Juridische database: algemeen lijst - laatste update op 01/05/2020

22.02.1974 KB betr. de staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van culturele en sportinfrastructuurwerken uitgevoerd door de provincies, gemeenten, agglomeraties, federaties en verenigingen van gemeenten en de Commissies voor de Cultuur van de Brusselse agglomeratie
Min. van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden, CHABERT Jos
Min. van Franse Cultuur en Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, FALIZE Pierre

B.S., 16.03.1974, V.144, (53), 3889-3891


02.03.2018 V. nr. 346 (Vl. P.): Polder Land van Waas - Behandeling klachten ten aanzien van dijkgraaf
DANIëLS Koen
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2017-2018|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 25.04.2018

Klachten tegen de dijkgraaf van een polder moeten aan de algemene vergadering van de polder voorgelegd worden. Daarna wordt het dossier eventueel overgebracht aan de deputatie en kan de gouverneur de dijkgraaf schorsen of afzetten.


VAN DE SOMPELE Gunther / Gemeenten Essen en crts
R.v.St., 28 september 2011, 10e K., nr. 215385
R.v.St., 28 september 2012, 10e K., nr. 220794

De plannende overheid heeft in deze zaak op het eerste gezicht het probleem van de afwatering van de begraafplaats niet afdoende concreet onderzocht in al zijn aspecten. De Raad van State beveelt dan ook de schorsing en de vernietiging van het besluit houdende de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.


29.11.2010 MB tot inwerkingtreding van BVR 21.05.2010 betr. bijzondere verplichtingen voor de stroomgebiedsdistricten ter uitvoering van titel I van het decreet 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2011-02-08

Het BVR 21.05.2010 betreffende bijzondere verplichtingen voor de stroomgebiedsdistricten ter uitvoering van titel I van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid treedt in werking op 01.01.2011.
Ter herinnering, dit besluit bepaalt onder meer de ligging en de grenzen van de grondwaterlichamen.


NOLLET Stefaan / Deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen
R.v.St., 21 juni 2016, 10e K., nr. 235164
R.v.Vergunningsbetwistingen, 13 oktober 2015, 4e K., nr. RvVb/A/1516/0111

In deze zaak betwist de eigenaar van het perceel dat de rivier waaraan haar perceel is gelegen een 'oppervlaktewaterlichaam' is in de zin van art. 3, par., 6°, van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid (DIW). Er mogen geen nieuwe bovengrondse constructies opgericht worden binnen vijf meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van een oppervlaktewaterlichaam indien de oeverzone enkel de taluds omvat (art. 10, par 1, 4°, DIWB).


Erfdienstbaarheid van afwatering
CROONENBERGHS F.J.

De Gem., november 1993, V.68, (456), 572-573


18.01.1999 V. nr. 127 (Vl. P.): Afvalwaterheffing - Vermindering voor mindervaliden
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo
VAN CLEUVENBERGEN Riet

V. en A., Vl.P., 21.05.1999,1998-99, (13), 1571


[datum onbekend] Omz. Toepassing van het plafond van 200 Belgische frank conform de omzendbrief van 28.01.1988 betr. de minimumbelasting bij de polders en wateringen - Ref. LNW/2006/1
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

Deze omzendbrief schrapt het in 1988 ingevoerde plafond van 200 BEF voor de minimumbelasting inzake polders. Het stemt immers niet langer overeen met de reële kosten die polders en wateringen moeten dragen voor een goed integraal waterbeheer op het terrein.


26.10.2007 BVR houdende vaststelling van de selectiecriteria zoals bedoeld in art. 4 van het BVR houdende vaststelling van de nadere regels betreffende de subsidiëring van projecten in het kader van het Rubiconfonds in het begrotingsjaar 2007
Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, VAN MECHELEN Dirk

BS 2007-11-23

Het Rubiconfonds werd opgericht om de investeringen van het Vlaamse Gewest voor waterbeheersing en de waterbeheersingswerken door de gemeenten bijkomend te ondersteunen. Dit besluit bepaalt de selectiecriteria voor de projecten in het kader van dit Rubiconfonds.


06.08.1992 V. nr. 219 (Vl. R.): Milieuheffing op het afvalwater - Wanbetalers
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
NELIS - VAN LIEDEKERKE Lisette

V. en A., Vl. R., 07.09.1992,1991-92(BZ), (11), 489


Anders omgaan met water: de krachtlijnen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid
DE SMEDT Peter
et al.

T.Milieurecht, november 2003, V.12, (5), 450-484

Dit artikel is een uitgebreid relaas van de doelstellingen van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid.


Immomex n.v. en Megro n.v. / Stad Antwerpen, Provincie Antwerpen en Vlaams Gewest
Cass., 8 maart 2013, 1e K., C120333

De appelrechters oordelen dat de verkavelingsvergunning kon geweigerd worden omdat de percelen overstromingsgevoelig en uitzonderlijk laag gelegen zijn en niet in aanmerking komen om bebouwd te worden. Een vergunning kan worden geweigerd wanneer het schadelijke effect niet kan worden vermeden, geen beperkende maatregelen mogelijk zijn, en bovendien herstel of, in voorkomend geval, compensatie onmogelijk is. De appelrechters geven hiermee te kennen dat de eigendomsbeperkingen in een redelijjk verband van evenredigheid staan met het nagestreefde doel van algemeen belang, namelijk de waterveiligheid van het gebied.


Pauwels Trafo Belgium n.v. / Vlaams Gewest
R.v.St., 8 oktober 1998, 7e K., nr. 76164

T.Gem., 1999, V.12, (4), 399-402


07.09.2007 BVR tot uitvoering van art. 8, par. 3, en 13, par. 2, van het mestdecreet van 22.12.2006
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde

BS 2007-09-11

Dit besluit maakt de uitvoering van enkele artikels van het Mestdecreet van 22.12.2006 mogelijk. Zo moeten in het kader van de verlengde uitrijregeling in de Polders zware kleigronden afgebakend worden. Ook zandgronden moeten afgebakend worden wegens de verscherpte bemestingsnorm voor maïs en granen.


05.04.1995 BVR wijz. BVR 16.02.1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

BS 1995-05-03


JACOPS Luc / Vlaamse Gewest en gemeente Nijlen
R.v.St., 17 november 2009, 10e K., nr. 197883

In elk plan dat wordt opgesteld, moeten de resultaten van de watertoets moeten worden vermeld overeenkomstig art. 8 van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid, ongeacht de invloed die dat plan heeft op de waterhuishouding. In deze zaak is geen enkele toetsing gebeurd, zodat het goedkeuringsbesluit strijdig is met deze bepaling.


18.12.2015 Dec. houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw en energie
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie, TURTELBOOM Annemie
Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, WEYTS Ben *

BS 2015-12-29

In dit verzameldecreet inzake omgeving, natuur, landbouw en energie komen veel verschillende thema's aan bod, zoals de omgevingsvergunning en de handhaving ervan, de milieuvergunning, bodemsanering en waterbeleid.


17.12.2014 V. nr. 235 (Vl. P.): Waterzuivering - Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen
ROMBOUTS Tinne
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 19.02.2015

Voor elke gemeente werd een ontwerp van GUP (gebiedsdekkende uitvoeringsplannen) opgemaakt dat als onderdeel van de ontwerp stroomgebiedbeheersplannen onderworpen werd aan het openbaar onderzoek dat afgerond werd op 08.01.2015. Na de verwerking van de opmerkingen uit het openbaar onderzoek, zullen de stroomgebiedbeheerplannen, inclusief de GUP's, voor definitieve vaststelling tegen uiterlijk eind 2015 aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden, conform de bepalingen van het decreet Integraal Waterbeleid en de kaderrichtlijn Water.


O.M. en VMM / VAN H. en n.v. B.
Gent, 21 december 1995, 10e K.

T.Milieurecht, oktober 1996, V.5, (5), 360-361


O.M. / B.H. en n.v. B.B.
Corr. Gent, 25 september 2001, 21e K.

T.Milieurecht, april 2002, V.11, (2), 195-196


06.02.1991 BVE houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning (VLAREM I) (deel 1)
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

BS 1991-06-26


03.03.1998 V. nr. 192 (Vl. P.): Schipdonkkanaal - Waterkwaliteit
DE ROO Johan
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 12.05.1998,1997-1998, (13), 1725-1726


13.11.1997 BBHR wijz. Besluit van de Regent 02.07.1949 betr. de staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken en verenigingen van polders of van wateringen
Min. belast met Economie, Financiën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, CHABERT Jos
Min.-Voorzitter van de Brussels Hoofdstedelijke Gewest, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, PICQUE Charles

BS 1997-12-23


Wettelijke beperkingen inzake waterlopenbeheer
VANCRAEYNEST Dirk

Polders en wateringen, juni 1997, V.14, (32), 14-19


06.03.1998 V. nr. 198 (Vl. P.) Beschrijvend bodemonderzoek - Standaardprocedure
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo
VERRIJKEN Emiel

V. en A., Vl.P., 28.05.1998,1997-98, (14), 1965-1968


12.12.2008 Dec. houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij - Water (art. 11-24)
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris

BS 2009-02-04

De definitie van abonnee zoals ze nu opgenomen is in het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending sluit de houders van een persoonlijk recht, zoals bijvoorbeeld huurders, uit het toepassingsgebied van het decreet. Het begrip abonnee wordt verruimd. De houder van een recht ten aanzien van een onroerend goed dat aangesloten is op het openbaar waterdistributienetwerk aan wie de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk water levert wordt vanaf nu wel gevat door de bepaling van voornoemd decreet.


29.05.1972 Akkoord van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie inzake de voorbereiding van de coördinatie van het begrotingsbeleid van de drie Beneluxlanden in de overheidssector
Ministerie van Financiën

B.S., 12.08.1972, V.142, (156), 8904-8915


De milieuheffingen getoetst aan de grondwettelijke gelijkheidsbeginselen : bedenkingen bij het arrest van het Arbitragehof van 08.10.1992
HEYMAN Jan

T.B.P., september 1993, V.48, (9), 575-580


21.03.2008 BVR wijz. BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het BVR 08.12.1998 tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorieën A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater, ter omzetting van Richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15.02.2006 betr. het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, VANACKERE Steven

BS 2008-05-05

In het kader van de omzetting van een Europese richtlijn over de zwemwaterkwaliteit wijzigt dit besluit de regelgeving over de vaststelling van het Vlaams reglement over de milieuvergunning en het besluit over de algemene en sectorale bepalingen over milieuhygiëne (VLAREM). De richtlijn heeft betrekking op elk oppervlaktewater waar, naar verwachting, in zal worden gezwommen, met uitzondering van het water van zwem- en gezondheidsbaden, ingesloten wateren die worden behandeld of worden gebruikt voor therapeutische doeleinden en kunstmatig van het oppervlaktewater en het grondwater gescheiden ingesloten wateren.


17.07.2000 BVR tot uitvoering van het dec. 03.02.1998 houdende vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen
Vlaams Min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport, SAUWENS Johan

BS 2000-09-01

Dit besluit regelt de procedure voor de aanvraag om het recht te erkennen om een oud of nieuw wapen te voeren. Het regelt ook de registratie van het wapen, de vergoeding voor de administratieve kosten en de afschriften en uittreksels uit het wapenregister van de Vlaamse Heraldische Raad. Dit besluit is van toepassing op privépersonen, bepaalde privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld polders en kerkfabrieken) en privaat- of publiekrechtelijke Vlaamse onderwijsinstellingen.


16.11.1988 KB tot regeling van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen wat de polders en wateringen betreft
Min. van Binnenlandse Zaken, TOBBACK Louis
Min. van Justitie, WATHELET Melchior

BS 1988-12-03

Dit besluit strekt ertoe de ontvangers-griffiers te machtigen het identificatienummer van de personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken voor het interne beheer van de bestanden en de repertoria die zij ter uitvoering van wets- of verordeningsbepalingen belast zijn bij te houden. Deze machtiging geldt ook voor de uitwisseling van informatiegegevens met de openbare overheden en de instellingen.


27.10.1955 Verordening betr. de toepassing van de wet 15.03.1950 op de onbevaarbare waterlopen [Provincie Antwerpen]
Provincie Antwerpen

www.provant.be - Geraadpleegd op 22.05.2014

Dit document bevat het provinciaal reglement betreffende de onbevaarbare waterlopen die niet onder toepassing vallen van de wetten op de onbevaarbare waterlopen.


19.02.1999 V. nr. 134 (Vl. P.): Vlarem II - Lozingsnormen voor mestverwerking
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo
TIMMERMANS Jacques-D.

V. en A., Vl.P., 21.05.1999,1998-99, (13), 1575-1577


19.12.2014 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, BOURGEOIS Geert *
et al.

BS 2014-12-30, (1e uitg.)

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


04.06.2004 BVR houdende vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren en houdende toekenning van subsidies
Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, TAVERNIER Jef

BS 2004-08-24, (1e uitg.)

Om erkend te worden als Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC) dient een vereniging opgericht te zijn op particulier initiatief in de vorm van een vzw en de overheid te ondersteunen, inzonderheid voor de opvang van hulpbehoevende vogels en in het wild levende dieren in het kader van de handhaving van de wetgeving inzake beschermde vogels en diersoorten.


07.05.2004 Dec. houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij de Europese kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, opgemaakt in Straatsburg op 09.11.1995
Vlaams Min. van Economie, Buitenlands Beleid en E-government, CEYSENS Patricia
Vlaams Min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, VAN GREMBERGEN Paul

BS 2004-07-16, (1e uitg.)

De territoriale gemeenschappen of autoriteiten (waaronder gemeenten en OCMW's) die onder de toepassing vallen van de Kaderovereenkomst van Madrid, kunnen onderling akkoorden afsluiten met het oog op grensoverschrijdende samenwerking.


Gemeente G. / Vlaamse Milieumaatschappij
Gent, 17 april 2001, 26e K.

T.Milieurecht, november 2001, V.10, (5), 392-394+noot Claes Alain 394-396


23.12.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 - Reorganisatie van de watersector - Wijzingen aan het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (art. 54)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2005-12-30, (2e uitg.)

De aanpassing aan het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer betreft een heffingsreductie voor de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk voor de hoeveelheid water die voorafgaand aan de winning kunstmatig geïnfiltreerd werd voor zover aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
Een andere wijziging betreft de invulling van een gebiedsfactor in de heffingsformule voor grondwater uit het sokkelsysteem.


15.05.2009 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - VCRO - Art. 4.3.1.
Volledige tekst

BS 2019-08-12, V.189, (181), 77459, (zie doc. nr. 329274)


05.01.1999 MB wijz. MB 21.02.1997 tot instelling van een beschermingszone en van maatregelen om te beletten dat Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith zich in de provincies Antwerpen en Limburg verspreidt
Min. van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, PINXTEN Karel

BS 1999-01-26


06.05.1992 V. nr. 121 (Vl. R.): Heffing ter bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging - Belastingplichtigen
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
LECLERCQ Jan

V. en A., Vl. R., 09.06.1992,1992(BZ), (7), 263


29.11.1968 KB houdende vaststelling van de procedure bij de onderzoeken de commodo et incommodo, voorgeschreven door de wet 28.12.1967 betr. de onbevaarbare waterlopen
Min. van Landbouw, HEGER Charles

B.S., 24.01.1969, V.139, (17), 529-531; B.S., 08.03.1969, V.139, (48), 1942


03.10.1991 MB houdende de voorwaarden tot erkenning van laboratoria belast met de officiële analyses inzake bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en de lozing van afvalwater in openbare riolen
Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, DESIR Georges

B.S., 19.10.1991, V.161, (207), 23462-23464


21.06.2013 V. nr. 645 (BHP): Controverse rond de interpretatie van het beginsel van terugwinning van de kosten van de waterdiensten
BROTCHI Jacques
Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, DOULKERIDIS Christos

V. en A., BHP, 15.09.2013,2012-2013, (43), 157-159

De kaderrichtlijn inzake water werd omgezet door de ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid, die regels stelt inzake het beginsel van terugwinning van de kosten. De Commissie was van oordeel dat België het concept waterdiensten als omschreven in de EU-wetgeving slecht geïnterpreteerd had, wat leidt tot een onjuiste tarifering van water. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft geantwoord op het met redenen omkleed advies van de Europese Commissie. Er is beslist om het standpunt in dit dossier te behouden namelijk een restrictieve interpretatie van het begrip 'waterdiensten' zoals gedefinieerd in art. 2, 38°, van de kaderrichtlijn Water.


05.05.2017 BVR betr. de subsidiëring van de werken, vermeld in art. 2.6.1.3.1, par. 1 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2017-06-06

Gemeenten of hun rioolbeheerders kunnen subsidies aanvragen voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen of voor de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties. Dit besluit wijzigt de subsidieprocedure en legt een nieuw subsidiepercentage vast voor rioleringsdossiers en dossiers voor kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties dat aansluit bij de vigerende waterwetgeving.


A.V.B. / Vlaamse Milieumaatschappij
Cass., 7 april 2000

Fiscale Jurisprudentie, juni 2000, V.19, (6), 491-492; R.W., 24.03.2001, V.64, (30), 1134; Arr.Cass., 2000, (4), 735-738


12.05.2006 BVR wijz. BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning en BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne ter doorvoering van correcties van errata en verdere omzetting van EG-regelgeving
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2006-11-16, (2e uitg.)

Met het oog op duidelijkheid en doorzichtigheid en om het aantal besluiten tot wijziging van Vlarem zo beperkt mogelijk te houden, wordt geopteerd maximaal te werken met het systeem van 'verzamelbesluiten'. Dit eerste verzamelbesluit bevat wijzigingen en aanpassingen die noodzakelijk zijn om vastgestelde errata te corrigeren en de omzetting van Europese regelgeving te vervolledigen.


n.v. Arlington / Gemeente Bornem
Antwerpen, 24 juni 2002

NjW, 22.01.2003, V.2, (17), 60-61; T.Milieurecht, september 2003, V.12, (4), 396-400


03.12.1996 Omz. betr. de toepassing van de administratieve boetes bij het inkohieren van de heffing op de waterverontreiniging (art. 35quaterdecies)
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1997-01-11


18.12.2009 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 - Oppervlaktewateren (art. 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2009-12-30, (1e uitg.)

Dit hoofdstuk wijzigt de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren. Tot nu toe wordt bij het vaststellen van onvergunde lozingen de navorderingstermijn geschorst voor de duur van het strafonderzoek en het strafproces. Hierbij kan zich een probleem stellen wanneer de onvergunde lozing pas na afloop van de navorderingstermijn wordt ontdekt. Dit wordt ondervangen door in het nieuwe art. 35terdecies, par. 2, te voorzien dat de navorderingstermijn bij vaststelling van inbreuken wordt verlengd in plaats van geschorst.


Vlaamse milieumaatschappij / Bungalowpark de vossemeren n.v.
Cass., 7 april 2000, 1e K.

Arr.Cass., 2000, (4), 726-734; R.W., 23.03.2002, V.65, (30), 1076


Polders en wateringen : Knelpunten bij de huidige organisatie - Krachtlijnen voor de toekomst
BEYNE André
DEMEYERE Daniël

Polders en Wateringen, 30.03.1996, V.13,12-15


15.05.2009 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - VCRO - Art. 5.6.8.
Volledige tekst

BS 2019-06-19, V.189, (136), 62155, (zie doc. nr. 328850)

art. 5.6.8
 
§ 1 De Vlaamse Regering kan gebieden waar een conflict bestaat tussen de verdere realisatie van de bestemming en de belangen van het watersysteem, aanduiden als watergevoelig openruimtegebied.

Bij de aanduiding, vermeld in het eerste lid, houdt de Vlaamse Regering rekening met:
 • 1° de juridische toestand van het gebied, onder meer de bestemmingsvoorschriften volgens de geldende plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen of niet-vervallen verkavelingen;
 • 2° het waterbergend vermogen van het gebied en de overstromingsgevoeligheid, onder meer op basis van de watertoetskaart en de overstromingsgevaarkaarten;
 • 3° de feitelijke toestand van het gebied, onder meer wat betreft bebouwing;
 • 4° in voorkomend geval, de acties of maatregelen die gepland zijn voor het gebied of die impact hebben op het gebied in de stroomgebiedbeheerplannen, wateruitvoeringsprogramma’s, tussentijdse afbakeningen van de Vlaamse Regering en andere waterbeheerplannen;
 • 5° de bezwaren en opmerkingen die geformuleerd zijn tijdens het openbaar onderzoek;
 • 6° de tijdig verleende en ontvangen adviezen;
 • 7° de eerder genomen beslissingen van de Vlaamse Regering over gebieden waar een conflict bestaat tussen de verdere realisatie van de bestemming en de belangen van het watersysteem.


De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor het aanduiden van de gebieden, vermeld in het eerste lid. De aanduiding gebeurt cartografisch.
 
 
§ 2 De Vlaamse Regering onderwerpt de voorgenomen aanduiding aan een openbaar onderzoek dat zestig dagen duurt, en wint advies in bij de bevoegde waterbeheerders, bij de deputatie, bij de gemeenteraden en de gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening van de gemeenten waar de voor aanduiding gebieden in kwestie liggen.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor dat openbaar onderzoek en die consultatie.

De aanduiding van de watergevoelige openruimtegebieden wordt bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ze heeft uitwerking veertien dagen na de publicatie.
 
 
§ 3 Binnen de aangeduide watergevoelige openruimtegebieden zijn waterbeheer, natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw en recreatie nevengeschikte functies.

Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht en de waterbeheersfunctie van het gebied niet worden overschreden, zijn alleen de volgende handelingen die nodig of nuttig zijn voor de functies, vermeld in het eerste lid, toegelaten:
 • 1° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op de sociale, educatieve of recreatieve functie van het gebied, waaronder sanitaire gebouwen of schuilplaatsen van één bouwlaag met een oppervlakte van ten hoogste 100 m2, met uitsluiting van elke verblijfsaccommodatie;
 • 2° het aanleggen, herstellen, heraanleggen of verplaatsen van openbare wegen en nutsleidingen. Openbare wegen en nutsleidingen kunnen aangelegd of verplaatst worden voor zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het beheer van het landschap, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu, de openbare veiligheid of de volksgezondheid;
 • 3° het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op het gebruik van het gebied voor landbouw of hobbylandbouw;
 • 4° handelingen die nodig of nuttig zijn om overstromingen te beheersen of om wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden te voorkomen.
 • 5° handelingen voor natuurbehoud en landschapszorg.


De mogelijkheden om af te wijken van stedenbouwkundige voorschriften of om rekening te houden met ontwerpen van stedenbouwkundige voorschriften, vermeld in titel IV, hoofdstuk 4, zijn van overeenkomstige toepassing in de aldus aangeduide gebieden.
 
 
§ 4 De aanduiding als watergevoelig openruimtegebied heeft van rechtswege het verval tot gevolg van:
 • 1° het onbebouwde deel of de onbebouwde delen van een niet-vervallen verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden die binnen de perimeter van dat gebied liggen;
 • 2° een principieel akkoord als vermeld in artikel 5.6.6, par. 2 of par. 3, tweede lid, dat afgegeven werd voor gronden die binnen de perimeter van dat gebied liggen.

 
 
§ 5 Voor de gebieden die als watergevoelig openruimtegebied zijn aangeduid, kan een ruimtelijk uitvoeringsplan vastgesteld worden met een


Recente ontwikkelingen in de landinrichting
HEYERICK Marc

T.Agr.R., december 1990, V.13, (4), 245-285


n.v. Compagnie belge de manutention / Vlaamse Gewest
MHHC, 10 maart 2016, 1e K., nr. MHHC/M/1516/0073

Bij het opleggen van een boete bij overtreding van emissiegrenswaarden bij lozing van bedrijfsafvalwater moet de gewestelijke entiteit per overschreden parameter het aandeel ervan in de begroting van de boete weergeven. Indien niet is de boete onvoldoende gemotiveerd.


Op de bres voor het water - Een pleidooi voor een integraal waterbeleid met bijzondere aandacht voor de veiligheid
PAULUS C.


17.06.1997 BVR Uitvoering Vlaams Werkgelegenheidsakkoord : harmonisering van de werkervaringsprogramma's (weer-werkprojecten en het werkervaringsplan)
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1997-08-08


21.11.2003 V. nr. 44 (Vl. P.): Heraanleg doortochten - Rioleringsdossiers
DECALUWE Carl
Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, SANNEN Ludo

V. en A., Vl.P., 16.01.2004,2003-2004, (6), 1350-1351

De procedure tot subsidiering van rioleringen wordt beschreven in het BVR 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties.


b.v.b.a. Atomic / Vlaams Gewest
R.v.St., 27 juni 2000, 7eK., nr. 88299


21.12.2012 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2012-12-31, (1e uitg.)

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2013 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


15.10.1996 V. nr. 68 (Vl. P.): Heffing oppervlaktewater - Gemeentelijke waterpartijen
CARDOEN Georges
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 15.11.1996,1996-97, (4), 292


*03.03.1998 BVR houdende vaststelling van de modaliteiten voor aangifte van de opgepompte of gewonnen hoeveelheden grondwater niet bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening ten behoeve van de bepaling van de heffing op (...)
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1998-03-14


M. WAUTERS / Vlaamse Gewest
R.v.St., 24 april 1997, nr. 66077

T.Milieurecht, december 1997, V.6, (6), 493-495


Gemeente Vloesberg / Natuurpunt beheer v.z.w. en Milieufront Omer Wattez v.z.w.
Cass., 26 april 2012, 1e K., C100530

De appelrechters steunen hun oordeel dat de aan de eiseres ten laste gelegde handelingen kennelijke inbreuken uitmaken op de Oppervlaktewaterenwet van 26.03.1971 niet enkel op de vastgestelde lozing van huishoudelijk afvalwater, maar ook op de vastgestelde lozing van ander afvalwater. De omstandigheid dat de appelrechters de door het nieuw (door het Vlaamse decreet aangepaste) art. 2 van de voornoemde wet doorgevoerde preciseringen aangaande de lozingen van huishoudelijk afvalwater in aanmerking zouden hebben genomen, kan in deze omstandigheden niet leiden tot cassatie.


06.10.1999 V. nr. 9 (Vl. P): Afvalwaterheffing - Vermindering voor gehandicapten
CEYSENS Patricia
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P, 03.12.1999,1999-2000, (4), 186-187


24.10.2002 Omz. LNW/2002/2 betreffende de vaststelling van de code van goede praktijk voor het ontwerp en gebruik van droogweerafvoersystemen (DWA-systemen)
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

BS 2002-11-27, (2e uitg.)


05.02.2016 BVR wijz. BVR 28.06.2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het dec. 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, wat betreft de taakverdeling binnen de Vlaamse milieumaatschappij
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2016-02-25

Naar aanleiding van de pensionering van de Algemeen Directeur van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), wijzigt dit besluit de taakverdeling binnen de VMM. De verwijzing naar de 'adjunct-leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij' wordt vervangen door de verwijzing naar de 'leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij of de door hem gedelegeerde ambtenaar'. Hierdoor is de betrokken persoon de Administrateur-Generaal van de VMM en blijft het mogelijk om intern afwezigheden op te vangen.


n.v. T.M.I. / V.M.M.
Rb. Gent, 18 april 2002, 6e K.

T.Milieurecht, augustus 2004, V.13, (3), 341-343

De heffingsplicht inzake de lozing van afvalwater strekt zich uit tot iedereen die in de loop van 1999 water heeft verbruikt of afvalwater heeft geloosd, ongeacht de herkomst van het water.


10.05.2019 BVR tot regeling van het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, HOMANS Liesbeth *

BS 2019-08-06, V. 189, (177), 76668-76672

Dit besluit regelt de wijze waarop bestuursdocumenten die toebehoren aan overheidsdiensten (waaronder de lokale overheden) moeten worden beheerd, bewaard en vernietigd. Selectiecommissies worden opgericht voor de lokale overheden (gemeenten, OCMW’s, …).


12.08.2013 Richtlijn 2013/39/EG wijz. Richtlijn 2000/60/EG en Richtlijn 2008/105/EG wat betreft prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie

Publ.E.U., 24.08.2013, L226/1-11+bijlagen 12-17

Chemische verontreiniging van het oppervlaktewater vormt een bedreiging voor het aquatische milieu. De oorzaken van de verontreiniging moeten in kaart worden gebracht en de emissies van verontreinigende stoffen moeten bij de bron worden aangepakt op de meest doeltreffende manier. Hiertoe wordt de lijst met prioritaire stoffen gewijzigd door nieuwe stoffen te selecteren, milieukwaliteitsnormen (MKN) vast te leggen voor die nieuw geselecteerde stoffen, de MKN voor bepaalde bestaande stoffen te herzien en MKN voor biota vast te stellen voor bepaalde bestaande en nieuw geselecteerde prioritaire stoffen.


VAN DE SOMPEL Oswald en VANDEN BERGHE Hilde / Vlaamse Gewest
R.v.St., 18 februari 2009, 10e K., nr. 190611

In een verkaveling wordt een lot in twee opgesplitst, met telkens een nieuwe kadastrale nummer. Een van de twee nieuwe loten wordt eigendom van de eigenaars van het aanpalende perceel. Aquafin vraagt de onteigening van dit lot om een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur op te bouwen. De voorwaarden om te mogen onteigenen werden nageleefd en, meer in het bijzonder, werd het onteigend perceel als onbebouwd beschouwd.


20.09.1996 BVR wijz. BVR 17.10.1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van art. 4 van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen 02.04.1979 inzake het behoud van de vogelstand
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1996-10-12


O.M. /D.W., D.B. en n.v. F.-D.
Corr. Gent, 27 mei 2003, 19e K.

T.Milieurecht, maart 2004, V.13, (1), 66-75

Het beroep op een rechtvaardigingsgrond wordt niet aanvaard aangezien de uitbaters van de hinderlijke instelling bij het overtreden van verschillende milieureglementeringen hun eigen private economische belangen voor ogen hadden.


Het programmadecreet 1998 en de Vlaamse milieufiscaliteit
LIETAER Ivan

Lok.Reg.Bel., januari 1998, (1), 17-28


19.03.1992 V. nr. 69 (Vl. R.): Milieuheffingen op de oppervlaktewateren - Meeropbrengst
BROUNS Hubert
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl. R., 27.04.1992,1992(BZ), (4), 136


23.10.2000 Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betr. het waterbeleid
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie

Publ. EG, 22.12.2000, (327), 1-21+bijlagen 22-72


28.10.2010 BBHR dat de milieu- en energiewetgeving in overeenstemming brengt met de regels van Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12.12.2006 betr. de diensten op de interne markt
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2010-11-23, (3e uitg.)

Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2006/123 (Dienstenrichtlijn) en wijzigt hiertoe de Brusselse milieu- en energiewetgeving.


01.09.2014 MB houdende afwijking van de inzaaidatum in 2014 voor de inzaai van groenbedekker in de landbouwstreken Polders en Leemstreek, in het kader van de specifieke steun voor groenbedekker
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2014-09-12, (2e uitg.)

De uiterste inzaaidatum voor het campagnejaar 2014 wordt in het kader van de specifieke steun voor groenbedekkers in de landbouwstreek 'de Polders' en 'de Leemstreek' verschoven naar 10.09.2014.


16.05.2019 Ordonnantie wijz. sommige bepalingen van de ordonnantie 08.09.1994 tot regeling van de drinkwatervoorziening via het waterleidingnet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid
Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, VERVOORT Rudi *
et al.

BS 2019-06-21, V. 189, (139), 64445-64446

Wanneer het water voor huishoudelijk gebruik wordt geleverd aan een natuurlijke persoon die verblijft of woont in een woonhuis dat is aangesloten, kan het distributiebedrijf de levering niet eenzijdig onderbreken. De onderbreking kan voortaan pas gevorderd worden twee maanden na het advies te hebben ingewonnen van de burgemeester of de voorzitter van het OCMW van de gemeente van de verbruiker.


