De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.

10.08.2015 KB betr. vermalers waarvan het vermaalde bestemd is om verwijderd te worden via systemen voor de afvoer van afvalwater
Min. van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, MARGHEM Marie-Christine *

Dit besluit reguleert het op de markt brengen van vermalers waarvan het vermaalde bestemd is om verwijderd te worden via systemen voor de afvoer van afvalwater. Het is verboden om iedere uitrusting of ieder onderdeel op de markt te brengen, al dan niet geïntegreerd in een andere uitrusting, die tot doel heeft om vaste residuen te vermalen om ze uiteindelijk te lozen in aquatische milieus of in een netwerk voor waterinzameling en -zuivering.

B.S., 23.10.2015,2e uitgave, V.185, (276), 65491


18.09.2015 KB tot vaststelling van een kader voor het bepalen van de vereisten inzake biologische afbreekbaarheid en desintegreerbaarheid van producten die ontwikkeld zijn om via het toilet te worden afgevoerd
Vice-Eerste Min. en Min. van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, PEETERS Kris *
Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, DE BLOCK Maggie *
Min. van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, MARGHEM Marie-Christine *

Steeds vaker raken leidingen en pompen van waterzuiveringssystemen verstopt door vochtige doekjes die in het toilet zijn doorgespoeld, terwijl ze hiervoor niet bedoeld zijn. Dat heeft jaarlijkse kosten om deze verstoppingen op te ruimen en pompen te herstellen tot gevolg en verhoogt de vervuiling van de waterlopen en zeeën. Dit besluit informeert de consument over het goede gebruik van vochtige doekjes en creëert een nieuw pictogram op hun verpakking. Het besluit bepaalt eveneens de kenmerken van snelle oplosbaarheid en biologische afbreekbaarheid van deze doekjes.

B.S., 23.10.2015,1e uitgave, V.185, (275), 65350-65352+bijlagen 65352-65359; Verslag aan de Koning 65348; Advies aan de Raad van State 65349-65350


14.10.2015 Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1845 tot vaststelling, voor het boekjaar 2016 van het Europees Landbouwgarantiefonds, van de bij de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm van aankoop, opslag en afzet van de voorraden toe te passen rentevoeten
Europese Commissie

In het kader van de verordening 906/2014, bepaalt deze uitvoeringsverordening de rentevoet die gebruikt wordt voor de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm van aankoop, opslag en afzet van de voorraden inzake landbouwproducten. Voor 2016 bedraagt de rentevoet 0,1 %.

Publ.E.U., 15.10.2015, L268/7-8


13.07.2015 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1844 wijz. Verordening (EU) nr. 389/2013 wat betreft de technische uitvoering van het Protocol van Kyoto na 2012
Europese Commissie

Het amendement van Doha heeft de regels in verband met het EU-register en de nationale registers van het Protocol van Kyoto aangepast. Deze gedelegeerde verordening zorgt voor de technische tenuitvoerlegging hiervan.

Publ.E.U., 15.10.2015, L268/1-5+bijlage 6


16.07.2015 V. nr. 364 (Vl. P.): Houtkap - Opbrengst voor gemeenten en OCMW's
BERTELS Jan
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie, TURTELBOOM Annemie *

Veel gemeenten en OCMW's nemen deel aan de jaarlijkse openbare houtverkoop, waarbij ze akkoord gaan met de lastvoorwaarden en de staat van de hamering voor de jaarlijkse houtverkoop ingericht door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Sinds 2015 kunnen ook gemeenten en OCMW's een beroep doen op de financiële dienstverlening door Inverde (forum voor groen- expertise).

