerd, ondanks het feit dat ze niet expliciet verplicht was dit te doen.

Amén., décembre 2014, (5), 245-246


Les certificats verts en Belgique et dans l'UE - Status questionis 2014
BROUHNS Ivan-Serge

Cet article explique les évolutions récentes dans la matière des certificats verts (CV). L'article examine également les règles applicables aux niveaux féderal et régional.

Amén., décembre 2014, (5), 216-232


v.z.w. Milieusteunpunt Huldenburg, DENAYER Toon, SINGULÉ Peter en crts / Vlaamse Gewest
R.v.St., 23 oktober 2014, 7e K., nr. 228882

Uit de motivering van de beslissing tot het verlenen van de milieuvergunning blijkt dat de vergunningverlenende overheid van oordeel is dat de verkeersbewegingen die voortvloeien uit de exploitatie van de zandgroeve, geen ontoelaatbare belasting van de omgeving zullen vormen, mede gelet op de exploitatiebeperking. Uit de elementen die worden vermeld in de motivering van de bestreden beslissing kan niet worden besloten dat het verkeer dat door de exploitatie van de zandgroeve wordt gegenereerd een positieve bijdrage levert aan de verkeersleefbaarheid van de omgeving waarin de exploitatie zich bevindt. De beslissing is bijgevolg onvoldoende gemotiveerd.


n.v. Envisan / Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
R.v.St., 18 september 2014, 7e K., nr. 228385
R.v.St., 18 september 2014, 7e K., nr. 228386

Het betreft twee zaken waarbij de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) bezwaar maakt tegen de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen. Art. 12, lid 1, c), verordening (EG) 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen somt gronden van bezwaar op die verband houden met het bestaan in het land van verzending van strengere regels voor nuttige toepassing dan in het land van bestemming. Deze vaststelling is echter niet van aard om de bestreden beslissing een wettige grondslag te verlenen alleen al omdat deze bepaling niet impliceert dat in de voorliggend gevallen de geplande nuttige toepassing als een verwijdering van afvalstoffen moet worden beschouwd.


O. M. / H. n.v. en crts
Gent, 17 januari 2014

Om te beoordelen of de gestelde handelingen een stedenbouwmisdrijf zijn, dient niet het moment te worden afgewacht waarop de werken beëindigd zijn. Het verbod van art. 99, par. 1, 4° van het Stedenbouwdecreet gaat om aanmerkelijk wijzigen van het reliëf, dus ook in actieve en tegenwoordige vorm, en niet enkel het aanmerkelijk gewijzigd hebben van het reliëf. Dat de werken op het ogenblik van de vaststellingen nog niet beëindigd waren en de ophoging en reliëfwijziging nog niet de door hun beoogde vorm en hoogte had, doet niks af aan het feit dat een aanmerkelijke reliëfwijziging werd vastgesteld, terwijl deze werken geen accessorium of voorbereiding van een ander al dan niet (stedenbouwkundig) vergunningsplichtig werk betroffen, maar precies de reliëfwijziging van de percelen tot doel hadden.


Europese Commissie / Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Hof Justitie EG, 13 februari 2014, 2e K., nr. C-530/11

De Europese richtlijn 2003/35 bepaalt dat de gerechtelijke procedures in het kader van plannen en programma's betreffende het milieu niet buitensporig kostbaar mogen zijn. Het Hof oordeelt dat het Verenigd Koninkrijk deze verplichting niet is nagekomen. De Britse wetgeving bepaalt dat de rechter kan beslissen hoe de kosten van de procedure verdeeld worden en dat hij kan beslissen over verzoeken tot beperking van de kosten. De voorwaarden waaronder de nationale rechter beslist over deze verzoeken waarborgen echter niet dat het nationale recht in overeenstemming is met de door richtlijn 2003/35 gestelde vereiste.


Management of Natura 2000 sites
European Commission

This web page focuses on the Management of Natura 2000 sites (art. 6 of the Habitats directive). It contains the guidance documents on the managing and protecting Natura 2000 sites as well as on the Assessment of Plans and Projects significantly affecting Natura 2000 sites. It offers case studies on the practical implementation of the permit procedure.

http://ec.europa.eu - Consultation le 30.01.2014


b.v.b.a. Jadem Arabians, JAMAR Guy en JAMAR-DEMEERSSEMAN Christine / Provincie Antwerpen en Vlaamse Gewest
R.v.St., 2 december 2013, 10e K., nr. 225664

De provincieraad keurt een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) goed. De impact op de natuurwaarden is uitgebreid aan bod gekomen tijdens het vooronderzoek. Waar mogelijk hebben de door het plan-MER voorgestelde milderende maatregelen hun doorwerking gekregen in de verordenende voorschriften. Zoals voorgesteld in het plan-MER is voorzien in een buffering op de locaties waar het plangebied grenst aan buitengebied. Er wordt niet aangetoond dat de plannende overheid onredelijk heeft gehandeld door niet in een buffering te voorzien ten aanzien van de 'reservatiezone wegenis i.f.v. aantakking op de Postelsesteenweg'.


Iberdrola s.a. en Gas Natural SDG s.a.
Hof van Justitie EG, 17 oktober 2013, 5e K., nr. C-566/11, C-567/11, C-580/11, C-591/11, C-620/11 en C-640/11

Producenten van elektriciteit kunnen de waarde van de kosteloos toegewezen emissierechten als extra productiekosten doorberekenen in de prijzen van de verkoopbiedingen op de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Een nationale regel bepaalt dat de vergoeding voor elektriciteitsproductie wordt verminderd met het bedrag waarmee die vergoeding is toegenomen door deze doorberekening. Dit schendt het in art. 10 van de Europese richtlijn 2003/87 neergelegde begrip kosteloosheid van emissierechten niet, op voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan de door die richtlijn nagestreefde doelstellingen (de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen).


n.v. De Wille / Vlaamse Gewest
R.v.St., 17 september 2013, 7e K., nr. 224665

Een groep vennootschappen die handelen in autobanden en vastgoed, draagt de eigendom van een verontreinigde grond over. OVAM verplicht de overdrager om de bodem te saneren, maar die laatste beweert dat hij recht heeft op een vrijstelling van de saneringsplicht. Hij stelt met name dat hij op het tijdstip van de aanvraag de grond reeds voor een ander dan voor particulier gebruik heeft aangewend. In de aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van het brownfieldconvenant dat van toepassing is op het betrokken gebied en dat mee werd afgesloten door de overdrager, heeft deze laatste zichzelf echter uitdrukkelijk tot projectontwikkelaar verklaard. Het Vlaamse Gewest was dan ook gerechtigd te besluiten dat de grond sinds haar verwerving niet enkel voor particulier gebruik werd aangewend. De overdrager is wel degelijk saneringsplichtig.


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be