22.06.2018 V. nr. 563 (Vl. P.): Voorlopige aanduiding watergevoelige openruimtegebieden - Brief CIW
PIRA Ingrid
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 30.08.2018

In de procedure voor de voorlopige aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden is bepaald dat voorafgaand advies gevraagd wordt aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het watergevoelig openruimtegebied gelegen is, waarbij advies kan uitgebracht worden binnen de dertig dagen na ontvangst van de adviesvraag van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). Er zijn geen specifieke richtlijnen vastgelegd voor het advies van het college van burgemeester en schepenen. Het college kan vrij beslissen een al dan niet positief advies te geven.


24.11.2017 BVR houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2017-12-12, (2e uitg.)

Dit besluit legt de maximale rentabiliteitsoppervlakten vast, beoogd in de pachtwetgeving. Ter herinnering: wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, kan de rechter weigeren de opzegging geldig te verklaren, wanneer de totale geëxploiteerde oppervlakte van het landbouwbedrijf van de aanstaande exploitant boven deze maximale oppervlakte komt te liggen.


Hertimmo / n.v. Van Gorp's Moderne Wegenbouw en n.v. Fidea
Antwerpen, 7 april 2003, 1e K.

T.Milieurecht, augustus 2004, V.13, (3), 336

De eigenaar van de vervuilde vijvers toont niet aan dat er een continue vervuiling is geweest die de oevers zodanig heeft bevuild dal het de herneming van het ecologisch leven blijvend nadelig zal beïnvloeden.
Er zijn dus geen aanwijzingen van potentiële milieuschade, waarvoor op grond van het Bodemsaneringsdecreet zal dienen te worden gesaneerd.


21.05.1992 BBHE houdende vaststelling van de sectoriële voorwaarden voor het lozen van afvalwater afkomstig van de produktie, de omzetting en het gebruik van 1-2 dichloorethaan in de gewone oppervlaktewateren en in de openbare riolen
Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier
Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling, PICQUE Charles

BS 1992-07-17


08.05.2013 KB wijz. KB 05.05.2008 betr. de bestrijding van aviaire influenza
Min. van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw, LARUELLE Sabine
Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, ONKELINX Laurette

BS 2013-06-04

Dit besluit wijzigt de algemene maatregelen van toepassing op het hele grondgebied om tegen de aviaire influenza te bestrijden. Het voert overigens in nieuwe algemene maatregelen van toepassing op pluimveebedrijven, bijkomende maatregelen geldend in gevoelige natuurgebieden alsook maatregelen geldend in een periode van verhoogd risico. Het voorziet ook een verplichting om een risico-evaluatie op pluimveebedrijven als bijkomende algemene maatregel uit te voeren.


14.12.2010 Ordonnantie houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2010
Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, VANRAES Jean-Luc

BS 2011-01-14, (1e uitg.)

Overeenkomstig de tabel bij deze ordonnantie, worden de in de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010 ingeschreven kredieten aangepast. De aanpassing van de begroting voor het jaar 2010 van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening wordt onder meer goedgekeurd.


29.04.1993 BHE wijz. Besluit van de Regent van 02.07.1949 betr. de tussenkomst van de Staat inzake subsidies voor de uitvoering van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken en verenigingen van polders en wateringen
Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, CHABERT Jos
Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling, PICQUE Charles

BS 1993-06-18


13.03.1991 BVE houdende vaststelling van nadere regels m.b.t. het model en de wijze van indiening van de aangifte bedoeld in art. 6bis van het Decreet 20.12.1989 houdende bep. tot uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap
Voorzitter van de Vlaamse Executieve, GEENS Gaston
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

B.S., 05.04.1991, V.161, (67), 7190-7191; De Gem., mei 1991, V.66, (432), 250


De Benelux-Overeenkomst : Toepassing in Baarle-Hertog-Nassau
VANHELLEPUTTE Lieve
VERVOORT Joannes

De Europese Gemeente, december 1997, V.2, (8), 19-21


08.11.1989 V. nr. 71 (Vl. R.): Onbevaarbare waterlopen - Kwaliteit van het drinkwater voor vee
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo
MERCKX - VAN GOEY Trees

V. en A., Vl.R., 23.04.1990,1989-90, (12), 601-602


26.04.2018 BBHR wijz. van diverse besluiten inzake tarieven in de watersector
Min. bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, FREMAULT Céline *

BS 2018-06-12, (1e uitg.)

Dit besluit bepaalt, onder andere, dat de Raad van Advies voor het Leefmilieu voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een advies moet uit te brengen aan Brugel in het kader van de procedure tot goedkeuring van de tariefmethodologieën en de tariefvoorstellen. Het bepaalt ook dat het coördinatieplatform de realisatie van de opdrachten en activiteiten moet coördineren, die passen in het kader van het waterbeleid dat gevoerd wordt door de wateroperatoren en de Haven van Brussel alsook door de besturen en elke andere rechtspersoon die actief is op het vlak van het beheer van de waterkringloop, met inbegrip van een geïntegreerde kaart en/of modellering van hun netwerken.


x / Deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen
R.v.Vergunningsbetwistingen, 21 november 2012, 4e K., nr. A/2012/0489

De gevraagde afsluiting (de bestreden stedenbouwkundige vergunning) heeft als enige functie het bouwperceel af te sluiten ten aanzien van het buurperceel. De afsluiting voor 'de laatste 7 meter' zou worden geplaatst op het talud van de rivier. Uit de toelichting blijkt dat alle bouwwerken en vaste inrichtingen op de oppervlakte van de oeverzone moeten worden vermeden. De uitzonderingen op die regel dienen derhalve op een beperkte wijze geïnterpreteerd.


O.M. / L.M., n.v. D.C.
Gent, 14 januari 2000, 10e K.

T.Milieurecht, april 2001, V.10, (2), 194-195


03.03.2016 BBHR wijz. het besluit van de Regent van 02.07.1949 betr. de Staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken, en verenigingen van Polders of van wateringen
Min. bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, SMET Pascal *
Min. bevoegd voor Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, VANHENGEL Guy *
Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, VERVOORT Rudi *

BS 2016-03-31, (2e uitg.)

Dit besluit wijzigt art. 2, par. 1, 1°, e), van het besluit van de Regent van 02.07.1949. Naast de verplaatsingen van electriciteits- en gasinstallaties worden voortaan ook alle verplaatsingen van waterleidingen, afvalwatercollectoren, helderwatercollectoren en waterdistributiebuizen voor 65 % gesubsidieerd.


22.03.2002 BVR wijz. BVR 16.02.1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

BS 2002-05-17, (1e uitg.)


15.10.2004 V. nr. 21 (Vl. P.): Mestverwerking en leefmilieu - Evenwicht
LOONES Jan
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., 21.01.2005,2004-2005, (6), 429-430

De verplichte mestverwerking is gericht op het voorkomen van nutriëntvervuiling van het grond- en oppervlaktewater, zowel in het licht van de eutrofiëring van het natuurlijk milieu als van het kwaliteitsbehoud van ons drinkwater. In deze zin zijn de mestverwerkingsinstallaties zelf gericht op de zorg voor het milieu. Tevens wordt erop gewezen dat de mestverwerkingsinstallaties vanuit de milieuwetgeving moeten voldoen aan strenge milieunormen.


26.04.2007 BBHR tot bepaling van de dienstopdrachten van de Regering overgedragen aan het Brussels Instituut voor Milieubeheer in uitvoering van art. 68 van de ordonnantie van 20.10.2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2007-05-22

Dit besluit vertrouwt bijkomende opdrachten aan het Brussels Instituut voor Milieubeheer toe.


VANDEBROECK Jos en crts / Provincie Vlaams-Brabant
R.v.St., 8 oktober 2019, 10e K., nr. 245691

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) voorziet onvoldoende maatregelen voor waterbeheersing en wordt vernietigd. Om aan de zorgplicht te voldoen, kan de plannende overheid er niet mee volstaan de verantwoordelijkheid ter zake door te schuiven naar de vergunningverlenende overheid. Zo komt het PRUP niet voldoende tegemoet aan die zorgplicht door te stellen dat bij vergunningsaanvragen voor verhardingen de generieke regeling (zoals de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 05.07.2013) moet worden toegepast.


Brussels International Airport Company / Vlaamse Milieumaatschappij
Cass., 20 oktober 2006, 1e K.

De heffingsregeling voorzien door art. 35bis, par. 3, Oppervlaktewaterwet, heeft het beginsel 'de vervuiler betaalt' als uitgangspunt. De regeling verwezenlijkt dit beginsel hetzij rechtstreeks wanneer de heffingsplichtige de werkelijke verbruiker is, hetzij onrechtstreeks wanneer de onweerlegbaar vermoede heffingsplichtige niet de werkelijke verbruiker is of zoals hier slechts ten dele de werkelijke verbruiker is, doordat de heffingsplichtige hoe dan ook verhaal heeft op de werkelijke verbruiker, waardoor deze uiteindelijk de heffing draagt.


De gevolgen van het waterbeleid door financiële constructies
BLOCKERIJE Arnold

Nieuwsbrief Overheidsmanagement, juni 2003, (40), 47-48

Dit artikel geeft een samenvatting van de argumenten voor en tegen het afsluiten door gemeenten van cross-border leasecontracten (inzake rioleringen en waterzuiveringsinstallaties)


Overeenkomstig sturen? Centraal - lokale relaties in het Vlaamse water- en afvalbeleid
BURSENS Peter
GEERAERTS Kristof
LEROY Pieter

Antwerpen:Universiteit Antwerpen, 2005,219 p.

Dit boek is een verslag van een onderzoek over het huishoudafval- en waterzuiveringsbeleid in Vlaanderen. Een belangrijke doelstelling was te zien in welke mate de samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de gemeente- en provinciebesturen kon worden verbeterd.


22.06.2010 Mond. V. (Vl.P.): Afwaterende grachten niet in eigendom van de overheid
KEULEN Marino
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

V. en A., Vl.P., (Handelingen C266-LEE40), 22.06.2010,2009-2010,10-13

Het lozen van huishoudelijk afvalwater via een gracht die in verbinding staat met het openbaar hydrografisch netwerk, moet voldoen aan de toepasselijke milieuvoorwaarden zoals vastgesteld in Vlarem II. Het lozen van ongezuiverd afvalwater is in deze context geen wettelijk aanvaardbaar uitgangspunt. Als vuistregel geldt dat het lozen van huishoudelijk afvalwater in de gewone oppervlaktewateren of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater, zoals een gracht, verboden is wanneer de openbare weg van openbare riolering is voorzien.


Het decreet integraal waterbeleid - Mijlpaal voor het Vlaamse waterbeleid
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Erembodegem:Vlaamse Milieumaatschappij, 2004,38 p.|www.vmm.be

Deze brochure is een samenvatting van het decreet integraal waterbeleid en is bedoeld als leidraad voor alle Vlaamse waterbeheerders en ieder die zich bij het waterbeleid in Vlaanderen betrokken voelt.


22.07.1993 Wet houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken
Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken, TOBBACK Louis

BS 1993-08-14


17.05.2012 KB wijz. het KB 23.06.2010 betr. de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand
Vice-Eerste Min. en Min. van Economie, Consumenten en Noordzee, VANDE LANOTTE Johan *
et al.

BS 2012-07-06

Dit belsuit vult het KB 23.06.2010 aan met nieuwe bepalingen over de technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand.


Integraal waterbeleid in Vlaanderen en Nederland
LAVRYSEN Luc
et al.

Brugge:die Keure, 2003,358 p.

Het boek geeft een overzicht van het waterbeleid in Europa, Vlaanderen en Nederland en de wisselwerking tussen deze drie entiteiten.


*25.07.1996 BVR wijz. BVR 20.12.1995 tot aanduiding van de zones zoals bedoeld in art. 15, par. 2 en art. 17, par. 3, van dec. 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen gelegen (...)
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1997-02-20


16.06.2006 Dec. betr. het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2007-02-09, (1e uitg.)

Dit decreet bakent de doelstellingen, middelen en bevoegdheden van de Vlaamse Grondenbank af. Daarnaast formuleert het een aantal wijzigings- en overgangsbepalingen.


18.02.2005 V. nr. 389 (Vl. P.): Waterzuivering - Taakverdeling, planning, financiering
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris
VERMEIREN Francis

V. en A., Vl.P., 01.07.2005,2004-2005, (19), 1904-1908

De minister verduidelijkt onder meer de taakverdeling inzake rioleringen tussen gewest en gemeenten.


Gemeente Westerlo / Vlaamse Gewest
R.v.St., 24 juni 1993, nr. 43465

T.Milieurecht, juli-augustus 1994, V.3, (4), 248-251


MEURANT Annick / Vlaamse Gewest
R.v.St., 14 september 2018, 10e K., nr. 242336

Tegen de beslissingen inzake waterlopen die geklasseerd zijn op grond van de wet 07.05.1877 betreffende de politie der niet bevaarbare en niet vlotbare waterlopen, kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld. Een dergelijk beroep kan ingesteld worden tegen elke deputatiebeslissing die steunt op art. 4 van de wet onbevaarbare waterlopen. Dit geldt ook, bijvoorbeeld, voor de wijzigingen aan de klassering van waterlopen in de gemeente of de beslissing om de rankschikking als onbevaarbare waterloop te ontnemen van een geklasseerde waterloop.


Pachtprijzencoëfficiënten - Bekendmaking gedaan in uitvoering van art. 2, par. 4, van Wet 04.11.1969 tot beperking van de pachtprijzen en van art. 13 van KB 11.09.1989 betr. de pachtprijzencommissies
Vlaamse overheid

BS 2019-12-13, 2e uitg., V.189, (277), 113357-113358

Deze bekendmaking geeft, per provincie, de coëfficiënten, vastgesteld door de pachtprijzencommissies en bedoeld bij de art. 2, par. 3, en art. 3 van de wet 04.11.1969 tot beperking van de pachtprijzen. Dit zijn de coëfficiënten 13.12.2019 - 13.12.2022.


ROETE E. en GABRIËL M. / Vlaamse Gewest
R.v.St., 24 januari 2008, 7e K., nr. 178898

Uit het oriënterend bodemonderzoek van de OVAM, waarop zich de bestreden beslissing (beslissing om de bodem van een perceel te saneren) beroept, blijkt dat voor drie zware metalen de bodemsaneringsnormen zijn overschreden. Deze motivering voor een ernstige aanwijzing van een ernstige bedreiging is voldoende, zodat de wet 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen niet is geschonden. Het Vlaamse Gewest heeft niet onzorgvuldig of kennelijk onredelijk gehandeld.


10.07.2003 V. nr. 151 (Vl. P.): Gemeentelijke structuurplannen en waterhuishouden - St.-Katelijne-Waver
TOBBACK Bruno
Vlaams Min. van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, VAN MECHELEN Dirk

V. en A., Vl.P., 17.10.2003,2003-2004, (2), 392-394

Elk woonuitbreidingsgebied kon tot voor kort ontwikkeld worden voor woningbouw volgens de geldende gewestplanvoorschriften, ook indien er zich een waterproblematiek voordoet.


n.v. Compagnie Het Zoute / Vlaamse Gewest
R.v.St., 30 juni 2011, 7e K., nr. 214292

In deze zaak komt een eigenaar op tegen het besluit houdende aanwijzing van 'De Zwinduinen en -polders', als Vlaams natuurreservaat en tot vaststelling van de uitbreidingszone van dat natuurreservaat als bedoeld in het Natuurbehoudsdecreet. Hierdoor krijgt de overheid immers een recht van voorkoop op de terreinen. De klagende eigenaar slaagt er echter niet in aan te tonen dat het besluit steunt op gebrekkige motieven.


18.09.2015 KB tot vaststelling van een kader voor het bepalen van de vereisten inzake biologische afbreekbaarheid en desintegreerbaarheid van producten die ontwikkeld zijn om via het toilet te worden afgevoerd
Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, DE BLOCK Maggie *
Min. van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, MARGHEM Marie-Christine *
Vice-Eerste Min. en Min. van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, PEETERS Kris *

BS 2015-10-23, (1e uitg.)

Steeds vaker raken leidingen en pompen van waterzuiveringssystemen verstopt door vochtige doekjes die in het toilet zijn doorgespoeld, terwijl ze hiervoor niet bedoeld zijn. Dat heeft jaarlijkse kosten om deze verstoppingen op te ruimen en pompen te herstellen tot gevolg en verhoogt de vervuiling van de waterlopen en zeeën. Dit besluit informeert de consument over het goede gebruik van vochtige doekjes en creëert een nieuw pictogram op hun verpakking. Het besluit bepaalt eveneens de kenmerken van snelle oplosbaarheid en biologische afbreekbaarheid van deze doekjes.


n.v. Nooyen Bree / Vlaamse Gewest
R.v.St., 26 juli 2000, nr. 89102

T.Milieurecht, december 2000, V.9, (6), 514-516


20.07.2006 BVR tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in art. 1.3.1.1 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris
Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, VAN MECHELEN Dirk

BS 2006-10-31, (1e uitg.)

De watertoets houdt in dat bij de beslissing over een vergunning, plan of programma, rekening gehouden wordt met de mogelijke nadelige gevolgen ervan voor het watersysteem en voor de functies die het watersysteem voor de mens vervult. Dit besluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden die een vergunning dienen af te leveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets.


29.12.2012 Beheerscontract afgesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) 2012-2017
DEBRY Philippe
DE SMEDT Dirk
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2013-06-18

Dit contract wordt afgesloten krachtens art. 24 en 25 van de ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. Het bepaalt de regels en de voorwaarden volgens welke de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) haar opdrachten uitvoert die haar toegewezen werden (onder meer de levering van openbare saneringsdiensten voor afvalwater) en regelt de wederzijdse rechten en verplichtingen van de partijen.


Europese Commissie / Bondsrepubliek Duitsland
Hof van Justitie EG, 11 september 2014, nr. C-525/12

De doelstellingen van de richtlijn 2000/60 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, impliceren niet noodzakelijkerwijs dat het beginsel van kostenterugwinning voor alle waterdiensten geldt. In die omstandigheden kan op basis van het feit dat een lidstaat een aantal van deze activiteiten niet aan dit beginsel onderwerpt, op zich niet worden vastgesteld dat zij de op haar rustende verplichtingen niet is nagekomen.


De prejudiciële vraag betr. de art. 35bis tot 35viciessemel van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Grondwettelijk Hof, 28 juni 2012, arrest nr. 87/2012

BS 2012-08-23

De art. 35bis tot 35viciessemel van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging schenden, wat de in art. 35quinquies bedoelde heffingsplichtigen betreft, de art. 10 en 11 van de Grondwet, niet in de interpretatie dat zij niet in de mogelijkheid voorzien aan de heffingsplichtigen een vrijstelling, geheel of gedeeltelijk, dan wel een vermindering van de heffing te verlenen wanneer water buiten elk productie- of verwerkingsproces in het milieu wordt ingebracht.


De art. 10 en 11 van de Wet 12.04.1965 betr. het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen
Arbitragehof, 7 november 1996, arrest nr. 63/96

BS 1997-01-25


24.07.2009 BVR tot uitvoering van de onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht, de vergoedingsplicht en de afbakening van overstromingsgebieden van titel I van dec. 18.07.2003 integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2010-01-22, (1e uitg.)

De onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht en de vergoedingsplicht zijn een aantal instrumenten uit het decreet integraal waterbeleid. Dit besluit geeft hieraan uitvoering. Algemeen voorziet het decreet dat het Vlaamse Gewest kan onteigenen, het recht van voorkoop uitoefent en gehouden is tot de aankoop- en vergoedingsplicht. De eigenaar van een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk gelegen is binnen een overstromingsgebied of oeverzone kan binnen een bepaalde periode een gedwongen aankoop door de initiatiefnemer van het onroerend goed eisen. In dit besluit wordt ook de wijze van berekening van deze vergoeding vastgesteld.


19.11.1992 Omz. De uitvoering van de 'overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de gemeenten en steden over het gemeentelijk Mina-Beleid' (het gemeentelijk milieuconvenant). Ref. Aminal/Plan/92
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

Best.Mem., O.Vl., 28.01.1993, (1), 5-13; Ant., 29.01.1993, (1), 61-72; Limb., 18.02.1993, (4), 186-187; W.Vl., 16.12.1992, (44), 875-880


18.12.2015 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 - Leefmilieu, Natuur en Energie (art. 13 - 29)
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie, TURTELBOOM Annemie
et al.

BS 2015-12-29

Dit hoofdstuk brengt een reeks wijzigingen aan in de beleidsmateries leefmilieu, natuur en energie. Het betreft onder andere de heffingsregeling in de Oppervlaktewaterenwet en het Grondwaterdecreet, alsook de heffingsregeling voor onvergunde lozingen. Tot slot krijgt de Vlaamse Regering ook machtigingen inzake het vaststellen van landinrichtingsplannen en voor het sluiten van overeenkomsten voor technisch beheer van de 'onroerende goederen aangewend voor maatregelen van landinrichting', onder andere met gemeenten en natuurverenigingen.


06.07.1994 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1994, Afvalwaterheffing (art. 4-6)
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1994-09-23


29.04.1991 Omz. Storten en/of opslaan van meststoffen
Gouverneur van de Provincie Limburg, VANDERMEULEN H.

Best.mem.:Limb., 31.05.1991, (9), 191-192; De Gem., augustus-september 1991, V.66, (434), 399


16.07.2010 Dec. wijz. dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid
Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken, CREVITS Hilde
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2010-08-19

Dit decreet regelt de omzetting van de richtlijn 2007/60/EG over beoordeling en beheer van overstromingsrisico, die een kader vaststelt voor de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico's om zo de mogelijke negatieve gevolgen voor de mens, het milieu, het culturele erfgoed en de economische bedrijvigheid te beperken. Het decreet betreffende het integraal waterbeleid wordt bijgevolg gewijzigd.


21.12.2007 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 - Leefmilieu - Oppervlaktewateren (art. 22-30)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2007-12-31, (1e uitg.)

Heffingsplichtigen die een bepaalde sociale tegemoetkoming genieten worden vrijgesteld van heffing voor wat het waterverbruik op hun domicilieadres betreft. Kleinverbruikers die volgens het Rijksregister behoren tot hetzelfde gezin en die in een ééngezinswoning wonen, hebben nu ook recht op vrijstelling van heffing indien de heffingsplichtige of een gedomicilieerd gezinslid van één van de desbetreffende rechten geniet op 1 januari van het heffingsjaar of op het tijdstip van overlijden.


Schouwingen 'nieuwe stijl' : een andere aanpak van de polder- en waterschouwingen
x

Polders en wateringen, juni 1995, V.12, (28), 8-10


23.12.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 - Reorganisatie van de watersector - Wijziging van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid (art. 62)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2005-12-30, (2e uitg.)

Het bekkenbestuur brengt nu reeds advies uit over de investeringsprogramma's.
Het is dan ook logisch dat de bekkenbesturen ook advies uitbrengen over de zoneringsplannen die aan de basis liggen van de in de toekomst op te maken investeringsprogramma's.
Bovendien dienen ze er over te waken dat de plannen niet in conflict zijn met de reeds in de bekkenbeheerplannen opgenomen acties, middelen en termijnen.


08.06.2017 V. nr. 738 (Vl. P.): Omgevingsvergunning - Overwelven van grachten
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *
VANDERJEUGD Francesco

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2016-2017|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 04.08.2017

Voor heel Vlaanderen geldt er een stedenbouwkundige vergunningsplicht voor het overwelven van baangrachten. Gemeenten of provincies die geconfronteerd worden met lokale problemen kunnen, op grond van het principe van subsidiariteit, door een lokale verordening bijkomende regels voorzien.


09.03.2018 BVR wijz. titel II van het VLAREM 01.06.1995 en titel III van het VLAREM van 16.05.2014, wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor de gemeenschappelijke behandeling en beheer van afvalwaterstromen, en afgasstromen in de chemiesector, voor de non-ferrometaalindustrie en voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2018-06-27

De Best Beschikbare Technieken (BBT)-conclusies voor de gemeenschappelijke behandeling en beheer van afvalwaterstromen, en afgasstromen in de chemiesector, voor de non-ferrometaalindustrie en voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij worden toegevoegd aan titel III van het VLAREM. Het wijzigt ook de sectorale norm voor de lozing in oppervlaktewater van de non-ferrometalen.


20.06.1991 V. nr. 213 (Vl. R.): Milieudelicten - Samenwerking politiediensten en milieu-inspectie
GEYSELS Jos
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.R., 19.09.1991,1990-91, (20), 984


30.06.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006 - Oppervlaktewateren (art. 35-36)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves

BS 2006-12-13

Dit hoofdstuk heeft tot doel het mogelijk te maken om op retroactieve wijze de uitvoeringsbesluiten bij hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, opnieuw, maar nu rechtsgeldig, in te voeren.


21.12.2001 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002
Min.-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, DEWAEL Patrick
et al.

BS 2001-12-29, (3e uitg.)


18.06.1992 BBHE tot vaststelling van de rangschikking van het oppervlaktewater
Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier
Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling, PICQUE Charles

BS 1992-07-17


25.09.2014 V. nr. 11 (Vl. P.): Oude brandstoftanks - Reglementering hergebruik
BOTHUYNE Robrecht
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 19.11.2014

Het hergebruik van een oude brandstoftank voor de opslag van hemelwater is strikt genomen niet conform de bepalingen van art. 5.17.3.20, par. 3 van titel II van het VLAREM. Er zijn geen voorbeelden bekend waarbij voormalige brandstoftanks opnieuw werden gebruikt voor een andere nuttige toepassing.


SPRANGHERS Linda / Stad Zottegem en Vlaamse Gewest
R.v.St., 12 september 2011, 10e K., nr. 215075

De litigieuze bouwaanvraag is een stadsontwikkelingsproject in de zin van het BVR 10.12.2004, maar heeft geen verkeersgenererende werking met pieken van 1000 of meer personenautoequivalenten per tijdsblok van 2 uur. De aanvraag is bijgevolg niet onderworpen aan milieueffectrapportage in tegenstelling tot wat een omwonende beweerde.


O.M. / Van der L., H., D., M. en n.v. S-O.
Corr. Gent, 11 juni 1992, 19e K.

T.Milieurecht, mei-juni 1993, (3), 166-169 + noot Michael FAURE, 169-171


Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV / Bundesrepublik Deutschland
Hof van Justitie EG, 1 juli 2015, nr. C-461/13, Grote Kamer

De lidstaten moeten, behalve als een afwijking wordt toegestaan op basis van art. 4, lid 7, van de richtlijn 2000/60, hun goedkeuring voor een project weigeren wanneer dat project een achteruitgang van de toestand van een oppervlaktewaterlichaam kan teweegbrengen. Ze moeten het eveneens weigeren als het bereiken van een goede toestand van het oppervlaktewater of een goed ecologisch potentieel en een goede chemische toestand van dat water in gevaar gebracht wordt.


18.01.2008 BVR houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 05.07.2006 betr. een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)
Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, KEULEN Marino

BS 2008-02-05

De Vlaamse minister bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden is gemachtigd om in toepassing van art. 4, derde paragraaf, van de verordening nr. 1082/2006, in te stemmen met de deelneming van onder andere de provincies, de gemeenten, de binnengemeentelijke territoriale organen opgericht in gemeenten met meer dan 100 000 inwoners, de verenigingen van gemeenten, de OCMW's, de polders en wateringen, aan een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS).


21.03.2008 BVR wijz. BVR 11.06.2004 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde

BS 2008-05-20, (2e uitg.)

Het besluit over het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits voorziet de melding van het dossier aan de directie bestrijding van economische en financiële delicten van de algemene directie gerechtelijke politie. Aangezien deze melding overbodig is, wordt de betreffende artikel in dit besluit opgeheven. Daarnaast wordt het 'eensluidend verklaard afschrift' van bepaalde documenten vervangen door 'een kopie'.


Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen en mededaderschap : enkele kritische bedenkingen bij het Petrochim-arrest
BLOCH Alain

T.Milieurecht, september-oktober 1992, V.1, (1), 24

Het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van24.04.1992 waarbij een aantal tenlasteleggingen bewezen werden verklaard t.a.v. milieumisdrijven te wijten aan de miskenning van een afgeleverde lozingsvergunning, maar waar uiteindelijk geen veroordelingen werden uitgesproken, stelt het probleem van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor misdrijven gepleegd door rechtspersonen.
Thans wordt door de rechtspraak aanvaard dat een rechtspersoon een misdrijf kan plegen maar dat hij niet hiervoor kan worden gestraft. Beklaagden in deze zaak werden niet alleen als daders, maar ook als mededaders vervolgd. Aan het probleem van de mededaderschap wordt in het arrest weinig aandacht besteed. Er wordt gewoon vastgesteld dat er niet op overtuigende wijze blijkt dat de beklaagden de feiten rechtstreeks zouden hebben uitgevoerd of aan de uitvoering door enige daad een zodanig hulp zouden hebben verstrekt dat deze zonder hun bijstand niet had kunnen worden gepleegd, waarop de auteur verder ingaat.


28.06.1985 Dec. betr. de milieuvergunning [Milieuvergunningsdecreet]
Gemeenschapsmin. van Ruimtelijke Ordening, Landinrichting en Natuurbehoud, AKKERMANS Paul
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs, LENSSENS Jan

B.S., 17.09.1985, V.155, (179), 13304-13309


b.v.b.a. P. Schepens en zonen / Vlaamse Gewest
R.v.St., 28 november 1991, 7e K., nr. 38209

Arr.R.v.St., 1991, nr.38209


24.12.1993 Wet overheidsopdr. art. 4 - De overheidsopdrachten - Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Toepassingsgebied en algemene bepalingen
Volledige tekst

zie document nr. 63470, doc. nr. 81253 en doc. nr. 224411

nvdr: De wet 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten werd op 01.07.2013 opgeheven door de wet 15.06.2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (zie doc. nr. 208581). De inwerkingtreding van deze wet 15.06.2006, alsook de datum van de opheffing van de wet 24.12.1993 werd geregeld door het KB 02.06.2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15.06.2006 en van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan (zie doc. nr. 274326).

Art. 4. par. 1. De bepalingen van titels I, II, III en V van het eerste boek van deze wet zijn van toepassing op de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de gemeenten, alsmede de verenigingen gevormd door een of meerdere van deze.

par. 2. Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op :

 • 1° de organismen van openbaar nut;
 • 2° de publiekrechtelijke verenigingen;
 • 3° de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
 • 4° de besturen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten en de instellingen die belast zijn met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen;
 • 5° de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen;
 • 6° de polders en wateringen;
 • 7° de ruilverkavelingscomités;
 • 8° de rechtspersonen die op de datum van de beslissing om tot een opdracht over te gaan :
  • opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van industriële of commerciële aard zijn, en
  • rechtspersoonlijkheid hebben, en waarvan
   • ofwel de werkzaamheden in hoofdzaak gefinancierd worden door de overheden of instellingen vermeld in par. 1 en par. 2, 1° tot 8°;
   • ofwel het beheer onderworpen is aan toezicht van die overheden of instellingen;
   • ofwel de leden van de directie, van de raad van bestuur of van de raad van toezicht voor meer dan de helft door die overheden of instellingen zijn aangewezen.
  Deze bepaling is niet van toepassing op de private rechtspersonen waarvan sprake in par. 4 van dit artikel.
 • 9° de privaat rechtelijke universitaire instellingen, voor die opdrachten welke gesubsidieerd worden door de overheid. Indien deze instellingen voldoen aan de voorwaarden van punt 8°, zijn deze bepalingen op hen van toepassing voor de opdrachten die de bedragen voor de Europese bekendmaking bereiken.
 • 10° de verenigingen gevormd door een of meerdere aanbestedende overheden bedoeld in par. 1, en par. 2, 1° tot 8°.

par. 3. Een niet-limitatieve lijst van de instellingen van openbaar nut bedoeld in par. 2, 1° en van de personen bedoeld in par. 2, 8°, wordt door de Koning opgesteld.

par. 4. De Koning kan de bepalingen van de wet of sommige ervan van toepassing maken op de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten gegund door privaatrechtelijke personen die hiertoe subsidies genieten van de rechtspersonen bedoeld in par. 1 en par. 2.

par. 5. De Koning kan elke bestaande wettekst in overeenstemming brengen met deze wet.