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 17.10.2015


26.06.2015 V. nr. 888 (Vl. P.): Aansluiting op gescheiden rioleringsstelsel - Kosten
VANDENBERGHE Steve
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Binnen de bestaande regelgeving is er een afweging gebeurd van de efficiëntie van het aansluiten van vuilvracht naar een zuiveringsinstallatie en/of het afkoppelen van hemelwater van de riolering ten opzichte van de kostprijs hiervan. Gezien de aanwezigheid van bestaande (gemengde) riolering in bepaalde campingparken, gaat het hier niet over de aansluitplicht maar wel de verplichting tot afkoppeling op particulier domein bij aanleg van een gescheiden stelsel.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 07.10.2015


26.06.2015 V. nr. 884 (Vl. P.): Landbouwrampenfonds - Afbakening rampgebieden
VANDERJEUGD Francesco
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Voor de afbakening van rampgebied wordt uitgegaan van de analyse uitgevoerd door het KMI. Enkel wanneer een ramp officieel erkend is door de Vlaamse Regering, kunnen boeren een schadevergoedingsdossier indienen om recht te hebben op een vergoeding van het rampenfonds. Het KMI gebruikt hier input van allerlei weerstations om een zo gedetailleerd mogelijk beeld te krijgen van de situatie. Op basis van deze gegevens en de aangiftes door de gemeentes wordt het rampgebied afgebakend.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 07.10.2015


22.07.2015 V. nr. 368 (Vl. P.): Middelgrote windturbines - Inplanting en vergunning
PEETERS Lydia
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie, TURTELBOOM Annemie *

De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar levert alleen via de bijzondere procedure vergunningen af voor windturbines die het algemeen belang dienen en die dus een significante bijdrage leveren aan het openbaar elektriciteitsnet. Aangezien middelgrote windturbines meestal gebruikt worden om louter te voorzien in de eigen energiebehoefte, worden de vergunningen doorgaans door de lokale besturen afgeleverd.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 14.10.2015


02.07.2015 V. nr. 899 (Vl. P.): Complexe Projecten - Erkenningen
RONSE Axel
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Reeds een aantal projecten heeft zich aangemeld bij het Team Complexe Projecten. Slechts enkele van deze aanmeldingen gebeurden via het aanmeldingsformulier dat beschikbaar is op de website www.complexeprojecten.be. Het grootste aantal aanmeldingen gebeurde door rechtstreeks contact met één van de leden van het team.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 14.10.2015


17.06.2015 V. nr. 854 (Vl. P.): Aankoop en beheer natuurgebieden - Financiering
TAELDEMAN Valerie
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Alleen voor de aankoopsubsidies is er in het huidige voorstel een onderscheid tussen kleine (< 10 ha) en grote natuurgebieden. Percelen die zijn aangekocht met aankoopsubsidies, moeten toegevoegd worden aan een natuurbeheerplan van type 4, aangezien dit het hoogste ambitieniveau is.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 30.09.2015


17.06.2015 V. nr. 853 (Vl. P.): Gemeentelijke Inventaris van risicogronden - Gegevensuitwisseling
NEVENS Bart
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

De bodemverontreiniging in Vlaanderen aanpakken en voorkomen dat er nieuwe verontreinigingen ontstaan, is één van de kerntaken van OVAM. Via het OVAM-webloket kunnen gemeenten sinds 2012 alle informatie over activiteiten die de bodem mogelijk bedreigen, raadplegen. Er zijn verschillende redenen waarom een aantal gemeenten nog geen informatie van risicogronden heeft uitgewisseld.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 30.09.2015


16.06.2015 V. nr. 851 (Vl. P.): Erosiebestrijdingsmaatregelen - Sancties bij niet-uitvoering
CHRISTIAENS An
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Steden en gemeenten kunnen in uitvoering van de Vlaamse regelgeving geen sancties opleggen aan grondgebruikers indien zij geen preventieve erosiebestrijdingsmaatregelen nemen. De pachtwetgeving voorziet ook geen voorwaarden inzake preventieve erosiebestrijdingsmaatregelen.

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015

www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 30.09.2015


06.10.2015 Besluit (EU) 2015/1814 betr. de instelling en de werking van een marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en wijz. Richtlijn 2003/87/EG
Europees Parlement
Europese Raad

De Richtlijn 2003/87/EG regelt de handel in broeikasgasemissierechten (EU-ETS) binnen de Unie. In het kader hiervan stelt dit besluit een marktstabiliteitsreserve in. De opname van emissierechten in de reserve treedt op 01.01.2019 in werking.

