De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.

21.04.2015 MB wijz. MB 13.01.2006 betr. de vorm en inhoud van de startverklaring en MB 02.04.2007 betr. de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie, TURTELBOOM Annemie *

Dit besluit vervangt de bijlage 'Startverklaring in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw' van het MB 13.01.2006 betreffende de vorm en inhoud van de startverklaring en de bijlage I 'EPG-aangifte' van het MB 02.04.2007 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw.

B.S., 30.04.2015,1e uitgave, V.185, (108), 23972-23973+bijlagen 23973-24002


27.03.2015 BVR wijz. KB 08.11.2007 betr. de preventie en het herstel van milieuschade ten gevolge van het vervoer over de weg, per spoor, over de binnenwateren of in de lucht van: uitheemse plantensoorten evenals van uitheemse diersoorten en hun krengen, naar aanleiding van de in-, de uit- en de doorvoer ervan; alsook van afvalstoffen bij hun doorvoer, wat betreft de opheffing van de regeling rond de doorvoer van afvalstoffen
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Door de zesde staatshervorming is de doorvoer van afvalstoffen een gewestelijke bevoegdheid geworden. De milieuschade, veroorzaakt door vervoer en doorvoer van afvalstoffen als beroepsactiviteit, is al opgenomen in de bijlage IV van het decreet milieubeleid. Bijgevolg worden de bepalingen van het KB 08.11.2007 rond deze milieuschade opgeheven.

B.S., 29.04.2015, V.185, (107), 23781


13.11.2014 V. nr. 6-210 (Sen.): Luchthaven van Zaventem - Gebruik van routes en pistes - Vliegplan - Overleg met de Gewesten en de Gemeenschappen - Bescherming tegen lawaaihinder - Maatregelen
ANCIAUX Bert
Min. van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen, GALANT Jacqueline *

De nachtvluchten over Zaventem, waarvan het maximaal aantal reeds op 16000 vluchten per jaar werd teruggebracht in 2009, kunnen grote problemen veroorzaken inzake hinder en volksgezondheid. Wat de beperking van het aantal nachtvluchten betreft, voorziet het regeerakkoord in een evaluatie van de nachtelijke activiteiten.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Senaat - Zitting 2014-2015

www.senaat.be - Pagina gearchiveerd op 20.01.2015


x / Deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen
R.v.Vergunningsbetwistingen, 26 augustus 2014, 1e K., nr. A/2014/0572

Een stedenbouwkundige vergunning wordt geweigerd omdat het betrokken perceel gelegen is in een gebied dat een onderdeel vormt van het Sigmaplan, waarbij de Vlaamse regering de intentie heeft om alle gronden in dit projectgebied te verwerven. Er is echter nog geen enkele bindende beslissing genomen over de inrichting van het betrokken perceel als eventueel te verwerven wetland. De vergunningverlenende overheid kan zich niet baseren op een later, op een onbepaald tijdstip te verwerven eigendomsrecht (van de overheid) om een vergunning te weigeren. Daarom wordt de beslissing vernietigd.


12.01.2015 V. nr. 105 (Vl. P.): Particuliere windmolens - Stand van zaken
VAN VOLCEM Mercedes
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie, TURTELBOOM Annemie *

Kleine windturbines die gebruikt kunnen worden bij woningen, kantoren of kleinere bedrijven zijn omwille van hun zeer lage vermogens (ongeveer 5 kW) niet ingedeeld in bijlage 1 van VLAREM I. Bijgevolg is er voor het exploiteren van dergelijke installaties noch een milieuvergunning noch een aktename van de melding van exploitatie nodig.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 05.03.2015


23.01.2015 V. nr. 128 (Vl. P.): EPB-regelgeving - Vergunningsaanvragen
BOTHUYNE Robrecht
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie, TURTELBOOM Annemie *