Voor de volledige tekst in het Brusselse Gewest, klik hier

Voor de volledige tekst in het Vlaamse Gewest, klik hier


MB houdende vaststelling van het subsidiëringsprogramma van de werken, vermeld in art. 8 van het BVR 05.05.2017 betr. de subsidiëring van de werken, vermeld in art. 32duodecies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging voor het eerste deelprogramma 2019
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, VAN DEN HEUVEL Koen *

BS 2019-09-03, V.189, (196), 84029

Ter uitvoering van art. 8 van het BVR 05.05.2017 betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in art. 32duodecies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging wordt het subsidiëringsprogramma van de werken voor het eerste deelprogramma 2019 vastgesteld.


19.12.1997 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1998 - Hstk IV Leefmilieu - Afdeling 2 - Oppervlaktewateren (art. 17-19)
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1997-12-30, (2e uitg.)


De prejudiciële vraag betr. de art. 1, vierde lid, 35bis, 35ter en 35sexies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals ingevoegd bij het Vlaamse decreet van 25.06.1992
Arbitragehof, 20 september 2006, arrest nr. 143/2006

BS 2006-11-23, (3e uitg.)

Het verschil in behandeling bij de berekening van het bedrag van de heffing is pertinent ten aanzien van de bedoeling rekening te houden met de mate waarin elke heffingsplichtige aan de hinder bijdraagt waartegen de heffing tracht op te komen, evenals ten aanzien van het doel de vervuiling van het water te beperken. Doordat het bedrag van de heffing afhankelijk werd gemaakt van de werkelijke vuilvracht die door toedoen van de heffingsplichtige in het ontvangende oppervlaktewater wordt ingebracht, is deze regeling evenredig met deze doelstellingen.


23.11.1994 BVR houdende bepaling van de voorwaarden en modaliteiten betr. de bijdrage van het Vlaamse Gewest in de uitgaven van de Vlaamse Milieumaatschappij
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

BS 1995-01-13


24.11.2014 V. nr. 182 (Vl. P.): Onbevaarbare waterlopen - Beheer
ROMBOUTS Tinne
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 29.01.2015

Polders en wateringen beheren binnen hun werkingsgebied geen waterlopen voor de provincie en de gemeenten. Het wetgevend kader wordt daar gevormd door de Wet betreffende de Polders en de Wet betreffende de Wateringen. In het kader van de interne staatshervorming werd voor het toekomstig beheer van de waterlopen 2° en 3° categorie ook de mogelijkheid voorzien om samenwerkingsovereenkomsten tussen gemeente, provincie én polder en watering af te sluiten over het beheer van bepaalde waterlopen. De keuze om samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten wordt gemaakt tussen de lokale waterbeheerders.


03.11.1999 V. nr. 28 (Vl. P): Afvalwaterheffing - Vrijstelling voor mindervalide
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera
KEULEN Marino
MAES Jacky

V. en A., Vl. P, 21.01.2000,1999-2000, (6), 408; V. en A., Vl. P, 21.01.2000,1999-2000, (6), 415


28.10.1954 Provinciaal reglement op de onbevaarbare waterlopen [Provincie Antwerpen]
Provincie Antwerpen

www.provant.be - Geraadpleegd op 22.05.2014

Dit document bevat het provinciaal reglement op de onbevaarbare waterlopen voor de provincie Antwerpen. De waterlopen die het voorwerp uitmaken van dit reglement, zijn degene welke voorkomen of zullen ingeschreven worden in de beschrijvende tabellen bedoeld in art. 3 van de wet 15.03.1950 en gerangschikt zijn in een der drie categorieën voorzien onder art. 2 van bedoelde wet en in de gezamenlijke plannen door de bestendige deputatie opgemaakt.


01.12.2017 BVR tot aanduiding van de begrenzing van de afgesloten watervoerende lagen en de heffingsgebieden ter uitvoering van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2017-12-19

Aan de hand van de kaarten in bijlage van dit besluit kan bepaald worden welke formule van toepassing is voor de berekening van de grondwaterheffing voor elke individuele winning en welke laag- en gebiedsfactoren eventueel moeten gebruikt worden in deze formule.


21.11.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van tweede aanpassing van de begroting 2008 - Leefmilieu en energie - Oppervlaktewateren (art. 82-83)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2009-01-27, (2e uitg.)

Deze bepaling maakt het mogelijk om de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie met een maximale capaciteit van 20 inwonerequivalenten, waarin uitsluitend huishoudelijk afvalwater wordt geleid te beschouwen als een niet ingedeelde inrichting. Dit leidt tot een administratieve vereenvoudiging.


04.04.2003 BVR tot instelling van een premiestelsel voor beschermde landschappen
Vlaams Min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, VAN GREMBERGEN Paul

BS 2003-06-20, (3e uitg.)

Een onderhoudspremie kan worden toegekend voor de onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden bepaald in dit besluit aan de lokale besturen (dat wil zeggen onder andere, de gemeenten, verenigingen van gemeenten, OCMW's, zuivere en gemengde intercommunales, polders, wateringen, verenigingen van polders en wateringen, de sociale woonorganisaties met uitzondering van de huurdersorganisaties en kerkfabrieken).


24.02.2006 V. nr. 4454 (Sen.): Polders en wateringen - Rechtspersonenbelasting - Vrijstelling
NOREILDE Stefaan
Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie, ONKELINX Laurette

V. en A., Sen., 14.03.2006,2005-2006, (62), 5796

De bedoelde openbare besturen, die een eigen juridische rechtspersoonlijkheid bezitten, zijn onderworpen aan de rechtspersonenbelasting op grond van art. 220, 3°, WIB 92 en zijn belastbaar op de inkomsten zoals bedoeld in de art. 221 tot 223, WIB 92.


20.12.2019 Programmadecreet bij de begroting 2020 - Omgeving - Dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018 en dec. 23.12.2011 betr. het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen - Milieuheffingen OVAM (art. 8-14)
Min.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, JAMBON Jan *

BS 2019-12-30, V. 189, (289), 119067-119068

De heffingsplicht met betrekking tot grondwaterwinningen kan voortaan ook aan de hand van het pompvermogen bewezen worden (onweerlegbaar vermoeden). In  de heffing waterverontreiniging voor wasserijen (sector 51) wordt de verwijzing naar de opgeheven subsectoren weggelaten. Wat betreft het afval- en materialenbeleid worden de modaliteiten van een aantal heffingen aangepast.


Electrabel / Vlaamse Raad
Arbitragehof, 9 november 1993, arrest nr. 79/93

BS 1993-12-15


23.12.2016 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 - Leefmilieu en Natuur (art. 9, 10, 11, 12 en 13)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, BOURGEOIS Geert *
et al.

BS 2016-12-29, (2e uitg.)

Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) en GO! (Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) kunnen voortaan middelen ontvangen uit het Klimaatfonds. Daarnaast wordt de heffingsregeling voor bepaalde lozingen aangepast en wordt de milieuheffing verminderd wanneer afval per schip op de binnenwateren vervoerd wordt.


21.05.2015 Wet houdende instemming met de Wijzigingen van de art. 25 en 26 van het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, aangenomen te Madrid op 28.11.2003
Vice-Eerste Min. en Min. van Buitenlandse en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, REYNDERS Didier *
et al.

BS 2015-11-13

Deze wet bekrachtigt de wijzigingen van de art. 25 en 26 van het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, aangenomen te Madrid op 28.11.2003. Deze wijzigingen geven de lidstaten van de Verenigde Naties gelegen buiten de UNECE–regio (de Europese economische commissie van de Verenigde Naties) de mogelijkheid partij bij het Verdrag te worden. De wijzigingen bevorderen daarnaast zowel de samenwerking tussen rivierzones wereldwijd als de uitwisseling van ervaringen met de andere regio’s van de wereld.


18.10.2016 V. nr. 70 (Vl. P.): Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) - Evaluatie informatieplicht
DOOMST Michel
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2016-2017|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 17.12.2016

Het voorbije halfjaar heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren waarin onderzocht werd welke kaarten konden gemaakt worden voor de afbakening van gebieden onderhevig aan afstromend hemelwater.


19.10.2006 BBHR tot goedkeuring van de statuten van de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (B.M.W.B.),
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2007-01-11

Dit besluit keurt de statuten van de Brusselse Maatschappij voor Waterbeleid, waarvan de tekst bij dit besluit gevoegd is, goed.


15.02.2006 Richtlijn 2006/7 betr. het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie

Pub. E.U., 04.03.2006, L64/37-45+bijlage 46-51; Pub. E.U., 25.04.2006, L111/15, err.

Deze richtlijn stelt bepalingen vast voor de controle, de indeling en het beheer van de zwemwaterkwaliteit en het verstrekken van informatie daarover aan het publiek. Haar doelstelling is het behoud, de bescherming en de verbetering van de milieukwaliteit en de bescherming van de gezondheid van de mens.


21.12.1990 Dec. houdende begrotingstechnische bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991
Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting, GEENS Gaston
et al.

B.S., 29.12.1990 (2de ed.), V.160, (249), 24630-24662; De Gem., maart 1991, V.66, (430), 130


27.11.2015 BVR tot uitvoering van het dec. 25.04.2014 betr. de omgevingsvergunning [ Omgevingsvergunningsbesluit ]
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2016-08-10, (2e uitg.)

Dit besluit tot uitvoering van het Omgevingsvergunningsdecreet is een procedureel besluit. Het bepaalt de procedureregels voor de geïntegreerde vergunningverlening, zowel de gewone als de vereenvoudigde vergunningsprocedure. Deze procedurele bepalingen betreffen onder andere de vergunningsaanvraag, de adviesverlening (en de instanties die adviezen moeten geven), de regels met betrekking tot het openbaar onderzoek, deze voor de wijziging van een omgevingsvergunning, enz. Deze regels gelden zowel voor procedures in eerste als in laatste administratieve aanleg
nvdr: Vanaf 01.01.2018 werkt elke gemeente in Vlaanderen met het loket voor omgevingsvergunningen, of kortweg het Omgevingsloket. Er kunnen dan geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden in het loket voor digitale bouwaanvragen (DBA) maar enkel via het Omgevingsloket (zie doc. 311124).


07.08.1997 V. nr. 438 (BHR): DAC- en GECO-betrekkingen
LOOTENS Dominiek
Min.-Voorzitter van de Brussels Hoofdstedelijke Gewest, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, PICQUE Charles

V. en A., BHR, 20.10.1997,1996-97, (24), 2922-2925


V.B. / Middenkustpolder en gemeente Middelkerke
Pol. Brugge, 10 juni 2009, 3e K.

Het loutere feit dat het proces-verbaal van het verkeersongeval is opgesteld door een betrokken verbalisant (een inspecteur van politie die op de autowasdag aanwezig was op de speelplaats als medewerker voor het goede doel), maakt dit proces-verbaal nog niet nietig, maar ontneemt het wel de bijzondere bewijswaarde bepaald in art. 62 Wegverkeerswet. Het bewuste proces-verbaal kan nog steeds als inlichting in aanmerking worden genomen, en de bewijswaarde ervan dient te worden onderzocht met eerbiediging van het recht van verdediging.


13.12.2001 BBHR tot invoering van de euro in de ordonnanties en de uitvoeringsbesluiten inzake Financiën
Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwingen en Wetenschappelijk Onderzoek, DE DONNEA François-Xavier
Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, VANHENGEL Guy

BS 2002-02-26, (2e uitg.)


Polders en wateringen: een korte schets van hun ontstaan, hun huidige werking en hun toekomst
VANCRAEYNEST Dirk

Imbel, Brussel, 1989,48p.


26.04.2019 Dec. houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw - Wijz. wet 28.12.1967 betr. de onbevaarbare waterlopen (art. 3-26)
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, VAN DEN HEUVEL Koen *

BS 2019-06-19, V. 189, (136), 62139-62140

Dit decreet wijzigt de regeling van het waterbeheer. De gemeenten zijn bevoegd voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van de derde categorie (zie art. 2 van de wet betreffende de onbevaarbare waterlopen) op hun grondgebied, met uitsluiting van de waterlopen die vallen onder de polders en wateringen. Er wordt voorzien in de opmaak van een digitale atlas van de onbevaarbare waterlopen ter vervanging van de analoge atlas.


27.12.2004 KB wijz. art. 18, par. 1, van het KB 30.09.1980 betr. de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken, DEWAEL Patrick

BS 2004-12-30, (2e uitg.)

De vakbondspremie wordt uitbetaald in het tweede jaar volgend op het referentiejaar. Deze betaling gebeurt vóór 30 september van het uitbetalingsjaar, hetzij door de uitbetalingsinstelling zelf, hetzij door de gemachtigde welke die instelling daartoe aanwijst in de vakorganisatie.


21.11.2001 Omz. met betrekking tot de beoordeling van de verenigbaarheid van de lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering met de beleidsaanpak inzake RWZI-exploitatie
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

BS 2001-12-14


05.02.2002 KB tot uitvoering van art. 3, tweede lid en 7, par. 1, derde lid van de wet 05.09.2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers
Vice-Eerste Min. en Min. van Werkgelegenheid, ONKELINX Laurette
Min. van Sociale Zaken en Pensioenen, VANDENBROUCKE Frank

BS 2002-02-26, (2e uitg.)


Europese Commissie / Koninkrijk België
Hof van Justitie Eur. Unie, 17 oktober 2013, 5e K., nr. C-533/11

België is veroordeeld tot het betalen van een boete omdat het niet voldaan heeft aan de maatregelen die opgelegd werden in het arrest C-27/03 in verband met de verplichtingen die voortvloeien uit de art. 3 en 5 van de richtlijn 21.05.1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater. Dit arrest heeft aan België opgelegd om ervoor te zorgen dat de systemen voor het verzamelen en de waterzuiveringsstations voor de behandeling van stedelijk afvalwater ten laatste geïnstalleerd zijn op 31.12.1998 voor agglomeraties met een inwonersequivalent (IE) groter dan 10000.


20.03.2020 BVR wijz. BVR 08.04.2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting, de niet-aangesloten binneninstallatie en installaties voor tweedecircuitwater in onroerende goederen die niet aangesloten zijn of worden op het openbaar waterdistributienetwerk, en het algemeen waterverkoopreglement en wijz. BVR 16.09.1997 betr. de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water en de levering van thermische energie
Vlaams Min. van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, DEMIR Zuhal *

BS 2020-04-27, V.190,(108), 28763-28766

Dit reparatiebesluit vervolledigt enerzijds in het BVR 16.07.1997 de opsomming van de gevallen waarin de lokale adviescommissie dient samen te komen om een advies te kunnen uitbrengen met betrekking tot mogelijke begrenzing van debiet of de afsluiting van de drinkwatertoevoer of de aanvraag van de klant tot stopzetting van de begrenzing of de heraansluiting van de drinkwatertoevoer. Anderzijds bevat het een aantal kleine rechtzettingen van het BVR 08.04.2011.


15.02.2016 KB wijz. KB 23.06.2010 betr. de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand
Staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, TOMMELEIN Bart
et al.

BS 2016-03-30

Dit besluit zet de richtlijn 2013/39/EU gedeeltelijk om, wat betreft de prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid. Hiertoe worden de nieuwe prioritaire stoffen toegevoegd en de milieukwaliteitsnormen (MKN) ervoor vastgelegd. De MKN voor bepaalde bestaande stoffen worden eveneens herzien en MKN voor biota worden vastgesteld voor bepaalde stoffen.


21.12.1990 Dec. houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 - Bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, art. 69-71
Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting, GEENS Gaston
et al.

B.S., 29.12.1990, (2de uitgave), V.160, (249), 24642-24655


S .H. / Vlaamse Gewest
Rb. Brussel, 7 september 2000, 33e K.

T. Agr., juni 2001, V.24, (2), 146-150


Vlaamse milieumaatschappij / CHIMAC b.v.b.a.
Cass., 1 juni 2018, 1e K., C170465

De overheden die in het Vlaamse Gewest belast zijn met taken van openbaar nut houden rekening met het 'de vervuiler betaalt'-principe. Op grond van dit principe zijn de kosten van maatregelen ter voorkoming, vermindering en bestrijding van schadelijke effecten en de kosten voor het herstellen van deze schade voor rekening van de veroorzaker. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft als taak om maatregelen uit te voeren in het kader van het integraal waterbeleid. De kosten van dergelijke maatregelen liggen niet definitief ten laste van de VMM maar kunnen teruggevraagd worden van de vervuiler.


b.v.b.a. Brandstoffen Jan Bergmans en BERGMANS Jean / Provincie Limburg en stad Genk
R.v.St., 16 september 2014, 10e K., nr. 228373

Een brandstoffenhandelaar en een eigenaar van gronden in het gebied van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan betwisten de intrinsieke degelijkheid van de milieuscreening zoals goedgekeurd door de dienst Mer. Bij de ’verwerking’ van het advies van de VMM wordt gesteld dat dit aspect (parkeren) verder zal uitgewerkt worden in de toelichtingsnota en daarna ook in de stedenbouwkundige voorschriften. Dit is ook gebeurd, nu de stedenbouwkundige voorschriften werden gewijzigd onder meer op het vlak van ’parkeren’ en ’oppervlaktewater’. Waar aanvankelijk was ingeschreven dat bovengronds parkeren niet vergunbaar is, werden deze bepalingen geschrapt bij de definitieve vaststelling van het plan. De dienst Mer kon in redelijkheid besluiten dat op voldoende wijze werd ingegaan op de gemaakte opmerkingen.


Dossier: Nieuwe uitdagingen in het gemeentelijk waterbeheer
MARCHAND Koen
et al.

De Gem., juni-juli 2001, (katern), V.76, (534), 19 p.


MB wijz. MB 14.02.2000 tot vaststelling van maatregelen om te beletten dat Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. zich verspreidt
Min. van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw, LARUELLE Sabine

BS 2011-06-17, (1e uitg.)

Om te beletten dat de bacterie 'Ralstonia solanacearum' zich verspreidt, omschrijft het KB 14.02.2000 een gebied waarin sommige beschermende maatregelen (voor de aardappelteelten) van toepassing zijn. Gezien het feit dat de verspreiding van de voormelde bacterie werd vastgesteld in oppervlaktewater gelegen buiten dit beschermingsgebied, breidt dit besluit het geografische gebied uit.


N.
Corr. Ieper, 14 april 1995, 9e K.

R.W., 18.10.1997, V.61, (7), 230+noot VANDEPLAS A. 230


13.12.2013 BVR houdende de toekenning van een subsidie aan de Vlaamse gemeenten voor acties in het kader van Maatregelpakket 13 'Inhoudelijke steun aan lokale overheden door de Vlaamse overheid' van het Vlaamse Milieubeleidsplan 2011-2015
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2014-01-17, (2e uitg.)

Aan de Vlaamse gemeenten wordt een subsidie toegekend voor het uitvoeren van acties in het kader van Maatregelpakket 13 'Inhoudelijke steun aan lokale overheden door de Vlaamse overheid' van het Vlaamse Milieubeleidsplan 2011-2015. Meer specifiek gaat het om acties die kaderen in het lokale waterbeleid, zoals het herwaarderen van grachten, het bevorderen van infiltratie, het herinrichten van een waterloop, het onderhouden van rioleringen.


03.07.2009 BVR houdende aanwijzing van de adviesinstanties voor het watersysteem bij voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg
Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, VAN MECHELEN Dirk

BS 2009-08-26

Dit besluit bepaalt een sluitende en gelijkvormige regeling voor de adviesverlening in functie van het watersysteem bij voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg.


02.10.1996 V. nr. 10 (Vl. P.): Zwemkwaliteit - Bewaking
Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, DEMEESTER-DE MEYER Wivina
OLIVIER Marc

V. en A., Vl.P., 15.11.1996,1996-97, (4), 295-297


10.03.1992 Omz. Begrip bedding - eigendomsstatuut. Ref. Afd. 81 328/RR - Afd. 32 LDW/OV
Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen, BALTHAZAR H.

Best.mem.:O.-Vl., 16.04.1992, (8), 141-142


16.10.2015 BVR wijz. BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning, het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het BVR 09.09.2005 betr. de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid en het BVR 26.04.2013 tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van art. 67 en 69 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, wat betreft de omzetting van richtlijn 2013/39/EU en richtlijn 2009/90/EG
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2015-12-01

Met het oog op de omzetting van twee Europese richtlijnen wijzigt dit besluit een aantal besluiten rond integraal waterbeleid. De richtlijnen handelen onder meer over de technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand en over de prioritaire stoffen in het water. Daarnaast omvat het wijzigingsbesluit ook een herziening van de Vlaamse milieukwaliteitsnormen gevaarlijke stoffen oppervlaktewater. De aanpassingen aan de Vlaamse normen voor gevaarlijke stoffen zullen gevolgen hebben voor de vergunningsplicht van bedrijven en de ecologische toestand van de watersystemen.


n.v. H. / V.M.M.
Gent, 4 maart 1999

T.Milieurecht, juli 1999, V.8, (3), 222-224


16.02.1994 V. nr. 128 (Vl. R.): Aminal - Visie op afvalwater
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
DE BREMAEKER José

V. en A., Vl.R., 21.03.1994,1993-94, (10), 514


20.12.1995 Dec. wijz. Dec. 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1995-12-30, (5e uitgave)


19.10.2012 BVR wijz. BVR 14.05.2004 houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut, wat betreft de delegatie voor het toekennen van de subsidie en het verloop van de procedure voor het toekennen ervan
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2012-11-30, (3e uitg.)

Dit besluit wijzigt het besluit met de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut. De wijziging betreft de delegatie voor het toekennen van de subsidie en het verloop van de toekenningsprocedure. Zo worden de betrokken leidende ambtenaren bevoegd voor de betaling, wordt het voorschot in het eerste semester opgetrokken en wordt de termijn aangepast die voorzien is voor het aanleveren van de tewerkstellingsgegevens.


24.02.2017 Dec. betr. de onteigening voor het algemeen nut
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, BOURGEOIS Geert *
et al.

BS 2017-04-25

Dit decreet voert één overkoepelende en eenvormige onteigeningsregeling in voor alle onteigeningen binnen het Vlaamse Gewest. De federale onteigeningswetten zijn hierdoor niet langer van toepassing binnen het Vlaamse Gewest, met uitzondering van de onteigening door de federale overheid zelf of door de federale overheid gemachtigde instellingen die op federale bevoegdheden betrekking hebben. De provincies en de gemeenten beschikken nu expliciet over een algemene onteigeningsbevoegdheid.


O.M., V.C. en D.C.J. / D.J., D.G.R. en n.v. P.
Antwerpen, 10 oktober 1993, 10e K.

T.Milieurecht, maart-april 1995,1995/2,153-154


03.06.1957 Wet betr. de polders
Min. van Landbouw, LEFEBVRE René
Min. van Openbare Werken en Wederopbouw, VANAUDENHOVE Omer

BS 1958-06-21

Deze wet stelt een juridisch regime voor de polders vast dat uit de werking van de organen van de polders, de vestiging en de invoering van de polderbelasting, de uitvoering van de bepaalde werken en de toezichtsmaatregelen bestaat.


Praktische bedenkingen bij de aanwending van de nationale fiscaliteit in het milieubeleid
PITTEVILS I.

Doc. Fin., november-december 1991,383-400


01.06.1995 BVR houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II)
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

BS 1995-09-29


L.A. n.v. / Vlaamse Milieumaatschappij
Cass., 7 april 2000

Fiscale Jurisprudentie, juni 2000, V.19, (6), 487-491; R.W., 24.03.2001, V.64, (30), 1133-1134; Arr.Cass., 2000, (4), 739-745; R.W., 23.03.2002, V.65, (30), 1075-1076


25.05.2007 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu, energie en openbare werken
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2007-06-19

Dit decreet wijzigt onder andere een aantal bepalingen inzake afvalstoffen, het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (GIS), Werkmaatschappijen elektriciteit en gas en inzake het toepassingsgebied van openbaredienstverplichtingen.


15.06.2018 BVR houdende een coördinatie van de waterregelgeving en wijz. dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 15.05.2009 en dec. 24.02.2017 betr. onteigening voor het algemeen nut [Waterwetboek - Nieuwe versie DIWB]
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2019-07-18, 2e uitg., V. 189, (161), 72248, err.

De Vlaamse Regering werd door het decreet 07.07.2017 gemachtigd om de waterregelgeving te coördineren en te codificeren in een 'Waterwetboek'. Dit besluit is de uitvoering daarvan. Het besluit geeft een opsomming van de gecoördineerde bepalingen. Het besluit wijzigt een aantal verwante decreten om ze te voorzien van verwijzingen naar het nieuwe gecoördineerde decreet. De eigenlijke coördinatie zelf zit vervat in de bijlage bij het besluit.


25.04.2014 Dec. betr. de omgevingsvergunning [ Omgevingsvergunningsdecreet ]
Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2014-10-23

Dit kaderdecreet creëert een geïntegreerde vergunningsprocedure waarin zowel de stedenbouwkundige als de milieuaspecten van een voorgenomen project beoordeeld worden. Aldus brengt het decreet een geïntegreerde vergunning tot stand: 'de omgevingsvergunning', waarin zowel de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning als de verkavelingsvergunning geïntegreerd zijn.
nvdr: Vanaf 01.01.2018 werkt elke gemeente in Vlaanderen met het loket voor omgevingsvergunningen, of kortweg het Omgevingsloket. Er kunnen dan geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden in het loket voor digitale bouwaanvragen (DBA) maar enkel via het Omgevingsloket (zie doc. 311124).


12.12.2016 Ordonnantie houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2016
Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, VERVOORT Rudi *
et al.

BS 2017-02-03, (2e uitg.)

Overeenkomstig de tabel bij deze ordonnantie, worden de in de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 ingeschreven kredieten aangepast. De aanpassing heeft onder meer betrekking op de begroting van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening (DBDMH), van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën en het Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid. De ordonnantie legt eveneens de elektriciteitsdistributienetbeheerders de informatie- en adviesverplichting op bestemd voor de plaatselijke besturen overheden met het oog op de bevordering van de energiebesparingsmaatregelen en de productie van hernieuwbare energie via fotovoltaïsche panelen.


21.11.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2009-01-27, (2e uitg.)

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


Polders en wateringen en hun relatie tot de gemeentebesturen
VANCRAEYNEST Dirk

De Gem., januari 1992, V.67, (438), 12-16; Polders en Wateringen, september 1991, V.8, (20), 10-13, (deel 1); Polders en Wateringen, februari 1992, V.9, (21), 32-34


20.03.1991 Dec. betr. het Investeringsfonds ter verdeling van de subsidies voor bepaalde onroerende investeringen die in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest door of op initiatief van de provincies, de gemeenten of de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden gedaan
Voorzitter van de Vlaamse Executieve, GEENS Gaston
et al.

B.S., 30.04.1991, V.161, (84), 9127-9131; De Gem., juni-juli 1991, V.66, (433), 313


19.11.1998 BBHR inzake de bescherming van het water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen
Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier

BS 1999-01-29


Codex lokaal belastingsrecht
ASTAES Jan
VAN DOOREN Eric

Brugge:Die Keure, 2002,500 p., [UITGEPUT]


26.04.2019 Dec. houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw - Wijz. dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (art. 56-62)
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, VAN DEN HEUVEL Koen *

BS 2019-06-19, V. 189, (136), 62147

Het toepassingsgebied van Titel XVI (Handhaving) van het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) uitgebreid wordt tot de wet onbevaarbare waterlopen en zijn uitvoeringsbesluiten. In het DABM wordt bovendien de verplichting geschrapt tot het ter kennis brengen aan de bevoegde afdeling van de aanstelling van de milieucoördinator.


27.02.2015 BVR tot aanpassing van diverse besluiten aan een aantal nieuwe begrippen in het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2015-04-21

Door de bij decreet aangebrachte wijzigingen aan de structuren en de plannen van het Integraal Waterbeleid zijn er nieuwe begrippen bijgekomen en/of in de plaats gekomen van bestaande begrippen en moeten dus ook uitvoeringsbesluiten en regelgeving worden aangepast. Dit besluit past daarom diverse besluiten aan aan de nieuwe terminologie zoals opgenomen in het decreet over Integraal Waterbeleid.


21.12.2001 Dec. wijz. wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Min.-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, DEWAEL Patrick
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

BS 2002-01-29, (1e uitg.)


08.02.2018 MB wijz. diverse bepalingen van het MB 23.06.2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2018-02-19

Dit besluit brengt een wijziging aan voor het indienen van de verzamelaanvraag voor steunaanvragen voor landbouwers. De landbouwer moet daarbij voortaan aangeven of hij activiteiten uitvoert waardoor hij niet als actieve landbouwer beschouwd wordt. Indien de landbouwer de verzamelaanvraag wijzigt moet hij deze wijzigingen meedelen. Voor wisselingen in het landbouwgebruik van percelen in het kader van de toepassing van groenbedekker als ecologisch aandachtsgebied moeten de wijzigingen worden meegedeeld tot 1 november van het jaar in kwestie, met uitzondering van wisselingen in het landbouwgebruik van de percelen in de landbouwstreek Polders en Duinen.


WEYN André / Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
R.v.St., 4 november 2010, 7e K., nr. 208669

De klagende partij acht art. 5, 6/, c), DIWB (decreet betreffende het integraal waterbeleid) geschonden doordat het betrokken overstromingsgebied gevoelig vermindert. De schending van deze bepaling kan echter niet worden aangenomen. Er dient immers te worden vastgesteld dat art. 5, 6/, c), DIWB geenszins bepaalt dat de ruimte voor het water of overstromingsgebieden niet mogen worden ingekrompen. Het betreft niet meer dan een doelstelling die moet worden beoogd en waarbij 'zoveel mogelijk' ruimte voor het water wordt gevrijwaard.


21.12.1994 Programmadecreet - Leefmilieu - Afvalwaterheffing (art. 16)
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1994-12-31


W. S. en G. G. / Aquafin n.v.
Cass., 7 september 2018, 1e K., C170694

Een eigenaar moest de uitvoerder van de werken, om een waterzuiveringsinstallatie aan te leggen, toelaten op zijn perceel. Zijn verzet is strafbaar volgens art. 289 StrafW. De eigenaar voert als rechtvaardigingsgrond aan dat het perceel omheind was, maar kan hier geen geloofwaardige bewijzen van voorleggen. Hij had een termijn van 2 jaar om aan de uitvoerder van de werken te vragen om het door een erfdienstbaarheid bezette terrein aan te kopen. Dit is een vervaltermijn.


Vrijstelling afvalwaterheffing: heffingsbiljet en attest samen opsturen
CRAUWELS Fabienne

Lokaal, 16-30.06.2003, V.1, (12), katern 6

Elke burger moet in principe afvalwaterheffing betalen. Heffingsplichtigen die op 1 januari van het heffingsjaar genieten van het leefloon of het levensminimum (dit is financiële steun) toegekend door het OCMW, hebben recht op een vrijstelling van de afvalwaterheffing.