Publ.E.U., 09.10.2015, L264/1-5


08.10.2015 Actualisatie van 2015 van het Federaal reductieprogramma voor pesticiden
Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Het Federaal risicoreductieprogramma moet om de twee en een half jaar worden geactualiseerd. Deze actualisatie heeft betrekking op het Federaal reductieprogramma voor pesticiden (FRPP) voor de periode 2013-2017 zoals omschreven in bijlage I van het KB 15.12.2013 betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden voor de periode 2013-2017. Van de 41 acties van het FRPP dienen slechts 8 acties te worden geactualiseerd. De andere acties worden ofwel volgens de vastgestelde kalender gerealiseerd of zijn afgelopen.

B.S., 08.10.2015, V.185, (260), 63406-63408


06.10.2015 Richtlijn (EU) 2015/1787 wijz. de bijlagen II en III bij Richtlijn 98/83/EG van de Raad betr. de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water
Europese Commissie

De bijlagen II en III bij Richtlijn 98/83/EG stellen de minimumeisen vast voor de programma's voor controle van al het voor menselijke consumptie bestemde water en de specificaties voor de methode voor analyse van de verschillende parameters. De specificaties in de bijlagen II en III worden geactualiseerd in het licht van de wetenschappelijke en technische vooruitgang, en om te zorgen voor samenhang met de wetgeving van de Unie.

Publ.E.U., 07.10.2015, L260/6-8+bijlagen 9-17


30.09.2015 Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1748 houdende afwijking, voor het aanvraagjaar 2015, van art. 75, lid 1, derde al., van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat het niveau van voorschotten voor rechtstreekse betalingen en areaalgebonden en diergebonden plattelandsontwikkelingsmaatregelen betreft en van art. 75, lid 2, eerste al., van die verordening, wat rechtstreekse betalingen betreft
Europese Commissie

De lidstaten kunnen voorschotten betalen aan landbouwers uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1306/2013 en voor areaalgebonden en diergebonden steunmaatregelen uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1305/2013. Deze betalingen kunnen niet worden gedaan voordat de nodige controles zijn voltooid. Omdat veel lidstaten een achterstand hebben opgelopen bij de behandeling van de aanvragen, worden de controles vaak later uitgevoerd dan normaal, waardoor ook de betalingen aan de begunstigden uitgesteld worden. Om de daaruit voortvloeiende financële moeilijkheden voor de begunstigden op te vangen, staat deze uitvoeringsverordening toe dat zij voor het aanvraagjaar 2015 hogere voorschotten betalen.

Publ.E.U., 01.10.2015, L256/9-10


Draaiboek - Hoe gebruik maken van het raamcontract 'Bodemonderzoeken voor Vlaamse overheid en lokale besturen'?
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)

In deze handleiding wordt beknopt de werkwijze beschreven voor het opstarten van een bodemonderzoek via een raamcontract met OVAM, voor gronden in eigendom van de Vlaamse entiteiten en lokale besturen in Vlaanderen. Op de website van OVAM is het bestek voor het raamcontract alsook meer informatie terug te vinden.

Mechelen:OVAM, 2015,23 p.

www.vlaanderen.be - Geraadpleegd op 02.10.2015


De prejudiciële vraag betr. art. 16.3.8, par. 2, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
Grondwettelijk Hof, 1 oktober 2015, arrest nr. 134/2015

Art. 16.3.8 DAMB bepaalt dat de gewestelijke toezichthouders niet de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie kunnen hebben. Hetzelfde artikel voorziet een uitzondering voor de toezichthouders die toezicht houden op een aantal opgesomde wetten en decreten. Deze uitzondering streeft legitieme doelstellingen na en het verschil in behandeling tussen de twee soorten toezichthouders berust op een objectief criterium en is redelijk verantwoord. Het artikel schendt de Grondwet dan ook niet.


