De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.

13.03.2015 BVR houdende een verbod op het gebruik van warrelnetten en kieuwnetten in de Vlaamse strandzone ter bescherming van zeezoogdieren
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

In de Vlaamse strandzone is het verboden om in het kader van sportvisserij gebruik te maken van kieuwnetten of warrelnetten. Het verder toelaten van een dergelijk gebruik zou in strijd zijn met het verbod op het opzettelijk vangen en doden van strikt te beschermen zeezoogdieren, zoals bepaald in de Habitatrichtlijn.

B.S., 25.03.2015, V.185, (78), 18891-18892


10.03.2015 KB wijz. KB 17.03.2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, DE BLOCK Maggie *
Min. van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, MARGHEM Marie-Christine *

Het KB 17.03.2013 beperkt het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dit besluit brengt het besluit van 17.03.2013 in overeenstemming met 8 Europese Richtlijnen. Hiertoe past het de bijlagen III en IV aan met bepalingen inzake kwik en lood.

B.S., 20.03.2015,3e uitgave, V.185, (74), 18018-18021


x / Vlaamse Gewest
R.v.St., 30 december 2014, 7e K., nr. 229713

De Vlaamse overheid beslist dat een beroep tegen de beslissing de milieuvergunning van een mouterij te vernieuwen niet ontvankelijk is omdat de betrokkene niet aantoont dat hij er hinder van ondervindt. De omstandigheid dat de betrokkene in zijn beroepschrift niet heeft vermeld dat hij in het verleden reeds hinder van de bestaande exploitatie heeft ondervonden, leidt echter niet tot de onontvankelijkheid van het beroep. Het beroep werd onterecht onontvankelijk bevonden.


11.03.2015 Richtlijn (EU) 2015/412 van het Europees Parlement en de Raad wijz. Richtlijn 2001/18/EG wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) op hun grondgebied te beperken of te verbieden
Europees Parlement

Deze richtlijn geeft lidstaten de mogelijkheid om gemotiveerde maatregelen te nemen om de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen (ggo's) te beperken of te verbieden nadat dit is toegelaten. Dit kan op basis van gronden die verband houden met milieu- of landbouwbeleidsdoelstellingen, of andere dwingende redenen, zoals ruimtelijke ordening, landgebruik, sociaaleconomische impact, co-existentie en openbare orde.

Publ.E.U., 13.03.2015, L68/1-8


24.02.2015 MB houdende aanpassing van de sectorale regelgeving naar aanleiding van de integratie van het Departement Landbouw en Visserij en het Agentschap voor Landbouw en Visserij
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Vanaf 01.01.2015 treedt het Departement Landbouw en Visserij in de rechten en plichten van het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Bijgevolg past dit besluit een reeks besluiten met betrekking tot de landbouwsector aan. Het gaat vooral over technische aanpassingen van de bepalingen die de bevoegde entiteit aanduiden.

B.S., 13.03.2015, V.185, (67), 16711-16720


Vlaams Gewest en Uplace n.v. / Provincie Vlaams-Brabant en crts
Cass., 19 februari 2015, verenigde K., nr. C140308

De Raad van State vernietigde een besluit van de Vlaamse minister waarbij een milieuvergunning verleend werd. De minister is van mening dat dit arrest vernietigd moet worden, omdat de Raad van State ook de draagwijdte van de verbintenissen in het brownfieldconvenant bij haar beoordeling betrok. Dit gaat over subjectieve rechten, waarvoor de Raad van State niet bevoegd is. Deze redenering klopt echter niet. Het arrest gaat over de nietigverklaring van de milieuvergunning, wat een administratieve handeling is waarvoor de Raad van State wel degelijk bevoegd is. Het feit dat het convenant mee in acht werd genomen, verandert hier niets aan.


27.02.2015 BVR wijz. VLAREL met betrekking tot de bijzondere erkenningsvoorwaarden van boorbedrijven
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

De Dienstenrichtlijn stelt dat lidstaten van een dienstverrichter niet mogen eisen dat hij een bepaalde rechtsvorm heeft, behoudens onder strikte voorwaarden. Daarom past dit besluit het VLAREL aan voor wat betreft de bijzondere erkenningsvoorwaarden van boorbedrijven. De erkenningsvoorwaarde van de rechtspersoon wordt nu geschrapt, zodat ook natuurlijke personen een erkenning als boorbedrijf kunnen komen.