30.03.2012 BVR wijz. KB 29.11.1968 houdende vaststelling van de procedure bij de onderzoeken de commodo et incommodo, voorgeschreven door de wet 28.12.1967 betr. de onbevaarbare waterlopen en wijz. diverse bepalingen van BVR 24.07.2009 tot uitvoering van de onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht en de vergoedingsplicht van titel I van dec. 18.07.2003 integraal waterbeleid en tot aanvulling ervan met een regeling voor de afbakening van overstromingsgebieden
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke
et al.

BS 2012-05-09, (1e uitg.)

Bij de evaluatie van de overstromingen van november 2010 is gebleken dat er nood is aan bijkomende overstromingsgebieden om piekdebieten te kunnen opvangen. In het decreet Integraal Waterbeleid was al de mogelijkheid voorzien om buiten de waterbeheerplannen overstromingsgebieden af te bakenen bij beslissing van de Vlaamse Regering. Dit besluit geeft nu invulling aan deze tussentijdse afbakening en maakt het mogelijk om voor de vaststelling van de tweede generatie waterbeheerplannen overstromingsgebieden af te bakenen.


MB tot vastlegging van een programma voor de vermindering van watervervuiling veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen (...)
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2005-04-07

Het programma voor vermindering van uitstoot van polychloorbifenylen (PCB's) en polychloorterfenylen (PCT's), dat een kwaliteitsdoelstelling van 0,007 microgram per liter beoogt zoals vastgesteld voor het oppervlaktewater door het BBHR 20.09.2001 betreffende de bescherming van het oppervlaktewater tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen, wordt goedgekeurd zoals bepaald in de bijlage van dit besluit.


24.04.2014 BBHR tot coördinatie van de openbaredienstopdrachten van de operatoren en actoren bij de uitvoering van het waterbeleid en tot oprichting van een Comité van watergebruikers
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2014-08-26

Dit besluit coördineert het waterbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via de creatie van een coördinatieplatform en richt binnen de Raad voor het Leefmilieu een Comité van watergebruikers op om specifieke adviezen in verband met water uit te brengen.


J. T. en n.v. B. / Y
Corr. Antwerpen, 4 november 1987, 30e K.

R.W., 14.03.1992, V.55, (28), 962; De Gem., april 1992, V.67, (441), 205


09.01.1990 V. nr. 141 (Vl. R.): Muskusrattenbestrijding - Gemeentelijke maatregelen
DESUTTER Manu
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl. R., 05.02.1990,1989-90, (7), 286; De Gemeente, april 1990, V.65, (421), 158-159


05.03.2003 V. nr. 135 (Vl. P.): Afvalwaterheffing - Vrijstelling voor gehandicapten
BECQ Sonja
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 16.05.2003,2002-2003, (14), 2287-2289

Ingeval van afvalwaterheffing wordt de vrijstelling voor gehandicapten vaak niet verleend omdat de factuur niet op naam staat van de betrokkene (huwelijk, samenwonen, ouders-kinderen).


27.06.2003 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003 - Leefmilieu (art. 10-17)
Min.-President van de Vlaamse Regering, SOMERS Bart
et al.

BS 2003-09-12, (1e uitg.)

Het decreet regelt de vrijstellingsvoorwaarden met betrekking tot de heffing op de waterverontreiniging voor grondwaterwinningen voor gebruik in koude-warmtepompen. Het voorziet tevens in een subsidieregeling tot aanmoediging van het uitvoeren van projecten voor de levering van tweedecircuitwater door drinkwatermaatschappijen en openbare besturen.


15.03.2013 BVR houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2013-04-18

Dit besluit bepaalt regels voor duurzaam gebruik van pesticiden voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik.


25.01.2018 V. nr. 263 (Vl. P.): Rubberkorrels als instrooimiddel voor kunstgrasvelden - Impact op milieu en gezondheid
MOYAERS Bert
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2017-2018|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 20.03.2018

Het gebruik van rubbergranulaat als instrooimateriaal (gerecycleerde autobanden) in kunstgrasvelden is toegelaten onder de voorwaarden opgesomd in onderafdeling 5.3.6 van het VLAREMA. Onderzoeken tonen volgens de minister aan dat de bodem en het grond- en oppervlaktewater niet worden aangetast door kunstgrasveld. Terreinen met kunstgrasvelden zijn bovendien geen risicogronden. Op kunstgrasvelden is dan ook geen periodiek bodemonderzoek of een bodemonderzoek bij overdracht vereist.


v.z.w. Milieufront Omer Wattez / Deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen
R.v.St., 24 oktober 2019, 7e K., nr. 245878

De watertoets strekt tot het onderzoeken van het causaal verband tussen de gevraagde vergunning en de schadelijke effecten voor de waterhuishouding en het milieu. De beslissing die een vergunning verleent moet minstens een formele motivering bevatten waaruit blijkt dat de watertoets uitgevoerd is. Vermits die toets ook geldt voor verkavelingsvergunningen, kan hij niet worden uitgesteld tot de nadien te verlenen stedenbouwkundige vergunning.


v.z.w. Milieufront Omer Wattez / Vlaamse Gewest
R.v.St., 17 januari 2013, 7e K., nr. 222101

Uit art. 1.1.4 VCRO vloeit voort dat bij de beoordeling van een milieuvergunning naar een duurzaam ruimtegebruik moet worden gestreefd, dat de maatschappelijke behoeften gelijktijdig tegen elkaar moeten worden afgewogen en dat ruimtelijke kwaliteit moet worden nagestreefd. Daarbij wordt aan de vergunningverlenende overheid een zeer ruime appreciatiemarge gelaten. Hieruit kan niet worden afgeleid dat het uitzicht van een landschap niet zou mogen veranderen. Het bestreden besluit stelt dat, op basis van de bevindingen van het project-MER, wordt gekozen voor een nieuw type landschap dat, wat de natuurwaarden betreft, meer te bieden heeft dan het bestaande landschap. Hieruit blijkt niet dat het bestuur de genoemde doelstellingen niet nastreeft.


C.V.K. / Gemeente Brasschaat
R.v.St., 8 oktober 2008, 10e K., nr. 186917

De gemeente mag bij het nemen van het beslissing in verband met een bouwvergunning sinds de inwerkingtreding van het decreet betreffende het integraal waterbeleid geen vergunning meer afleveren zonder zich ervan te vergewissen dat aan de vereisten van dat decreet voldaan werd.


23.12.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 - Reorganisatie van de watersector - Wijzigingen aan het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending (art. 56-61)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2005-12-30, (2e uitg.)

In het decreet 24.05.2002 worden wijzigingen aangebracht die tot doel hebben de drinkwatermaatschappijen de mogelijkheid te bieden om een kostprijs aan te rekenen aan de eigen waterwinners in de vorm van een vergoeding voor het gebruik van de collectieve saneringsinfrastructuur. Daarnaast beoogt deze afdeling ook de uitbreiding van de vrijstelling van de aanrekening van de bijdrage voor de rioollozende bedrijven met lozingsnormen oppervlaktewater.


11.06.2004 BVR houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen
Vlaams Min. van Economie, Buitenlands Beleid en E-government, CEYSENS Patricia
Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, TAVERNIER Jef

BS 2004-09-02, (2e uitg.)

De Vlaamse overheid stimuleert de verdeling van grijswater (gezuiverd afvalwater, oppervlaktewater en regenwater) door een financiële tegemoetkoming in de investeringskosten.


06.10.1998 BVR wijz. BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne ten aanzien van de lozingsnormen voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1998-10-20


21.05.1991 Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater
Raad van de Europese Unie

Publ. E.G., 30.05.1991, L 135/40-52

Deze richtlijn betreft het opvangen, de behandeling en de lozing van stedelijk afvalwater alsmede de behandeling en de lozing van afvalwater van bepaalde bedrijfstakken. De richtlijn heeft ten doel het milieu te beschermen tegen de nadelige gevolgen van lozingen van bovengenoemde soorten afvalwater.


O.M. / K.H., H.J., D.P., M.J. en n.v. T.S.
Corr. Tongeren, 7 februari 1996

T.Milieurecht, september 1996, V.5, (4), 293-295; T.Milieurecht, september-oktober 1997, V.6, (4), 298-301


Gemeentelijk zakboekje - Databank 2019
x

Mechelen:Kluwer, 2019, 872 p.

Dit zakboekje bevat alle praktische gegevens en contactinformatie van de gemeenten, districten, provincies, intercommunales, polders en wateringen, en politie- en hulpverleningszones in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De versie van 2019 bevat de geactualiseerde gegevens op basis van een jaarlijkse enquête.


01.07.1992 Dec. wijz. Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en van Dec. 12.12.1990 betr. het bestuurlijk beleid
Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken, VAN DEN BOSSCHE Luc

BS 1992-07-04


10.08.2015 KB betr. vermalers waarvan het vermaalde bestemd is om verwijderd te worden via systemen voor de afvoer van afvalwater
Min. van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, MARGHEM Marie-Christine *

BS 2015-10-23, (2e uitg.)

Dit besluit reguleert het op de markt brengen van vermalers waarvan het vermaalde bestemd is om verwijderd te worden via systemen voor de afvoer van afvalwater. Het is verboden om iedere uitrusting of ieder onderdeel op de markt te brengen, al dan niet geïntegreerd in een andere uitrusting, die tot doel heeft om vaste residuen te vermalen om ze uiteindelijk te lozen in aquatische milieus of in een netwerk voor waterinzameling en -zuivering.


14.02.2000 MB tot vaststelling van maatregelen om te beletten dat Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. zich verspreidt
Min. van Landbouw en Middenstand, GABRIELS Jaak

BS 2000-03-02, (2e uitg.)


02.03.2005 V. nr. 422 (Vl. P.): Drinkwaterfactuur - BTW op belasting
DAEMS Rudi
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., 01.07.2005,2004-2005, (19), 1924-1926

De overheid int geen heffing meer op de waterverontreiniging, tenzij de restheffing van de gezinnen voor het waterverbruik vóor 01.01.2004, de heffing voor de gemengde en zuivere eigenwaterwinners-gezinnen, de heffing ten aanzien van bedrijven voor het waterverbruik dat niet afkomstig is van een openbaar waterdistributienetwerk en de heffing voor de bedrijven die lozen in oppervlaktewater.


Stad Tienen / Vlaamse Gewest
R.v.St., 11 december 2009, 10e K., nr. 198852

In zoverre de bestreden beslissing (houdende de afbakening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) en het beleidsmatig herbevestigen van bepaalde plannen van aanleg) beperkt is tot het 'het kennis nemen van' adviezen van gemeenten, provincies en belangengroepen en de verwerking van deze adviezen, en in zoverre de bestreden beslissing de Vlaamse ministers bevoegd voor landbouwbeleid en zeevisserij en leefmilieu en waterbeleid belast met het opstarten van een onderzoek, gaat het niet om een rechtshandeling in de zin van art. 14, par. 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en is het beroep niet ontvankelijk.


02.10.2015 V. nr. 17 (Vl. P.): Meersengebied 'Scheldebroeken' - Waterpeil ingevolge pompactiviteiten
SANCTORUM-VANDEVOORDE Hermes
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2015-2016|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 27.11.2015

Een pompgemaal (een vuilwaterpomp installatie) is in zijn huidige toestand niet milieuvergunningsplichtig conform de indelingslijst van titel I van het VLAREM. In art. 25, par. 3, van het Natuurdecreet van 21.10.1997 wordt opgelegd dat het in terreinen die tot het Vlaams Ecologisch Netwerk behoren, verboden is werkzaamheden uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks het grondwaterpeil verlagen. Het is mogelijk hier ofwel via een algemene ontheffing, ofwel via een individuele ontheffing verleend door het Agentschap voor Natuur en Bos van af te wijken.


25.10.2004 KB wijz. KB 13.09.1998 houdende havenstaatcontrole en wijz. KB 20.07.1973 houdende zeevaartinspectiereglement en van het KB 01.12.1999 inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen
Min. van Mobiliteit, LANDUYT Renaat

BS 2004-11-10, (3e uitg.)

De Europese richtlijn 2002/84/EG van 05.11.2002 houdende wijziging van de richtlijnen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen wordt omgezet in de nationale rechtsorde.


21.05.2003 Wet wijz. wet 25.06.1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de wet 12.07.1976 betr. het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen
Vice-Eerste Min. en Min. van Mobiliteit en Vervoer, DURANT Isabelle
et al.

BS 2003-07-15

Deze wet stelt de dekking voor overstromingen verplicht voor alle zaakverzekeringsovereenkomsten met betrekking tot het gevaar brand die dekking verlenen voor eenvoudige risico's, gelegen in risicogebieden (dat wil zeggen de plaatsen die aan terugkerende en belangrijke overstromingen blootgesteld werden of blootgesteld kunnen worden).


Het programmadecreet 1997 en het milieubeleid
x

Milieu en bedrijf, 30.01.1997, V.11, (2), 1-3


Commissie van de Europese Gemeenschappen / Koninkrijk België
Hof van Justitie EG, 22 september 2005, nr. C-221/03

De lidstaten dienen ingevolge art. 3, lid 1, van de richtlijn 91/676/EEG van 12.12.1991 inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen vast te stellen welke de wateren zijn die door verontreiniging worden beïnvloed of zouden kunnen worden beïnvloed indien de maatregelen als bedoeld in art. 5 van de richtlijn achterwege blijven, welke verplichting geldt voor al het zoet oppervlaktewater en het grondwater dat meer dan 50 mg nitraat per liter bevat of zou kunnen bevatten. Zij zijn tevens verplicht, op basis van de overeenkomstig art. 3, lid 1, van de richtlijn geïdentificeerde wateren, kwetsbare zones aan te wijzen, tenzij zij kiezen voor het opstellen van de in art. 5 van de richtlijn bedoelde actieprogramma's en deze op heel hun grondgebied toepassen.


01.09.1980 Wet betr. de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector
Min. van Justitie, VANDERPOORTEN Herman
et al.

BS 1980-09-10


26.06.2015 Dec. houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking, ondertekend te ’s-Gravenhage op 20.02.2014
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, BOURGEOIS Geert *
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, HOMANS Liesbeth *

BS 2015-07-16

De grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking tussen lokale besturen heeft de afgelopen drie decennia een indrukwekkende groei doorgemaakt in Europa. Dit nieuwe Benelux-Verdrag heeft tot doel een vernieuwing en actualisering tot stand te brengen in vergelijking met de Benelux-Overeenkomst van 1986 inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten.


LEYMAN Viviane / Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant
R.v.St., 1 juli 1010, 7e K., nr. 206376

De bijzondere motiveringsverplichting waartoe de vergunningverlenende overheid in het kader van het decreet integraal waterbeleid gehouden is, reikt niet zover dat de motivering in verband met de watertoets punt per punt afgestemd moet worden op de beoordelingsschema's die als bijlage gevoegd zijn het BVR 20.07.2006. Evenmin is vereist dat in de motivering van de genomen beslissing wordt aangeduid welke beoordelingsschema's gevolgd worden en welke niet. De aanvrager toont niet aan dat de watertoets te dezen ondeugdelijk is.


n.v. Aelter / V.M.M. en Vlaamse Gewest
R.v.St., 7 mei 1998, nr. 73533

T.Milieurecht, oktober 1999, V.8, (5), 395-397


07.07.1998 Decreet wijz. en tot opheffing van sommige bepalingen van decreten en wetten betr. sommige Vlaamse openbare instellingen en tot opheffing van wettelijke bepalingen inzake prioritaire aanwerving bij de Vlaamse openbare instellingen
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1998-10-20


15.12.2006 BVR houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves

BS 2007-01-18

Dit besluit legt de maximale rentabiliteitsoppervlakten vast, overeenkomstig met de wet 04.11.1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen.


Milieutoezicht - Vademecum voor de ondernemingen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
Leefmilieu Brussel / Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)

Brussel:B.I.M., 1993, losbladig


De europese wetgeving op de bescherming van de oppervlaktewateren
LAVRYSEN Luc

T.Milieurecht, september-oktober 1992, V.1, (1), 2-12


x / y
Corr. Dendermonde, 14 september 2007, 13e K.

De wezenlijke vaststellingen van de scheepvaartpolitie, meer bepaald het volgen van het oliespoor dat leidde tot de vaststelling dat de oliebrij afkomstig was van de meest stroom op gelegen zijde van de scheepswerf, waar het schip zich bevond, en de vaststellingen op de werf aan het schip, werden door de betrokkenen nooit betwist. De rechtbank is van oordeel dat deze vaststellingen objectief en betrouwbaar zijn en dus als waarheidsgetrouw kunnen aanvaard worden.


n.v. Surface Treatment / Vlaamse Gewest
R.v.St., 12 mei 2003, nr. 119222

T.Milieurecht, januari 2003, V.12, (6), 646-647

Zolang de vergunningverlenende overheid niet definitief de normen heeft bepaald inzake de vergunningstermijn voor het lozen van bedrijfsafvalwater in de riolering bestaat er in hoofde van de aanvrager van de vergunning geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel.


Gemeente Beveren en de provincie Oost-Vlaanderen / Vlaamse Gewest
R.v.St., 18 januari 2011, 10e K., nr. 210479

De gemeente en de provincie vorderen de nietigverklaring van het besluit van de Vlaamse regering houdende de definitieve vaststelling van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De klagende partijen betwisten dat het plan-MER Sigmaplan kan dienen als plan-MER bij het bestreden GRUP. Op grond van art. 4.1.6, par. 1, DABM was het mogelijk om een plan- MER voor een plan bevattende diverse planonderdelen, gevormd door individuele projecten, te gebruiken voor de ruimtelijke ordeningsinstrumenten die nog nodig zijn voor de realisatie van die verschillende projecten.


09.03.2018 BVR wijz. diverse besluiten naar aanleiding van het dec. 15.07.2016 betr. het integraal handelsvestigingsbeleid en het dec. 08.12.2017 houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving
Vlaams Min. van Werk, Economie, Innovatie en Sport, MUYTERS Philippe *
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2018-04-24

Naar aanleiding van het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving ('Codextrein'), regelt dit besluit de integratie van de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten en de vergunning voor vegetatiewijzigingen in de procedure voor de omgevingsvergunning. Het werkt ook de bevoegdheid uit van de gewestelijke omgevingsambtenaar om te beslissen in beroep en de figuur van de provinciale omgevingsambtenaar. Verder verduidelijkt het de lijst van provinciale projecten en de lijst van Vlaamse projecten (waaronder de bevoegdheid voor gasvervoersleidingen) en voert het een aantal technische aanpassingen uit.


22.12.1993 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994 - Leefmilieu - Afvalwaterheffing (art. 35 - 43)
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1993-12-29


23.02.2006 MB houdende tijdelijke beschermingsmaatregelen naar aanleiding van het vaststellen van een geval van aviaire influenza bij wilde vogels
Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, DEMOTTE Rudy

BS 2006-02-27, (2e uitg.)

Om de bescherming van de volksgezondheid en de diergezondheid te garanderen bevat dit besluit maatregelen om het risico zo laag mogelijk te houden dat het virus van de vogelgriep door in het wild levende vogels wordt overgedragen op pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels.
De burgemeester dient onder andere een inventaris van de pluimveebedrijven en van de particuliere houders van pluimvee en vogels in de beschermingsgebieden en in de toezichtgebieden op te maken.


09.05.2014 BVR tot uitvoering van titel III, hoofdstuk 4 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2014-08-20, (2e uitg.)

Dit besluit regelt de procedure die gemeenten moeten volgen bij het overnemen van het beheer van grachten en het vastleggen van de erfdienstbaarheidszone die nodig is om dit beheer uit te voeren. De gemeente moet een openbaar onderzoek organiseren en moet de beslissing tot overname van het beheer en de beslissing om een erfdienstbaarheid op te leggen bekendmaken aan het publiek.


RAETS Dirk en crts / Vlaamse Gewest
R.v.St., 4 juni 2009, 7e K., nr. 193847

'Voor zover als relevant', moet een milieuvergunningsaanvraag worden onderworpen aan de watertoets en moet het vergunningsbesluit daaromtrent een uiteenzetting bevatten. Of een watertoets relevant is hangt af van het 'schadelijk effect' dat de vergunde inrichting zou kunnen veroorzaken en dat gedefinieerd is in art. 3, par. 2, 17/, van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid.


De financiering van de zuivering van oppervlaktewateren in Vlaanderen: een brug over troebel water?
DRUYTS R.

R.W., 27.01.1990, V.54, (22), 729-743


X
Gent, 22 december 2011

De overschrijding van de redelijke termijn betekent niet dat geen herstelmaatregel meer zou kunnen worden bevolen. De noodzaak om een goede ruimtelijke ordening te handhaven en waar nodig te herstellen, biedt wegens de aard zelf van de herstelvordering, die ertoe strekt de gevolgen van het misdrijf ongedaan te maken, geen ruimte tot mildering. Ook niet om redenen die enkel de persoonlijkheid van de dader of zijn rechtsopvolgers betreffen en onverenigbaar zijn met de doelstellingen van de wet.


19.05.2006 BVR houdende de aanpassing van de regelgeving van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken als gevolg van het bestuurlijk beleid
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2006-08-24

Dit besluit wijzigt een aantal benamingen van administraties in verschillende reglementaire teksten betreffende de scheepvaart.


H.N. en H.R. / Waals Gewest
Cass., 12 maart 2014, 2e K., P131370

Particulieren hebben een weg aangelegd van vier meter breed en honderdtwintig meter lang, met een ophoging van bouwafval, stenen en grond. Deze weg belet de watertoevoer van de hoger gelegen vochtige gebieden naar het lager gelegen veen. Die verstoring van de oppervlaktewateren heeft tot een verschraling van de veenvegetatie geleid. Hieruit kan het bestaan van een aanzienlijke wijziging van het reliëf van de bodem afgeleid worden.


De prejudiciële vraag betr. art. 35septies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Arbitragehof, 13 april 2005, arrest nr. 67/2005

BS 2005-05-09

Niets belet te aanvaarden dat ook ten aanzien van kleinverbruikers het hemelwater in de grondslag van de heffing wordt opgenomen, en dat de heffing erop als 'water dat op een andere wijze wordt gewonnen' forfaitair wordt bepaald, rekening houdend met de belangrijke uitgaven die zouden worden teweeggebracht door de installatie van meettoestellen bij de heffingsplichtigen, wat ook onvermijdelijk buitensporige administratieve verplichtingen met zich mee zou brengen.


O.M. / G.C. en crts
Gent, 11 juni 2010, 10e K.

Uit de vaststellingen van de agenten van de BMM (Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee), ooggetuigen in de zin van art. 5bis van de Marpol-uitvoeringswet, blijkt dat de olieconcentratie in de zichtbare vlek veel meer bedroeg dan 100 ppm, wat immers staat voor slechts 100 deeltjes per miljoen deeltjes. De omvang van de vlek, die een lengte had van meer dan 24,5 km en een oppervlakte besloeg van ongeveer 1,25 km², sluit absoluut uit dat de olieconcentratie lager was dan 100 ppm. De bewering van de beklaagden dat de vlek het gevolg was van een toegelaten lozing van bilgewater is volstrekt onverenigbaar met deze objectieve vaststellingen en mist zelfs iedere ernst.


v.z.w. W. / v.z.w. Generale Vrije Polders
Vred. Eeklo, 12 april 2001

R.W., 22.02.2003, V.66, (25), 994

Een jachtpachtovereenkomst of een verhuring/verpachting van jachtrecht is niet te beschouwen als een huur van goederen, zoals bedoeld in art. 591, eerste lid, Ger.W., maar is een overeenkomst sui generis.


21.12.1990 Dec. houdende begrotingstechnische bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 - art. 69, 71
Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting, GEENS Gaston
et al.

B.S., 29.12.1990 (2de ed.), V.160, (249), 24642,24655

In dit decreet wordt aan wet 26.03.1971 een Hoofdstuk IIIbis toegevoegd :. 'Bijzondere bepalingen voor het Vlaamse Gewest inzake heffingen op de waterontreiniging'


28.08.2002 V. nr. 293 (Vl. P.): Afvalwaterheffing - Vrijstelling
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera
VERTRIEST Isabel

V. en A., Vl.P., 04.11.2002,2002-2003, (3), 653-654

De vrijstellingsregeling die verleend wordt aan particulieren die zelf instaan voor de zuivering van hun afvalwater, werd decretaal ingevoerd vanaf het heffingsjaar 2001 (waterverbruik 2000) en is ondertussen dus reeds van toepassing.


x / Deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen
R.v.Vergunningsbetwistingen, 26 augustus 2014, 1e K., nr. A/2014/0572

Een stedenbouwkundige vergunning wordt geweigerd omdat het betrokken perceel gelegen is in een gebied dat een onderdeel vormt van het Sigmaplan, waarbij de Vlaamse regering de intentie heeft om alle gronden in dit projectgebied te verwerven. Er is echter nog geen enkele bindende beslissing genomen over de inrichting van het betrokken perceel als eventueel te verwerven wetland. De vergunningverlenende overheid kan zich niet baseren op een later, op een onbepaald tijdstip te verwerven eigendomsrecht (van de overheid) om een vergunning te weigeren. Daarom wordt de beslissing vernietigd.


06.12.1990 BBHE wijz. Besluit van de Regent van 02.07.1949 betr. de Staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken en verenigingen van polders of van wateringen
Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling, PICQUE Charles
et al.

B.S., 19.02.1991, V.161, (35), 3238; De Gem., april 1991, V.66, (431), 198


De watertoets bij ruimtelijke plannen - Handleiding adviesverlening watertoets bij ruimtelijke plannen
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

City:CIW, 2009,60 p.|www.watertoets.be

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) heeft een handleiding uitgebracht om de adviesverleners wegwijs te maken in de goedkeuringsprocedure van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) en bijzondere plannen van aanleg (BPAs). De handleiding geeft aan hoe de adviesverlener tot een integraal advies kan komen dat rekening houdt met alle aspecten van het integraal waterbeleid.


n.v. Tank Terminal / Vlaamse Gewest
R.v.St., 7 februari 2008, 7e K., nr. 179346

Twee categorieën van inrichtingen die in verschillende feitelijke omstandigheden verkeren (zij die in de riool lozen en zij die in oppervlaktewater lozen) worden ingevolge art. 5.2.2.9.3., par. 2, van Vlarem II toch aan dezelfde normen onderworpen. De bijlage 5.3.2. van Vlarem II en de oppervlaktewaterenwet maken een duidelijk onderscheid tussen lozing in oppervlaktewateren en lozing in de riolering. De reden waarom de twee verschillende categorieën van lozers toch op dezelfde manier worden behandeld is niet duidelijk. Art. 5.2.2.9.3., par. 2, van Vlarem II is dus strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Deze bepaling moet buiten toepassing worden gelaten.


04.08.1993 Omz. Richtlijnen voor het opstellen van de OCMW-begroting 1994 (deel 2)
Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, DEMEESTER-DE MEYER Wivina

Best.mem.:W.Vl., 15.09.1993, (26), 504-509; Limb., 31.08.1993, (16), 550-557; Antw., 07.10.1993, (16), 1148-1159; O.Vl., 28.10.1993, (14), 313-319; Br.(Nl), 30.10.1993, (7), 208-220


29.09.1997 V. nr. 277 (BHR): Verkeerde interpretatie van de ordonnantie 29.03.1996 tot instelling van een heffing op de lozing van afvalwater
de LOBKOWICZ
Min. belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,

V. en A., BHR, 20.10.1997,1997-98, (24), 2948-2949


17.12.2008 V. nr. 237 (Vl.P.): Individuele afvalwaterbehandeling - Stand van zaken
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
DECALUWE Carl

V. en A. Vl.P., februari 2009,2008-2009, (5), 447

Het vaststellen van de zones waar het afvalwater van de woningen zal gezuiverd worden in een individuele zuiveringsinstallatie of IBA maakt onderdeel uit van de vaststelling van de zoneringsplannen.


01.02.2002 BVR wijz. BVR 16.02.1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

BS 2002-04-19


06.01.1994 V. nr. 78 (Vl. R.): Ruim- en ontstoppingsdiensten - Wettelijke verplichtingen
BARBE Luc
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl.R., 07.02.1994,1993-94, (7), 321-322


28.03.2007 V. nr. 384 (Vl. P): Polders - Territorium
BOSSUYT Gilbert
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., mei 2007,2006-2007, (8), 643-644

Op basis van art. 6 van de wet 03.06.1957 betreffende de Polders kan de Koning (Vlaamse Regering) Polders opheffen, er nieuwe oprichten, de bestaande gebieden splitsen of wijzigen, verschillende Polders samensmelten of bevelen dat zij gemeenschappelijk belang hebben. Het Koninklijk Besluit (Besluit van de Vlaamse Regering) waarbij een Polder wordt opgeheven, gesplitst of gewijzigd of waarbij verscheidene Polders worden samengesmolten regelt de overgang van de vermogens. Aan de beslissingen bedoeld in hoger aangehaald artikel gaat een onderzoek vooraf, ingesteld door de Bestendige Deputatie.


08.10.2010 BVR houdende de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas en het maatregelenprogramma voor Vlaanderen, overeenkomstig art. 33 en 64 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke
et al.

BS 2011-01-11, (1e uitg.)

In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water en het decreet Integraal Waterbeleid bepaalt dit besluit de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas en het maatregelenprogramma voor Vlaanderen. De Vlaamse minister, bevoegd voor het Leefmilieu en het Waterbeleid, brengt de bekkenbesturen, de bekkenraden, en de betrokken provincies en gemeenten op de hoogte van het voor hen relevante, vastgestelde stroomgebiedbeheerplan en het maatregelenprogramma voor het Vlaamse Gewest.


23.12.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2005-12-30, (2e uitg.)

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding de begroting 2006 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


19.12.1998 Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999 - Oppervlaktewateren (art. 3-6)
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1998-12-31, (2e uitg.)


Autonoom provinciebedrijf provinciaal instituut voor hygiëne / Vlaamse Gewest
R.v.St., 29 april 2014, 12e K., nr. 227235

Een loutere puntentoekenning is in een procedure van offerteaanvraag geen afdoende motivering zeker wanneer het de beoordeling van kwalitatieve criteria betreft zoals hier het geval is. Aan de puntentoekenning moeten motieven ten grondslag liggen en die motieven dienen zichtbaar te zijn onder de vorm van een beschrijvende evaluatie, doorgaans in woorden.


Zakboekje Milieuhandhaving 2018
GEYSELS Frans
et al.

Mechelen:Kluwer, 2018, 702 p.

Dit boek is een handleiding voor de openbare besturen bij het handhaven van de milieuhygiëne. Deze nieuwe editie (2018) houdt rekening met de inwerkingtreding van het handhavingsdecreet omgevingsvergunning.


08.07.2005 BVR houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven
Vlaams Min. van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, BOURGEOIS Geert
Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, VAN MECHELEN Dirk

BS 2005-08-10

Dit besluit stelt de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven vast.
Het doel is te komen tot een transparante en voor Vlaanderen eenduidige regelgeving wat betreft weekendverblijven die gelegen zijn in bestemmingsgebieden waar verblijfsrecreatie is toegestaan maar permanent wonen niet toegestaan is.


14.06.2002 BVR tot het bezien, herzien en aanvullen van de kwetsbare zones water zoals bedoeld in art. 15, par. 3, 4 en 5, van het dec. 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

BS 2002-07-17, (2e uitg.)


O.M. / B. en n.v. L.
Corr. Antwerpen, 4 juni 1992, 33e K.