Als er voor een gebouw EPB-eisen gelden, is de houder van de stedenbouwkundige vergunning of de meldingsplichtige de aangifteplichtige. Een stedenbouwkundige vergunning is een zakelijk recht dat aan het onroerend goed is gehecht en mee overgedragen wordt bij vervreemding. Behoudens de vervreemding van een gebouw zijn er ook andere mogelijkheden om de stedenbouwkundige vergunning over te dragen. Dit betreft bepaalde zakelijke rechten zoals erfpacht, opstal en vruchtgebruik. Men moet dit geval per geval beoordelen aan de hand van de relevante contractsbepalingen.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 05.03.2015


27.02.2015 BVR tot aanpassing van diverse besluiten aan een aantal nieuwe begrippen in het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Door de bij decreet aangebrachte wijzigingen aan de structuren en de plannen van het Integraal Waterbeleid zijn er nieuwe begrippen bijgekomen en/of in de plaats gekomen van bestaande begrippen en moeten dus ook uitvoeringsbesluiten en regelgeving worden aangepast. Dit besluit past daarom diverse besluiten aan aan de nieuwe terminologie zoals opgenomen in het decreet over Integraal Waterbeleid.

B.S., 21.04.2015, V.185, (101), 22859-22860


09.02.2015 V. nr. 192 (K.): Recent incident op de IBA-site te Fleurus
NOLLET Jean-Marc
Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen, JAMBON Jan *

De vraag betreft een defect aan een informaticasysteem van een installatie (type 'radio-isotopes') van een producent van medische apparatuur. Inzake de notificatie, moet de exploitant de art. 67.2 en 67.4 van het KB 20.07.2001 respecteren. Art. 67.4 betreft een verplichting van de exploitant om onmiddellijk de burgemeester te informeren in geval van brand, ontploffing, overstroming, verlies of diefstal van radioactieve stoffen. Het is dus niet van toepassing in dit specifiek geval.

V. en A., K., 23.03.2015,2014-2015, (17), 123-125


07.11.2014 V. nr. 53 (K.): Modaliteiten inzake de afschaffing van het Nationaal Fonds voor algemene rampen en de overdracht van personeelsleden naar de Gewesten
CHERON Marcel
Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen, JAMBON Jan *

De rampenwet is een wetgeving die strikt moet worden geïnterpreteerd. Ze bepaalt dat een slachtoffer geen voordeel mag halen uit het ontvangen van een schadevergoeding. Er is dus geen reden waarom het slachtoffer een schadevergoeding zou krijgen indien het voor dezelfde schade een gift krijgt.

V. en A., K., 23.03.2015,2014-2015, (17), 104-106


20.03.2015 BVR wijz. art. 1 en 21, en de bijlage van het BVR 19.09.2014 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17.12.2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Landbouwers kunnen vrijwillige contracten of beheersovereenkomsten sluiten met de overheid om de natuur, het milieu en het landschap op hun bedrijf een handje te helpen. In ruil voor het naleven van de voorwaarden en het uitvoeren van maatregelen krijgen ze een jaarlijkse vergoeding. De regelgeving werd op 19.09.2014 aangepast aan de nieuwe verordeningen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Er zijn echter enkele technische tekortkomingen in het besluit geslopen die door het huidig besluit rechtgezet worden.

B.S., 16.04.2015, V.185, (97), 22212-2213


13.04.2015 Uitvoeringsverordening (EU) 2015/583 wijz. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 908/2014, wat betreft uitgavendeclaraties voor plattelandsontwikkelingsprogramma's en transparantie
Europese Commissie

Deze verordening wijzigt een aantal bepalingen van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 908/2014, voor wat betreft uitgavendeclaraties voor plattelandsontwikkelingsprogramma's en transparantie.

Publ.E.U., 14.04.2015, L97/5-6


Jonelinvest n.v. / Gemeente Oud-Turnhout en stedenbouwkundig inspecteur bevoegd voor het grondgebied van de provincie Antwerpen
Cass., 28 oktober 2014, 2e K., P130843

Een vennootschap tekent derdenverzet aan tegen een vonnis waarbij een herstelmaatregel betreffende een bouwmisdrijf werd opgelegd. In feite betekent dit dat het behoud van een onwettige toestand wordt gevraagd. Het beweerde belang is dan ook in strijd met de openbare orde of het algemeen belang. Bij gebrek aan een rechtmatig belang, is het derdenverzet niet toelaatbaar.