B.S., 12.03.2015,2e uitgave, V.185, (66), 16585


14.01.2015 V. nr. 309 (Vl. P.): Gescheiden stelsel riolering - Zones
CHRISTIAENS An
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

De heraanleg van riolering dient volgens VLAREM II te gebeuren via een optimaal gescheiden stelsel, tenzij anders bepaald in het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP). Binnen het GUP werden zones vastgelegd waarbinnen een uitzondering kan worden toegestaan. De afbakening van de zones waar een optimaal gemengd stelsel in de toekomst te verantwoorden is, gebeurde op basis van een in opdracht van de VMM ontwikkelde methodologie die gebaseerd is op een vereenvoudigd rioolmodel. In dit model worden verschillende parameters, zoals vuilvracht van het project, type gebouwen, aandeel verharde oppervlakte, aanwezigheid van waterlopen en hun kwetsbaarheid, … ingegeven en wordt zowel de milieu-impact als de kostprijs van een gescheiden stelsel vergeleken met deze van een gemengd stelsel.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 07.03.2015


24.02.2015 MB wijz. de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het BVR 10.02.2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in art. 14, par. 1, tweede lid, van het Mestdecreet 22.12.2006
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Op basis van de evolutie van de oppervlaktewaterkwaliteit en van de grondwaterkwaliteit, past dit besluit de kaart van de focusgebieden aan die opgenomen wordt in de reglementering over nitraatresidudrempelwaarde.

B.S., 12.03.2015,1e uitgave, V.185, (66), 16186+bijlage 16188-16371


23.01.2015 MB tot vaststelling van de voorschriften voor de activering van het betalingsrechtensysteem in 2015
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Dit besluit bepaalt de modaliteiten voor de activering van het betalingsrechtensysteem in 2015 in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Het gaat onder meer over de toegang tot het betalingsrechtensysteem en de berekening van de waarde van de betalingsrechten. Het regelt ook de specifieke gevallen van toegang tot het basisbetalingssysteem en toekenning van betalingsrechten.

B.S., 11.03.2015, V.185, (64), 16065-16067


22.10.2014 V. nr. 14 (K.): Erkenning van de 'Pinksterstorm 2014' tot natuurramp
BUYSROGGE Peter
Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen, JAMBON Jan *

De gemeentelijke overheden worden verzocht de slachtoffers te helpen bij het invullen van hun schadevergoedingsaanvraag ingeval van natuurrampen. De personeelskosten van de gemeente blijven ten laste van de gemeente. Indien het echter gaat om personeel bij de gouverneurs, dat de naar de FOD Binnenlandse Zaken gestuurde dossiers zal moeten onderzoeken, neemt de Kas voor Rampenschade, beheerd door de administrateur-generaal van de Schatkist, onder het gezag van de minister van Financiën, de personeels- en werkingskosten ten laste.

V. en A., K., 09.02.2015,2014-2015, (11), 27-29


Pesticiden verliezen terrein - Pesticidenvrij beheer in de praktijk
VAN BELLE Lien

In deze bijdrage gaat de auteur op zoek naar de mogelijkheden om te zorgen voor sportveldbeheer op een pesticidenvrije manier. Ze overloopt wat er mag en wat niet inzake pesticiden, of dit een invloed heeft op het kostenplaatje en wat de alternatieve methoden zijn om aan sportveldbeheer te doen. De bijdrage wordt afgesloten met een praktijkvoorbeeld.

Vl.T.Sportbeheer, februari-maart 2015, (245), 22-27


13.02.2015 BVR tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten ter uitvoering van het dec. 25.04.2014 betr. de omgevingsvergunning
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Dit besluit bevat de lijst van de Vlaamse en provinciale projecten waarvoor respectievelijk de Vlaamse Regering en de deputatie bevoegd zijn om in eerste administratieve aanleg een beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag te nemen.