T.Milieurecht, september-oktober 1995, V.4, (5), 411-413


06.10.1998 Omz. BA-98/08 Investeringsfonds - toestemming tot gebruik van trekkingsrechten voor niet-prioritaire rioleringen - afkoppelingsbeleid
Vlaams min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk beleid en Huisvesting, PEETERS Leo

Best.Mem.:Antw., 21.12.1998, (23), 554; Limb., 15.12.1998, (12), 506; O.-Vl., 25.02.1999, (2), 53-54;


04.12.2018 V. nr. 251 (Vl. P.): Renovatie Potpolder IV en Hof Ten Rijen Waasmunster - Oneigenlijk gebruik Dijkendecreet
DE MEYER Jos
Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, WEYTS Ben

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2018-2019 | www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 09.02.2019

De gewestelijke waterbeheerders kunnen alle noodzakelijke waterkeringswerken, alle werken tot de aanleg of aanpassing van overstromingsbekkens en wachtbekkens, en alle werken tot de aanleg of aanpassing van de rechtstreekse toegangswegen naar de waterkeringswerken, overstromingsbekkens en wachtbekkens uitvoeren op onroerende goederen, gelegen onder meer langs de Beneden-Durme (decreet 16.04.1996).


Overzicht rechtspraak 2002-2003 inzake de heffing ter bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging in het Vlaams Gewest
HUYGHE Sofie

Lok.Reg.Bel., december 2003, (4), 183-208

Deze bijdrage bespreekt de relevante arresten met betrekking tot de heffing ter bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging in het Vlaams Gewest.


K.H. / VMM
Rb. Dendermonde, 26 februari 1996, 13e K.

T.Milieurecht, mei-juni 1996, (3), 208


23.12.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 - Reorganisatie van de watersector - Wijzigingen aan het decreet 24.12.2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 (art. 63)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2005-12-30, (2e uitg.)

In het programmadecreet 2005 was een vrijstelling voor het water verbruikt in 2004 voorzien voor de kleinverbruikers. In een beperkt aantal gevallen hebben de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk in 2005 nog een verbruik gefactureerd dat zich situeert voor 01.01.2004.
Om begrotingstechnische redenen worden deze verbruiken vrijgesteld van heffing.


Deputatie van Provincie Antwerpen / Vlaamse Gewest
R.v.St., 19 mei 2011, 7e K., nr. 213338

In de motivering van de bestreden beslissing wordt de watertoets beperkt tot het nagaan van het effect van de overwelving op de waterafvoer en uit ecologisch standpunt. Art. 3, par. 2, 17°, van het decreet Integraal Waterbeleid geeft evenwel een ruimere invulling aan de schadelijke effecten die in het kader van de watertoets onderzocht en beoordeeld moeten worden.


30.01.2014 Ordonnantie wijz. de ordonnantie tot opstelling van een kader voor het waterbeleid teneinde de doelstelling van internationale solidariteit te verwezenlijken
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne
et al.

BS 2014-03-06

Hydrobru, die instaat voor de distributie van drinkwater bestemd voor menselijke consumptie, is verplicht een bedrag van 0,005 EUR per in het vorige dienstjaar gefactureerde m³ water voor te behouden voor internationale solidariteit. Dat bedrag wordt aangewend voor projecten inzake ontwikkelingshulp die verband houden met de watersector. De Regering legt de nadere regels inzake die aanwending vast.


14.12.2001 BVR houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten
Vlaams Min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken, VAN GREMBERGEN Paul

BS 2002-01-19


COLLINGE / 'Union des pêcheurs de l'Ourthe et de l'Amblève' v.z.w.
Cass., 15 november 1989, 2e k.

Arr.Cass., jaar 1989-1990, (I), 365-366


05.12.2003 BVR tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer [VLAREA]
Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, SANNEN Ludo

BS 2005-02-14, (1e uitg.)

Het besluit wijzigt het BVR 17.12.1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) met als doel het afvalstoffenbeleid verder te ontwikkelen in de richting van voorkoming van afvalstoffen en grotere producentenverantwoordelijkheid.


M.A., M.L. en D.B. nv / OM
Gent, 13 september 2013

Een bedrijf gaat tijdens werken over tot het dempen van een gracht, zonder hiervoor een stedenbouwkundige vergunning te hebben. Het gaat hier om een aanmerkelijke reliëfwijziging. Het perceel maakt namelijk deel uit van uit hun natuur met oppervlaktewater overstroombare gronden, die gevoed worden door grondwater en die een kwetsbaar milieu vormen. De uitgevoerde reliëfwijziging heeft deze fysische systeemopbouw ernstig verstoord. De natte slenk en poel dienen immers dieper te liggen dan het bodempeil van de aanliggende valleigraslanden, wat door de uitgevoerde werken niet meer het geval is: het perceel werd praktisch geëgaliseerd. Deze reliëfwijziging zonder voorafgaande schriftelijke vergunning schendt de wet (art. 4.2.14 VCRO).


KB tot regeling van de machtigingen tot het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen
Min. van Binnenlandse Zaken, DUQUESNE Antoine
Min. van Justitie, VERWILGHEN Marc

BS 2003-03-05


MB tot erkenning van de gemeente (...) als onroerenderfgoedgemeente / van het intergemeentelijk samenwerkingsverband (...) als intergemeentelijke erfgoeddienst / van het depot (...) als onroerenderfgoeddepot
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, BOURGEOIS Geert *

BS 2017-11-03, (1e uitg.)

Dit document bevat de lijst met de besluiten die gemeentes erkennen als onroerenderfgoedgemeente, de besluiten die intergemeentelijke samenwerkingsverbanden erkennen als intergemeentelijke erfgoeddienst en de besluiten die depots erkennen als onroerenderfgoeddepot.


28.03.2008 Bijlage 3 bij het Beheerscontract tussen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (de BMWB). Modaliteiten voor de raming en toepassing van de zuiveringseenheidsprijzen. Finale versie
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BS 2008-03-28, (2e uitg.)

In overeenstemming met de ordonnantie tot opstelling van een kader voor het waterbeleid en met het beheerscontract levert de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) prestaties voor de publieke zuivering van stedelijk afvalwater, zodat de verdeler en de zelfproducenten hun zuiveringsverplichting kunnen nakomen. Deze bijlage bepaalt het prijzensysteem dat van toepassing is op de publieke zuiveringsdiensten verstrekt door de BMWB.


07.02.1992 V. nr. 20 (Vl. R.): Mina-plan - Prioritaire rioleringen
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
EEMAN Jan

V. en A., Vl. R., 09.03.1992,1992(BZ), (1), 14-15; De Gem., oktober 1992, V.67, (445), 471


15.05.2009 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - VCRO - Art. 3.1.2.
Volledige tekst

zie doc. nr. 240386|B.S., 17.10.2013, V.183, (307), 74131 (zie doc. nr. 272389)|B.S., 27.08.2014, V.184, (235), 64064 (zie doc. nr. 280518)

art.  3.1.2.

§   1 De Vlaamse Regering kan ten behoeve van goedkeuringen, machtigingen, vergunningen, subsidies en andere steunmaatregelen voor handelingen en verrichtingen in het kader van een ruimtelijk project van gewestelijk en strategisch belang afwijken van de inhoud en de vormgeving van het aanvraagdossier, de chronologie van het procedureverloop en de duur van de behandeltermijnen, vastgesteld bij of krachtens deze codex of de hiernavolgende decreten:
 • 1° (opgeheven);
 • 2° (opgeheven);
 • 3° het bosdecreet van 13 juni 1990;
 • 4° (opgeheven);
 • 5° het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
 • 6° het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;
 • 7° (opgeheven);
 • 8° het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
 • 9° het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid;
 • 10° het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid;
 • 11° het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen;
 • 12° het decreet van 11 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming;
 • 13° het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
 • 14° het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.


De Vlaamse Regering kan aan de afwijkingen, vermeld in het eerste lid, voorwaarden verbinden.

De afwijkingen en de eventuele daaraan verbonden voorwaarden worden opgenomen in een door de Vlaamse Regering vastgestelde lijst, die aan het Vlaams Parlement wordt bezorgd. Indien in de lijst afwijkingen op wetskrachtige bepalingen zijn opgenomen, hebben deze eerst gevolg indien zij door de decreetgever zijn bekrachtigd. De decreetgever beslist over de bekrachtiging binnen een ordetermijn van zestig dagen na de indiening van de lijst bij het Vlaams Parlement. Deze zestigdagentermijn wordt geschorst tijdens de periode vanaf 11 juli tot en met de vierde maandag van september van het betrokken kalenderjaar. In het kalenderjaar waarin verkiezingen voor het Vlaams Parlement worden gehouden, wordt de zestigdagentermijn geschorst tijdens de periode vanaf 1 mei tot en met de vierde maandag van september van het betrokken kalenderjaar.


§   2 De afwijkingsregeling, vermeld in par. 1, kan nimmer worden aangewend om vrijstelling te verlenen van de materiële verplichtingen die zijn vastgesteld bij of krachtens de decreten, vermeld in par. 1, eerste lid.

§   3 De Vlaamse Regering kan nimmer afwijkingen verlenen op materiële of procedurele regelen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan internationaalrechtelijke of Europese verplichtingen.

Voor de volledige tekst klik hier


S. en crts / Aquafin n.v.
Cass., 28 februari 2008, 1e K.

Het onder bepaalde voorwaarden uitvoeren van werken door de begunstigde van een verklaring van openbaar nut heeft niet tot gevolg dat de eigenaar, die de erfdienstbaarheid moet dulden, door geweld of een feitelijkheid wordt onzet uit zijn bezet. De werken die moeten worden uitgevoerd (in deze zaak voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur onder/op de private gronden) zijn niet onderworpen aan de voorafgaande instemming van de eigenaar of de huurder van de grond.


10.02.2012 BVR tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in art. 14, par. 1, tweede lid, van het Mestdecreet van 22.12.2006
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2012-03-02, (1e uitg.)

Dit besluit bepaalt de nitraatresidudrempelwaarden vanaf 2011.


04.05.2007 V. nr. 440 (Vl. P.): Inning polder- en wateringbelasting - Klantvriendelijkheid
HOEBEKE Anne Marie
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

V. en A. Vl.P., juni 2007,2006-2007, (9), 571-572

De Polderwet en de wet op de Wateringen, voorzien dat een legger wordt opgemaakt van al de in de polder of watering gelegen erven. Die legger wordt bijgehouden en jaarlijks, binnen de eerste zes maanden, door het bestuur herzien.


22.02.2006 V. nr. 311 (Vl. P.): Watertoets - Maatregelen
DE RIDDER Annick
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., 03.2006,2005-2006, (6), 469-471

Het weigeren van een stedenbouwkundige vergunning op basis van de resultaten van de watertoets wordt in principe niet gecompenseerd, net zo min als dit gebeurt voor weigering van de stedenbouwkundige vergunning om andere redenen, zoals natuur- of bosdecreet.


20.01.2017 BVR wijz. BVR 18.12.2015 houdende de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021), met inbegrip van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, wat betreft de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor Landen, Oostende, Sint-Katelijne-Waver en Zandhoven
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2017-03-10

Dit besluit wijzigt het BVR 18.12.2015 om materiële fouten in de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor Landen, Oostende, Sint-Katelijne-Waver en Zandhoven recht te zetten.


27.05.1955 Reglement betr. de onbevaarbare waterlopen waarop de wet 15.03.1950 niet toepasselijk is [Provincie Oost-Vlaanderen]
Provincie Oost-Vlaanderen

www.oost-vlaanderen.be - Geraadpleegd op 22.05.2014

Dit document bevat het provinciaal reglement op de onbevaarbare waterlopen voor de provincie Oost-Vlaanderen. De bepalingen zijn toepasselijk op al de onbevaarbare waterlopen, die niet beheerd worden door de wet 15.03.1950 (en onder meer de waterlopen of gedeelten van waterlopen die vermeld staan in de beschrijvende tabel opgemaakt in uitvoering van de wet 07.05.1877) en niet meer geclassificeerd ingevolge de toepassing van de wet 15.03.1950.


28.01.1988 Omz. Minimumbelasting polders en wateringen
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu

Deze omzendbrief bepaalt dat de minimumbelasting bij polders en wateringen het bedrag van 200 BEF niet mag overschrijden (nvdr: inmiddels is dit plafond geschrapt door doc. nr. 221491).


06.02.1992 V. nr. 4 (Vl. R.): Aanslagbiljet milieuheffing in faciliteitengemeenten - Franstalige adressering
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
VAN NIEUWENHUYSEN Luc

V. en A., Vl. R., 09.03.1992,1992(BZ), (1), 2


27.11.2015 BVR houdende definitieve vaststelling van de kaarten van de historisch permanente graslanden in de landbouwstreek de Polders en houdende vaststelling van bijhorende beschermingsbepalingen
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2015-12-29

Dit besluit legt de kaarten van de historisch permanente graslanden in de landbouwstreek de Polders en de bijbehorende beschermingsbepalingen vast. Daarnaast bepaalt het dat art. 79 van het decreet 09.05.2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos in werking treedt op 01.01.2016.


Aanmodderen met de watertoets
BUIJS Xavier

Lokaal, 1-15.05.2006, (9), 16-18

De kwaliteit van ons water is nog steeds bedroevend slecht in vergelijking met de ons omringende landen. Er is ook een probleem van kwantiteit. Op de ene plek is er soms te veel water, op andere plekken dan weer te weinig. De watertoets is een instrument om dat te sturen. Alleen is het nog steeds onduidelijk hoe gemeenten ermee aan de slag kunnen.


Jean NAESSENS en Daniel VAN NEVEL / Gemeente Nevele en Vlaams Gewest
R.v.St., 18 januari 2005, 10e K., nr. 139432

De gemeente die over een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) moet beslissen dient dat plan, ingeval van een risico op een 'schadelijk effect', aan een 'watertoets' te onderwerpen vooraleer een beslissing te nemen. Een 'engagement' van de gemeente om deze problematiek 'op te lossen bij de verdere invulling van het gebied' volstaat op het eerste gezicht niet om te voldoen aan de verplichting er voor te zorgen dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt.


23.09.2005 Omz. LNW 2005/01 met betrekking tot verwerking van bedrijfsafvalwater via de openbare zuiveringsinfrastructuur
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2005-11-14

De centrale doelstelling van de beleidsaanpraak inzake afvalwater is het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater zodat uiteindelijk de vastgelegde milieukwaliteitsnormen gerealiseerd worden. De bedrijven, de gemeenten, de provincies, ... hebben in deze een specifieke verantwoordelijkheid. De effectiviteit en de efficiëntie van de overheidsinspanningen inzake waterzuivering dienen verder te worden verhoogd.
In dat kader wordt de omzendbrief van 2001 'Krachtlijnen inzake de beoordeling van de verenigbaarheid van het lozen in de openbare riolering met de beleidsaanpak inzake rioolwaterzuiveringsinstallaties' gemoduleerd. Er wordt afgestapt van de rigide regeling voor de aansluiting van bedrijfsafvalwater op de RWZI's (rioolwaterzuiveringsinstallatie).


08.02.1990 V. nr. 189 (Vl. R.): Verwijdering drijfmest uit kwetsbare gebieden - Subsidies
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo
VAN DURME Wilfried

V. en A., Vl.R., 19.03.1990, (10), 1989-90,487-488


15.05.2017 MB houdende vervanging van bijlage I van het BVR 20.07.2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in art. 8 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *
Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, WEYTS Ben *

BS 2017-05-29

Dit besluit vervangt de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden in bijlage I van het BVR 20.07.2006 dat betrekking heeft op de watertoets.


VAN VYNCKT Patrick en CLEYMAET Victor / Gemeente Nevele en deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen
R.v.St., 22 februari 2010, 10e K., nr. 201136

De motiveringsverplichting inzake de watertoets ligt uitdrukkelijk bij de goedkeurende overheid (art. 8, par. 1 en 2 decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid). De omstandigheid dat het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad gebeurlijk dienaangaande geen of een niet afdoende motivering bevat, vitieert het bestreden plan derhalve niet.


x
Cass., 10 oktober 2017, P160639

Het onrechtstreeks lozen of inbrengen van verontreinigende stoffen in de openbare riolen is strafbaar op grond van art. 2 van het decreet Oppervlaktewateren en art. 16.6.2. DABM. De personen die niet voldoende voorzorgen namen om de verontreiniging van het op de bielzen vallend regenwater te voorkomen met als gevolg dat het verontreinigd water via de riolering in de oppervlaktewateren terecht kwam, worden veroordeeld tot een geldboete. Met die reden stelt het arrest terecht vast dat het verontreinigde water onrechtstreeks in de riolering terechtkwam.


12.12.1994 KB betr. de centralisatie van kredietrisicogegevens
Min. van Financiën, MAYSTADT Philippe

BS 1995-01-12


O.M. / C.M., D.F. en n.v. A.B.
Corr. Turnhout, 28 december 1993, 5e K.

T.Milieurecht, juli-augustus 1995, V.4, (4), 332-333


24.08.1992 V. nr. 227 (Vl. R.): Milieuheffing - Ambtshalve heffingen
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
SUYKERBUYK Herman

V. en A., Vl. R., 05.10.1992,1992(BZ), (12), 536-537


04.12.2000 Richtlijn 2000/76/EG betr. de verbranding van afval
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie

Publ. E.U., 28.12.2000, L 332/91-111

Deze richtlijn heeft ten doel de negatieve milieueffecten van de verbranding en meeverbranding van afval, in het bijzonder de verontreiniging door emissies in lucht, bodem, oppervlaktewater en grondwater, alsmede de daaruit voortvloeiende risico's voor de menselijke gezondheid, te voorkomen of, zover als haalbaar is te beperken.


De Kaderrichtlijn Water: welke rol voor de lokale overheid?
WEILER Philippe

Nieuwsbrief VSGB, 06.03.2003, (2), 15-17

In januari heeft de Vereniging in samenwerking met het WWF een seminarie over water georganiseerd voor de gemeenten, in het kader van het internationaal jaar van het zoet water.


03.10.2016 V. nr. 17 (Vl. P.): Beschermd poldergrasland - Bestuurlijke maatregel
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *
VANDAELE Wilfried

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2016-2017|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 02.12.2016

De minister antwoordt op een voorval waarbij een beschermd historisch permanent grasland werd opgehoogd/genivelleerd door een landbouwer zonder vergunning en hoe daartegen actie kan worden ondernomen. Een grondaanvulling is stedenbouwkundig vergunningsplichtig als de bepalingen van art. 4.2.1, 4°, VCRO van toepassing zijn. Deze stedenbouwkundige vergunning wordt door de gemeente afgeleverd.


22.01.2009 BBHR tot vaststelling van een gestandaardiseerd boekhoudplan van de watersector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2009-02-19, (2e uitg.)

Dit besluit stelt een gestandaardiseerd boekhoudplan van de watersector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vast. Dit plan bepaalt de door wateroperatoren toe te passen regels om de reële kostprijs van het water te bepalen, zoals vastgelegd in art. 38 van de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid.


27.04.2007 Dec. wijz. decreet 03.02.1998 houdende vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, VAN MECHELEN Dirk

BS 2007-06-19

Het decreet voorziet dat voortaan alle privaat- en publiekrechtelijke rechtspersonen, uitgenomen provincies, districten en gemeenten, onder het decreet van 03.02.1998 vallen. Dat decreet regelt de bevoegdheid van de Vlaamse Regering inzake de wapens van privépersonen en instellingen.


22.12.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 - Leefmilieu - Water bestemd voor menselijke aanwending (art. 39)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2006-12-29, (4e uitg.)

Gemeenten kunnen een gemeentelijke saneringsbijdrage op de drinkwaterfactuur innen. Daarvoor moeten ze een overeenkomst sluiten met hun drinkwatermaatschappij(en). De opbrengsten van die saneringsbijdrage kunnen de gemeenten gebruiken voor hun investeringen in riolen. Voor 2007 mag de saneringsbijdrage maximaal 1,4 keer de bovengemeentelijke saneringsbijdrage bedragen.


28.05.2009 BBHR betr. het beheer van afval van winningsindustrieën
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne
Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijk Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, PICQUE Charles *

BS 2009-06-02, (2e uitg.)

Dit besluit zet richtlijn 2006/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15.03.2006 betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën en houdende wijziging van richtlijn 2004/35/EG om. Het bepaalt onder meer de voorwaarden van het winningsafvalbeheerplan.


20.05.2008 V. nr. 657 (BHP): Openbaar onderzoek voor een regenplan dat niet aan de bevolking meegedeeld wordt, vervolgens in een versie meegedeeld wordt die ouder is dan de versie vastgesteld door de regering en waarvan de Nederlandse en de Franse tekst niet overeen stemmen
GOSUIN Didier
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

V. en A., BHP, 15.07.2008,2007-2008, (42), 161-162

Met toepassing van de ordonnantie van 20.1.2006 tot instelling van een kader voor het waterbeleid, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 20.03.2008 een ontwerp van gewestelijk plan voor overstromingsbestrijding goedgekeurd, het Regenplan 2008-2011.
Volgens de ordonnantie van 18.03.2004 betreffende de evaluatie van de effecten van bepaalde plannen en programma's op het leefmilieu, wordt dit ontwerp van plan aan de openbare enquête voorgelegd.


Gewestelijk plan voor overstromingsbestrijding REGENPLAN 2008-2011
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BS 2009-02-09

In het huidige 'Regenplan' worden de krachtlijnen van een transversale benadering van de problematiek van de overstromingen uitgetekend. Het omvat eerst en vooral een beheersplan voor de neerslag in de zomer. Vier doelstellingen worden nagestreefd: bestrijding van klimaatopwarming, bestrijding van de gevolgen van ondoordringbaarheid, het programma voor ontwikkeling/herstelling van hydraulische infrastructuren voortzetten en bijwerken (grijs netwerk) en herstelling en beheer van het opper-vlaktewater en van de natuurlijke overstromingsgebieden voortzetten (blauw netwerk).


04.07.2003 Ministeriële omz. LNW 2003/01 met een addendum bij de ministeriële omz. LNM 2001/01 van 21.11.2001 met betrekking tot de beoordeling van de verenigbaarheid van de lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering met de beleidsaanpak inzake RWZI-exploitatie
Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, SANNEN Ludo

BS 2003-07-25, (2e uitg.)

De medeverwerking vanuit een win-win-benadering voor én het bedrijf én het Vlaamse gewest/nv Aquafin dient georganiseerd binnen een geobjectiveerde aanpak. Om die reden wordt aan de bijlage bij de omzendbrief LNM 2001/01 van 21.11.01 'Krachtlijnen inzake de beoordeling van de verenigbaarheid van het lozen in de openbare riolering met de bedrijfsaanpak inzake rioolwaterzuiveringsinstallaties' een hoofdstuk 3.4.4 'Geobjectiveerde contractaanpak complementaire afvalwaters' ingevoegd voor complementaire afvalwaters.


04.07.1997 V. nr. 260 (BHR): Slechte toepassing van de belasting op de waterzuivering - ten onrechte afgewezen verzoek om vrijstelling
de LOBKOWICZ
Min. belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,

V. en A., BHR, 20.09.1997,1996-97, (23), 2825-2827


09.05.2012 V. nr. 476 (BHP): Samenwerking Vlaams-Brabant sanering grond aan de Vogelenzangbeek nr. 184-198 te Anderlecht
Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijk Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, PICQUE Charles
VANDENBOSSCHE Walter

V. en A., BHP, 15.06.2012,2011-2012, (30), 92-93

De wet betreffende de onbevaarbare waterlopen is nog steeds van kracht in de drie gewesten. Art. 7, par. 2, van die wet bepaalt dat wanneer een waterloop van de tweede categorie de grens vormt van twee provinciën, de minister van Landbouw de provincie aanwijst die met de uitvoering van ruimings- en onderhoudswerken is belast.


29.06.2017 V. nr. 736 (Vl. P.): Recreatieverbod zwemvijvers - Afstemming communicatie
DURNEZ Jan
Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, VANDEURZEN Jo *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2016-2017|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 05.10.2017

Tijdens het badseizoen wordt de waterkwaliteit van alle zwem- en recreatiewateren systematisch opgevolgd. Als de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vaststelt dat er potentieel toxische cyanobacteriën aanwezig zijn in het water, adviseert het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) de bevoegde burgemeester om een zwem- of recreatieverbod in te stellen.


09.05.2008 BVR wijz. BVR 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde

BS 2008-06-05, (1e uitg.)

Dit besluit heeft betrekking op de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen en de bouw van kleinschalige rioolzuiveringsinstallaties door gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Bedoeling is om de gemeenten te stimuleren om de individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's) in eigen beheer te nemen en zo tot beter geplaatste en geëxploiteerde IBA's te komen.


23.12.2010 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 - Grondwaterbeheer (art. 67, 68, 69, 70 en 71)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2010-12-31, (2e uitg.)

Deze wijziging betreft onder andere de bepaling van de opgenomen hoeveelheid grondwater. Deze aanpassing is essentieel voor een correcte vaststelling van het grondwaterverbruik. Volgens de huidige regeling wordt het grondwater in eerste instantie vastgesteld op basis van een continue debietregistratie. Gevolg gevend aan de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof wordt daarnaast ook voor de grondwaterheffing de aanvang van de antwoord- en bezwaartermijn aangepast.


Overstromingsveilig bouwen en wonen : Hoe kunt u uw woning beschermen tegen schade door overstromingen?
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

Erembodegem:Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2011,25 p.|www.watertoets.be - Geraadpleegd op 05.12.2011

In deze brochure legt de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid uit hoe u overstromingsveilig kunt bouwen of verbouwen. Verder komt men te weten wat men kan doen voor, tijdens en na een overstroming om u zo goed mogelijk te beschermen.


01.02.2008 BVR wijz. BVR 09.09.2005 betr. de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde

BS 2008-02-26

Het besluit over de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid wordtd aangepast. De wijziging betreft de samenstelling van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. Er wordt een vertegenwoordiger van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie toegevoegd.


02.05.1991 Omz. nr. AW/91-1 in toep. van art. 8 van BVE 06.01.1983 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van laboratoria ter uitvoering van de wet 26.03.1991 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreining en in toepassing van art. 8 van KB 23.10.1965 betr. de inrichting en de werking van de laboratoria voor de ontleding van voedingswaren
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

B.S., 18.06.1991, V.161, (115), 13527-13528; De Gem., augustus-september 1991, V.66, (434), 400


12.07.2017 V. nr. 885 (Vl. P.): Natuurlijke waterlopen - Captatie van water
ROBEYNS Els
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2016-2017|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 17.10.2017

Eigenaars van percelen aan de oever van onbevaarbare waterlopen mogen het voorbijlopende water gebruiken voor de bevloeiing van hun eigendommen. Voor bevaarbare waterlopen geldt een stelsel van captatievergunningen. Bij extreme droogte of vervuiling kan de burgemeester het gebruik van het water beperken in het belang van de volksgezondheid.


Over de toerekening van door rechtspersonen gepleegde misdrijven
DERUYCK Filiep

T.Milieurecht, september-oktober 1992, V.1, (1), 20-23


07.01.1992 Omz. Toepassing door de Gemeentebesturen van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunningen (VLAREM). Ref. 92/7C/VLAREM/2/14
Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen, VANNESTE O.

Best.mem.:W.-Vl., 05.02.1992, (5), 87-92


20.04.2010 V. nr. 310 (Vl.P.): Oppervlaktewater - Medicijnresten
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke
TOMMELEIN Bart

nog niet verschenen in het Bulletin Vragen en Antwoorden - Zitting 2009-2010

Humane geneesmiddelen komen langs verschillende wegen in het oppervlaktewater terecht. Door het gebruik in huishoudens en ziekenhuizen geraken geneesmiddelen, na uitscheiding door de mens, via het afvalwater in waterzuiveringsinstallaties.


12.01.1999 BVR wijz. BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning en BVR 27.03.1985 houdende reglementering en vergunning voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1999-03-11


Union wallonne des entreprises, c.v. Fediex en anderen / Waalse Regering
Arbitragehof, 13 september 1995, arrest nr. 64/95

T.Milieurecht, november-december 1995, V.4, (6), 512; R.W., 24.02.1996, V.59, (26), 876-877


Een nieuw subsidiebesluit voor Polders en Wateringen
CREEMERS Frans

Polders en Wateringen, juni 2001, V.18, (38), 18-19


Milieu en fiscaliteit : Het gebruik van economische instrumenten in het milieubeleid van het vlaamse gewest
DEKETELAERE Kurt

Brugge:die Keure, 1991, XVIII+170 p.


12.02.2018 Besluit (EU) 2018/229 tot vaststelling van de indelingswaarden voor de monitoringsystemen van de lidstaten die het resultaat zijn van de interkalibratie, overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG, en tot intrekking van Besluit 2013/480/EU
Europese Commissie

Publ.EU, 20.02.2018, L47/1-3+bijlagen L47/4-91

De lidstaten moeten de oppervlaktewateren beschermen, verbeteren en herstellen met de bedoeling een goede toestand van het oppervlaktewater te bereiken. Rubriek 1.4.1 van bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG voorziet in een procedure die de vergelijkbaarheid van de resultaten van de biologische monitoring tussen de lidstaten als kernelement van de indeling in ecologische toestandsklassen moet garanderen. Voor de toepassing van die rubriek gebruiken de lidstaten bij de classificatie voor hun monitoringsystemen de waarden van de grenzen tussen de klassen die in de bijlagen I en II bij dit besluit worden vermeld.


Préjudiciele vraag gesteld door de Raad van State inzake Stad Moeskroen en Waalse Gewest
Arbitragehof, 27 mei 1993, arrest nr. 40/93

BS 1993-07-14


Milieutaks - Heffingen op de waterverontreiniging
x

Inter Contact, december 1992, V.3, (4), 202-209


Vissen in troebel water
HEYMAN Jan

Milieurecht Info, februari 1995, (2), 10-12


20.01.2015 V. nr. 333 (Vl. P.): Rattenbestrijding - Stand van zaken
ENGELBOSCH Jelle
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 17.03.2015

Het verdelen van rattenvergif door gemeenten aan particulieren valt onder particulier gebruik en moet door de gemeenten niet via de online inventaris pesticidengebruik gerapporteerd worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De VMM bestrijdt de bruine ratten met rodenticides langs de bevaarbare waterlopen en de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie.


c.v.b.a Steendorp / Vlaams Gewest
R.v.St., 19 december 2002 , 7e K., nr. 113967

Ook al blijft de nieuwe milieuvergunningsaanvraag juridisch-technisch dezelfde als de oorspronkelijke aanvraag, waarop de adviezen en het openbaar onderzoek betrekking hadden, wanneer de inhoudelijke invulling echter te veel verschilt, dient de vergunningverlenende overheid een nieuwe procedure op te starten met de nodige garanties op voldoende inspraak.


01.03.2013 BVR betr. de rapportering over de uitvoering van de saneringsverplichting door de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk of de gemeente, het gemeentebedrijf, de intercommunale of het intergemeentelijk samenwerkingsverband of de door de gemeente na marktbevraging aangestelde entiteit
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2013-04-02

De rioolbeheerder (met name, een gemeente, een gemeentebedrijf of een intercommunale) moet jaarlijks vóór 15 juli minstens de informatie over de uitvoering van de gemeentelijke saneringsverplichting in het voorgaande jaar, opgenomen in bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd, kosteloos ter beschikking stellen van de economisch toezichthouder, vermeld in art. 2, 23°, van het decreet 24.05.2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending.


