Download PDF-formaat

5 juli 1956: Wet betreffende de wateringen

Laatste aanpassing: 28/02/2014


5 JULI 1956: WET BETREFFENDE DE WATERINGEN

 

TITEL 1: De inrichting van de wateringen 

Artikel 1

Wateringen zijn openbare besturen, buiten de polderzones ingesteld, met als taak, binnen de grenzen van hun territoriaal gebied, het verwezenlijken van de doelstellingen en het rekening houden met de beginselen zoals bedoeld in de Artikels 4, 5 en 6 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid en het uitvoeren van het deelbekkenbeheerplan.

[gewijzigd door het decreet Integraal Waterbeleid van 9 juli 2003]

 

De afbakening van de polderzones wordt door de Koning bepaald.

Artikel 2

De Koning bepaalt het gebied van elke watering.

De zetel van de watering wordt door haar reglement vastgesteld. Hij moet evenwel gelegen zijn in de gemeente of in een van de gemeenten waarover het gebied van de watering zich uitstrekt, behoudens afwijking toegestaan door de Koning.

 

Artikel 3

Onder de gelding van deze wet vallen alle besturen, verenigingen of gemeenschappen die bij de inwerkingtreding daarvan bestaan onder de benaming wateringen, waterschappen, broeken, moeren of dijkages of onder enige andere benaming, met het in Artikel 1 omschreven doel, mits hun gebied niet geheel of gedeeltelijk tot een polderzone behoort. Zij worden wateringen genoemd.

 

Artikel 4.

Besturen, verenigingen en gemeenschappen als bedoeld in Artikel 3 die, bij de inwerkingtreding van de wet van 18 juni 1846 vallen, moeten binnen een termijn van één jaar te rekenen van de [inwerkingtreding] van deze wet, hun reglementen met deze wet in overeenstemming brengen en de aldus gewijzigde reglementen doen toekomen aan de bestendige deputatie van de provinciale raad, die ze, met haar advies, ter goedkeuring aan de Koning voorlegt.

[Vervangen door Artikel 1, 1° van de wet van 3 juni 1957].

 

Heeft een wateringbestuur haar zijn gewijzigd reglement niet binnen de termijn doen toekomen, dan stelt de bestendige deputatie het nieuwe reglement ambtshalve vast en legt zij het aan de Koning ter goedkeuring voor.

 

Artikel 5.

Besturen, verenigingen en gemeenschappen als bedoeld in Artikel 3, die, bij de inwerkingtreding van deze wet, niet onder de gelding van de wet van 18 juni 1846 vallen, moeten zich binnen een termijn van één jaar te rekenen van de dag waarop de bestendige deputatie hen daarom verzoekt, een reglement opmaken overeenkomstig deze wet.

 

Bij haar verzoek voegt de bestendige deputatie een ontwerp, dat het nieuwe reglement tot voorbeeld zal dienen. Over het nieuwe reglement wordt gestemd door een vergadering, samengesteld uit de personen aan wie het ontwerp voorlopig stemrecht verleent. De bestendige deputatie zendt het, met haar advies, ter goedkeuring aan de Koning.

 

Heeft een bestuur, vereniging of gemeenschap haar het behoorlijk aangenomen nieuwe reglement niet binnen de gestelde termijn doen toekomen, dan stelt de bestendige deputatie het nieuwe reglement ambtshalve vast en legt zij het aan de Koning ter goedkeuring voor.

 

Artikel 6.

De Koning kan wateringen opheffen, er nieuwe oprichten, de bestaande gebieden splitsen of wijzigen, verscheidene wateringen samensmelten of bevelen dat zij een vereniging vormen met het oog op hun gemeenschappelijke verdediging of voor de uitvoering van werken waarbij zij gemeenschappelijk belang hebben.

 

Het koninklijk besluit waarbij een watering wordt opgeheven, gesplitst of gewijzigd of waarbij verscheidene wateringen worden samengesmolten regelt de overgang van de vermogens.

 

Artikel 7.

Aan de beslissingen bedoeld in Artikel 6 gaat een onderzoek vooraf ingesteld door de bestendige deputatie.

Te dien einde wordt het ontwerp van beslissing, eventueel samen met de kaart van de wijzigingen of innovaties, gezonden naar alle wateringen die er belang bij kunnen hebben en ten gemeentehuize neergelegd in alle gemeenten die het aangaat. In die gemeentehuizen worden een maand lang registers geopend voor de opmerkingen van de eigenaars.

Zodra zij gesloten zijn, worden de registers gezonden naar de bestendige deputatie, die ze binnen een maand met haar opmerkingen aan de Minister van Landbouw doorzendt.

 

Artikel 8.

Gaat het in de beslissing om het vormen van een of meer nieuwe wateringen, door oprichting, samensmelting of splitsing, dan moet ieder van de nieuwe openbare besturen zich binnen de hierna gestelde termijn een reglement opmaken.

De bestendige deputatie stelt een ontwerp op, dat het reglement tot voorbeeld zal dienen. Over het reglement wordt gestemd door een vergadering samengesteld uit de personen aan wie het ontwerp, onder de voorwaarden, gesteld door Artikel 15 voorlopig stemrecht verleent en door de provinciegouverneur bijeengeroepen binnen de termijn die de bevoegde Minister bepaalt. De bestendige deputatie zendt het reglement, met haar advies, ter goedkeuring aan de Koning.

 

Heeft de vergadering haar het behoorlijk aangenomen reglement niet binnen drie maanden na de eerste bijeenkomst doen toekomen, dan stelt de bestendige deputatie het reglement ambtshalve vast, onder voorbehoud van 's Konings goedkeuring.

 

Artikel 9.

Gaat het in de beslissing om het vormen van een vereniging van wateringen, dan verzoekt de bestendige deputatie deze wateringen het reglement van hun vereniging op te stellen binnen de termijn die de Minister bepaalt. De bestendige deputatie zendt het reglement, met haar advies, ter goedkeuring aan de Koning.

 

Hebben de wateringen haar niet binnen de genoemde termijn het reglement van hun vereniging doen toekomen, dan stelt de bestendige deputatie dit reglement ambtshalve vast, onder voorbehoud van 's Konings goedkeuring.

 

Artikel 10.

De wateringen kunnen zich ook uit eigen beweging verenigen met het oog op hun gemeenschappelijke verdediging of voor de uitvoering van werken waarbij zij gemeenschappelijk belang hebben. In dat geval stellen zij het reglement van hun vereniging vast onder voorbehoud van 's Konings goedkeuring, de bestendige deputatie gehoord.

 

Artikel 11.

De vereniging van wateringen bezit rechtspersoonlijkheid. Het reglement van de vereniging bepaalt haar benaming, haar zetel, haar doel, de wijze van benoeming en afzetting van de beheerders en hun bevoegdheden, de wijze van vereffening.