B.S., 04.03.2015, V.185, (59), 15163+bijlagen 15164-15165; Verslag aan de Vlaamse Regering 15156-15161; Advies van de Raad van State 15162-15163


30.01.2015 BVR wijz. art. 3, 4 en 5 van het BVR 03.04.2009 betr. de nadere regels inzake het nutriëntenbalansstelsel als vermeld in art. 25 van het Mestdecreet
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Dit besluit stuurt de uitscheidingscijfers voor varkens bij. Bij een aantal categorieën van de diersoort 'varkens' is het voederverbruik gestegen en ook het productiegetal, de speenleeftijd en het speengewicht bij zeugen licht is gewijzigd. Om aan deze evolutie tegemoet te komen worden in het besluit voor de betreffende diercategorieën aangepaste uitscheidingscijfers opgenomen.

B.S., 03.03.2015, V.185, (58), 14974-14975


Horizon 2020: des opportunités de financement pour les communes dans une Europe de l'innovation
COMPAGNIE Isabelle

Dans le cadre de sa stratégie Europe 2020, l'Union européenne a récemment lancé un ambitieux programme, appelé Horizon 2020, entendant faire tomber les barrières et créer un véritable marché unique européen de la connaissance, de la recherche et de l'innovation. Une série d'appels à projets, ouverts aux communes, sont ou seront lancés dans ce cadre.

Mouv.Comm., janvier 2015, V.96, (894), 42-45


Verordening (EU) 2015/326 van de Commissie wijz. bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat polycyclische aromatische koolwaterstoffen en ftalaten betreft
Europese Commissie

Dit document bevat de lijst van de verordeningen die de bijlagen van de verordening (EG) 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen wijzigen.

Publ.E.U., 03.03.2015, L58/43-45+bijlage 45


VAN CUTSEM Hilde, VAN WEMMEL Bart, v.z.w. Regionale Actiegroep Leefmilieu Dender en Schelde / Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
R.v.St., 30 december 2014, 7e K., nr. 229712

De deputatie verleent een milieuvergunning voor het uitbaten van een rijschool voor paardensport waar jaarlijks 12 wedstrijddagen zouden worden georganiseerd, later uit te breiden tot 25. De beslissing verwijst naar het feit dat een stedenbouwkundige vergunning eerder verleend werd. Ze motiveert echter niet hoe de verleende stedenbouwkundige vergunning zou garanderen dat er geen onherstelbare schade zal worden veroorzaakt aan de aanwezige bomen en vegetatie. Daarom wordt de tenuitvoerlegging van de beslissing geschorst.


b.v.b.a. Wash-All / Stad Lommel
R.v.St., 30 december 2014, 7e K., nr. 229709

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding van de exploitatie van een automatenshop. Zij legt een bijzondere milieuvoorwaarde op met betrekking tot de openingsuren. Het college overweegt dat de automatenshop een groot aantal af- en aanrijbewegingen met zich meebrengt. De uitbater toont niet aan dat dit niet juist zou zijn. Voorts maakt zij niet aannemelijk dat het onredelijk is de exploitatie-uren te beperken om te vermijden dat de bezoeken in de late avond en tijdens de nachtelijke of vroege uren overlast bezorgen aan de omwonenden. De beslissing is dan ook geldig.


06.11.2014 V. nr. 142 (Vl. P.): OVAM - Diefstal en inzameling van schroot
PEETERS Lydia
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

De OVAM verleent alleen de registraties als schrootinzamelaar, handelaar of makelaar en beheert het register, maar heeft geen toezichtsbevoegdheid met betrekking tot deze registraties. Er werden reeds processen-verbaal opgesteld voor de illegale inzameling van schroot. Dit gebeurde vooral door de lokale en federale politie en daarnaast de gemeentelijke, intergemeentelijke en gewestelijke toezichthouders.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 10.01.2015