28.12.1967 Wet betr. de onbevaarbare waterlopen
Min. van Landbouw, HEGER Charles
Min. van Justitie, WIGNY Pierre

B.S., 15.02.1968, V.138, (32), 1403-1407


Het recht van de Polder - Naar een betere bescherming van de poldergebieden
BOSSU Peter

Leefmilieu, november-december 2000, V.23, (6), 164-168


09.07.2010 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010 - Leefmilieu - Oppervlaktewateren (art. 56 - 57 - 58)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2010-07-28

De art. 56 tot 58 strekken ertoe de Oppervlaktewaterenwet van 26.03.1971 en het Grondwaterdecreet van 24.01.1984 af te stemmen op de gewijzigde federale regeling in verband met de subsidiaire aanslag en deze procedure eenvormig te maken met de bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.


Milieuwetboek Afval & Water 2018-2019
HEYMAN Jan
SMOUT L.

Mechelen:Kluwer, 2018,1840 p.

Dit boek (editie 2018-2019) bestaat uit drie delen en bevat de actuele gecoördineerde wetgeving in Vlaanderen over afval, bodem, oppervlaktewater en grondwater met onder andere het Afvalstoffendecreet en het Vlarea, het Bodemsaneringsdecreet en het Vlarebo, het Grondwaterdecreet en het Meststoffendecreet .


18.11.2005 V. nr. 126 (Vl. P.): Waterzuivering in buitengebieden - Zonering
EECKHOUT Hilde
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., januari 2004,2005-2006, (4), 595-598

Vlaanderen moet tegen eind 2015 voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. In uitvoering van het decreet inzake integraal waterbeleid keurde het Vlaams Parlement op 08.04.2005 de eerste waterbeleidsnota goed. Eén van de vijf krachtlijnen in deze nota is de integrale waterkwaliteit verder verbeteren.
Omtrent zonering voor waterzuivering bestaat er vandaag echter heel wat onduidelijkheid. Het antwoord vrduidelijkt de situatie.


02.06.2017 Dec. houdende de nadere regels tot implementatie van de omgevingsvergunning
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2017-06-22, (1e uitg.)

Dit decreet wijzigt de implementatie van het omgevingsvergunningsdecreet. Voor de gemeenten die uitstel van de inwerkingtreding van het omgevingsvergunningsdecreet gevraagd hebben, zullen de 'oude' procedureregels omtrent vergunningverlening nog van toepassing blijven tot en met 31.12.2017.


Polderbestuurders en wateringbestuurders volgen ook het Gemeentelijk Ruimtelijk beleid
WILLEMS Omer

Polders en Wateringen, mei 1998, V.15, (33), 34-35


Commissie van de Europese Gemeenschappen / Koninkrijk Spanje
Hof van Justitie, 12 juni 2003, nr. C-446/01

Spanje wordt veroordeeld door het Hof omdat het heeft nagelaten bepaalde stortplaatsen te laten voldoen aan de vereisten van de richtlijn 75/442, aangezien op de stortplaatsen stedelijke afvalstoffen worden gestort zonder dat gebruik wordt gemaakt van procédés om te vermijden dat de gezondheid van de mens in gevaar wordt gebracht en dat schade aan het milieu wordt toegebracht.


09.09.2005 BVR betr. geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, , gecoördineerd op 15.06.2018
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2005-12-02, (1e uitg.)

Dit uitvoeringsbesluit bij het decreet Integraal Waterbeleid voorziet in de geografische indeling van watersystemen door de afbakening van de stroomgebieden, bekkens en deelbekkens binnen het Vlaams Gewest. Verder bevat het ook de noodzakelijke bepalingen tot formele oprichting van de overlegstructuren op de verschillende niveaus.


22.12.1999 V. nr. 71 (Vl. P.): Kanaal Dessel-Schoten - Vervuiling
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera
MALCORPS Johan

V. en A., Vl.P., 03.03.2000,1999-2000, (9), 736-738


DE SCHUTTER Kevin / Vlaamse Gewest
R.v.St., 4 november 2014, 10e K., nr. 229030

Een eigenaar van een woning vraagt twee overbruggingen over een onbevaarbare waterloop die tussen zijn woning en de rijbaan loopt. Ingevolge het bezwaar tegen de machtiging dat door buren wordt ingediend, wordt slechts één overbrugging toegestaan. Zelfs indien het niet uitdrukkelijk wordt voorzien kan in principe een in art. 19 van de wet betreffende de onbevaarbare waterlopen bedoeld beroep van een belanghebbende persoon tegen een machtiging niet worden ingewilligd, zonder de aanvrager te hebben gehoord. Er is in deze zaak dus een schending van de hoorplicht.


10.02.2017 BVR wijz. van diverse besluiten naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2017-02-23, (3e uitg.)

Dit besluit wijzigt diverse besluiten voor de toepassing van de omgevingsvergunning. Het gaat enerzijds om een aantal technische rechtzettingen, zoals het aanpassen van verwijzingen naar stedenbouwkundige of milieuvergunning, en anderzijds om enkele inhoudelijke elementen, zoals het uitbreiden van de beslissingsbevoegdheid van de gewestelijke omgevingsambtenaar, de wijziging van adviestermijnen, het invoeren van een regeling voor advies van de hulpverleningszone en een vermindering van dossiers voor de provinciale of gewestelijke omgevingsvergunningscommissie.


21.12.2018 Dec. houdende de gevolgen van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten op het vlak van sectorregelgeving inzake omgeving
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2018-12-31, 1e uitg., V.188, (306), 106730-106731

Dit decreet regelt de gevolgen van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten voor de toepassing van de regelgeving in de sector omgeving. Het decreet regelt in het geval van een gefuseerde gemeente het verloop van inspraakmomenten, de samenstelling, de werking en de territoriale bevoegdheid van de gemeentelijke commissies ruimtelijke ordening, de vestiging van de zetel van ruilverkavelingscomités en van ruilcomités, en de bevoegdheid voor beslissingen over omgevingsvergunningen.


De wet van 28 december 1967, betreffende de onbevaarbare waterlopen
PAULUS C.

T.B.P., 1968, V.23, (5), 360-369


S. / INASEP, Waalse Gewest en gemeente A.
Cass., 3 oktober 1997, 1e K.

R.W., 15.05.1999, V.62, (37), 1351-1352 + noot 1352; Arr.Cass., 1997, deel 6,921-929


22.03.1991 KB tot uitvoering van art. 170 van de wet van 22.12.1990 houdende sociale bepalingen
Min. van Sociale Zaken, BUSQUIN Philippe
Min. van Tewerkstelling en Arbeid, VAN DEN BRANDE Luc

B.S., 25.04.1991, V.161, (81), 8655-8656; De Gem., juni-juli 1991, V.66, (433), 323; De Gem., augustus-september 1991, V.66, (434), 418


26.01.2014 KB betr. de bestrijding van bruinrot in aardappelen (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.)
Min. van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw, LARUELLE Sabine

BS 2014-03-11

Dit besluit bepaalt de toezicht- en bestrijdingsmaatregelen tegen bruinrot in aardappelen. Ter herinnering, de leden van de federale en van de lokale politie zijn bevoegd om overtredingen van de wet 02.04.1971 op te sporen en vast te stellen.


x / y
Corr. Turnhout, 8 maart 1994, 5e K.

T.Milieurecht, juli-augustus 1995, V.4, (4), 345


Codex politieverordeningen van de stad Mechelen
Stad Mechelen


Gemeentelijk Zakboekje Bestuur 2019
WARNEZ Brecht

Diegem:Kluwer, 2019,776 p.

Dit zakboekje geeft een overzicht van de bevoegdheden, de organisatie en de werking van de Vlaamse en Brusselse lokale besturen. De editie 2019 bespreekt de nieuwigheden inzake de inkanteling van de OCMW's, de afslanking van de provincies en bespreekt het Decreet Lokaal Bestuur (DLB).


22.10.2004 V. nr. 56 (Vl. P.): Gescheiden rioleringsstelsels - Afbakening zones
LOONES Jan
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., 25.02.2005,2004-2005, (8), 652-653

In het BVR 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties is reeds in de mogelijkheid voorzien de gewestbijdrage te verhogen tot 100 % wanneer gemeenten volledig gescheiden stelsels (met 2 DWA-leidingen (droogweerafvoer) voor de afvoer van het afvalwater) aanleggen.


30.03.2006 V. nr. 391 (Vl. P.): Sleufloze plaatsing van riolering - Stand van zaken
MATTHIJS Erik
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., 05.2006,2005-2006, (8), 351-353

Het subsidiebesluit van 01.02.2002 voorziet enkel voor volledig gescheiden riolering (zogenaamde 2DWA-riolering) waarbij het hemelwater wordt afgevoerd langs hetzelfde traject door middel van een geherwaardeerd grachtenstelsel of door middel van een gelijkwaardige oplossing in de mogelijkheid van een 100 % betoelaging. Voor gedeeltelijk gescheiden stelsels of gemengde rioleringen bedraagt de mogelijke subsidie respectievelijk 75 % en 50 % (beperkt tot het rioleringsgedeelte).
Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen een plaatsing met open sleuf of een sleufloze plaatsing.


20.08.2012 MB tot vaststelling van de code van goede praktijk voor het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2012-09-24

Ter uitvoering van art. 2.3.6.3, par. 3, tweede lid van het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne wordt de code van goede praktijk voor het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen vastgesteld. De code is opgenomen in de bijlage die bij dit ministerieel besluit is gevoegd.


16.12.2009 V. nr. 224 (K.): Het polderdorp Doel - Dreigement tot gedwongen onteigening zonder openbaar nut (SV 483)
Min. van Justitie, DE CLERCK Stefaan
STEVENHEYDENS Bruno

V. en A., K., 22.03.2010,2009-2010, (99), 265-266

Onteigeningen moeten gerechtvaardigd worden door een openbaar nut. De machtiging tot onteigening kan dan ook slechts toegekend worden wanneer dat openbaar nut werd vastgesteld en vastgelegd in een officiële beslissing. Een onteigening kan niet plaatsvinden op basis van vage plannen of voornemens.


n.v. Alcoat / Vlaamse gewest
R.v.St., 6 juni 1996, nr. 59909

T.Milieurecht, november-december 1996, V.5, (6), 466-467


21.02.1997 MB tot instelling van een beschermingszone en van maatregelen om te beletten dat Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, zich in de provincies Antwerpen en Limburg verspreidt
Min. van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, PINXTEN Karel

BS 1997-03-18


L. n.v. / V.M.
Gent, 12 november 2002

Fiscale Jurisprudentie, juni 2003, V.22, (6), 630-634

De termijn van 30 dagen waarbinnen de meet- en bemonsteringsresultaten ter beschikking dienen te worden gesteld van het bedrijf dat oppervlaktewaterheffing verschuldigd is, is niet op straffe van nietigheid of verval voorgeschreven.


D.J. en O.M. / V.C.A. en V.C.O.
Rb. Oudenaarde, 7 mei 2004

T.Milieurecht, januari 2004, V.13, (6), 733-734

Het bezit van een lekkende mazouttank waarvan een gedeelte van de inhoud in de gracht terechtkomt is een strafrechtelijk misdrijf.


04.12.2013 Werkprogramma voor het Toekomstwaterbeheerplan 2016-2021
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BS 2013-12-04, (1e uitg.)

Dit document presenteert de kalender en het werkprogramma voor de opstelling van het waterbeheerplan (WBP) 2016-2021. Het bevat ook de bijgewerkte lijst van de wateractoren en de samenvatting van de belangrijke vragen die rijzen in het deel van het stroomgebiedsdistrict van de Schelde dat zich op Brussels grondgebied bevindt.


20.11.2009 BVR wijz. bijlage 1 van het BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning en van BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2010-02-23

Dit besluit wijzigt het Vlaams reglement rond de milieuvergunning (Vlarem I) en het besluit met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne (Vlarem II). Het betreft wijzigingen naar aanleiding van het vaststellen van de zoneringsplannen, aanpassingen aan de reglementering van LPG-stations en aanpassingen van de reglementering die niet werkzaam of overbodig zijn gebleken. Daarnaast worden enkele materiële vergissingen rechtgezet.


28.02.2014 Dec. wijz. wet 28.12.1967 betr. de onbevaarbare waterlopen, meer bepaald de wijziging van de classificatie en andere diverse wijzigingen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2014-04-11, (2e uitg.)

Het decreet brengt diverse wijzigingen aan in de wet 28.12.1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de inschaling van de onbevaarbare waterlopen in categorieën. Die inschaling wordt aangepast teneinde te komen tot een efficiënter beheer van de waterlopen dat is gesteund op een combinatie van ervaring, deskundigheid en plaatselijke betrokkenheid. Benevens een aantal andere inhoudelijke wijzigingen, zoals onder meer die betreffende het openbaar onderzoek, bevat het decreet voor het overige een groot aantal wijzigingen van terminologische en technische aard.


09.08.1988 KB waarbij aan de ontvangers-grieffiers van de polders en wateringen toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen
Min. van Binnenlandse Zaken, TOBBACK Louis
Min. van Justitie, WATHELET Melchior

BS 1988-09-02

De ontvangers-griffiers kunnen de informatiegegevens in de Rijksregister van de natuurlijke personen raadplegen om de belastingen ten bate van de polders en wateringen te innen.


De prejudiciële vragen betr. diverse bepalingen van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals gewijzigd en aangevuld bij diverse decreten van het Vlaamse Gewest
Arbitragehof, 8 mei 2002, arrest nr. 85/2002

BS 2002-09-10


Waterheffingen in het Waalse Gewest
DELTOUR Bernard

Milieurecht info, mei 1994, (5), 16-19


18.07.2003 Dec. betr. het integraal waterbeleid [ oude versie DIWB ]
Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, SANNEN Ludo

BS 2003-12-05

Dit decreet bevat de doelstellingen, beginselen, organisatie, voorbereiding en opvolging van het integraal waterbeleid in het Vlaams Gewest.


KB tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen (deel 1)
Min. van Binnenlandse Zaken, DUQUESNE Antoine
Min. van Justitie, VERWILGHEN Marc

BS 2003-11-07, (2e uitg.)


17.10.1970 MB houdende aanwijzing van de ambtenaren van het Rijk en van de provinciën die het recht hebben de bij de art. 20 en 23 van de wet 28.12.1967 betr. de onbevaarbare waterlopen bedoelde overtredingen op te sporen en bij middel van processen-verbaal vast te stellen
Min. van Openbare Werken, DE SAEGER Jos
Min. van Landbouw, HEGER Charles

BS 1970-11-19

Dit besluit wijst de provinciale en rijksambtenaren aan die bevoegd zijn om de in art. 20 en 23 van de wet 28.12.1967 vermelde overtredingen op te sporen en om ze vast te stellen bij middel van processsen-verbaal.


10.05.1963 KB waarbij het bij de wet van 03.08.1919 en 27.05.1947 verleende voorkeurrecht buiten toepassing wordt verklaard ten aanzien van de betrekking van ontvanger-griffier van de wateringen en de polders
Min. van Landbouw, HEGER Charles

B.S., 06.07.1963, V.133, (135), 6986+De Gem., 1963,494


08.12.2000 Dec. houdende diverse bepalingen - Tewerkstelling (art. 14 - 18)
Min.-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, DEWAEL Patrick
et al.

BS 2001-01-13, (2e uitg.)


Societas delinquere potest... en wat dan nog ? Over het ontbreken van strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen naar Belgisch recht
DERUYCK Filiep

Panopticon, mei-juni 1991, V.12, (3), 249-259


x / Vlaamse Gewest
MHHC, 3 maart 2016, 4e K., nr. MHHC/M/1516/0065

Een bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de goede naleving van de milieuvoorwaarden overeenkomstig art. 22 van het Milieuvergunningsdecreet. Onwetendheid omtrent de strafbaarheid is geen grond om zijn schuld uit te sluiten. Dat het bedrijf vrijwillig meewerkt aan het verwijderen van de gevolgen van een milieumisdrijf sluit niet uit dat er alsnog een bestuurlijke geldboete opgelegd kan worden.


Website Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen v.z.w.
Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen v.z.w.

www.vvpw.be

Deze site biedt informatie over de Vlaamse polder- en wateringbesturen, de relevante wetgeving, het Integraal Waterbeheer evenals een rubriek parlementaire vragen.


19.11.2012 V. nr. 110 (Vl. P.): Agrarische biogasinstallaties - Controles
REEKMANS Peter
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013|www.vlaamsparlement.be

In het milieu-inspectieplan van de afdeling Milieu-inspectie (MI) wordt jaarlijks een actie opgenomen om de naleving van de wetgeving aangaande dierlijke bijproducten te controleren. Deze actie houdt onder meer het toezicht in op biogasinstallaties maar ook op leveranciers van het materiaal van dierlijke oorsprong dat in dergelijke inrichtingen wordt gebruikt. Parallel hiermee voert MI sinds 2008 specifieke controles uit bij verwerkers van organisch-biologische afvalstoffen en mestvergisters. Door deze controles wil MI voorkomen dat schadelijke of potentieel schadelijke afvalstromen mee worden verwerkt tot organische bodemverbeteraars.


Gemeente Ham-sur-Heure-Nalinnes / Waals Gewest
Cass., 6 maart 1997, 1e K.

Arr.Cass., 1997 (deel 3), 317-319


24.03.2006 V. nr. 123 (Vl. P.): Bouw- en verkavelingsvergunningen - Watertoets
HEEREN Veerle
Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, VAN MECHELEN Dirk

V. en A., Vl.P., 05.2006,2005-2006, (8), 219-220

Het decreet integraal waterbeleid maakt, bij de toepassing van de watertoets, geen onderscheid tussen gronden gesitueerd in of buiten verkavelingen.


16.09.1998 V. nr. 416 (Vl. P.): Milieuheffing - Procedure bij betwisting
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo
VANDENDRIESSCHE Bart

V. en A., Vl.P., 20.11.1998,1998-99, (3), 557-558


21.12.2012 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 - Financierende heffing - Milieuvergunning (art. 71)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2012-12-31, (1e uitg.)

Via de invoeging van een nieuw art. 20bis in het decreet betreffende de milieuvergunning kunnen de saneringscontracten, vermeld in art. 32septies, par. 4 en 5, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, verplicht opgelegd worden in de vergunning als een bijzondere voorwaarde. Hierdoor ligt de keuze voor het al dan niet afsluiten van een contract, en daarbijhorend het betalen van eventuele extra kosten, niet langer enkel bij het bedrijf.


19.11.1993 V. nr. 24 (Vl. R.): Polders en wateringen - Beheer en werking
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
VAN VAERENBERGH Etienne

V. en A., Vl.R., 10.01.1994,1993-94, (5), 156-157; T.B.P., april 1994, V.49, (4), 254-255


22.12.1993 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1993-12-29


KB ter activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren voor de periode 2017-2018
Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, DE BLOCK Maggie *
Vice-Eerste Min. en Min. van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, PEETERS Kris *

BS 2007-03-28, (1e uitg.)

Dit besluit verlengt de werkgeversbijdrage van 0,10 % voor de personen die tot de risicogroepen behoren. Het besluit activeert de bijdragen van 01.01.2017 tot 31.12.2018. Onder andere de (verenigingen van) gemeenten, de OCMW's, de korpsen van de lokale politie en de wateringen en de polders zijn van deze verplichting vrijgesteld.


18.10.2007 V. nr. 57 (Vl. P.): Waterverbruik gemeenten - Aangifte
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
LACHAERT Patrick

349-V. en A., Vl.P., december 2007,2007-2008, (3), 349-351

De VMM ( Vlaamse Milieumaatschappij) beschikt inderdaad over een deel van de noodzakelijke gegevens inzake waterverbruik van de gemeentelijke gebouwen, maar kan op basis van deze gegevens niet met zekerheid een correcte heffing vestigen. Een aangifte blijft dus noodzakelijk.


O.M. / V.H.G., M.A., n.v. T.P.
Corr. Gent, 13 september 1994, 21e K.

T.Milieurecht, juli-augustus 1995, V.4, (4), 336-338


Vleesverwerking Van Maele n.v. / Vlaams Gewest
R.v.St., 10 oktober 2007, 10e K., nr. 175601
R.v.St., 10 oktober 2007, 10e K., nr. 175602

Een vergunning om een vijver bij een vleesverwerkend bedrijf te bouwen wordt geweigerd. In de motivering van deze geweigerde milieuvergunning wordt gesteld 'dat uit deze resultaten blijkt dat mits een bijkomende zuivering in de vorm van een vijver met rietaanplanting en mits een betere dosering van de detergenten de verontreiniging van het oppervlaktewater nihil zal zijn'. Hieruit blijkt dat het weigeringsmotief in de bestreden beslissing, als zou de gevraagde aanleg van een vijver niet het gevolg zijn van een eis uit de milieuvergunning, feitelijk onjuist is en derhalve niet afdoende is.


DE GROEF Hendrik en DOX Godelieve / Gemeente Sint-Katelijne-Waver en Vlaamse Gewest
R.v.St., 28 juni 2010, 10e K., nr. 205889

Een beslissing waarbij een vergunning wordt verleend dient een formele motivering te bevatten waaruit blijkt dat de in art. 8, par. 1 van het decreet integraal waterbeleid bedoelde watertoets is uitgevoerd. Uit die motivering moet meer bepaald blijken, hetzij dat uit het voorwerp van de vergunning geen schadelijke effecten kunnen ontstaan, hetzij dat zulke effecten wel kunnen ontstaan, maar dat die door het opleggen van gepaste voorwaarden zoveel mogelijk worden beperkt of hersteld.


24.11.2017 V. nr. 147 (Vl. P.): Polderbelasting - Polder van Muisbroek
DE RIDDER Annick
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2017-2018|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 25.01.2018

Polders en wateringen zorgen voor het beheer van de grachten en de waterlopen van tweede en derde categorie binnen hun werkingsgebied en zijn bevoegd voor de heffing van belastingen.


10.01.2020 V. nr. 239 (Vl. P.): Blauwalgen - Zwem- en recreatieverboden
Vlaams Min. van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme DEMIR Zuhal
PERDAENS Freya

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2019-2020 | www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 04.03.2020

Wanneer blauwalgen worden vastgesteld buiten de officiële zwem- en recreatievijvers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), is het de verantwoordelijkheid van de waterloopbeheerder om blauwalgen op te volgen. Het instellen van een eventueel verbod is dan weer de bevoegdheid van de burgemeester of de gouverneur. De waterloopbeheerders, burgemeesters en gouverneurs zijn echter niet verplicht om het voorkomen van blauwalgen en/of het instellen van een verbod te melden aan de VMM.


VAN DEN HAUWE Dirk en de watering de burggravenstroom / Deputatie van de provincieraad Oost-Vlaanderen
R.v.St., 16 december 2010, 12e K., nr. 209781

De Raad van State vernietigt de beslissing van de deputatie waarbij de salarisschaalregeling van de ontvanger-griffier zoals vastgesteld in de algemene vergadering, niet wordt goedgekeurd. De enige motieven in de bestreden beslissing betreffen het niet-aangepast zijn van de wedderegeling aan de belangrijkheid van het ambt zoals die blijkt uit de wettelijke bepalingen, en de afwijking van het referentiekader dat via de sectorale akkoorden voor de plaatselijke besturen is vastgesteld. Deze motieven kunnen de bestreden beslissing evenwel niet dragen.


Ecotoxilogische evaluatie van afvalwater als lozingsvoorwaarde : pro's en contra's en mogelijkheden voor implementatie
DESMET Hugo

TOO, 2017, (1), 47-54

Afvalwater bevat een ingewikkeld geheel aan diverse chemische stoffen. De maximale hoeveelheden van deze stoffen worden geregeld door de milieuwetgeving. Via ecotoxologische testen wordt het effect van het geheel van deze stoffen op het milieu gemeten. De auteur van dit artikel betoogt dat ecotoxologische tests beter geschikt zijn dan lozingsnormen om het milieu te behoeden.


01.02.2002 BVR wijz. BVR 10.02.1993 tot uitvoering van art. 35octies, par. 5, van Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

BS 2002-04-06


24.12.2004 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 - Reorganisatie Watersector - Wijzigingen aan het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (art. 80)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves

BS 2004-12-31, (3e uitg.)

De formule voor de berekening van het bedrag van de grondwaterwinningsheffing wordt herwerkt.


23.04.2009 BBHR betr. het beheer van de zwemwaterkwaliteit
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2009-04-28, (3e uitg.)

Dit besluit heeft als doel het behoud, de bescherming en de verbetering van de milieukwaliteit en de bescherming van de gezondheid van de mens. Het is van toepassing op alle zwemwateren. Het is echter niet van toepassing op zwembaden en gezondheidsbaden, op ingesloten wateren die behandeld worden, of gebruikt worden voor therapeutische doeleinden en ten laatste op kunstmatig gecreëerde, van het oppervlaktewater en het groundwater gescheiden ingesloten wateren.


20.09.2001 BBHR betr. de bescherming van het oppervlaktewater tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen
Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwingen en Wetenschappelijk Onderzoek, DE DONNEA François-Xavier
Min. belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier

BS 2001-09-28


x
Corr. Oost-Vlaanderen (afd. Gent), 9 december 2014

Een bedrijf heeft inbreuken gepleegd op het mestdecreet. Er wordt vastgesteld dat het bedrijf geen vergunning had om het bedrijfsafvalwater rechtstreeks te lozen in het oppervlaktewater. Er is sprake van een opzettelijke illegale lozing van nertsengier.


20.09.2013 Besluit 2013/480/EU tot vaststelling van de indelingswaarden voor de monitoringsystemen van de lidstaten die het resultaat zijn van de interkalibratie, overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Beschikking 2008/915/EG
Europese Commissie

Publ.EU, 08.10.2013, L266/1-3+bijlagen L266/4-47; Publ.E.U., 05.04.2014, L102/22, err.

De lidstaten moeten de oppervlaktewateren beschermen, verbeteren en herstellen met de bedoeling een goede toestand van het oppervlaktewater te bereiken. Rubriek 1.4.1 van bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG voorziet in een procedure die de vergelijkbaarheid van de resultaten van de biologische monitoring tussen de lidstaten als kernelement van de indeling in ecologische toestandsklassen moet garanderen. Voor de toepassing van die rubriek gebruiken de lidstaten bij de classificatie voor hun monitoringsystemen de waarden van de grenzen tussen de klassen die in de bijlagen I en II bij dit besluit worden vermeld.


06.05.2014 MB houdende uitvoering van bijlagen V, IX en X van het besluit van de BHR 21.12.2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2014-09-11, (1e uitg.)

Dit besluit voert de bijlagen V, IX en X van het BBHR 21.12.2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen uit. Deze bijlagen gaan over de behandeling van koudebruggen, de EPW methode voor EPB-eenheden 'Wooneenheid' en de EPU methode voor EPB-eenheden 'Kantoren en diensten' en 'Onderwijs'. Deze methoden worden gebruikt om het E-peil te berekenen, dat het energiegebruik weergeeft.


01.03.2013 Dec. houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening - Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 5 - 8)
Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2013-04-15, (2e uitg.)

In art. 10.2.3., par. 1, DABM worden de taken van de Vlaamse Milieumaatschappij opgesomd. Om deze taken correct uit te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk gebleken om de personeelsleden van de afdeling bevoegd voor het ecologisch toezicht van de VMM die met deze taken belast zijn, een toegangsrecht toe te kennen tot alle installaties die deel uitmaken van de zuiveringsinfrastructuur. Het gaat met name om de installaties beheerd door de NV Aquafin, alsook de installaties beheerd door rioolbeheerders zoals gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingen en dergelijke meer.


19.07.2007 BVR wijz. BVR 13.07.2007 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, VAN MECHELEN Dirk

BS 2007-09-26

In het kader van enkele rechtszaken werd de rechtsgeldigheid van enkele uitvoeringsbesluiten uit de jaren '90 met betrekking tot de heffing op de oppervlaktewaterverontreiniging betwist omdat de dringende noodzakelijkheid onvoldoende werd gemotiveerd. Het BVR 13.07.2007 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging vermijdt dat in hangende rechtszaken die betrekking hebben op de heffingsjaren 1992 en 1993 nog meer zulke uitspraken volgen. Dit besluit wijzigt art. 1, 2, 3, 5, 6 en 9 van het BVR 13.07.2007.


x / y
Cass., 25 november 1997

T.Milieurecht, maart 1999, V.8, (1), 19-20; Arr.Cass., 1997, (8), 1209-1212


19.03.2013 KB ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen
Min. van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw, LARUELLE Sabine
et al.

BS 2013-04-16, (2e uitg.)

Dit besluit zet gedeeltelijk de richtlijn 2009/128/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden om. Het voert een kader in voor verschillende strafrechtelijke bepalingen die de Europese richtlijn oplegt en voorziet de regels voor de certificering van professionele gebruikers, ditributeurs en raadgevers (fytolicentie) van gewasbeschermingsmiddelen.


GOESSAERT Pieter / Vlaamse Gewest
R.v.St., 18 februari 2010, 10e K., nr. 201033

De Raad van State vernietigt het besluit van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar houdende afgifte van de stedenbouwkundige vergunning aan aquafin tot collectoraanpassing en verbeterde overstort op een terrein. Het bevat immers geen formele motivering waaruit blijkt dat de in art. 8, par. 1 van het decreet integraal waterbeleid bedoelde watertoets is uitgevoerd.


21.03.2008 BVR wijz. BVR 18.01.2002 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van polders of verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken en tot vastlegging van de procedure inzake subsidiëring van deze werken
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde

BS 2008-05-20, (2e uitg.)

Het besluit over het toekennen van een gewestbijdrage aan polders en wateringen voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werken voorziet de melding van het dossier aan de directie bestrijding van economische en financiële delicten van de algemene directie gerechtelijke politie. Aangezien deze melding overbodig is, worden de betreffende artikels in dit besluit opgeheven.


MB betr. de aanwijzing van zwemwateren voor het badseizoen 2019
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, VAN DEN HEUVEL Koen
Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, VANDEURZEN Jo *

BS 2019-04-19, 2e uitg., V.189, (88), 39646, + bijlage 39647-39652

Dit besluit wijst de zwemwateren voor het badseizoen 2019 aan.


12.12.2014 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 20.07.2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in het art. 8 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, en van het BVR 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *
Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, WEYTS Ben *

BS 2015-01-12

Dit besluit wijzigt het besluit dat de regels voor de toepassing van de watertoets vastlegt. Het gaat om technische aanpassingen alsook het verhelpen van een aantal onduidelijkheden. Het besluit voorziet onder meer dat de minister, bevoegd voor openbare werken, en de minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, op voordracht van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), richtlijnen kunnen opstellen waaraan aanvragen moeten voldoen voor wijzigingen aan bijlage 1 (‘Kaart Overstromingsgevoelige gebieden’).


28.06.2002 BVR houdende de nadere bepaling van de regels en bevoegdheden voor de uitvoering van het decreet 16.04.1996 betr. de waterkeringen op de onbevaarbare waterlopen
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

BS 2002-08-01


23.05.2008 V. nr. 690 (Vl. P.): Saneringsbijdrage en drinkwaterkwaliteit - Stand van zaken
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
VAN EYKEN Christian

V. en A. Vl.P., oktober 2008,2008-2009, (1), 953

Het decreet 21.12.2007 bepaalde de maximumbedragen voor de bovengemeentelijke (gewestelijke saneringsbijdrage), alsook voor de gemeentelijke saneringsbijdrage.
Deze middelen geven aan de lokale en bovenlokale besturen meer armslag voor de financiering van de rioolnetten.


23.02.1995 V. nr. 208 (Vl. R.): Buurtwegen - Atlas
Vlaams min. van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden, KELCHTERMANS Theo
VERGOTE Fons

V. en A., Vl.R., 11.04.1995,1994-95, (12), 639-640; T.B.P.oktober 1995, V.50, (10), 585-586


v.z.w. Natuurpunt en v.z.w. Bond Beter Leefmilieu / Vlaams Gewest
R.v.St., 12 januari 2007, 10e K., nr. 166651

Een milieuvereniging getuigt van de vereiste hoedanigheid voor de Raad van State wanneer de ingestelde vordering kan worden ingepast in het doel dat zij zich heeft gesteld en wanneer dit doel niet samenvalt met de behartiging van het algemeen belang zelf en evenmin samenvalt met het persoonlijk belang van de leden van de vereniging.