Verenigde wateringen behouden in de groepering hun rechtspersoonlijkheid.

TITEL II: het beheer van de wateringen

HOOFDSTUK I : De algemene vergadering

Artikel 12.

De algemene vergadering van de watering bestaat uit de stemgerechtigde ingelanden.

Zijn ingelanden in de zin van deze wet, zij die een titel hebben van zakelijke rechten waaraan genot van de in het gebied van de watering gelegen erven verbonden is.

 

Artikel 13.

[Opgeheven door Artikel 1, 2* van de wet van 3 juni 1957]

 

Artikel 14.

Door het bestuur van de watering wordt een legger opgemaakt van al de in de watering gelegen erven.

Die legger wordt bijgehouden en jaarlijks, binnen de eerste zes maanden, door het bestuur herzien.

Het tijdstip waarop die verrichting plaats heeft, wordt door het bestuur ter kennis gebracht van de ingelanden. Gedurende deze tijd kunnen de ingelanden de legger inzien en opmerkingen maken.

Binnen acht dagen na die herziening wordt hiervan verslag gedaan aan de gouverneur der provincie.

Komt het bestuur van de watering deze verplichtingen niet na, dan geeft de bestendige deputatie aan de bewaarder van het kadaster opdracht de legger op kosten van de watering op te maken en vast te stellen.

De bestendige deputatie is te allen tijde gerechtigd de in de legger vastgestelde vergissingen te doen herstellen.

 

Artikel 15.

Het reglement van elke watering moet, in billijke mate, de vertegenwoordiging van de kleine eigendommen verzekeren. Het moet, ten minste, stemrecht waarborgen aan iedere ingelande die, in het gebied van de watering, grond bezit ter grootte van:

Eén halve hectare in een gebied van minder dan 100 hectaren ;

Eén hectare in een gebied van 100 tot 499 hectaren ;

Twee hectaren in een gebied van 500 tot 999 hectaren ;

Drie hectaren in een gebied van 1.000 tot 4.999 hectaren ;

Vier hectaren in een gebied van 5.000 tot 9.999 hectaren ;

Vijf hectaren in een gebied van 10.000 hectaren en meer.

 

Eigenaars die afzonderlijk geen stemrecht hebben, kunnen hun eigendommen groeperen tot het in het reglement vastgestelde minimum, om gezamenlijk een afgevaardigde naar de algemene vergadering te zenden.

[Elk lid van de algemene vergadering beschikt slechts over één stem.]

[Aangevuld door Artikel 1, 3° van de wet van 3 juni 1957].

 

Artikel 16.

Het bestuur van de watering is gehouden de lijst van de stemgerechtigden op te maken.

Deze lijst wordt ieder jaar voor 1 october herzien en, te rekenen van die datum, gedurende één maand ter beschikking gehouden van belanghebbenden, die gedurende die termijn en op straffe van verval, hun eventuele bezwaren bij de bestendige deputatie moeten indienen. Dit college beslist zonder verwijl en, in ieder geval, vóór het einde van het jaar.

Zij die op de aldus vastgestelde lijst niet voorkomen, hebben geen recht van stemmen in de loop van het volgende jaar.

 

Artikel 17.

Behoort het stemrecht aan een rechtspersoon, dan wijst deze een speciaal gevolmachtigde aan om het uit te oefenen.

Behoort het stemrecht aan eigenaars van onverdeelde goederen, of aan een eigenaar samen met houders van een recht van vruchtgebruik, erfpacht, opstal, gebruik of bewoning, dan kan dat stemrecht slechts worden uitgeoefend door een gemeenschappelijke mandataris, die door de belanghebbenden of, bij gebreke van overeenstemming, door de vrederechter wordt aangesteld. Deze doet uitspraak binnen een maand nadat het verzoek hem daartoe door de meest gerede partij is toegezonden.

 

Artikel 18:

Stemgerechtigden kunnen zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde naar hun keuze, die al dan niet ingelande is, laten vertegenwoordigen.

[Een gevolmachtigde kan slechts drager zijn van één volmacht.]

[Vervangen door Artikel 1, 4° van de wet van 3 juni 1957].

 

Artikel 19.

De gouverneur van de provincie en de burgemeesters der gemeenten waarover het gebied van de watering zich uitstrekt of hun gemachtigden, maken van rechtswege, maar zonder medebeslissende stem, deel uit van de algemene vergadering.

 

De door de Koning aangewezen ambtenaren moeten op de algemene vergadering uitgenodigd worden. Zij hebben daarin raadgevende stem.

 

Artikel 20.

leder lid van de algemene vergadering dat niet woont in één van de gemeenten waarover het gebied van de watering zich uitstrekt, is verplicht aldaar woonplaats te kiezen voor alles wat zijn betrekkingen met het bestuur van de watering aangaat.

 

Bij gebreke van dergelijke keuze van woonplaats worden de betekeningen en oproepingen geldig gezonden aan het gemeentebestuur van de plaats waar de watering haar zetel heeft.

 

Artikel 21.

Onverminderd de bevoegdheden haar door bijzondere bepalingen toegekend, omvat de bevoegdheid van de algemene vergadering :

 • Het opmaken van het huishoudelijk reglement ;

 • Het opmaken van bijzondere politiereglementen van de watering onder de voorwaarden bepaald bij Artikel 23 ;

 • De beslissingen betreffende het aanleggen en verbeteren van de verdedigings-, droogleggings of bevloeiingswerken en van de wegen ; de bepalingen betreffende de overeenkomsten, die met de Staat worden gesloten, voor de uitvoering van werken door deze laatste binnen het gebied van de watering ;

 • Het opmaken van de begroting van de watering ;

 • Het onderzoek van de rekeningen en het geven van ontlasting aan de rekenplichtigen

 • De beslissingen betreffende het principe en de voorwaarden van de verhuringen en verpachtingen van goederen van de watering en het eventueel kwijtschelden van verplichtingen aangegaan door huurders, pachters en aannemers van werken of leveranties

 • Het vervreemden of andere daden van beschikking met betrekking tot de goederen van de watering ;

 • De geldleningen door de watering aan te gaan ;

 • Het goedkeuren van het geschot of belasting ten behoeve van de watering.

Artikel 22.

De algemene vergadering is gehouden, jaarlijks, op de begroting de uitgaven te brengen die ingevolge de wet of bij overeenkomst te haren laste komen.

 

Indien de ontvangsten geraamd op de begroting, ontoereikend zijn, is zij verplicht daarin te voorzien door het invoeren van gewone of buitengewone belastingen.

 

Blijft de algemene vergadering in gebreke aan die voorschriften te voldoen, dan wordt daarin door de bestendige deputatie voorzien, het bestuur van de watering gehoord. De bestendige deputatie geeft kennis van haar beslissing aan het bestuur van de watering en het bestuur geeft er kennis van aan de ingelanden. Het bestuur van de watering, de ingelanden en de gouverneur der provincie kunnen tegen de beslissing van de bestendige deputatie in beroep gaan bij de Koning.

