103249 | 31.07.1996 Omz. met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1996-09-10

Deze omzendbrief betreft de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties. Op 30.03.1996 heeft de Vlaamse regering het besluit houdende vaststelling van de voorwaarden onder dewelke, alsook van de verhouding in dewelke het Vlaams gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten van openbare riolen, andere dan prioritaire rioleringen, evenals houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma's, goedgekeurd.
In art. 4.1.c van dit besluit (verder in deze omzendbrief 'subsidiëringsbesluit genoemd) is bepaald dat de minister bevoegd voor leefmilieu de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen, die gehanteerd dient te worden als toetsingskader, dient vast te stellen.
De code van goede praktijk, in bijlage bij deze omzendbrief, ligt in het verlengde van eerdere rioleringsrichtlijnen, maar implementeert de wettelijke bepalingen zoals vastgesteld in titel II van het VLAREM. Deze code dient gehanteerd te worden als toetsingskader voor de in het kader van het besluit van 30.03.1996 voor subsidie ingediende dossiers voor de aanleg en de verbetering van openbare rioleringen.
Deze code van goede praktijk dient conform art. 1.1.2. eveneens gehanteerd te worden door alle betrokkenen bij de uitvoering van de in Vlarem II opgenomen bepalingen, in het bijzonder wat betreft de bepalingen inzake rioleringsbeleid en afkoppeling van hemelwater.
Teneinde de betrokken diensten en gemeenten een toetsingskader te bieden inzake individuele voorbehandelingsinstallaties, werd aan deze code van goede praktijk een hoofdstuk toegevoegd inzake algemene constructievoorschriften voor individuele voorbehandelingsinstallaties. Deze code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties omvat volgende rubrieken :

  • - Beleidsvisie Vlarem II inzake lozing en zuivering van huishoudelijk afvalwater
  • - Keuze van het stelsel
  • - Maatgevende parameters
  • - Ontwerp van een rioleringsstelsel
  • - Reductie van overstortfrequentie, overstortdebieten en overstortende vuilvrachten
  • - Randvoorzieningen
  • - Ontwerp van de RWZI
  • - Individuele voorbehandelingsinstallaties en septische putten
  • - Samenvatting van de aanbevelingen
Bijlagen : A. Tussenkomst van Aquafin in leidingsprojecten, B. Principes van de Hydronautprocedure, C. Ecologische kwestbaarheidsclassificatie van de Vlaamse oppervlaktewateren met betrekking tot de overstorten, D. De gemeentelijk rioleringsdatabank

De omzendbrief AW 88-3 van 29.01.1988 wordt opgeheven.".

nvdr: De omzendbrief 31.07.1996 met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties werd opgeheven door het MB 20.08.2012 tot vaststelling van de code van goede praktijk voor het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen (zie doc. nr. 268426).

 

 link