24.11.2014 V. nr. 182 (Vl. P.): Onbevaarbare waterlopen - Beheer
ROMBOUTS Tinne
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Polders en wateringen beheren binnen hun werkingsgebied geen waterlopen voor de provincie en de gemeenten. Het wetgevend kader wordt daar gevormd door de Wet betreffende de Polders en de Wet betreffende de Wateringen. In het kader van de interne staatshervorming werd voor het toekomstig beheer van de waterlopen 2° en 3° categorie ook de mogelijkheid voorzien om samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeente, provincie én polder en watering af te sluiten over het beheer van bepaalde waterlopen. De keuze om samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten wordt gemaakt tussen de lokale waterbeheerders.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 29.01.2015


17.12.2014 V. nr. 234 (Vl. P.): VCRO - Provinciale en gemeentelijke ruimtelijke projecten van groot strategisch belang
RONSE Axel
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Het decreet van 25.04.2014 betreffende complexe projecten regelt een gelijkaardige materie als die in titel III van de VCRO. Naast een geïntegreerd ruimtelijk vergunning- en planproces, voorziet het decreet complexe projecten ook in de mogelijkheid om met een voorkeursbesluit en projectbesluit af te wijken van het richtinggevende en bindende gedeelte van de ruimtelijke structuurplannen.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 19.02.2015


VINCK Vicky en crts / Stad Antwerpen
R.v.St., 19 december 2014, 10e K., nr. 229631

De richtinggevende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (RSA) stellen het behoud, de ontwikkeling en de verhoging van de groenzones in de stad voorop. Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) wijzigt de bestemming van een parkgedeelte met een trapveldje en doet zo een groenzone teniet. Bijgevolg wijkt het plan af van het RSV en het RSA. Daarom wordt het GRUP deels vernietigd.


12.12.2014 V. nr. 226 (Vl. P.): Jachtdecreet art. 8 - Jachtterreinen
SANCTORUM-VANDEVOORDE Hermes
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Een jager mag op de percelen waar hij over het jachtrecht beschikt, jagen tot tegen woningen of afsluitingen. Voor de jacht met het geweer zijn er echter enkele beperkende bepalingen: een jager mag niet schieten in de richting van de woningen of gebouwen, tenzij hij op meer dan 150 meter van deze woningen of gebouwen staat. Ht vierde lid van art. 8, par. 1, van het Jachtdecreet stelt dat de jacht met het geweer verboden is op elk gedeelte van het jachtterrein waarin omwille van zijn afmetingen geen cirkel met een straal van ten minste vijfentwintig meter kan worden getrokken.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 13.02.2015


26.11.2014 V. nr. 190 (Vl. P.): Putwaterkwaliteit - Controles
TAELDEMAN Valerie
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

De informatie omtrent de procedure voor het aanvragen van een putwateronderzoek wordt bekendgemaakt via de websites van de VMM en het VAZG. Er wordt ook gecommuniceerd naar de gemeenten over de aanvraagprocedure. Het aantal controles dat jaarlijks wordt aangevraagd, ligt laag ten opzichte van het aantal gekende zuivere eigen waterwinners. De mogelijkheden voor een optimalisatie van de kwaliteitsbewaking van het putwater van niet aansluitbare gezinnen zullen worden bekeken bij de opmaak van het actieplan putwater.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 29.01.2015


26.11.2014 V. nr. 342 (Vl. P.): Elektrische voertuigen - Stand van zaken
SOMERS Bart
Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, WEYTS Ben *

Bij de uitwerking van het Vlaamse luik van het nationale beleidskader inzake de alternatieve brandstofinfrastructuur is het de bedoeling om ook de lokale besturen te betrekken. Daarbij is het vanzelfsprekend dat, naarmate sommige lokale besturen een actieve rol opnemen in de uitrol van oplaadinfrastructuur, er in navolging van de samenwerkingsovereenkomst milieu 2008-2013 een intensere vorm van samenwerking en financiële ondersteuning inzake het stimuleren van elektrische voertuigen mogelijk is.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 29.01.2015


25.11.2014 V. nr. 335 (Vl. P.): Openbare verlichting - Ledverlichting op zonne-energie
PEETERS Lydia
Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, WEYTS Ben *

Led-verlichting op zonne-energie kan worden toegepast bij eerder kleine installaties van slechts enkele lichtpunten in een omgeving waar op korte afstand geen elektriciteitsnet aanwezig is. Gezien de beperkte capaciteit van batterijen, kan led-verlichting op zonne-energie enkel worden ingezet op plaatsen waar het verlichtingsniveau op basis van bewegingssensoren wordt geregeld of op plaatsen waar er slechts een beperkte tijd gedurende de nacht aan vol vermogen moet worden verlicht.