17.11.2006 BVR inzake de minimale weguitrusting
Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, VAN MECHELEN Dirk

BS 2006-12-15, (2e uitg.)

Dit besluit legt vast in welke gevallen van het principe van de 'minimale weguitrusting' kan worden afgeweken. Op een stuk grond gelegen aan een weg die, gelet op de plaatselijke toestand, onvoldoende is uitgerust, kan normaliter immers geen stedenbouwkundige vergunning afgegeven worden. Ongeacht de plaatselijke toestand, wordt als minimale uitrusting beschouwd: 'een met duurzame materialen verharde weg, voorzien van een elektriciteitsnet'. Hierop worden nu dus een aantal afwijkingen voorzien.


14.09.1994 BVR betr. de aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van Dec. 02.07.1981 betr. de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en de uitvoeringsbesluiten (...) bossen (...) waterlopen (...)
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

BS 1994-11-23


08.11.2018 BBHR inzake grondwaterwinningen en open geothermische systemen
Min. bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, FREMAULT Céline *
Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, VERVOORT Rudi *

BS 2019-02-20, 2e uitg., V.189,(39), 17548-17565, +bijlage 17566-17568

Dit besluit legt het juridisch kader vast met betrekking tot grondwaterwinningen en onderwerpt deze aan een milieuvergunning of een aangifte in uitvoering van de ordonnantie van 05.06.1997 betreffende milieuvergunningen en van de ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. Het legt de type-inhoud vast voor de aanvragen van bronbemalingen (tijdelijke waterwinning), pompproeven, grondwaterwinningen en open geothermische systemen.


21.12.2007 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2008-10-09

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


Vlaams Gewest / G. S.
Brussel, 14 juni 2005

Res Jur.Imm., januari 2006, V.71, (333), 255-268

Wanneer er bij de uitdieping van een waterloop, om het overstromingsgevaar te verkleinen, schade ontstaat aan een nabijgelegen vijver, is de opdrachtgevende overheid aansprakelijk voor deze schade.
De overheid heeft immers bij de uitvoering van de werken van openbaar nut niet de nodige voorzorgen genomen om de voorzienbare schade te voorkomen of te beperken.


03.04.2020 Dec. tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 08.05.2009, het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis [ Coronavirus ]
Vlaams Min. van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, DEMIR Zuhal *

BS 2020-04-08, V.190, (87), 25027-25028

Dit decreet verbiedt dat, gedurende de periode van civiele noodsituatie wegens de coronacrisis, de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk het debiet van de waterlevering bij een abonnee afsluiten of begrenzen. De distributienetbeheerders mogen de toevoer van elektriciteit of aardgas niet afsluiten bij eindafnemers, noch onder meer de stroombegrenzer in de budgetmeter uitschakelen. Daarnaast wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van 202,68 EUR tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming en watergebruik tijdens de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis. 


DE RO Luc / Gemeente Gooik en provincie Vlaams-Brabant
R.v.St., 6 oktober 2015, 10e K., nr. 232435

Een GRS plant onder meer een rioolwaterzuiveringsinstallatie in. Er waren vier mogelijke inplantingsplaatsen, waarvan uiteindelijk één gekozen is. De waterproblematiek voor deze locatie is onderzocht en geëvalueerd bij de plan-MER-screening die de opmaakprocedure van het GRUP voorafgaat. Er zijn bijkomende adviezen ingewonnen en er is bijkomend onderzoek gedaan naar de waterhuishouding van het gebied. De VMM heeft het plan gunstig geadviseerd. De plannende overheid heeft dan ook geen fouten gemaakt op het vlak van de watertoestand. Het GRS is geldig.


19.02.2013 KB tot uitvoering van de art. 189, tweede lid, en 194 van de wet 27.12.2006 houdende diverse bepalingen (I)
Min. van Werk, DE CONINCK Monica
Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, ONKELINX Laurette

BS 2013-04-08

Dit besluit geeft een opsomming van werkgevers die met terugwerkende kracht (07.01.2007) worden onttrokken aan de toepassing van de afdelingen 1 en 2 van hoofdstuk VIII van de wet 27.12.2006 houdende diverse bepalingen (I). Deze voorzien in het betalen van een patronale bijdrage ten laste van werkgevers als inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen. Ze voorzien eveneens dat de Koning bepaalde categorieën van werkgevers kan onttrekken aan deze bijdragen.


n.v. Textielveredelingsindustrie Swinkels / Vlaamse Gewest
R.v.St., 27 november 1997, 7e K., nr. 69859, kort geding

T.Milieurecht, mei-juni 1998, V.7, (2), 123-124; T.Gem., 1998, V.11, (2), 169-173


06.03.1998 V. nr. 180 (Vl. P.): Aquafin - Archeologische begeleiding van werken
Vlaams min. van Cultuur, Gezin en Welzijn, MARTENS Luc
SAUWENS Johan

V. en A., Vl.P., 12.05.1998,1997-1998, (13), 1793-1794


O.M. / H.M. en n.v. A.
Antwerpen, 23 april 1993, 10e K.

T.Milieurecht, maart-april 1995,1995/2,150


28.10.2010 Ordonnantie wijz. de ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid en tot wijziging van de ordonnantie van 25.03.1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne
et al.

BS 2010-11-18

Deze ordonnantie beoogt de omzetting van Richtlijn 1998/83/EG betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water en van Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.


12.12.2006 Richtlijn nr. 2006/118 betr. de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie

Publ.E.U., 27.12.2006, L372/19-25+bijlagen 26-31

Bij deze richtlijn worden specifieke maatregelen ter voorkoming en beheersing van grondwaterverontreiniging vastgesteld. Deze maatregelen omvatten met name de criteria voor de beoordeling van de goede chemische toestand van het groundwater en criteria voor het vaststellen van significante en aanhoudende stijgende trends en de omkering daarvan, en voor het bepalen van de beginpunten voor omkeringen in trends. Er wordt ook beoogd de achteruitgang van de toestand van alle grondwaterlichamen te voorkomen.


Noot onder contract - Gesubsidieerde contractuelen - Veralgemening
HAUTPHENNE Paul

De Gemeente, 01.06-07.1990,255


26.01.2017 BBHR tot goedkeuring van het Waterbeheerplan voor de periode 2016-2021
Min. bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, FREMAULT Céline *
Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, VERVOORT Rudi *

BS 2017-03-08, (1e uitg.)

Dit besluit bevat in bijlage het Waterbeheerplan (WBP) 2016-2021 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het vormt een strategisch beleidsdocument waarin acties van algemene aard worden uiteengezet. Het wil de bevoegde instanties oriënteren bij het bepalen van de prioriteiten en de samenhang van hun acties. Het plan omvat het overstromingsrisicobeheersplan en het register van de beschermde gebieden. De gemeenten zijn essentiële actoren voor het concretiseren van bepaalde doelstellingen van dit plan.


12.07.2007 Ordonnantie houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betr. grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, met bijlagen, ondertekend in Göteborg op 30.11.1999
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne
et al.

BS 2007-07-27, (2e uitg.)

Het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand zal volkomen gevolg hebben. Dit Protocol streeft naar de beheersing en de beperking van de uitstoot van zwavel, stikstofoxide, ammoniak en vluchtige organische stoffen als gevolg van menselijke activiteiten die schadelijke effecten kan hebben op de gezondheid, de natuurlijke ecosystemen, de materialen en culturen door de verzuring, eutrofiëring of de vorming van troposferisch ozon als gevolg van een grensoverschrijdende beweging door de lucht over lange afstand.


x / y
Cass., 25 november 1997

T.Milieurecht, maart 1999, V.8, (1), 20-25; Arr.Cass., 1997, (8), 1202-1209


BVR tot beoordeling van de vooruitgang van de waterkwaliteit in het kader van de tussentijdse evaluatie, vermeld in art. 14, par. 7, 1e lid, van het Mestdecreet van 22.12.2006, en wijz. kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het BVR 10.02.2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in art. 14, par. 1, 2e lid, van het Mestdecreet van 22.12.2006
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2012-12-20, (3e uitg.)

De waterkwaliteit tijdens de winters 2010-2011, 2011-2012 en 2012-2013 stemt niet voldoende overeen met de doelstellingen, vermeld in art. 2, van het Mestdecreet van 22.12.2006. De maatregelen, vermeld in art. 14, par. 7, 1e lid, van het Mestdecreet van 22.12.2006, worden van kracht in de focusgebieden.
Verder wijzigt dit besluit de kaart van de focusgebieden nitraat voor het jaar 2014. De bijlage bij het BVR 10.02.2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in art. 14, par. 1, tweede lid van het Mestdecreet van 22.12.2006 wordt bijgevolg aangepast.


04.10.2016 KB wijz. KB 23.06.2010 betr. de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand
Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, DE BLOCK Maggie *
et al.

BS 2016-10-21, (2e uitg.)

Dit besluit zet de richtlijn 2014/101/EG, tot wijziging van de richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, gedeeltelijk om in Belgisch recht. De richtlijn is erop gericht de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van de methoden voor de monitoring van systeemparameters onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten te waarborgen. Zo voert het besluit een technische wijziging uit van de standaarden voor de monitoring van kwaliteitselementen van oppervlaktewateren.


O.M. / D.O. en N.V. S.
Gent, 2 april 1992

T.Milieu, november-december 1992, V.1, (2), 95-100


14.11.2016 V. nr. 127 (Vl. P.): Vissterftes - Aanpak oorzaken
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *
VANDENBERGHE Steve

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2016-2017|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 10.01.2017

Oevereigenaars mogen bij het onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen geen afbreuk doen aan de rechten van stroomafwaarts gelegen oevereigenaars. Zij kennen eveneens een natuurzorgplicht en mogen geen vissterfte veroorzaken door watercaptatie.


08.07.1996 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1996, Leefmilieu, Oppervlaktewateren - art. 1-3
Vice min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken, VAN DEN BOSSCHE Luc
et al.

BS 1996-10-19


03.10.1990 V. nr. 407 (Vl. R.): Waterlopen - Oeverbeheer
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo
KUIJPERS Willy

V. en A., Vl.R., 12.11.1990,1990-91, (2), 61-62


31.03.2000 V. nr. 164 (Vl. P. ): Wachtbekkens - Aanlegprocedure
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera
VAN CLEUVENBERGEN Riet

V. en A., Vl.P., 02.06.2000,1999-2000, (14), 1350-1351


20.12.1989 Dec. houdende bepalingen tot uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap
Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting, GEENS Gaston
et al.

B.S., 30.12.1989, V.159, (249), 21586-21593; Zitting 1989-90; Stuk. 265/1-9, Handelingen 11,12,13,14,15.12.1989


De richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid
NEURAY Jean-François
et al.

Brussel:Bruylant, 2006,157 p.

Dit boek bevat de akten van het colloquium georganiseerd in decembre 2004 rond het thema van de richtlijn (2000/60) en zijn omzetting in Vlaanderen, in Wallonië, in Nederland en in Frankrijk.


Het afkoppelingsbeleid in Vlaanderen: een beleidsoptie met vergaande gevolgen
VAN DE BROECK Steven

Milieu en Bedrijf, 09.05.2002, V.16, (9), 1-5


v.z.w. Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen, Polder van het Land van Waas, W. DE CRAEMER / Vlaams Gewest
R.v.St., 9 mei 1996, nr. 59583
DE ROO Karin

T.Milieurecht, september 1996, V.5, (4), 276-277+noot 278-279


07.12.2007 Dec. houdende de wettelijke en decretale aanpassingen inzake leefmilieu, natuurbehoud en energie als gevolg van het bestuurlijk beleid
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris

BS 2008-01-14

Dit decreet kadert in het Project Beter Bestuurlijk Beleid, waarmee de Vlaamse Regering een vernieuwde en moderne bestuurlijke beleidsstructuur wil uitbouwen, die ondermeer een efficiënte, klantvriendelijke en slagvaardige werking van de overheidsdiensten beoogt. De nieuwe structuur in het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie, heeft gevolgen voor alle regelgeving uit het betrokken beleidsveld.


11.12.2015 Dec. wijz. wet 26.03.1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het dec. 24.05.2002 betr. water bestemd voor menselijke aanwending, wat betreft de aanpassing van de aanrekening van de kosten voor publieke drinkwatervoorziening en de kosten voor gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2015-12-22

Dit decreet hervormt de tariefstructuur van de waterfactuur, zowel voor de drinkwatercomponent als voor de saneringsbijdragen. Voor de saneringsbijdrage (gemeentelijke en bovengemeentelijke) komt er naast de variabele prijs ook een vast recht. Er komen uniformere sociale correcties, ook voor de saneringsbijdrage.


01.03.2013 Dec. houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2013-04-15, (2e uitg.)

In dit verzameldecreet inzake landbouw, leefmilieu, natuur en ruimtelijke ordening komen veel verschillende thema's aan bod.


Het proces-verbaal van monstername en van overtreding
MORRENS Paul

Milieurecht Info, september 1993, (9), 14-16


11.01.2013 BVR wijz. diverse besluiten ingevolge de reorganisatie van het beleidsveld Ruimtelijke Ordening en de totstandkoming van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe

BS 2013-02-13, (2e uitg.)

In het kader van de reorganisatie in het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) worden een aantal besluiten aangepast. In deze besluiten werd immers nog verwezen naar de organisatie van het departement RWO zoals deze in voege was voor de opheffing van het agentschap Ruimtelijke Ordening. De verwijzingen naar het gecoördineerde decreet van 1996 enerzijds en het decreet ruimtelijke ordening (DRO) van 1999 anderzijds, worden ook vervangen door verwijzingen naar de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.


21.11.2002 BBHR betr. de verbranding van afval
Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwingen en Wetenschappelijk Onderzoek, DE DONNEA François-Xavier
Min. belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier

BS 2003-02-20, (3e uitg.)

Overeenkomstig artikel 7, par. 1, 1e lid, 1° van de ordonnantie 05.06.1997 betreffende de milieuvergunningen mag geen enkele verbrandings- of meeverbrandingsinstallatie geëxploiteerd worden zonder een vergunning die toegekend wordt voor het verrichten van dergelijke activiteiten.


30.06.2000 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000 - Oppervlaktewateren (art. 11)
Min.-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, DEWAEL Patrick
et al.

BS 2000-08-17


Vlaamse Milieumaatschappij / Sidmar n.v.
Cass., 14 februari 2008, 1e K.

Ten bate van de heffingsplichtige die voor zijn productieproces water opneemt uit een bepaald oppervlaktewater en het nadien terugloost in datzelfde oppervlaktewater, wordt de vuilvracht van het geloosde afvalwater verminderd met de vuilvracht van het gebruikte oppervlaktewater om reden dat de heffingsplichtige de alsdan reeds aanwezige vervuiling in het oppervlaktewater louter terugstort. Indien de heffingsplichtige het afvalwater loost langs meerdere lozingspunten, wordt het in mindering brengen van de reeds aanwezige vuilvracht uitgevoerd per lozingspunt. Dit heeft voor gevolg dat de eventueel negatieve waarden voor een bepaald lozingspunt dienen gelijk gesteld te worden met nul en niet kunnen verrekend worden met de overeenstemmende positieve waarden van een ander lozingspunt.


05.01.1994 V. nr. 75 (Vl. R.): Milieuheffing - Berekening van de aanslag in speciale gevallen
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
DIDDEN Maurice

V. en A., Vl.R., 07.02.1994,1993-94, (7), 319-320


20.01.2006 BVR wijz. BVR 18.01.2002 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van polders of verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken en tot vastlegging van de procedure inzake subsidiëring van deze werken
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2006-02-16

Het subsidiebesluit Polders en Wateringen voorziet dat polders en wateringen een gewestbijdrage kunnen aanvragen als ze een waterhuishoudingsplan opstellen. Het plan beschrijft de afvoer van hemelwater, de waterlopen en grachten in het gebied en het irrigatiebeheer, en reikt concrete oplossingsvoorstellen aan. Om het besluit echter correct te kunnen uitvoeren, zijn een aantal wijzigingen nodig aan de tijdsbepalingen in het besluit.


28.02.2014 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur - Decreet houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (art. 17, 18, 19, 20 en 21)
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2014-03-25, (2e uitg.)

Het decreet grondwaterbeheer voorziet een heffingsvrijstelling voor bronbemalingen die noodzakelijk zijn voor het gebruik en/of de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen en waarvoor een milieudeskundige een hydrologisch attest aflevert. Deze bepaling wordt afgestemd op de nieuwe erkenningsregeling. Volgens de aangepaste tekst moet het hydrologisch attest voortaan worden uitgereikt door een erkende MER-deskundige in de discipline water.


De eigendom van onbevaarbare waterlopen binnen Polders en Wateringen
VANCRAEYNEST Dirk

Polders en Wateringen, juni 2001, V.18, (38), 11-13


Huishoudelijk Reglement [...] voor de polder [...] / watering [...]
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

BS 2010-01-15

Deze documenten stellen het huishoudelijk reglement vast voor verschillende polders en watering. Meer bepaald inzonderheid het beheer, het vestigen van belastingen en de uit te voeren werken. Het laatste besluit keurt het huishoudelijk reglement van de polder van Ettenhoven en Muisbroek goed, dat zich geheel of gedeeltelijk bevindt op het grondgebied van de gemeenten Stabroek, Kapellen en de stad Antwerpen.


07.07.2017 Dec. wijz. wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, het dec. 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het dec. 24.05.2002 betr. water bestemd voor menselijke aanwending en houdende delegatie tot coördinatie en codificatie van de waterregelgeving
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2017-08-04

Dit decreet machtigt de Vlaamse Regering om de verschillende decreten inzake het waterbeleid te codificeren, te coördineren en te wijzigen. Hiermee kunnen vier decreten samengevoegd worden in een 'Waterwetboek'. In het decreet worden ook een aantal wijzigingen aangebracht die moeten toelaten dat de regels voor het vestigen en invorderen van de grondwaterheffing en van de oppervlaktewaterheffing volledig uniform worden.


08.02.2013 Dec. houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2013-02-22, (4e uitg.)

Dit decreet vervangt het actuele Pesticidenreductiedecreet omdat er vrij ingrijpende aanpassingen moeten worden doorgevoerd in dit domein. De aanpassingen beogen het toepassingsgebied ervan uit te breiden tot andere terreinen, een procedure op te nemen rond het aanvragen van afwijkingen, de handhaving in te passen in het bestaande handhavingskader, tot een transparantere wetgeving te komen, aangezien het gebruik van pesticiden nog in andere Vlaamse regelgeving aan bod komt, zoals het Grondwaterdecreet, het decreet Natuurbehoud enz.


22.07.2011 BVR betr. de maatregelen bij een overschrijding van de nitraatresidudrempelwaarde, als vermeld in art. 14 van het Mestdecreet van 22.12.2006
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2011-08-16

Dit besluit handelt over de te nemen maatregelen bij een overschrijding van de nitraatresidudrempelwaarde. Het besluit omvat onder meer bepalingen over de stikstofanalyse, het bemestingsadvies en het bemestingsplan. Daarnaast wordt de wijze geregeld waarop moet worden omgegaan met overdrachten van percelen landbouwgrond waarop een of meerdere maatregelen van toepassing waren.


10.02.1945 ARGC art. 42 Tenuitvoering van de gemeentebegroting: gemeenteontvangsten; belastingen
Volledige tekst


06.11.2001 V. nr. 55 (Vl. P.): Gescheiden rioleringsstelsels - Stand van zaken
DECALUWE Carl
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 29.03.2002,2001-2002, (10), 979-981


19.02.1999 V. nr. 131 (Vl. P.): Regeringsbesluit bestemming oppervlaktewater - Aanmerkingen
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo
TIMMERMANS Jacques-D.

V. en A., Vl.P., 30.04.1999,1998-99, (12), 1464-1466


12.12.2003 V. nr. 26 (Vl. P.): Gesco's - Stand van zaken
DECALUWE Carl
Min. Vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams Min. van Werkgelegenheid en Toerisme, LANDUYT Renaat

V. en A., Vl.P., 12.03.2004,2003-2004, (9), 1821-1822

Binnen het stelsel van de klassieke gesco-programma's is de basisvoorwaarde om als gesco te kunnen worden aangeworven: een periode van zes maanden inschrijving bij de VDAB kunnen bewijzen.


v.z.w. Voetbalclub ter Heide / A.D., v.z.w. Werkgroep Hobokense Polder en crts
Corr. Antwerpen, 17 februari 2004, 4e K.

T.Milieurecht, mei 2005, V.14, (2), 227

Als uitvoerder en instandhouder van de werken dient de herstelvordering nagekomen te worden ongeacht of al de percelen al dan niet eigendom zijn van de uitvoerder.
De persoon die voor een bouwmisdrijf veroordeeld werd tot herstel in de oorsponkelijke toestand dient niet enkel in te staan voor het herstel van inbreuken of werken die hij zelf heeft uitgevoerd maar ook van vroegere inbreuken die na zijn aankoop door hem werden instandgehouden.


02.04.2004 BVR tot invoering van het integrale milieujaarverslag
Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, TAVERNIER Jef

BS 2004-06-04, (2e uitg.)

Vóór 31 januari van het kalenderjaar waarin de plicht een integraal milieujaarverslag op te stellen en mee te delen moet worden nageleefd, stuurt de administratie elke milieujaarverslagplichtige die ze kent een formulier voor de opstelling van een integraal milieujaarverslag.


b.v.b.a. Korte Heide, CEELEN Rosa en JANSEN Anna / Vlaams Gewest en provincie Antwerpen
R.v.St., 10 januari 2005, nr. 138972, 10e K.

Zolang er geen provinciaal ruimtelijk structuurplan is goedgekeurd voor de betrokken provincie kan de Vlaamse regering, in de plaats van de provinciale overheid, zelf een uitvoeringsplan opmaken voor een aangelegenheid die in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan had moeten geregeld worden.
Voorwaarde is wel dat de aanpak van de betrokken aangelegenheid in die mate dringend is dat niet kan gewacht worden op de opmaak van provinciale structuurplannen.
De gedeeltelijke vernietiging van een plan is niet mogelijk, aangezien een plan als één geheel beschouwd dient te worden.


24.12.1996 Wet betr. de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen
Min. van Justitie, DE CLERCK Stefaan
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken, VANDE LANOTTE Johan

BS 1996-12-31, (3e uitg.)


20.10.2006 Ordonnantie tot opstelling van een kader voor het waterbeleid
Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, PICQUE Charles
et al.

BS 2006-11-03, (2e uitg.)

Deze tekst stelt een kader op voor het waterbeleid en -beheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het bepaalt de milieudoelstellingen en de instrumenten, inzonderheid de tarifaire instrumenten, van het Brusselse waterbeleid en legt een kader vast voor de uitwerking van het maatregelenprogramma en het beheersplan van het stroomgebied waartoe het grondgebied van het Gewest behoort.


Commissie van de EG / Franse Republiek
Hof van Justitie EEG, 8 maart 2001, nr. C-266/99

T.Milieurecht, februari 2002, V.11, (1), 74-76


29.09.2000 Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren en de bijlagen I, II, III en IV, gedaan te Helsinki op 17.03.1992
Min. van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, AELVOET Magda
Vice-Eerste Min. en Min. van Buitenlandse Zaken, MICHEL Louis
Min. van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, PICQUE Charles

BS 2008-06-09


Water anders ordenen? - De impact van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid op het beleidsdomein van de ruimtelijke ordening
DE SMEDT Peter

T.R.O.S., december 2003, V.8, (32), 321-338

Dit artikel gaat na in hoeverre het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen zijn onderworpen aan de bepalingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid.


Belgische Staat / Vlaamse Gewest en Vlaamse Gemeenschap
R.v.St., 17 oktober 2016, 14e K., nr. 236134

De Vlaamse regering heeft met het BVR 21.03.2014 tot regeling van het archiefbeheer zijn bevoegdheid niet overschreden aangezien het besluit de documenten uitsluit die tot de federale bevoegdheid behoren. Het feit dat een vertegenwoordiger van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën kan worden aangeduid om te zetelen in de selectiecommissies bevoegd voor de zorgdragers van de archiefdocumenten in verband met federale bevoegdheden, maakt ook geen schending van de bevoegdheidsverdelende regels tussen federale en deelstaten uit.


Handhavingszakboekje milieu 2017
GEYSELS Frans
et al.

Mechelen:Kluwer, 2017,684 p. [UITGEPUT]

Dit zakboekje bespreekt de handhaving van de milieuwetgeving door de politie en gemeentelijke milieuambtenaren. In de editie van 2017 wordt onder meer uitleg gegeven over de nieuwe regels inzake gevaarlijke stoffen, de impact van de zesde staatshervorming en de wijzigingen aan de sectorale regelingen inzake milieuhygiëne.


11.03.1993 V. nr. 119 (Vl. R.): Heffing ter bescherming oppervlaktewateren - OCMW's
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
VAN WAMBEKE Hubert

V. en A., Vl. R., 19.04.1993,1992-93, (11), 528


20.07.2006 BVR wijz. BVR die inhoudelijk betrekking hebben op de werking van het Agentschap Economie
Vlaams Min. van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, MOERMAN Fientje

BS 2006-10-03, (2e uitg.)

Dit besluit actualiseert de regelgeving die de werking van het Agentschap Economie regelt en stemt deze af op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid en het oprichtingsbesluit van het Agentschap Economie.


MAES Alex / Deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen en gemeente Zwevegem
R.v.St., 5 maart 2010, 10e K., nr. 201565

De watertoets gaat niet verder dan het onderzoeken of een voorgenomen plan 'schadelijke effecten', in de zin van art. 3, par. 1, 17°, van het decreet integraal waterbeleid (DIWB) doet ontstaan. Een beslissing waarbij een plan wordt aangenomen of goedgekeurd, moet een formele motivering bevatten waaruit blijkt dat de in art. 8, par. 1, DIWB bedoelde watertoets is uitgevoerd.


09.05.1960 KB houdende aanwijzing van de ambtenaren bevoegd ter uitvoering van de wetten betr. de polders en de wateringen
Min. van Landbouw, DE VLEESCHAUWER Albert
Min. van Openbare Werken en Wederopbouw, VANAUDENHOVE Omer

BS 1960-06-14

Dit besluit wijst de ambtenaren aan, bevoegd voor de uitvoering van de wetten betreffende de polders en de wateringen.


21.01.2011 BVR wijz. BVR 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, wat betreft de begunstigden van de subsidiëring
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2011-02-11

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) wordt opgenomen in de lijst van begunstigden van het BVR 01.02.2002. Ter herinnering, dit besluit bepaalt de regels inzake de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.


O.M. / L., D., D.D.L. en n.v. F.
Antwerpen, 24 april 1992, 7e K.

T.Milieurecht, september-oktober 1992, V.1, (1), 17-20


O.M. / P.J., D.E. en n.v. H.
Corr. Antwerpen, 14 december 1993, 25e K.

T.Milieurecht, november-december 1995, V.4, (6), 502-505


O.M. / V.G.T.
Corr. Gent, 2 juni 1994, 22e K.

T.Milieurecht, november-december 1995, V.4, (6), 506


18.12.1992 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993, Leefmilieu, Afvalwaterheffing (art. 21-22)
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

B.S., 29.12.1992, V.162, (255), 27403, doc. nr.46409


SIMOENS Claudine / Gemeente Assenede en Vlaamse Gewest
R.v.St., 21 september 2009, 10e K., nr. 196240

Een beslissing waarbij een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend moet een formele motivering bevatten waaruit blijkt dat de in art. 8, par. 1, van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid (DIWB), bedoelde watertoets is uitgevoerd. Bovendien dient deze watertoets luidens art. 3 van het BVR 20.07.2006 te worden gehouden aan de hand van bepaalde beoordelingsschema's, indien blijkt dat er sprake kan zijn van een schadelijk effect in de zin van art. 3, par. 2, 17/ DIWB.


13.11.1996 V. nr. 97 (Vl. P.): Overlopende stookolietanks - Meldingsplicht en aansprakelijkheid
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo
MALCORPS Johan

V. en A., Vl.P., 13.12.1996,1996-97, (6), 505


21.12.1983 KB nr. 230 betr. de stage en de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces
Min. van Tewerkstelling en Arbeid, HANSENNE Michel
et al.

B.S., 28.12.1983, V.153, (246), 16200-16206+Verslag aan de Koning en Advies R.v.St.


O.M. / D.C.J., D.C.W. en n.v. C.
Corr. Gent, 17 oktober 2006

Landschappelijk waardevolle agrarische gebieden zijn ruimtelijk kwetsbare gebieden in de zin van art. 146 Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DRO). De dijk is volgens het gewestplan gelegen in zo'n landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het instandhouden van een bouwmisdrijf (het rooien van bomen langs de dijk en het afgraven ervan) in dergelijk gebied is strafbaar gebleven.


19.12.1997 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1998
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1997-12-30, (2e uitg.)


29.07.1992 Omz. Richtlijnen voor het opstellen van de OCMW-begroting 1993 - Ref.: 8/IV/LB/0/51/14
Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, DEMEESTER-DE MEYER Wivina

BS 1992-11-07


G. / Vlaams Gewest en Stad Ieper
R.v.St., 7 december 2000, 7e K., nr. 91489

R.W., 10.11.2001, V.65, (11), 383-384


REMMERIE Filip / Gemeente Kuurne en deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen
R.v.St., 15 maart 2013, 10e K., nr. 222887

De gemeente stelt een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op en de deputatie heeft dit bevestigd. Uit de vermelding in de toelichting bij het RUP blijkt dat de gemeente en de deputatie hun verplichting om zelf de gepaste maatregelen te nemen om schadelijke effecten op het watersysteem te vermijden, vooruitschuiven naar de vergunningverlenende overheid. Dit is in strijd art. 8 DIWB (Decreet Integraal Waterbeleid).


Jongerenbanenplan
x

Polders en Wateringen, oktober 1993, V.10, (24), 6-9


Vlaamse Milieumaatschappij / Veha, Fabrieken van Radiatoren en Ketels voor centrale verwarming n.v.
Cass., 11 september 2003, 1e K.

De waarden van de omzettingscoëfficiënten, op basis waarvan de vuilvracht wordt berekend en die vastgesteld zijn in de tabel in bijlage 1 aan de Oppervlaktewaterenwet, zoals vervangen, zijn toepasselijk vanaf 1 januari van het heffingsjaar voor de belastingen en heffingen verschuldigd tijdens dat heffingsjaar, uit hoofde van vervuiling veroorzaakt in een vorig aanslagjaar en hebben derhalve terugwerkende kracht.


05.06.2009 BVR tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen
Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, VAN MECHELEN Dirk

BS 2009-08-24

Dit besluit wijst de instanties aan die overeenkomstig art. 4.7.16, par. 1, respectievelijk 4.7.26, par. 4, eerste lid, 2°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, om advies worden verzocht inzake vergunningen.


15.11.2001 BBHR tot vaststelling van de regels die van toepassing zijn op de boekhouding en het beheer van het Fonds voor de financiering van het waterbeleid
Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwingen en Wetenschappelijk Onderzoek, DE DONNEA François-Xavier
et al.

BS 2001-12-07


31.01.1990 V. nr. 184 (Vl. R.): Zuivering oppervlaktewateren - Financiering
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo
SLEECKX Jozef

V. en A., Vl.R., 05.03.1990,1989-90, (9), 404-405


De waterverontreinigingsheffing
HEYMAN Jan

Leefmilieu, juli-augustus 1993, V.16, (4), 135-140


24.12.2004 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 - Reorganisatie Watersector - Wijzigingen aan de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 66-79)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves

BS 2004-12-31, (3e uitg.)