Daartoe beschikken zij over een termijn van vijftien dagen. Deze termijn loopt voor de gouverneur vanaf de dag der beslissing en voor het bestuur van de watering en de ingelanden vanaf de betekening.

 

Artikel 23.

Het bijzonder politiereglement van de watering mag slechts ten doel hebben het behoud van de dijken, waterlozingen en bevloeiingen, van de wegen, van de kunstwerken en hun aanhorigheden.

 

Het reglement kan de inbreuken op zijn bepalingen of op sommige daarvan als overtreding vaststellen. Die overtredingen worden gestraft met gevangenisstraf van één dag tot zeven dagen en met geldboete van één frank tot vijf en twintig frank of slechts met één van die straffen. Behalve de straf, beveelt de rechter, zo nodig, de herstelling van de overtreding binnen door hem vastgestelde termijn en hij bepaalt dat bij niet-uitvoering het bestuur van de watering er zal in voorzien op kosten van de overtreder, die, krachtens het vonnis, tot terugbetaling van de uitgave kan gedwongen worden op een eenvoudige staat door dit college opgemaakt.

 

Het reglement mag niet in strijd zijn met de wetten of algemene verordeningen.

 

Het wordt bindend met ingang van de tiende dag na de bekendmaking.

 

De wijze waarop deze bekendmaking geschiedt en de vormen waarin ze wordt gesteld, worden bij koninklijk besluit bepaald.

 

Artikel 24.

De besluiten van de algemene vergadering worden met volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

 

Geheime stemming geschiedt van rechtswege wanneer één vierde der aanwezige leden zulks vragen.

 

Artikel 25.

Na twee achtereenvolgende, uit de briefwisseling blijkende waarschuwingen, kan de gouverneur of de bestendige deputatie één of meer commissarissen gelasten zich ter plaatse te begeven, op kosten van de watering die verzuimde aan de waarschuwingen te voldoen, met opdracht om de gevraagde inlichtingen of opmerkingen in te winnen of de maatregelen, voorgeschreven door de wetten en reglementen, en de ter uitvoering van deze wet genomen beslissingen van alle bevoegde overheden ten uitvoer te leggen.

 

De invordering van die kosten geschiedt, zoals in zake directe belastingen, door de rijksontvanger, op bevel van de deputatie of van de gouverneur.

 

Artikel 26.

Onverminderd de bijzondere bepalingen van de wetten of reglementen, zijn aan de goedkeuring der bestendige deputatie onderworpen :

 

a) Overeenkomsten tussen wateringen onderling of tussen wateringen en derde personen betreffende afwatering of watertoevoer ;

b) Vervreemdingen, verkrijgingen, ruilingen en dadingen, welke onroerende goederen of rechten betreffen en de huurovereenkomsten [ ... ];

[Geschrapt door Artikel 1, 5° van de wet van 3 juni 1957].

c) Geldleningen en overeenkomsten, waaruit lasten van blijvende aard voortvloeien voor de watering ;

d) Beslissingen houdende vaststelling van de belastingen ten behoeve van de watering ;

e) Begrotingen en rekeningen.

 

Artikel 27.

Zijn aan het advies van de bestendige deputatie en aan 's Konings goedkeuring onderworpen, de reglementen van de watering, alsook de in deze reglementen aangebrachte wijzigingen.

Zijn aan hetzelfde advies en dezelfde goedkeuring onderworpen, de krachtens Artikel 10 van deze wet tussen verscheidene wateringen gesloten overeenkomsten, betreffende hun vereniging alsook de reglementen van elke vereniging van wateringen.

 

De Koning kan de reglementen ambtshalve aanvullen met alle nodige bepalingen ter uitvoering van deze wet, de bestendige deputatie gehoord.

 

Artikel 28.

De beslissingen van de algemene vergaderingen die niet worden onderworpen aan de goedkeuring van de hogere overheid, kunnen door de gouverneur en, bij diens ontstentenis, door de Koning vernietigd worden indien zij strijdig zijn met de wetten, met de besluiten, met het door de hogere overheid goedgekeurde reglement van de watering, [met algemene belangen of met die van een ander bestuur, openbare instelling of inrichting].

[Vervangen door Artikel 1, 6°, a, van de wet van 3 juni 1957].

 

De beslissing kan door de gouverneur niet meer vernietigd worden na het verstrijken van een termijn van drie maanden, en door de Koning na het verstrijken van een termijn van zes maanden, te rekenen van de dag waarop de gouverneur kennis heeft gekregen van de beslissing.

 

[Tijdens die termijn van zes maanden kan de gouverneur de uitvoering van de beslissing schorsen; deze schorsing neemt een einde ten laatste bij het verstrijken van die termijn.]

[Bijgevoegd door Artikel 1, 6°, b, van de wet van 3 juni 1957].

HOOFDSTUK II: het bestuur

Artikel 29.

Iedere watering heeft een bestuur, bestaande uiteen voorzitter, een ondervoorzitter en beheerders, wier aantal bepaald wordt door het reglement.

 

Het Bestuur wordt bijgestaan door de ontvanger-griffier.

 

Artikel 30.

De leden van het bestuur en de ontvanger-griffier mogen onderling bloed- noch aanverwant zijn in de eerste en in de tweede graad. Zij mogen met elkaar niet door het huwelijk verbonden zijn.

 

In geval van aanverwantschap, ontstaan sedert de benoeming, mag degene die ze heeft doen ontstaan, zijn ambt niet verder waarnemen. Wanneer het huwelijk na de benoeming plaats heeft, mag de echtgenote haar ambt niet verder waarnemen.

 

Afwijkingen van het bepaalde bij dit Artikel kunnen door de gouverneur verleend worden op beredeneerd en eensluidend advies van de bestendige deputatie.

 

Artikel 31.

Indien de watering aan minder dan vier ingelanden toebehoort, worden de voorzitter, de ondervoorzitter en de beheerders benoemd door de gouverneur.

 

Deze kan een of meer bestuursleden buiten de ingelanden benoemen; m dat geval maken zij van rechtswege deel uit van de algemene vergadering.

 

Artikel 32

[Buiten het geval bedoeld in Artikel 31, benoemt de algemene vergadering de leden van het bestuur bij geheime stemming onder de ingelanden. Zij wijst onder de leden van het bestuur, bij twee afzonderlijke stemmingen, de voorzitter en de ondervoorzitter aan.]

[Vervangen door Artikel 1, 7° van de wet van 3 juni 1957].

 

Zij die mochten verkozen worden onder de ingelanden die geen stemrecht hebben, verkrijgen dit recht krachtens hun benoeming.