De zonnecellen moeten zoveel mogelijk naar het zuiden zijn gericht en vrij zijn van obstakels die de rechtstreekse zonne-instraling zouden kunnen beperken. Hierdoor kunnen de batterijen ook in de wintermaanden voldoende worden opgeladen om op enkele opeenvolgende donkere dagen het openbaar domein autonoom te verlichten volgens de vereisten van de norm en de noden van de specifieke locatie.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014- 2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 29.01.2015


18.11.2014 V. nr. 166 (Vl. P.): Loden drinkwaterleidingen - Maatregelen
NEVENS Bart
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

De kwaliteit van het drinkwater in publieke gebouwen en in het bijzonder deze met een kwetsbare doelgroep (kinderdagverblijven, scholen, ziekenhuizen en rusthuizen) wordt vanuit de geldende wetgeving reeds met een verhoogde frequentie opgevolgd. De watermaatschappijen controleren de kwaliteit aan de kraan in principe om de 3 jaar. Sinds 2011 wordt lood zowel gemeten in het parameterpakket van een audit als van een bewaking.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 23.01.2015


20.11.2014 V. nr. 176 (Vl. P.): Rioolstelsel - Vetafscheiders
PEETERS Lydia
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

De milieuwetgeving stelt algemene lozingsvoorwaarden voorop voor de lozing van afvalwater in de riool of in oppervlaktewater. Deze lozingsvoorwaarden omvatten ook bepalingen inzake de lozingen van oliën en vetten. Aan deze voorwaarden kan worden voldaan door de plaatsing van een vetafscheider of voor de lozing van huishoudelijk afvalwater door de plaatsing van een septische put of een individuele behandelingsinstallatie van afvalwater.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 23.01.2015


10.12.2014 V. nr. 95 (K.): Nationaal Instituut voor Radio-elementen in Fleurus - Balans van de jongste noodplanoefening
NOLLET Jean-Marc
Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen, JAMBON Jan *

De laatste methodologisch begeleide IRE-oefening (Natinaal Instituut voor Radio-elementen) werd georganiseerd in 2010. Deze oefening heeft de aandacht gevestigd op de essentiële rol van de gemeenten in nucleaire noodsituaties, zowel inzake bescherming van als inzake informatie aan de bevolking. Tijdens de IRE-oefening 2014 zijn de burgemeesters van de stad Fleurus en van de gemeente Farciennes samengekomen, met hun medewerkers en disciplines, binnen een unieke Crisiscel, die werd georganiseerd op gemeentelijk niveau.

V. en A., K., 26.01.2015,2014-2015, (9), 84-88


b.v.b.a. Matreco / Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant
R.v.St., 27 november 2014, 7e K., nr. 229350

De uitbater van een transport- en opslagbedrijf diende een verzoek in om het geldende exploitatieverbod op zon- en feestdagen en op werkdagen van 19.00 uur tot 7.00 uur te versoepelen, met name door het aan- en afrijden van vrachtwagens toe te laten vanaf 4.00 uur tot 22.00 uur. Het college van burgemeester en schepenen heeft dit verzoek geweigerd, op grond van de vaststelling dat de hinderlijkheid van de activiteiten niet tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt. De deputatie heeft deze beslissing bevestigd. In dit besluit wordt gesteld dat volgens de beslissing van het college het bedrijf mag aan- en afrijden van 4 u tot 22u. Door op grond van een foutieve lezing de in eerste aanleg genomen beslissing te bevestigen, heeft de deputatie de materiëlemotiveringsplicht geschonden. Daarom wordt de beslissing vernietigd.