ŠKO-ENERGO s. r. o. / Odvolací finanční ředitelství
Hof van Justitie EG, 26 februari 2015, 2e K., nr. C-43/14

Een lidstaat vestigt een aanslag in de schenkbelasting nadat een energiebedrijf kosteloos broeikasgasemissierechten voor de opwekking van elektriciteit verkreeg. Art. 10 van de Europese richtlijn 2003/87 bepaalt dat de lidstaten voor de periode 2008-2012 minstens 90 % van de broeikasgasemissierechten kosteloos moeten toewijzen. De belasting schendt dit artikel indien ze in strijd is met de regel dat hoogstens 10 % van de emissierechten tegen betaling mag worden toegewezen. De nationale rechter moet nagaan of dit het geval is of niet.


Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare en crts / Fipa Group Srl
Hof van Justitie EG, 4 maart 2015, 3e K., nr. C-534/13

Een nationale regeling bepaalt dat, wanneer niet kan worden vastgesteld wie verantwoordelijk is voor de verontreiniging van een terrein of het onmogelijk is de verantwoordelijke herstelmaatregelen te doen uitvoeren, de niet voor de verontreiniging verantwoordelijke eigenaar van dat terrein niet bevolen kan worden preventie- en herstelmaatregelen uit te voeren. Die eigenaar moet de kosten voor de door de bevoegde instantie uitgevoerde maatregelen slechts vergoeden tot maximaal de marktwaarde van het terrein zoals vastgesteld na de uitvoering van die maatregelen. Dit is niet in strijd met het principe van 'de vervuiler betaalt' van art. 191 VWEU, dat wordt uitgevoerd in de richtlijn 2004/35.


b.v.b.a. x / Vlaamse Gewest
MHHC, 25 augustus 2014, MHHC-14/49

In een zaak wordt versterkte elektronische muziek gespeeld met de deuren open. Omdat dit de milieuvergunning schendt, wordt een boete opgelegd. Het bedrag van de boete wordt verlaagd omdat de gewestelijke entiteit niet op een correcte manier rekening hield met de ernst en de frequentie van de feiten.


O. M. / H. J. T.
Corr. Oost-Vl. (afd. Gent), 13 januari 2015

Een man moest herstelmaatregelen uitvoeren nadat hij een natuurlijk ontstane houtkant, gelegen in Habitatrichtlijngebied en in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, gerooid en vernietigd had. Hij moest meer bepaald opnieuw struiken aanplanten, maar deed dit onvoldoende. In een navolgend proces-verbaal schreef het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) echter dat, alhoewel er nog steeds geen bijkomende aanplantingen werden gedaan, er ondertussen sprake was van spontane verjonging van de bomen en struiken. Daarom besloot het ANB niet verder aan te dringen op verdere aanplantingen. De herstelvordering is bijgevolg zonder voorwerp.


O. M. / W. n.v. en V.D.
Gent, 28 februari 2014

De eigenaar van een bedrijf plaatst zonder vergunning ondergrondse buizen van 80 cm in diameter om water af te leiden naar een nabijgelegen beek. Dit heeft een impact op de afvloeiingscapaciteit en het debiet van de beek. De plaatselijke waterhuishouding van de gemeente wordt ook ongunstig beïnvloed, omdat de beek van groot belang is voor de waterhuishouding van een groot deel van de gemeente. Bij hevige regenval is de buffercapaciteit van de beek niet voldoende, waardoor de lagere gebieden van de gemeente kunnen komen blank te staan. De eigenaar wordt veroordeeld voor deze inbreuk op art. 99, par. 1, 1°, van het Stedenbouwdecreet 1999.