 

Artikel 33.

De voorzitter, ondervoorzitter en beheerders moeten op de datum van hun benoeming of verkiezing of van de vernieuwing van hun mandaat, Belg en meerderjarig zijn. Behoudens bijzondere toestemming van de gouverneur, moeten zij hun gewone verblijfplaats hebben in een der gemeenten waarover het gebied van de watering zich uitstrekt of in een aangrenzende gemeente.

 

Artikel 34.

Het mandaat van voorzitter, van ondervoorzitter en van beheerder duurt zes jaar. Het kan worden vernieuwd.

[Het reglement van de watering stelt een orde van aftreden vast. Om die reden, behoeven niet alle mandaten die voor het eerst na de inwerkingtreding van deze wet zijn toegekend, de in het eerste lid bepaalde duur te hebben.]

[Vervangen door Artikel 1, 8° van de wet van 3 juni 1957].

 

Artikel 35.

De bestuursleden leggen de eed af in handen van de gouverneur of van zijn gemachtigde.

 

Artikel 36

Behoudens bijzondere toestemming van de gouverneur mag niemand in meer dan één watering voorzitter, ondervoorzitter of beheerder zijn.

 

Artikel 37.

Een voorzitter die verhinderd is, wordt vervangen door de ondervoorzitter, en indien deze ook verhinderd is, door de oudste beheerder in jaren.

 

Zijn al de beheerders verhinderd, dan wijst de gouverneur een derde persoon aan om het ambt van voorzitter tijdelijk waar te nemen.

 

Artikel 38.

Klachten tegen de voorzitter worden aan de algemene vergadering voorgelegd. Voor het onderzoek van die klachten op de algemene vergadering wordt de voorzitter vervangen zoals bepaald in Artikel 37, lid 1 en lid 2.

 

De algemene vergadering hoort de voorzitter. Acht zij de klacht ongegrond, dan beslist zij dat er geen aanleiding is tot straf. Meent zij dat een straf nodig is, dan zendt zij het dossier, samen met haar besluit, aan de bestendige deputatie.

 

De bestendige deputatie, na de voorzitter gehoord te hebben, kan beslissen dat er geen aanleiding is tot straf ofwel aan de gouverneur de schorsing of afzetting voorstellen.

 

De gouverneur doet uitspraak over dit voorstel.

 

Artikel 39.

De algemene vergadering kan de ondervoorzitter en de beheerders schorsen op verslag van de voorzitter en na de betrokkene te hebben gehoord.

 

Meent zij dat de schorsing meer dan een maand moet duren, of dat de betrokken ondervoorzitter of beheerder moet worden afgezet, dan wordt haar besluit aan de bestendige deputatie gezonden. De gouverneur doet uitspraak over het voorstel van de bestendige deputatie na de betrokkene gehoord te hebben.

 

Artikel 40.

De bestendige deputatie kan eveneens ambtshalve, na de betrokkenen gehoord te hebben, en na het advies van de op haar initiatief speciaal daarvoor bijeengeroepen algemene vergadering ingewonnen te hebben, aan de gouverneur de schorsing of afzetting voorstellen van de voorzitter en ten laste van de ondervoorzitter en de beheerders de schorsing of de afzetting uitspreken.

De algemene vergadering geeft haar advies eerst na de betrokkenen gehoord te hebben.

 

Artikel 41.

Onverminderd de bevoegdheden, door bijzondere bepalingen verleend, is het bestuur belast :

 • Met het voorbereiden van de werkzaamheden van de algemene vergadering ;

 • Met het uitvoeren van haar beslissingen ;

 • Met het dagelijks bestuur en met het toezicht op de belangen van de watering, en in het bijzonder met het onderhoud en het in stand houden van de verdedigings-, droogleggings- of bevloeiingswerken en van de wegen ;

 • Met het beheer van het domein van de watering ;

 • Met het opmaken van de plannen en bestekken van de werken en leveringen ;

 • Met het nazien van de boeken en de kas, gehouden door de ontvanger-griffier ;

 • Met het bijhouden van de lijst van de ingelanden die belasting ten behoeve van de watering schuldig zijn en van het kohier dier belastingen ;

 • Met het vaststellen van de wedden en lonen van de wachters, de sluiswachters en van de overige leden van het personeel der watering, behalve van de ontvanger-griffier.

Artikel 42.

De voorzitter roept de algemene vergadering samen op de plaats daartoe door het reglement bepaald ; hij zit deze vergadering voor.

 

Hij is gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van ten minste een derde der leden.

 

Artikel 43.

Hij vraagt de goedkeuring van de hogere overheid voor de daden en beslissingen aan die goedkeuring onderworpen.

 

Artikel 44.

Hij gelast de betaling van de werken en leveranties, na oplevering en op zicht van de bewijsstukken betreffende de uitgave, die moeten bewaard worden om tot staving van de rekeningen te worden overgelegd.

 

Artikel 45.

Hij voert de beslissingen van het bestuur uit.

 

Hij treedt in rechte op voor de watering overeenkomstig de aanwijzingen van het bestuur en na daartoe gemachtigd te zijn door de algemene vergadering en door de gouverneur voor andere rechtsgedingen als eiser dan de bezitsvorderingen en de vorderingen in kortgeding.

 

Hij tekent alle akten en bescheiden van de watering, zonder zijn ambtsbevoegdheid te moeten rechtvaardigen tegenover derden. De akten en bescheiden betreffende het geldelijk beheer van de watering moeten evenwel medeondertekend worden door de ontvanger-griffier.

 

De obligatiën van geldleningen worden getekend door de voorzitter en medeondertekend door een beheerder.

 

Artikel 46.

Hij heeft de leiding van en houdt toezicht over het personeel van de watering.

 

Artikel 47.

In processen-verbaal die bewijskracht hebben tot het tegendeel is bewezen, stelt hij de overtredingen vast, omschreven bij deze wet, bij de ter uitvoering daarvan genomen koninklijke besluiten of bij het politiereglement van de watering.

 

Artikel 48.

In spoedeisende gevallen neemt hij de beslissingen die tot de bevoegdheid van het bestuur behoren, mits hij bij dit bestuur daarover zo spoedig mogelijk verslag uitbrengt.

 

Artikel 49.

Bij hoge waterstand en telkens wanneer de watering in gevaar van overstroming verkeert, begeven de bestuursleden zich naar de bedreigde plaatsen en treffen er de nodige maatregelen.

HOOFDSTUK III: de ontvanger-griffier

Artikel 50

De ontvanger-griffier wordt door de algemene vergadering benoemd.

 

Artikel 51.

[… Opgeheven decreet van 28 februari 2014 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur]

 

De algemene vergadering stelt zijn wedde vast, die door de bestendige deputatie moet goedgekeurd worden.

[ ... ]

[Opgeheven door Artikel 60, 18° van het K.B. van 28 november 1969].