LEGRAND Hendrik en crts / Vlaamse Gewest
R.v.St., 21 november 2014, 10e K., nr. 229271

Bij de opmaak van een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) worden 5 modellen voor een rechtstreekse verbinding tussen 2 N-wegen op hun milieueffecten onderzocht. Er wordt uiteindelijk voor model 5 gekozen omdat het beter scoort op het vlak van lucht en verkeersleefbaarheid. Waarom aan deze aspecten de voorkeur wordt gegeven en de gunstigere beoordeling van model 3 voor de aspecten landbouw, grondinname, versnipperingsgraad van de percelen, natuur, landschap, erfgoedwaarden, archeologie, bodem, water, leefbaarheid, en kostprijs, alsook de globaal gunstigere beoordeling van model 3 worden terzijde geschoven, blijkt nergens uit. Daarom wordt de beslissing tot vaststelling van het GRUP deels vernietigd.


DONDERS Herlinda en v.z.w. Natuurpunt Oost-Brabant / Vlaamse Gewest
R.v.St., 20 november 2014, 7e K., nr. 229227

De Vlaamse minister verleent een milieuvergunning voor de exploitatie van een tuinbouwbedrijf. De motieven die in de beslissing worden aangehaald om te beslissen tot de verenigbaarheid van de inrichting met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening, werden echter eerder al verworpen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen in haar beslissing tot vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning die verleend werd voor het bouwen van het tuinbouwbedrijf. Er kan dan ook bezwaarlijk worden aangenomen dat deze motieven een deugdelijke verantwoording vormen voor de verenigbaarheid van de inrichting met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening. Daarom wordt de beslissing vernietigd.


DEBOUGNOUX Roger / Deputatie van de provincie Limburg
R.v.St., 13 november 2014, 7e K., nr. 229130

De exploitant van een varkenshouderij vraagt de hernieuwing van de milieuvergunning en een verandering van de inrichting. De gevraagde vergunning wordt verleend onder voorwaarden. De deputatie legt in haar beslissing uit dat onderzoek uitgewezen heeft dat de mogelijke hinder tot aanvaardbare grenzen kan worden beperkt en dat het naleven van de algemene en sectorale voorwaarden van het Vlarem voldoende garanties biedt met het oog op de bescherming van de mens en milieu. Het bestuur steunt op correcte gegevens die de beslissing kunnen onderbouwen en die niet kennelijk onredelijk beoordeeld zijn.


RAGOLLE Jean-Marie en crts / Vlaamse Gewest
R.v.St., 13 november 2014, 7e K., nr. 229129

Een milieuvergunning wordt verleend voor het exploiteren van een windturbinepark. Uit de beslissing blijkt dat de effecten hiervan op de vleermuizen die in de buurt verblijven nog onduidelijk zijn. Deze dierensoort is nochtans wettelijk beschermd. Dit gebrek aan zekerheid laat niet toe dat nu reeds een exploitatievergunning voor een termijn van twintig jaar wordt verleend. Daarom wordt het besluit tot verlenen van de vergunning vernietigd.


TERRY Nico en FROYEN Els / Vlaamse Gewest
R.v.St., 11 december 2014, 7e K., nr. 229524

Een vergunning wordt verleend voor de exploitatie van een varkenshouderij. De vergunningverlenende overheid heeft voorwaarden opgelegd die de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperken. Deze omzendbrief LNE 2012/1 legde inschattingscoëfficiënten vast met betrekking tot de potentieel op te leggen maatregelen. Deze omzendbrief geeft 10 ouE/m³ als grenswaarde op. De geurhinder komt door de opgelegde maatregelen onder deze grenswaarde. De beslissing kan dan ook niet als kennelijk onredelijk of onjuist worden beschouwd.


VAN BOGAERT Elisabeth en crts / Provincie Oost-Vlaanderen en Vlaamse Gewest
R.v.St., 2 december 2014, 10e K., nr. 229438

Bij de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) wordt een plan-MER opgesteld. De toepassing van de watertoets hierin is onvoldoende zorgvuldig uitgevoerd. Het plan-MER vestigt er zelf de aandacht op dat de inschatting van de effecten van de realisatie van het plangebied op de grondwaterkwantiteit onzeker is en dat er een grondwatermodel zou moeten worden opgesteld om de effecten te beoordelen. De relatie tussen grondwater in het plangebied en een ringgracht heet zonder meer 'niet gekend' te zijn. Daarom wordt de beslissing tot vaststelling van het PRUP vernietigd.