De omgevingsvergunning - een eerste analyse
VANHEUSDEN B.
et al.

Dit boek verzamelt een aantal artikelen die de omgevingsvergunning analyseren. De bijdragen gaan onder andere over de procedure, de impact en de handhaving van de omgevingsvergunning en de situatie in het buitenland.

Brussel:Die Keure, 2015, [paginering onbekend]


C.L.F.S. / x.
Cass., 16 september 2014, 2e K., P131847

De zaakvoerder van een bvba stockeerde tl-lampen op vrij chaotische wijze buiten zijn loods, liet alle vaatjes met fluorecentiepoeder jarenlang in zijn magazijn staan en maakte de breek- en zeefinstallaties van de tl-lampen niet ontoegankelijk. De aanwezigheid van het afval is het resultaat van jarenlange gebrekkige en chaotische bedrijfsvoering en de sinds jaren onverantwoorde opstapeling van lampen en het tegen de milieuvoorwaarden in bewaren van het fluorecentiepoeder. Hij kan zich dan ook niet op overmacht beroepen.


27.02.2015 BVR wijz. BVR 26.03.2004 houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet, wat betreft het wijzigen van de nadere regels over de oppervlaktedelfstoffenplanning en over de natuurlijke samenstelling van oppervlaktedelfstoffen
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Dit besluit voegt nieuwe regels betreffende de opervlaktedelfstoffenplanning toe in het BVR 26.03.2004. Deze regels betreffen de totstandkoming van het algemeen oppervlaktedelfstoffenplan en de oppervlaktedelfstoffennota's, de periodieke evaluatie ervan, en de vraaggestuurde ontginningsprojecten.

B.S., 08.04.2015,1e uitgave, V.185, (89), 20814-20817


Vlaamse milieumaatschappij / BAILLEUL Dirk
Cass., 3 april 2014, 1e K., F130061

De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) kan de procedure van rechtzetting (van de aangifte of melding die door de heffingsplichtige is ingediend) slechts volgen in de gevallen waarin de heffingsplichtige een aangifte heeft ingediend binnen de gestelde termijn en met inachtname van de gestelde vormvereisten. De VMM kan de rechtzettingsprocedure niet volgen voor de vaststelling van de heffing in de gevallen waarin de heffingsplichtige geen aangifte heeft ingediend, maar de gegevens nodig om de heffing te vestigen verkregen werden op een andere manier, hier via de door de zaakvoerder in eigen naam ingediende aangifte.


Vlaams Gewest / W.S., A.S. en G.S.
Rb. Turnhout, 5 mei 2014

De Vlaamse overheid verpacht een aantal percelen. Zij zegt de pacht op omdat ze de betrokken percelen wil gebruiken voor bosuitbreiding en de bescherming van een ecologisch waardevol gebied. Zolang geen vergunning werd aangevraagd en bekomen, staat het echter niet vast of ter plaatse bosaanplantingen kunnen uitgevoerd worden en kan het doel, waarvoor pachtopzeg werd gegeven, niet worden verwezenlijkt. De pachtopzeg is niet geldig.


Commission européenne / République hellénique
Cour Just. Comm. Eur., 17 juillet 2014, n° C-600/12

Dans cette affaire, la Grèce est condamnée pour manquement aux obligations européennes. En effet, elle a maintenu en exploitation un site de mise en décharge qui présente des dysfonctionnements, qui est saturé et ne respecte pas les conditions et les exigences de la réglementation de l'Union en matière d'environnement. Elle a également renouvelé l'autorisation de décharge pour le site en question sans respecter la procédure visée dans la directive 'habitats'.