 

Artikel 52.

Hij legt ter vergadering van het bestuur de eed af in handen van de voorzitter.

 

Artikel 53.

Hij stort een borgsom waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

 

Deze borgsom mag het bedrag van zijn jaarwedde niet overschrijden ; zij wordt hem eerst terugbetaald na het neerleggen van zijn ambt en na goedkeuring, door de algemene vergadering, van zijn rekening van klerk tot meester.

 

Artikel 54.

Hij houdt zijn kantoor in de gemeente waar het bestuur van de watering haar zetel heeft, of in een aangrenzende gemeente.

 

Artikel 55.

De ontvanger-griffier stelt de notulen op van de algemene vergaderingen en van de bestuursvergaderingen en ondertekent ze samen met de voorzitter.

 

Artikel 56.

Hij is verantwoordelijk voor de bewaring van de boeken, de stukken van comptabiliteit en beheer alsook het archief van de watering.

 

Artikel 57.

Hij legt deze bescheiden voor op ieder verzoek van de voorzitter, van het bestuur, van de bestendige deputatie of van de gouverneur der provincie.

Gedurende vijftien dagen vóór elke algemene vergadering kan ieder lid inzage nemen van de bescheiden betreffende de punten die aan de orde zijn. Wanneer de vaststelling van de begroting of het onderzoek van de rekeningen aan de orde is, ontvangt elk lid uiterlijk vijftien dagen vóór de algemene vergadering een afschrift van die bescheiden.

Van het archief van de watering kan inzage worden genomen door ieder die de toestemming van de voorzitter verkregen heeft.

 

Artikel 58.

Meent het bestuur dat een sanctie moet worden getroffen ten laste van de ontvanger-griffier, dan brengt het de zaak vóór de algemene vergadering. Deze hoort de belanghebbende. Zij kan hem voor één maand schorsen. Acht zij een strengere sanctie noodzakelijk, dan kan zij aan de bestendige deputatie de schorsing voor meer dan een maand of de afzetting voorstellen.

 

De gouverneur doet uitspraak over het voorstel van de bestendige deputatie.

 

Artikel 59.

Is de ontvanger-griffier geschorst of verhinderd zijn ambt te vervullen, dan voorziet het bestuur in zijn tijdelijke vervanging.

HOOFDSTUK IV: de wachters en de sluiswachters of sluismeesters

Artikel 60

De wachters en sluiswachters worden door het bestuur benoemd, geschorst of uit hun ambt ontzet.

 

Zij kunnen eveneens door de bestendige deputatie worden geschorst of uit hun ambt ontzet, het bestuur van de watering gehoord.

 

Geen tuchtstraf wordt getroffen tenzij de belanghebbende vooraf gehoord is.

[ ... ]

[Opgeheven door Artikel 60, 20° van het K.B. van 28 november 1969].

 

Artikel 61.

[… Opgeheven decreet van 28 februari 2014 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur]

 

Artikel 62.

De wachters en sluiswachters leggen de eed af vóór de vrederechter van het kanton waarin de watering haar zetel heeft.

 

Artikel 63.

In processen-verbaal, die bewijskracht hebben tot het tegendeel is bewezen, stellen zij de overtredingen vast omschreven bij deze wet, bij de ter uitvoering daarvan genomen besluiten en bij het politiereglement van de watering.

 

In de wateringen waar geen wachter noch sluiswachter is, behoort die politiebevoegdheid aan de ontvanger-griffier.

 

Artikel 64.

Zij kunnen belast worden met de dienst van bode of dwangbeveldrager.

TITEL III: de belastingen ten behoeve van de wateringen

HOOFDSTUK I: het vestigen der belastingen

Artikel 65.

Op al de erven binnen het gebied van de watering kan een belasting ten behoeve van de watering worden geheven op de grondslagen en volgens het onderscheid te bepalen bij het reglement.

 

Dit reglement mag het aandeel in de belasting differentieel onder de verschillende categorieën van erven vaststellen.

 

De belastingvoet wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.

 

Artikel 66.

Voor de betaling van de belasting, van de intresten en de kosten heeft de watering een hoofdelijke rechtsvordering tegen de eigenaars, erfpachters, opstalhouders, vruchtgebruikers en houders van een recht van gebruik van eenzelfde erf.

 

De mede-eigenaars van een erf zijn ook hoofdelijk gehouden.

 

Artikel 67.

Erfgenamen en erfopvolgers van een overleden schulden naar zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld.

HOOFDSTUK II: wijze van invordering der belastingen

Artikel 68.

Het kohier van de belasting ten behoeve van de watering wordt eik jaar door de algemene vergadering opgemaakt en vastgesteld volgens de regelen bepaald door het reglement.

 

Het wordt door de bestendige deputatie uitvoerbaar verklaard.

 

Een aanvullend kohier kan door de algemene vergadering worden opgemaakt voor het heffen van buitengewone belastingen.

 

Bezwaren worden vóór de bestendige deputatie gebracht binnen drie maanden na ontvangst van het aanslagbiljet, in de vormen en onder de voorwaarden bepaald bij de wet van 22 juni 1865 betreffende de bezwaren in zake directe belastingen.

 

Tegen de beslissingen over deze bezwaren door de bestendige deputatie, mag men zich in verbreking voorzien overeenkomstig de bepalingen van Artikel 4 der wet van 22 januari 1849.

 

Artikel 69.

De belasting moet betaald zijn binnen de termijnen door de algemene vergadering vastgesteld.

 

Het reglement voorziet in de betaling van een verwijlintrest.

 

De ontvanger-griffier is verantwoordelijk voor de belastingen die door zijn schuld niet binnen de gestelde tijd zijn geïnd. In afwachting van de inning, kan hij door de bestendige deputatie gedwongen worden persoonlijk het bedrag voor te schieten om de uitgaven van de watering te dekken, zonder uit dien hoofde op enige intrest aanspraak te hebben.

 

Artikel 70.

Buitengewone belastingen kunnen over verscheidene dienstjaren verdeeld worden, met goedkeuring van de bestendige deputatie.

 

Artikel 71.

De ontvanger-griffier volgt voor de invordering van de belastingen, van de intresten en de kosten, de regelen vastgesteld voor de invordering der directe belastingen door de Staat.

 

Artikel 72.

De kosten van dwangbevel en tenuitvoerlegging worden vastgesteld zoals in zake directe belastingen.

HOOFDSTUK III: waarborgen voor de invordering der belastingen

Artikel 73.

De schuldenaren van de belasting ten behoeve van de watering staan in met hun in het gebied van de watering gelegen onroerende goederen en met al hun roerende goederen.

 

Artikel 74.