Stad Brussel / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
R.v.St., 7 november 2013, 7e K., nr. 225357

Een milieuvergunning wordt verleend voor de uitbating van een tankstation. Het tankstation is volgens het bijzonder bestemmingsplan (BBP) gelegen in woongebied, in een gebied bestemd voor gesloten woningbouw. Het is met name bestemd voor verblijfsgebouwen en er wordt in geen enkele nevenbestemming voorzien. De geldende voorschriften laten dus alleen een louter residentieel gebruik toe, en sluiten een handelsinrichting, zoals het tankstation, uit. Daarom wordt de beslissing om de vergunning te verlenen vernietigd.


Stad Ottignies-Louvain-la-Neuve en crts / Shanks s.a.
Hof van Justitie EG, 9 april 2014, nr. C-225/13

Het art. 70 van het Waalse decreet 27.06.1996 betreffende afvalstoffen voorziet de volgende regel: in afwijking van de regel dat geen centra voor technische ingraving mogen worden vergund buiten de locaties die worden genoemd in het krachtens dit artikel vereiste afvalbeheersplan, kunnen de centra voor technische ingraving die vóór de inwerkingtreding van dat plan zijn vergund, na de inwerkingtreding nieuwe vergunningen krijgen voor dezelfde percelen. Deze bepaling kan niet worden aangemerkt als een afvalbeheersplan in de zin van art. 7, lid 1, van richtlijn 75/442/EEG betreffende afvalstoffen, zoals gewijzigd bij beschikking van de Commissie van 24.05.1996.

Amén., décembre 2014, (5), 246


DE SERANNO Ronny / Vlaamse gewest
R.v.St., 14 november 2013, 7e K., nr. 225479

Een milieuvergunning wordt verleend voor het veranderen van een varkenshouderij. De in de vergunningsaanvraag vervatte gegevens betreffende de hoeveelheid door het eigen bedrijf aangeleverde mest verschillen danig van de gegevens die blijken uit de door de exploitant in februari 2012 aangeleverde bijkomende informatie. Dit is van wezenlijke invloed op de beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag met de voorschriften van het toepasselijke GRUP. Er werd dus na de afloop van het openbaar onderzoek een essentiële wijziging aangebracht aan het voorwerp van de aanvraag. Daarom wordt de beslissing een vergunning te verlenen vernietigd.


FOCQUAERT Ria en MASSCHELEIN Peter / Vlaamse gewest
R.v.St., 3 oktober 2013, 7e K., nr. 224963

De exploitant van een varkensbedrijf krijgt een wijziging van haar milieuvergunning om een co-vergistingsinstallatie te installeren. Het besluit legt een bijzondere exploitatievoorwaarde op dat door een deskundige een checklist moet worden opgesteld betreffende mogelijke geurproblemen en remediërende maatregelen. Er bestaat dus onzekerheid over de geurhinder. De beoordeling van de aanvaardbaarheid van de geurhinder moet echter gebeuren op het ogenblik dat de vergunningverlenende overheid haar beslissing neemt. Zij mag niet worden uitgesteld tot achteraf, zoals hier het geval is. Daarom wordt de tenuitvoerlegging van de beslissing geschorst.


Publicatie van de projectgebieden van de ontvankelijk verklaarde aanvraagdossiers in het kader van de 'Oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een brownfieldconvenant' van 04.06.2014
Vlaams Min. van Werk, Economie, Innovatie en Sport, MUYTERS Philippe *

Conform het brownfielddecreet en ingevolge de beslissing van de Vlaamse Regering 20.07.2012 in verband met de ontvankelijkheid van de aanvraagdossiers voor 9 brownfieldprojecten, wordt bij deze de afbakening van deze 9 projectgebieden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

B.S., 26.03.2015, V.185, (79), 19165+bijlagen 19166-19174


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be