06.01.2015 V. nr. 278 (Vl. P.): Omzendbrief gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding - Behoud
CHRISTIAENS An
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

De omzendbrief LNE 2013/2 is gepubliceerd omdat een onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij aantoonde dat er onduidelijkheid was over de besteding van de gelden die de rioolbeheerders ontvangen uit de gemeentelijke saneringsbijdrage en saneringsvergoeding. De omzendbrief verduidelijkt aan de rioolbeheerders waaraan ze deze gelden wettelijk mogen besteden.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 28.02.2015


20.01.2015 V. nr. 337 (Vl. P.): Strategisch plan inzake beveractiviteiten - Stand van zaken
DE MEYER Jos
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

In het soortbeschermingsprogramma bever ligt de focus niet op actieve beschermingsmaatregelen, omdat de bever het in Vlaanderen op eigen houtje goed doet. Wel ligt de focus op een transparante, passieve bescherming die in hoofdzaak gericht is op schadepreventie maar tezelfdertijd een groei van de populatie mogelijk maakt. Het soortbeschermingsprogramma bevat verder nog een aantal acties voor monitoring, evaluatie en bijsturing, schaderegeling, migratie en de opmaak van een afwegingskader voor de combineerbaarheid van bever met andere natuurdoelen zoals bijvoorbeeld de Europese instandhoudingsdoelen.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 17.03.2015


29.01.2015 V. nr. 142 (Vl. P.): Windenergie - Rechtstreekse participatie
BOTHUYNE Robrecht
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie, TURTELBOOM Annemie *

Het participatieplan windenergie wordt uitgewerkt in uitvoering van de Omzendbrief Windenergie die voorschrijft dat de initiatiefnemer bij de vergunningsaanvraag omschrijft welke inspanningen hij levert (zowel bij de planning als bij de exploitatie) om het lokaal draagvlak te versterken. Rekening houdend met voorbeelden in onze buurlanden en in overleg met stakeholders zal tegen eind 2015 de minimale inhoud en werkwijze vastgelegd worden.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 21.03.2015


28.01.2015 V. nr. 383 (Vl. P.): Dakisolatienorm appartementsgebouwen - Toepassing
ENGELBOSCH Jelle
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, HOMANS Liesbeth *

De dakisolatienorm wordt gefaseerd ingevoerd. Daardoor is het ontbreken van onvoldoende dakisolatie pas vanaf 2020 voldoende om een zelfstandige woning of appartement ongeschikt te verklaren. Er is dus nog voldoende tijd, ook voor appartementsgebouwen, om de nodige dakisolatiewerken te laten uitvoeren. De (federale) wet op de mede-eigendom biedt voldoende mogelijkheden om discussies ter zake op te lossen. Het dak behoort doorgaans tot de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw en dat betekent dat de beslissingsbevoegdheid niet bij één eigenaar, maar bij de vereniging van mede-eigenaars ligt.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 24.03.2015


24.12.2014 V. nr. 256 (Vl. P.): Rubiconfonds - Reserves
BERTELS Jan
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Het Rubiconfonds wordt aangewend om schade bij extreem noodweer te vergoeden. Het antwoord somt onder andere de middelen op van dat fonds.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 20.02.2015


17.12.2014 V. nr. 235 (Vl. P.): Waterzuivering - Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen
ROMBOUTS Tinne
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Voor elke gemeente werd een ontwerp van GUP (gebiedsdekkende uitvoeringsplannen) opgemaakt dat als onderdeel van de ontwerp stroomgebiedbeheersplannen onderworpen werd aan het openbaar onderzoek dat afgerond werd op 08.01.2015. Na de verwerking van de opmerkingen uit het openbaar onderzoek, zullen de stroomgebiedbeheerplannen, inclusief de GUP's, voor definitieve vaststelling tegen uiterlijk eind 2015 aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden, conform de bepalingen van het decreet Integraal Waterbeleid en de kaderrichtlijn Water.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 19.02.2015


15.12.2014 V. nr. 227 (Vl. P.): Poldergraslandenkaart - Openbaar onderzoek
CARON Bart
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Conform art. 9bis, par. 7, van het Natuurdecreet wordt de kaart van de historisch permanente graslanden definitief vastgesteld en wordt bepaald voor welke graslanden een verbod op het wijzigen van de vegetatie of een vergunning voor het wijzigen van de vegetatie van toepassing is. Art. 9bis van het Natuurdecreet sluit niet uit dat bezwaren of opmerkingen kunnen ingediend worden over percelen die niet opgenomen zijn als historisch permanent grasland.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 19.02.2015