De gewone en buitengewone belastingen ten behoeve van de watering, de intresten en de kosten zijn gewaarborgd door een algemeen voorrecht op de inkomsten en op de roerende goederen van alle aard van de belastingplichtige en door een wettelijke hypotheek op al de hem toebehorende goederen in het gebied van de watering gelegen en die daarvoor vatbaar zijn.

 

Artikel 75.

Het voorrecht neemt rang onmiddellijk na dat hetwelk ingesteld is ten voordele van de Openbare Schatkist voor de invordering van de directe belastingen [onverminderd Artikel 13 van de wet van 5 juli 1871 en Artikel 4 van de wet van 11 april 1895].

[Aangevuld door Artikel 1, 11° van de wet van 3 juni 1957].

 

Het wordt uitgeoefend gedurende twee jaar te rekenen van de datum van de uitvoerbaarverklaring van het kohier.

 

Bij beslag op de inkomsten of goederen vóór het verstrijken van die termijn blijft het voorrecht behouden tot hun tegeldemaking.

 

Wordt met beslag gelijkgesteld het verzoek van de ontvanger-griffier bij ter post aangetekend schrijven gedaan aan de pachters, huurders, ontvangers, agenten, huismeesters, notarissen, deurwaarders, griffiers, curators, vertegenwoordigers en andere bewaarnemers en schuldenaars van de inkomsten, sommen, waarden of roerende goederen om, op het bedrag van de fondsen of waarden die zij verschuldigd zijn of die zich in hun handen bevinden, ter ontlasting van de belastingplichtigen, te betalen tot beloop van al of een deel van de door de laatstgenoemden aan de watering verschuldigde belastingen.

 

De uitwerking van dit verzoek strekt zich uit tot de voorwaardelijke schuldvorderingen of die op termijn, op welk tijdstip ook zij opeisbaar worden.

 

Artikel 76.

§1. De wettelijke hypotheek schaadt geenszins de vorige voorrechten en hypotheken.

 

§2. Zij neemt rang vanaf haar inschrijving.

 

Behalve wanneer de rechten van de watering in gevaar verkeren, mag de inschrijving slechts worden genomen vanaf het verstrijken van een termijn van zes maanden, ingaande op de datum van de uitvoerbaarverklaring van het kohier waarin de gewaarborgde belastingen zijn opgenomen.

 

§3. De hypotheek wordt ingeschreven op verzoek van de ontvanger-griffier belast met de invordering.

 

De inschrijving heeft plaats niettegenstaande verzet, betwisting of beroep op voorlegging van een door de ontvanger-griffier voor echt verklaard afschrift van het aanslagbiljet houdende vermelding van de datum van de uitvoerbaarverklaring van het kohier.

 

§4. Onverminderd de toepassing van Artikel 87 van de wet van 16 december 1851, kan de inschrijving worden gevorderd voor een door de ontvanger-griffier in het borderel te bepalen bedrag dat de intresten en toebehoren, die vóór de vereffening van de aan de watering verschuldigde belasting zouden kunnen verschuldigd zijn, vertegenwoordigt.

 

§5. De ontvanger-griffier verleent handlichting in de administratieve vorm, zonder dat hij tegenover de hypotheekbewaarder gehouden is de betaling der verschuldigde sommen te verantwoorden.

 

§6. Zo de betrokkenen, alvorens de bedragen vereffend te hebben die door de wettelijke hypotheek gewaarborgd zijn, wensen al of een deel van de bezwaarde goederen vrij te maken van hypotheek, dienen zij daartoe een verzoek in bij de ontvanger-griffier. Dit verzoek wordt ingewilligd zo de watering reeds voldoende zekerheid bezit of zo deze haar wordt gegeven voor het bedrag van hetgeen haar verschuldigd is.

 

§7. De kosten der hypothecaire formaliteiten in verband met de wettelijke hypotheek zijn ten laste van de belastingplichtige.

HOOFDSTUK IV: de verjaringen

Artikel 77.

Er is verjaring voor de invordering der belastingen, intresten en kosten na twee jaar te rekenen van de 1ste januari die volgt op het jaar waarin de belasting moet worden betaald.

 

Artikel 78.

Onverminderd het bij Artikel 68 ingesteld beroep vervalt de eis tot teruggave van elke ten onrechte geïnde som, van rechtswege, na twee jaar, te rekenen van de betaling.

 

Artikel 79.

De termijn bepaald in de Artikelen 77 en 78 kan worden onderbroken op de wijze omschreven in Artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en door afstand te doen van het reeds verlopen gedeelte van de verjaringstermijn.

 

In geval van stuiting van de verjaring is een nieuwe verjaring, die op dezelfde wijze kan gestuit worden, verkregen twee jaar na de laatste akte of handeling waardoor de vorige verjaring werd gestuit indien er geen geding aanhangig is bij het gerecht.

TITEL IV: de werken door de wateringen uit te voeren

Artikel 80.

De wateringen maken [jaarlijks] een staat op van de werken die in de loop van het jaar moeten uitgevoerd worden voor het aanleggen, verbeteren, onderhouden en instandhouden van de verdedigings-, droogleggings- en bevloeiingswerken en van de wegen van de watering.

[Bijgevoegd door Artikel 1, 12°, a, van de wet van 3 juni 1957].

 

Deze staat bevat een raming van de uitgaven en maakt een onderscheid tussen de aanleg- en verbeteringswerken, enerzijds, en de onderhouds- en instandhoudingswerken, anderzijds.

 

Hij wordt vóór 1 [februari] van het jaar waarin de werken moeten worden uitgevoerd, aan de bestendige deputatie overgelegd.

[Vervangen door Artikel 1, 12°, b, van de wet van 3 juni 1957].

 

Artikel 81.

[... (opgeh.decr , 23 maart 2012 art. 2, 30 april 2012]

 

Artikel 82.

[... (opgeh.decr , 23 maart 2012 art. 2, 30 april 2012]

 

Artikel 83

[... (opgeh.decr , 23 maart 2012 art. 2, 30 april 2012)

 

Artikel 84.

[... (opgeh.decr , 23 maart 2012 art. 2, 30 april 2012]

Artikel 85. (wijz..decr , 23 maart 2012 art. 3, 30 april 2012]
Het Bestuur van de watering kiest de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden gegund en stelt de voorwaarden vast ; het stelt de procedure in en gunt de opdracht.

Het besluit tot gunning van de opdracht wordt onderworpen aan de goedkeuring van de provinciegouverneur

 

De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend bij ontstentenis van betekening van een andersluidende beslissing binnen veertig dagen nadat het besluit op het provinciaal gouvernement is ingekomen.]

[Vervangen door Artikel 23 van de wet van 14 juli 1976].

 

Artikel 86.

De leden van het bestuur noch de ontvanger-griffier mogen, op straffe van afzetting en onverminderd de straffen gesteld bij Artikel 245 van het Strafwetboek, enig belang, welke het ook zij, nemen of aanvaarden in de leveringen en werken die de watering aangaan.