Het beroep tot vernietiging van de art. 8 tot 11 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 25.04.2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het BVR 18.04.2008 betr. het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan
Grondwettelijk Hof, 17 september 2015, arrest nr. 119/2015

Het Grondwettelijk Hof verwerpt het beroep tegen het decreet 25.04.2014, dat gaat over het opstellen van een plan-MER (milieueffectenrapport) voor een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) dat volgens het integratiespoor is opgesteld. Het is wel vereist dat de beslissing tot definitieve vaststelling van het RUP bekendgemaakt wordt in het Belgisch Staatsblad (interpretatie van art. 10, par. 4, van het decreet). Onder dit voorbehoud is er geen verschil in behandeling ten opzichte van de algemene procedure voor de opstelling van een RUP of een plan-MER.


n.v. Terra Engineering   Consultancy / Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
R.v.St., 7 juli 2015, 12e K., nr. 231859
R.v.St., 7 juli 2015, 12e K., nr. 231860

OVAM schrijft een open aanbesteding uit. Eén van de inschrijvers beweert dat de opdracht niet mocht worden gegund aan de gekozen inschrijver. Volgens haar mocht ze namelijk de erkenning als bodemsaneringsdeskundige niet gebruiken, omdat ze onrechtstreeks gefinancierd wordt door dezelfde persoon die OVAM controleert en financiert (art. 53/5, par. 1, VLAREL). Later werd echter een ministeriële afwijking verleend, waardoor ze zich toch kon beroepen op haar erkenning. De gunningsbeslissing is dan ook geldig.


n.v. Terra Engineering   Consultancy / Vlaamse Gewest
R.v.St., 18 juni 2015, 12e K., nr. 231665
R.v.St., 18 juni 2015, 12e K., nr. 231666

OVAM schrijft een open aanbesteding uit voor de begeleiding en optimalisatie van saneringsprojecten. De gekozen inschrijver verkreeg een afwijking van de Vlaamse minister om toch gebruik te maken van haar erkenning als bodemsaneringsdeskundige. Zij kon dit in principe niet omdat zij werd gefinancierd, beheerd of gecontroleerd door een persoon die ook de opdrachtgever of uitvoerder financiert, controleert of beheert (art. 53, par. 1, VLAREL). De afwijking kan verleend worden als de aanvrager aantoont dat de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden kan worden gewaarborgd en zich ertoe verbindt de bijkomende controlekosten van de OVAM te vergoeden. De inschrijver heeft deze verbintenis aangegaan en ze voldoet ook aan de gestelde voorwaarde. De gunning is dan ook geldig.


HARTEEL Christiane / Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en Vlaamse Gewest
R.v.St., 18 juni 2015, 12e K., nr. 231645

De OVAM maant de eigenares van een perceel grond aan een beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren. Zij dient beroep in bij de Vlaamse regering tegen de beslissing dat zij saneringsplichtig is op basis van art. 11 van het bodemdecreet. De Vlaamse overheid verklaart het beroep onontvankelijk, omdat volgens haar tegen beslissingen op grond van art. 11 geen beroepsmogelijkheid bij de Vlaamse overheid is voorzien. Deze mogelijkheid was technisch gezien inderdaad opgeheven, maar het gaat hier om een fout van de decreetgever. Beroep bij de Vlaamse regering is wel degelijk mogelijk.


09.10.2015 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 28.06.2013 betr. de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 01.07.2013 tot en met 30.06.2018
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

Art. 4 van het Jachtdecreet legt de Vlaamse Regering op om op minstens vijfjaarlijkse basis de data van de opening en van de sluiting van de jacht te bepalen, en dit voor het gehele of een gedeelte van het grondgebied van het Gewest, voor elke categorie, soort, type of geslacht van wild en voor elke jachtwijze. Dit besluit wijzigt het BVR 28.06.2013 met de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 01.07.2013 tot en met 30.06.2018. Het gaat vooral om bepalingen rond de bijzondere jacht ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij, wateren, andere goederen in eigendom of gebruik, ter bescherming van de wilde fauna of flora, ter instandhouding van de natuurlijke habitats en de veiligheid van het luchtverkeer. De bepalingen hebben onder meer betrekking op wilde zwijnen, grofwildsoorten, konijnen, vossen, de grauwe gans, de Canadese gans en andere vogelsoorten.

B.S., 21.10.2015,1e uitgave, V.185, (271), 64865-64866


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be