05.01.2015 V. nr. 96 (Vl. P.): Elektriciteitsfactuur - Kosten warmtekrachtkoppeling en groene stroom
BOTHUYNE Robrecht
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie, TURTELBOOM Annemie *

Het Grondwettelijk Hof oordeelde bij twee verschillende gelegenheden (arrest 154/2013 en arrest 50/2014) dat de controle op de doorrekening van de kasten warmtekrachtkoppeling en groene stroom onderdeel is van de federale bevoegdheid inzake energietarieven. Als reactie hierop werden de art. 7.1.15 en 13.3.5, par. 1/1 uit het Energiedecreet geschrapt. De Vlaamse wetgever en de VREG beschikken als gevolg van deze arresten niet langer over de bevoegdheid om een oordeel te vellen over de wettelijkheid van de doorrekening van de certificatenkosten aan de huishouidelijke klant.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 17.02.2015


V. / D. en R.
Rb. Gent, 26 juni 2012, 14e K.

Hoewel het in beginsel niet uit den boze is om zich bij gebrek aan een (tijdig) bodemattest op een miskenning van het Bodemdecreet te beroepen, sluit het niet uit dat wie zich in een concrete zaak, zonder enig belang op deze miskenning beroept, van rechtsmisbruik kan getuigen.


O. M. / E. V. d. D.
Rb. Oost-Vlaanderen afdeling Gent, 8 april 2014

Een kapmachtiging werd verleend, onder voorwaarde dat de aanvrager het perceel zou herbebossen. Bij proces-verbaal werd vastgesteld dat deze herbebossing niet binnen de opgelegde termijn uitgevoerd werd. Nog later werd vastgesteld dat de oppervlakte ontbost en ontstronkt was. Hierop werd een bestuurlijke maatregel opgelegd om het terrein te herbebossen. Deze maatregel werd niet uitgevoerd. De rechtbank moet opnieuw overgaan tot het onderzoek van de zaak om te bepalen of een herstelmaatregel opgelegd kan worden of niet.


Gedelegeerde richtlijn n° (...) wijz., met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage (...) bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor (...) toepassingen
Europese Commissie

Dit document bundelt de wijzigingen aan de bijlagen bij richtlijn 2011/65/EU betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Publ.E.U., 10.04.2015, L94/4-5; Publ.E.U., 10.04.2015, L94/6-7


Afvalgids 2014-2015
MORRENS Paul
DE BRUYCKER Paul

Dit boek (versie van 2015) geeft uitleg over de veelheid van verplichtingen op het vlak van de leefmilieuwetgeving, onder andere inzake preventie, hergebruik van grondstoffen, recyclage, energierecuperatie en veilige verwijderingsmethodes.

Mechelen:Kluwer, 2015,760 p.


Advies - Oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een Brownfieldconvenant
Vlaams Min. van Werk, Economie, Innovatie en Sport, MUYTERS Philippe *

Dit advies betreft de oproep inzake het indienen van een aanvraag tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een Brownfieldconvenant voor de jaren 2015 en 2016. Ter herinnering: via zo'n convenant krijgen projectontwikkelaars en investeerders een aantal juridisch-administratieve en financiële voordelen bij de ontwikkeling van braakliggende en onderbenutte bedrijventerreinen.

B.S., 03.04.2015,1e uitgave, V.185, (86), 20578-20581


Stadsmonitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden
Vlaamse overheid

De Stadsmonitor is een set van een 200-tal indicatoren die de leefkwaliteit van een centrumstad in kaart brengt. Verder geeft deze aan hoe duurzaam de ontwikkeling van de centrumsteden is en brengt het de gezins- en kindvriendelijkheid van de centrumsteden in kaart.

www.stadsmonitor.be


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be