 

Artikel 87.

De oplevering van de werken en materialen geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

De processen-verbaal van oplevering worden, tot staving gevoegd bij de definitieve betalingsmandaten uitgereikt door de voorzitter.

 

Artikel 88.

[... (opgeh.decr , 23 maart 2012 art. 4, 30 april 2012]

TITEL V: de toezichtsmaatregelen en ambtshalve uitgevoerde werken

Artikel 89.

Onverminderd de bij Artikel 41, c, opgelegde verplichtingen is het bestuur van de watering gehouden, ieder jaar in de loop van de maand maart of april en van de maand september, de stand van onderhoud en bewaring van de verdedigingswerken, van de droogleggings- en van de beveiligingswerken van de watering grondig te onderzoeken.

 

Artikel 90.

Indien blijkt uit een verslag, opgemaakt door een ambtenaar van de bevoegde Rijksdienst en waarvan de gouverneur heeft kennis gegeven zowel aan het bestuur van de watering als aan de bestendige deputatie, dat voor het onderhoud en de veiligheid van de watering noodzakelijke werken verwaarloosd zijn, hoort de bestendige deputatie, hoogdringend, het bestuur van de watering in bijzijn van de bevoegde ambtenaar en stelt in voorkomend geval een termijn vast binnen welke de algemene vergadering tot de uitvoering van de werken moet beslissen.

 

Artikel 91.

Neemt de watering deze beslissing niet binnen de gestelde termijn, dan kan de bestendige deputatie de nodige maatregelen treffen, in naam en voor rekening van de watering, bij toepassing van Artikel 25.

 

[De bestendige deputatie kan ook ambtshalve de uitvoering van de werken bevelen. In dit geval worden de nodige gelden door de Staat voorgeschoten. De bestendige deputatie mag een dergelijke beslissing slechts nemen met voorafgaande instemming van de bevoegde minister, behalve indien het werken betreft waarvan de uitvoering niet zonder gevaar of schade kan worden uitgesteld.]

[Vervangen door Artikel 1, 15° van de wet van 3 juni 1957].

 

Artikel 92.

Alle werken worden uitgevoerd onder het toezicht van de door de Koning aangewezen bevoegde ambtenaren.

 

Deze ambtenaren zijn bovendien aanwezig bij de oplevering van de werken, behoudens wanneer het onderhouds- of instandhoudingswerken betreft.

 

Artikel 93.

Wanneer de bestendige deputatie verneemt dat een watering zonder de vereiste vergunningen of zonder inachtneming van de gestelde voorwaarden enig werk uitvoert of heeft uitgevoerd, en wanneer dit werk schadelijk blijkt voor het algemeen belang, voor de belangen van provincie of gemeente of voor de belangen van een polder of van een andere watering, hoort zij op tegenspraak de betrokken besturen en de bevoegde ambtenaren en beveelt zij, zo nodig, dat de zaken in hun vorige staat worden hersteld.

 

Zo de watering nalaat de bevelen van de bestendige deputatie uit te voeren, mag deze te werk gaan overeenkomstig Artikel 91.

 

Artikel 94. [ ... ]

[Opgeheven door Artikel 1, 16° van de wet van 3 juni 1957].

 

Artikel 95.

De beslissingen door de bestendige deputatie krachtens de Artikelen 90, 91 [en 931 getroffen, zijn met redenen omkleed.

[Vervangen door Artikel 1, 17° van de wet van 3 juni 1957].

 

Artikel 96.

Die beslissingen kunnen door de Koning hervormd worden, hetzij ambtshalve, hetzij op beroep van het bestuur van de watering of van de gouverneur van de provincie.

 

Dit beroep moet ingesteld worden binnen vijftien dagen. Deze termijn loopt ten aanzien van de gouverneur vanaf de datum van de beslissing en ten aanzien van het bestuur van de watering vanaf de datum van de betekening.

 

Het beroep van het bestuur van de watering geschiedt bij verzoekschrift aan de Koning, overhandigd aan de gouverneur.

 

Deze geeft er ontvangstbewijs van en zendt de stukken door aan de bevoegde Minister.

 

Artikel 97.

Beroep op de Koning schorst de uitvoering van de beslissing der bestendige deputatie.

Evenwel heeft het beroep van de watering geen schorsende werking indien de bestendige deputatie heeft bevolen dat haar beslissing ondanks het beroep zal uitgevoerd worden en deze beslissing ter zake speciaal met redenen heeft omkleed.

 

In dat geval komt de eventuele teruggave ten laste van de Staat.

 

Artikel 98.

§1. Voor het invorderen van hetgeen hem verschuldigd is uit hoofde van de voorschotten die hij heeft verstrekt, van de intresten en van de kosten, beschikt de Staat tegen de watering over een burgerlijke rechtsvordering.

 

Deze voorschotten, intresten en kosten zijn gewaarborgd door een algemeen voorrecht op de inkomsten en de roerende goederen van alle aard van de watering en door een wettelijke hypotheek op alle goederen van de watering die daarvoor vatbaar zijn.

 

§2. Het voorrecht neemt rang onmiddellijk na dat, hetwelk ten behoeve van de Openbare Schatkist ingesteld is voor de invordering van de directe belastingen.

 

Het wordt uitgeoefend te rekenen van de dag waarop de in Artikel 99 bedoelde termijn van drie maanden is verstreken.

Dit voorrecht blijft bestaan totdat de schuld aan de Staat volledig is gedelgd.

 

Bij beslag op de inkomsten of goederen vóór dat tijdstip, blijft het voorrecht tot de tegeldemaking van die inkomsten of goederen gehandhaafd.

 

Met beslag wordt gelijkgesteld het verzoek van de Minister of van de ambtenaar die hij daartoe machtigt, bij een ter post aangetekende brief gedaan aan de pachters, huurders, ontvangers, agenten, huismeesters, notarissen, deurwaarders, griffiers, curators, vertegenwoordigers en andere bewaarnemers en schuldenaars van de inkomsten, sommen, waarden of roerende goederen om, op het bedrag van de fondsen of waarden die zij verschuldigd zijn of die zich in hun handen bevinden, ter ontlasting van de watering te betalen tot het beloop van alle of van een deel der door de watering verschuldigde sommen.

 

De uitwerking van dit verzoek strekt zich uit tot de voorwaardelijke schuldvorderingen of die op termijn, op welk tijdstip zij ook opeisbaar worden.

 

§3. De wettelijke hypotheek schaadt geenszins de vroegere voorrechten en hypotheken.

 

Zij neemt rang vanaf haar inschrijving.

 

De hypotheek wordt ingeschreven op verzoek van de Minister of van de ambtenaar die hij daartoe machtigt, op overlegging van twee borderellen houdende, behalve vermelding van het betrokken ministerie of de betrokken watering, opgave van het bedrag waarvoor de inschrijving wordt gevorderd en speciale aanduiding van de aard en de ligging van eik der onroerende goederen waarop de hypotheek zal betrekking hebben.

 

De Minister of de gemachtigde ambtenaar verleent handlichting in de administratieve vorm zonder dat hij, tegenover de hypotheekbewaarder, gehouden is de betaling der verschuldigde sommen te verantwoorden.

 

De kosten van de hypotheekformaliteiten zijn ten laste van de watering.

Artikel 99.

Aan de watering wordt een termijn toegestaan om de voor de betaling nodige maatregelen te nemen. Deze termijn mag niet minder bedragen dan drie maanden ingaande op het tijdstip waarop de bestendige deputatie van de afrekening kennis geeft.

 

De minister van Financiën kan, naar omstandigheden, termijnbetaling toestaan. Ook kan hij, indien de omstandigheden zulks wettigen en met goedvinden van de Ministerraad, een deel van de schuld kwijtschelden.

Artikel 100.

Indien de watering, binnen de termijn in het vorige Artikel gesteld, de nodige maatregelen niet heeft getroffen om, volgens de voorgestelde modaliteiten, de betaling te verzekeren van de schuldvordering van de Staat, of indien later de watering aan haar verplichtingen te kort komt, heeft de Staat het recht de inning van zijn schuldvordering tegen de watering te vervolgen zoals in domeinzaken.

Artikel 101.

Zowel vóór als na het instellen van de vervolgingen heeft de Staat het recht tegen de watering maatregelen van bewaring voor de inning van zijn schuldvordering te nemen overeenkomstig de rechtsregelen in burgerlijke zaken.

Artikel 102.

In gevallen als omschreven in Artikel 100 mag de Staat, ook met het oog op de terugbetaling van zijn schuldvordering, bij de watering stappen doen om haar er toe te brengen gewone of buitengewone belastingen ten behoeve van de watering in te voeren.

 

Blijft de watering in gebreke die belastingen in te voeren, dan kan de Staat de bestendige deputatie gelasten ze, overeenkomstig Artikel 25, door een bijzondere commissaris te doen vestigen.

 

Het innen van deze belastingen, intresten en kosten wordt door de ontvanger-griffier vervolgd.

 

Zo nodig kan de Minister van Financiën voor het innen van die belastingen een ontvanger der domeinen in de plaats stellen van de ontvanger-griffier.

 

In dat geval vervult de ontvanger der domeinen alle formaliteiten in de plaats van de overheden van de watering. Hij boekt de geïnde bedragen als ontvangen, ter aflossing van de schuld van de watering.

Artikel 103.

Binnen de grenzen van de gebieden die onder de gelding van deze wet vallen kan de Koning elke maatregel voorschrijven en van ambtswege alle werken bevelen die voor het algemeen belang vereist zijn. Zulke werken worden door de Staat en op zijn kosten uitgevoerd.

 

Op voorstel van de algemene vergadering van de watering kan de Koning, na het advies van de betrokken gemeenteraad en van de bestendige deputatie te hebben ingewonnen, verordenen dat de wegen in het gebied van de watering naar het openbaar domein van de gemeente zullen overgebracht worden om van de gemeentewegen deel uit te maken.

TITEL VI: verschillende bepalingen

Artikel 104.

Indien het gebied van de watering zich uitstrekt over het grondgebied van meer dan een provincie, wijst de Koning de provinciale overheden aan, die bevoegd zijn om ter uitvoering van deze wet op te treden.

Artikel 105. [ ... ]

[Opgeheven door Artikel 24 van de wet van 28 december 1967].

Artikel 106.

Ten opzichte van de particuliere eigendommen die buiten hun gebied gelegen zijn, maken de besturen van de wateringen gebruik van de erfdienstbaarheden omschreven bij de Artikelen 15 tot 21 van het Veldwetboek, volgens de bij die bepalingen gestelde regelen.

Artikel 107.

Ten opzichte van de eigendommen die deel uitmaken van hun gebied, beslissen de besturen van de wateringen over de noodzakelijkheid gebruik te maken van deze erfdienstbaarheden, en de rechterlijke overheid, aangewezen in Artikel 21 van het Veldwetboek, is slechts bevoegd uitspraak te doen over het bedrag der verschuldigde vergoedingen.

Artikel 108.

Wanneer een watering verplicht is gebruik te maken van het domein van een polder of van een andere watering voor doeleinden als omschreven bij de Artikelen 15 tot 21 van het Veldwetboek, worden de ter zake getroffen overeenkomsten aan de goedkeuring van de bestendige deputatie onderworpen.

 

Bij verschil van mening tussen de betrokken besturen doet de bestendige deputatie uitspraak zowel over de noodzaak van de overwogen maatregelen, als over de voorwaarden van uitvoering, daarin begrepen de vergoedingen.

Artikel 109.

De Koning is bevoegd een algemeen politiereglement van de wateringen op te maken.

 

Overtreding van het bepaalde in dat reglement wordt gestraft met Gevangenisstraf van één dag tot zeven dagen en met geldboete van één frank tot vijf en twintig frank, of met een van die straffen alleen.

Artikel 110.

De Koning kan van de bepalingen van deze wet afwijken ten behoeve van wateringen waarvan het gebied zich gedeeltelijk over een naburig land uitstrekt.

Artikel 111.

Worden opgeheven

1° Artikel 4 van de wet van 18 juni 1846 waarbij de regering gemachtigd wordt een kanaal te openen van Deinze naar Schipdonk en andere werken uit te voeren met het oog op de verbetering van het regime der Schelde- en Leievalleien

2° Het Koninklijk Besluit van 9 december 1847 betreffende het beheer van de wateringen ;

3° Het Koninklijk Besluit van 10 augustus 1856 betreffende de wateringen ;

4° Het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1861 houdende aanvullende reglementaire bepalingen voor de verenigingen van de wateringen

5° Het Koninklijk Besluit van 17 october 1878 betreffende de eedaflegging van de dwangbeveldragers van de wateringen ;

6° Het Koninklijk Besluit van 20 februari 1884 betreffende de eed van de beambten van de wateringen

7° Artikel 22 van de wet van 7 oktober 1886 houdende het Veldwetboek ;

8° Het Koninklijk Besluit van 6 juni 1932 tot wijziging van het algemeen reglement betreffende de wateringen.

 

Ten opzichte van elk der wateringen die op de dag van de inwerkingtreding van deze wet bestaan, zal de opheffing van de hierboven onder 20 tot 60 en onder 8° genoemde koninklijke besluiten eerst uitwerking hebben op de dag van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit tot goedkeuring van het nieuwe reglement, genomen krachtens Artikel 4 of Artikel 5 van deze wet.

Artikel 112.

De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van deze wet.