De wijzigingen die deze artikels aanbrengen betreffen onder meer een uitbreiding van de taken van de Vlaamse Milieumaatschappij op het vlak van de waterverontreiniging, de vrijstellingen op de heffing op waterverontreiniging en het percentage van de heffingsverhoging bij niet-aangifte.


x
Hof van Justitie, 14 maart 2002, nr. C-161/00

T.Milieurecht, november 2002, V.11, (5), 445-448

De lidstaten moeten de kwetsbare zones aanwijzen, de goede landbouwpraktijken bevorderen en actieprogramma's op stellen en uitvoeren om de waterverontreiniging door stikstofverbinding in de kwetsbare zones te verminderen.


Archiefwetgeving voor beginners
VAN ONGEVALLE Hilde

Bibliotheek- en archiefgids, oktober 2001, V.77, (5), 3-14


19.12.2014 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 - Vlaamse Milieumaatschappij (art. 79)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, BOURGEOIS Geert *
et al.

BS 2014-12-30, (1e uitg.)

Door de werking van art. 10.2.5, par. 2, DABM (de financiële middelen van de Vlaamse Milieumaatschappij) mogen de ontvangsten vermeld in art. 10.2.5, par. 1, 13°, DABM enkel aangewend worden in het kader van het beleid inzake waterhuishouding, voor de Polders en Wateringen, met uitzondering evenwel van de loon- en werkingskosten van de VMM. Door het schrappen van art. 10.2.5, par. 1, 13°, a), DABM worden alle inkomsten uit Europese steunprogramma’s die de Vlaamse Milieumaatschappij ontvangt, beschouwd als ontvangsten uit subsidies waarvoor de VMM als begunstigde in aanmerking komt.


16.01.2009 V. nr. 26 (K.): Gebrekkige werking van SAPHIR in Ciply (Henegouwen)
Min. van Binnenlandse Zaken, DE PADT Guido
NOLLET Jean-Marc

V. en A., K., 27.04.2009,2008-2009, (59), 242-244

De dienst 'Hainaut Ingénierie Technique' (HIT), die belast is met het uitbaggeren en onderhouden van de rivieren van tweede en derde categorie, heeft een experimenteel systeem opgestart, SAPHIR (Système d'Alerte de Prévention Hainuyère des Inondations pour les Rivières) genaamd, ten preventieve doele.
Dit experimenteel systeem bevindt zich nog steeds in een proefstadium. Het is de bedoeling dat zowel de overheden als de buurtbewoners op voorhand gewaarschuwd zouden worden als er een overstroming dreigt. Het systeem detecteert elke potentiële stijging van de waterspiegel en/of risico op overstroming, en dit door middel van peilmeters die in de waterlopen aangebracht worden. De betrokken detectoren communiceren met het centrale systeem op de zetel van het 'HIT' te Havré.


17.02.2011 V. nr. 314 (Vl.P.): Stortplaatsen - Stand van zaken
JANS Lies
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

nog niet verschenen in het Bulletin Vragen en Antwoorden - Zitting 2010-2011

Elke gemeente had vroeger één of meerdere stortplaatsen waar ze het (on)gevaarlijk afval kwijt konden. Na verloop van tijd zijn een aantal van deze stortplaatsen uit het geheugen van de burgers gewist en worden de bewuste terreinen nu gebruikt voor andere doelstellingen. De OVAM beschikt over een Grondeninformatieregister waarin onder meer de in het verleden geïnventariseerde stortplaatsen zijn opgenomen. Op een 1600-tal locaties in Vlaanderen waren indicaties aanwezig die wijzen op stortactiviteiten. De minister legt één en ander uit over de karakterisering en sanering van deze stortplaatsen.


28.02.2014 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur - Wet betr. de wateringen - Wet betr. de polders (art. 2, 3, 4 en 5)
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2014-03-25, (2e uitg.)

De bestaande wetgeving betreffende de wateringen en betreffende de polders voorziet een aantal partiële regelingen inzake personeelsaangelegenheden. De bepalingen inzake pensioenleeftijd, en voor dijk- en sluiswachters ook minimumleeftijden, zijn niet langer afgestemd op de generieke regelingen die hier omtrent gelden binnen andere overheidsinstellingen voor zowel contractuele als statutaire personeelsleden. Ook de nationaliteitsvereiste, die opgenomen is in dezelfde artikelen als de leeftijdsgrenzen, is achterhaald door de Europese regelgeving inzake vrij personenverkeer. De betrokken bepalingen worden dan ook opgeheven.


21.03.2008 BVR houdende aanpassing van het BVR 09.09.2005 betr. de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van titel I van het decreet 18.07.2003
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde

BS 2008-05-23, (1e uitg.)

Door wijzigingen en nieuwe inzichten in de hydrografie is het noodzakelijk om de afbakening van de watersystemen op kaart regelmatig te actualiseren. Daarom wijzigt dit besluit het BVR 09.09.2005 over de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid. Hierdoor worden twee deelbekkengrenzen aangepast: de grens tussen de deelbekkens Moervaart en Kanaal van Stekene en de grens tussen de deelbekkens Drie Molenbeken en Scheldeland.


05.08.1970 KB houdende algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen
Min. van Landbouw, HEGER Charles

M.B., 05.11.1970, V.140, (214), 11152-11155


11.02.2011 MB tot nadere bepaling van de strengere verbodsbepalingen ter uitvoering van art. 38 van het Mestdecreet van 22.12.2006
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2011-02-17

Dit besluit bepaalt strengere verbodsbepalingen voor het op of in de bodem brengen van meststoffen.


24.04.1996 V. nr. 121 (Vl. P.): Aquafin - Verkavelingsoperaties
CARDOEN Georges
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 28.05.1996,1995-96, (14), 741-742


06.07.2007 BVR tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, VAN MECHELEN Dirk

BS 2007-10-04, (2e uitg.)

Dit besluit tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, moet vermijden dat in hangende rechtszaken die betrekking hebben op de heffingsjaren 1992 en 1993 nog meer uitspraken volgen waarin het uitvoeringsbesluit van 23.07.1997 onwettig wordt verklaard omdat de dringende noodzakelijkheid onvoldoende gemotiveerd werd.


12.01.1990 V. nr. 150 (Vl. R.): Muskusrattenplaag - Bestrijdingsmaatregelen
DE BEUL André
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl. R., 05.02.1990,1989-90, (7), 286


Bodemsanering. Wie betaalt de rekening ?
GILLE B.

Brugge:die Keure, (Milieurechtstandpunten, 3), 1994,31-53


Beantwoorden van juridische casussen met het oog op de operationalisering van het Archiefdecreet - Onderzoek in opdracht van de Coördinerende Archiefdienst
DE STAERCKE Jürgen

Brussel:Vlaamse overheid - Entiteit e-governement en ICT-Beheer, 2012,35 p.|www.bestuurszaken.be - Geraadpleegd op 13.02.2014

Dit verslag geeft uitleg over wie er bij de verschillende overheidsdiensten (zowel op federaal, gewestelijk als lokaal vlak) verantwoordelijk is voor de archiefzorg.


17.12.2015 BBHR wijz. BBHR 24.03.2011 tot vaststelling van de milieukwaliteitsnormen, de basiskwaliteitsnormen en de chemische normen voor de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen en andere verontreinigende stoffen
Min. bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, FREMAULT Céline *

BS 2016-01-08

Dit besluit wijzigt het BBHR 24.03.2011 en zet zo Richtlijn 2013/39/EU om. De wijzigingen betreffen milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, programma’s voor de monitoring van de chemische toestand van de oppervlaktewateren, specifieke bepalingen voor de presentatie van de resultaten van de monitoring voor bepaalde stoffen en de monitoring van elke stof op de aandachtstoffenlijst.


14.08.2002 V. nr. 2352 (Sen.): Vlaams oppervlaktewater en afvalwater - Aanwezigheid van oestrogeenachtige stoffen - Onderzoek
Min. van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, TAVERNIER Jef
VANDENBERGHE Hugo

V. en A., Sen., 02.10.2002,2001-2002, (60), 3370-3372


Vlaams Gewest / A.K.
Cass., 1 december 2011, C100709

T.Agr., octobre-novembre-decembre 2011, V.34, (4), 154-155

De leidend ambtenaar die bevoegd is om in naam van het Vlaams Gewest een pachtovereenkomst op te zeggen om de opgezegde percelen aan te wenden voor doeleinden van algemeen belang , kan deze bevoegdheid subdelegeren aan ambtenaren van zijn administratie tot het meest functionele niveau. De mededeling van het subdelegatiebesluit aan het Rekenhof en aan de minister is geen voorwaarde voor de geldigheid van het besluit en strekt er enkel toe de controle op dit besluit mogelijk te maken.


07.05.2010 BVR houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris

BS 2010-05-28, (2e uitg.)

Dit besluit legt de maximale rentabiliteitsoppervlakten vast, beoogd in de pachtwetgeving. Ter herinnering: Wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, kan de rechter weigeren de opzegging geldig te verklaren, wanneer de totale geëxploiteerde oppervlakte van het landbouwbedrijf van de aanstaande exploitant boven deze maximale oppervlakte komt te liggen.


Provinciale stedenbouwkundige verordeningen met betrekking tot het overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen
Provincie Vlaams-Brabant
Provincie West-Vlaanderen

https://www.vlaamsbrabant.be, https://www.west-vlaanderen.be - Geraadpleegd op 02.04.2019

In dit document zijn de provinciale stedenbouwkundige verordeningen opgenomen van de provincie West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant die elk bepalen dat een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning vereist is voor het overwelven van baangrachten en onbevaarbare waterlopen.


19.12.1998 BVR tot uitvoering van het Dec. 14.07.1998 betr. de euro en houdende diverse wijzigingsbepalingen ingevolge de invoering van de euro
Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, DEMEESTER-DE MEYER Wivina

BS 1999-01-22


Commissie van de Europese Gemeenschappen / Franse Republiek
Hof van Justitie EG, 23 september 2004, 2e K., nr. C-280/02

Het doel dat richtlijn 91/272 van 21.05.1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater nastreeft, gaat verder dan enkel de bescherming van aquatische ecosystemen en strekt tot bescherming van de mens, de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water en de landschappen tegen ieder aanzienlijk negatief gevolg van de versnelde groei van algen en hogere plantaardige levensvormen als gevolg van lozingen van stedelijk afvalwater.


04.05.1992 Omz. Waterlopen - Type-bestek 1992 - 3de categorie
Gouverneur van de Provincie Antwerpen, KINSBERGEN A.

Best.mem.:Antw., 10.06.1992, (13), 408-428


16.04.1996 Dec. betr. de waterkeringen
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo
Vlaams min. van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, BALDEWIJNS Eddy

BS 1996-06-01


07.10.1997 BVR betr. de schouwing van de waterkeringen en betr. de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, wat de waterkeringen betreft, aan bepaalde categorieën van ambtenaren
Vlaams min. van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, BALDEWIJNS Eddy

BS 1997-11-27


16.07.1959 KB Wateringen waarvan het gebied zich over meer dan een provincie uitstrekt -Aanwijzing van de bevoegde provinciale overheden
Min. van Landbouw, DE VLEESCHAUWER Albert

BS 1959-08-25

Het besluit regelt de aanwijzing van de provinciale overheden die bevoegd zijn om op te treden in de wateringen waarvan het gebied zich over meer dan één provincie uitstrekt.


21.05.2010 BVR betr. bijzondere verplichtingen voor de stroomgebiedsdistricten ter uitvoering van titel I van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2010-07-02

Dit besluit voert het decreet Integraal Waterbeleid uit. Het bepaalt onder meer de ligging en de grenzen van de grondwaterlichamen, dat zijn afzonderlijke watermassa's in één of meer watervoerende lagen.


De prejudiciële vraag betr. art. 35terdecies, par. 3, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals ingevoegd bij art. 69 van het decreet van de Vlaamse Raad van 21.12.1990
Arbitragehof, 1 maart 2001, arrest nr. 27/2001

BS 2001-05-05, (2e uitg.)


30.06.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006 - Mestbeleid (art. 38-39)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2006-12-13

Op het einde van dit jaar zullen tussen 1 oktober en 15 november door de Mestbank bijkomende bemonsteringen naar het nitraatresidu gebeuren in probleemgebieden.
Aan wie teveel bemest, zal een administratieve geldboete worden opgelegd.


28.11.2003 BVR wijz. BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, van het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en van het BVR 05.03.1996 houdende Vlaams reglement betreffende de bodemsanering
Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, SANNEN Ludo

BS 2004-02-13, (1e uitg.)

Het besluit wijzigt bepalingen van Vlarem I, Vlarem II en Vlarebo met het oog op een rationeel energiegebruik en de beperking van de CO2-emissie en het in overeenstemming brengen van sommige bepalingen inzake milieuhygiëne met sommige bepalingen inzake afvalstoffenbeleid.


22.12.2011 BBHR tot vaststelling van technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2012-02-06, (1e uitg.)

In dit besluit worden technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand vastgesteld in toepassing van art. 37 van de ordonnantie 20.10.2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid.


*23.05.1991 BVE houdende uitvoering art. 6 par. 4 BVE 30.01.1991 (heffingen op de waterverontreiging) dat in de Wet 26.03.1971 (bescherming van de oppervlaktewateren)ingevoegd werd door Dec. 21.12.1990 (begrotingstechnische bepalingen)
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

B.S., 27.06.1991, V.161, (122), 14502


Europese Commissie / Koninkrijk Spanje
Hof van Justitie Eur. Unie, 24 oktober 2013, 5e K., nr. C-151/12

Het Koninkrijk Spanje heeft, door niet alle nodige maatregelen te hebben genomen ter omzetting van richtlijn 2000/60/EG van 23.10.2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, niet voldaan aan de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichtingen. De verplichtingen betreffen milieudoelstellingen, voor de drinkwateronttrekking gebruikt water, monitoring van de oppervlaktewatertoestand, de grondwatertoestand alsook de beschermde gebieden en gecombineerde aanpak voor puntbronnen en diffuse bronnen.


De prejudiciële vraag betr. art. 5, vierde lid, StrafW.
Arbitragehof, 21 februari 2007, arrest nr. 31/2007

BS 2007-04-12

Art. 5, 4e lid, StrafW. sluit een aantal publiekrechtelijke rechtspersonen uit van zijn toepassingsgebied (dat betrekking heeft op de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen), onder meer de federale Staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies, de Brusselse agglomeratie, de gemeenten, de meergemeentezones en de OCMW's. De opdracht van de wateringen, die in hoofdzaak het ontwikkelen, beheren en herstellen van watersystemen betreft, is verschillend van de opdracht van deze rechtspersonen, die alle zijn belast met een essentiële politieke opdracht in een representatieve democratie. Dit verschil verantwoordt dat de wateringen niet worden uitgesloten van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen.


24.06.2016 V. nr. 771 (Vl. P.): Wateroverlast - Vergoeding gebruik landbouwgronden als wachtbekkens
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *
VANDERJEUGD Francesco

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2015-2016|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 28.09.2016

De eigenaar van een grond die geheel of gedeeltelijk in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone ligt, kan onder voorwaarden eisen dat de betrokken waterbeheerder zijn grond aankoopt. De vergoedingsplicht geldt alleen voor gebruikers van landbouwgrond en bosbouwgrond in actief ingeschakelde overstromingsgebieden.


16.02.2006 V. nr. 96 (Vl. P.): Watertoets en planschade - Regeling
ROMBOUTS Tinne
Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, VAN MECHELEN Dirk

V. en A., Vl.P., 03.2006,2005-2006, (6), 297-299

Het Vlaams parlement heeft in het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid niet in een schadevergoeding voorzien, indien een vergunning wordt geweigerd op basis van een ongunstige watertoets.


07.12.2007 V. nr. 555 (BHP): Het nut van de rechten toegekend aan de in de watersector actieve intercommunales ter discussie gesteld
GOSUIN Didier
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

V. en A., BHP, 15.02.2008,2007-2008, (37), 183-186

Het Asemfo-arrest van 19.04.2007 stelt dat de gemeenschappelijke technische dienst van meerdere collectiviteiten, ondanks dat meervoudige bezit, geassimileerd kan worden met de interne dienst van elk van de bezittende collectiviteiten.
Deze rechtspraak is vreemd aan de kwestie van de exclusieve rechten waarvan er sprake is in de Brusselse ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid.
De toepassing van de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten veronderstelt het bestaan van een contract, onder bezwarende titel afgesloten tussen de aanbestedende overheid en de begunstigde van de opdracht. Zodra er een unilaterale toekenning van exclusieve rechten is, kan het stelsel van overheidsopdrachten niet worden toegepast, aangezien er geen contract is.


09.04.2004 BWRO art. 175, 176, 176/1, 177, 177/1, 178, 178/1, 178/2 en 179 - Vergunning en attesten - Indiening en behandeling van de vergunningsaanvragen en beroepen - Vergunningen afgeleverd door de gemachtigde ambtenaar
Volledige tekst

BS 2019-06-28, V. 189, (144), 66316, (zie doc. nr. 329414)

art. 176

De vergunningsaanvraag alsmede een volledig dossier overeenkomstig artikel 124, worden bij aangetekende brief aan de gemachtigde ambtenaar toegezonden of ter attentie van de gemachtigde ambtenaar afgegeven bij zijn administratie. In het laatste geval wordt hiervoor onmiddellijk een afgiftebewijs afgeleverd.

Wanneer de aanvraag niet van rechtswege is onderworpen aan een milieueffectstudie zoals bedoeld in het Wetboek, gaat de gemachtigde ambtenaar vooraleer hij het ontvangstbewijs voor de vergunningsaanvraag aflevert, volgens de modaliteiten voorzien in artikel 61 van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud, na of het project, afzonderlijk of in combinatie met andere plannen en projecten, significante gevolgen kan hebben voor een natuurreservaat, een bosreservaat of een Natura 2000-gebied. In dat geval verzoekt hij de aanvrager een passende beoordeling uit te voeren. Hiertoe kan hij het advies van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vragen.

Binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van de aanvraag zendt de gemachtigde ambtenaar aan de aanvrager bij ter post aangetekende brief een ontvangstbewijs, indien zijn dossier volledig is. Is dat niet het geval, dan stelt hij hem op dezelfde wijze in kennis dat zijn dossier niet volledig is met vermelding van de ontbrekende documenten of inlichtingen; de gemachtigde ambtenaar levert het ontvangstbewijs af binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van deze documenten of inlichtingen.

Indien de aanvrager binnen zes maanden na ontvangst van de kennisgeving dat het dossier niet volledig is, geen enkel van de ontbrekende documenten of inlichtingen indient, vervalt de vergunningsaanvraag. Indien de aanvrager een deel van deze documenten meedeelt, zijn het derde lid en dit lid opnieuw van toepassing.

In de hypothese dat het dossier moet worden onderworpen aan een openbaar onderzoek overeenkomstig artikel 188/8, stuurt de gemachtigde ambtenaar de uitnodiging tot organisatie van het openbaar onderzoek naar het (de) betrokken college(s) van burgemeester en schepenen tegelijk met de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier.
 

 

art. 176/1

In het geval van een gemengd project, met name een project dat op het ogenblik van zijn indiening zowel een milieuvergunning met betrekking tot de installatie van klasse 1 A of 1 B als een stedenbouwkundige vergunning vereist:
 1. moeten de aanvragen om stedenbouwkundig attest of om stedenbouwkundige vergunning en om milieu-attest of milieuvergunning gelijktijdig bij de gemachtigde ambtenaar worden ingediend, hetzij in de vorm van een milieuattest en stedenbouwkundig attest, hetzij in de vorm van een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning; na ontvangst van de aanvragen, stuurt de gemachtigde ambtenaar de aanvraag om een milieuattest of om een milieuvergunning door naar het Brussels Instituut voor Milieubeheer ;
 2. is het dossier van de aanvraag om stedenbouwkundig attest of om stedenbouwkundige vergunning onvolledig bij gebrek aan indiening van de overeenkomstige aanvraag om milieu-attest of milieuvergunning,vereist door de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;
 3. elk van de in artikel 177, par. 2 bedoelde besturen en instanties die worden geraadpleegd in het kader van de beide aanvragen, brengt een gezamenlijk advies uit over de beide aanvragen;
 4. de aanvragen om stedenbouwkundige vergunning of stedenbouwkundig attest en milieuvergunning of milieu-attest worden gezamenlijk onderworpen aan de speciale regelen van openbaarmaking zodra deze vereiste van toepassing is op minstens een van de beide aanvragen;
 5. de aanvragen om stedenbouwkundig attest of om milieuvergunning en milieu- attest of milieuvergunning maken, in voorkomend geval, het voorwerp uit van een advies van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, van één effectenverslag of van één voorbereidende nota op de effectenstudie en één effectenstudie;
 6. de bevoegde overheden gaan, krachtens dit Wetboek en de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, tegelijkertijd over tot het onderzoek van de aanvragen om stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige vergunning en milieu-attest of -vergunning; de Regering regelt de modaliteiten van deze samenwerking.
 7. de termijn voor de aflevering van de vergunning of van het stedenbouwkundig attest, begint pas te lopen vanaf de datum van afgifte van het laatste ontvangstbewijs van het volledige dossier of de datum waarop dat ontvangstbewijs afgegeven had moeten zijn krachtens de vigerende regels van dit Wetboek of van de ordonnantie van 5 juni 1997 houdende de milieuvergunningen;
 8. (opgeheven)
 9. wa


23.02.2015 V. nr. 479 (Vl. P.): Lokaal waterbeleid - Subsidies
ROBEYNS Els
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 27.04.2015

Alle gemeenten hebben een subsidie ontvangen voor het uitvoeren van acties die kaderen in het lokale waterbeleid, zoals het herwaarderen van grachten, het bevorderen van infiltratie, het herinrichten van een waterloop en het onderhouden van rioleringen. De subsidie werd berekend op basis van het aantal inwoners en de onbebouwde oppervlakte uitgedrukt in hectare van de gemeente, met een minimum van 20000 EUR en afgerond naar het onderliggende duizendtal. De subsidiëring was alleen voorzien voor 2014.


DE PRETER Patrick / Vlaamse Gewest
R.v.St., 11 oktober 2010, 10e K., nr. 208036

Uit het BVR 20.07.2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets en het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid volgt dat de watertoets in de eerste plaats toekomt aan de overheid die over een vergunningsaanvraag moet beslissen. Op de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning rust geen bijkomende verplichting tot het uitvoeren van de watertoets.


22.12.2000 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001
Min.-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, DEWAEL Patrick
et al.

BS 2000-12-30, (1e uitg.)


27.07.1992 Omz. Aanleg vispassages - Ref.: M6/G7/0480/8845
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

Best.mem.:W.Vl., 09.09.1992, (30), 473


21.12.2007 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 - Leefmilieu - Water bestemd voor menselijke aanwending (art. 31-44)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2007-12-31, (1e uitg.)

De gemeentelijke saneringsverplichting wordt uitgebreid tot de individuele waterzuiveringsinstallaties indien de gemeente of een exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk instaat voor de bouw of exploitatie van deze installaties. Door een wijziging van het Drinkwaterdecreet kunnen de kosten voor deze individuele zuiveringsinstallaties nu doorgerekend worden via de gemeentelijke bijdrage of vergoeding.


21.11.2005 V. nr. 239 (BHR): Eensluidend verklaarde afschriften
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne
PERSOONS Caroline

V. en A., BHR, 15.12.2005,2005-2006, (13), 218

Er moeten geen eensluidend verklaarde kopieën van documenten afgeleverd worden wat de wetgeving inzake leefmilieu, energie en waterbeleid betreft, maar wel wat de renovatiepremies betreft.


27.10.2017 BVR tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24.02.2017
Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, WEYTS Ben *
et al.

BS 2018-01-12

Dit besluit doet het Vlaams Onteigeningsdecreet in werking treden. Het decreet heeft één overkoepelende onteigeningsregeling ingesteld voor alle onteigeningen binnen het Vlaamse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest/tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad alleen voor onteigeningen inzake onderwijs- en persoonsgebonden aangelegenheden en met uitzondering van de gerechtelijke fase. Dit besluit bepaalt, ter uitvoering van het onteigeningsdecreet, onder meer de toegelaten wijzen van beveiligde zending, de noodzakelijke documenten voor een machtiging tot onteigening, de onderhandelingsplicht, het schriftelijk aanbod, vergoeding en de aankondiging van een openbaar onderzoek.


13.02.1995 V. nr. 101 (Vl. R.): Aquafin - Samenwerking met gemeenten
CARDOEN Georges
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl.R., 13.03.1995,1994-95, (10), 499-500; T.B.P., augustus 1995, V.50, (8), 450


Het vernieuwde decreet integraal waterbeleid: Sneller en beter ?
CARETTE Ann
DE SMEDT Peter

T.Milieurecht, februari 2014, V.22, (6), 4576-602

In dit artikel bespreken de auteurs de wijzigingen aan het integraal waterbeleid die het decreet 19.07.2013 heeft ingevoerd. Er wordt uitleg gegeven over de gewijzigde structuren, de planlast en de instrumenten.


23.03.2018 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 09.09.2005 betr. de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het dec. van 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2018-04-13

Dit besluit voert terminologische aanpassingen uit in het BVR 09.09.2005 om het besluit af te stemmen op de gewijzigde structuren in het decreet integraal waterbeleid. Zo wordt de opsplitsing van het bekkenbestuur in de substructuren 'algemene bekkenvergadering' en 'bekkenbureau' verlaten. Daarnaast wordt het aanwezigheidsquorum aangepast aan de gewijzigde structuren.


21.05.1992 BBHE houdende vaststelling van de sectoriële voorwaarden voor het lozen van afvalwater afkomstig van de produktie van chloorkoolwaterstoffen in de gewone oppervlaktewateren en in de openbare riolen
Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier
Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling, PICQUE Charles

BS 1992-07-17


Subsidies Rubiconfonds [ hanleiding aanvraag subsidies - begrotingsjaar 2009]
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

Het Rubiconfonds stelt de Vlaamse overheid in staat de voorfinanciering op zich te nemen van de herstelkosten in door overstromingen getroffen gebieden. Het fonds verleent financiële steun bij preventieve acties die toekomstige schade door nieuwe overstromingen kunnen voorkomen. De website bevat het aanvraagformulier subsidies Rubiconfonds 2009, een handleiding en een beschrijving van de beoordelingsmethodiek die de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) toepast.


Wegenrecht
DE STAERCKE Jürgen

Brugge:Die Keure, 2007,334 p.

Dit werk behandelt de belangrijke kwesties van het wegenrecht, zoals de politie van de openbare weg, het beheer en het gebruik van de openbare weg en het administratieve statuut van de verschillende categorieën van wegen. Ook andere rechtsdomeinen relevant voor het wegenrecht komen aan bod.
Het werk wil een nieuw naslagwerk zijn voor het wegenrecht van het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.


10.12.2018 Ordonnantie houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2018
Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, VANHENGEL Guy
et al.

BS 2019-01-11, V. 189, (8), 1002-1008, + bijlagen 1009-2526

Deze ordonnantie bevat de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2018. Daarmee worden het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën en de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening onder andere gewijzigd.


19.05.2017 BVR wijz. BVR 27.11.2015 tot uitvoering van het dec. 25.04.2014 betr. de omgevingsvergunning, wat betreft nadere regels als het omgevingsloket en het uitwisselingsplatform wegens technische storingen onbeschikbaar zijn
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2017-05-30

Dit besluit werkt een regeling uit voor technische storingen bij de inwerkingtreding van het omgevingsloket en uitwisselingsplatform. Het voorziet dat ondermeer de advies- en beslissingstermijnen kunnen worden opgeschort. Ingeval van langdurige technische stoornis, kan de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, worden gemachtigd om, na daarvan op de hoogte te zijn gebracht, tijdelijk de analoge indiening of indiening per digitale drager en analoge behandeling toe te laten of te verplichten.


Website Vlaams Integraal Wateroverleg Comité
Vlaams Integraal Wateroverleg Comité

De website bevat alle nuttige informatie over het integraal waterbeheer in Vlaanderen. Het Vlaams Intergaal Wateroverleg Comité (VIWC) is opgericht om het waterbeheer beleidsmatig vorm te geven, te begeleiden en te realiseren.


v.z.w. CM.-K. / n.v. A. en n.v. I.
Antwerpen, 9 maart 1998, 1e K.

A.J.T., november 1998, V.5, (12), 326-328


Kostenterugwinning van waterdiensten in woelig water: bedenkingen bij het arrest C-525/12 van het Hof van Justitie bezien in rechtsvergelijkend perspectief
CARETTE Ann
DE SMEDT Peter
LINDHOUT P.E.

T.Milieurecht, maart 2015, V.24, (1), 4-21

Dit artikel becommentarieert het arrest C-525/12 voor het Hof van Justitie. Dit arrest verduidelijkte niet de definitie van 'waterdiensten', maar gaf wel meer duidelijkheid over de kostenterugwinningsbepaling. Het artikel betrekt bij de analyse de wijze van financiering van het waterbeheer en het hiermee verband houdende principe van kostenterugwinning voor waterdiensten. De auteurs bekritiseren het arrest omdat het de kostenterugwinningsbepaling te vrijblijvend interpreteert, of nog als een administratieve rapportagelast.


07.03.2008 BVR waarbij de sectorale regelgeving leefmilieu, natuur en energie in overeenstemming wordt gebracht met het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18.07.2003
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde

BS 2008-05-21, (1e uitg.)

In het kader van de bestuurlijke vernieuwing past dit besluit de regelgeving aan van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie.


12.06.2015 Dec. wijz. dec. 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2015-07-29

Met dit decreet wordt het mestactieprogramma voor de periode 2015-2018, dat dus het vijfde actieprogramma is (MAP 5), op decretaal niveau verankerd. Het uitgangspunt van MAP 5 is het behalen van de vooropgestelde waterkwaliteitsdoelstellingen voor oppervlakte- en grondwater. Om dit te realiseren zal een doorgedreven gebiedsgerichte en bedrijfsmatige aanpak gevolgd worden.


13.08.1992 V. nr. 223 (Vl. R.): Heffing ter bescherming van de oppervlaktewateren - Resultaten
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
EEMAN Jan

V. en A., Vl. R., 05.10.1992,1992(BZ), (12), 535


22.11.2018 V. nr. 166 (Vl. P.): Asbezorgingen in waterwegen - Stand van zaken
MAERTENS Bert
Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, WEYTS Ben

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2018-2019 | www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 25.01.2019

De Vlaamse Waterweg nv (DVW) heeft een kader uitgewerkt waarbinnen asverstrooiing in de waterwegen mogelijk wordt. DVW sluit hiertoe een concessieovereenkomst af met de betrokken gemeenten die daarbij, onder meer, verantwoordelijk zijn voor de naleving van de milieu-en andere wetgeving.


De werken in een ruilverkaveling juridisch bekeken
FOURNEAU Gilles

T.Agr., januari-februari-maart 2013, V.36, (1), 109-128

In dit artikel bespreekt de auteur de rechtsregels die van toepassing zijn op ruilverkavelingsprojecten en de interactie tussen dergelijke projecten en de stedenbouwkundige vergunning.


30.05.2018 Richtlijn (EU) 2018/850 wijz. Richtlijn 1999/31/EG betr. het storten van afvalstoffen
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie

Publ.E.U., 14.06.2018, L150/100-107+bijlage 108

Deze richtlijn wijzigt de richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen met als doel het storten van afval dat bestemd is voor stortplaatsen voor niet-gevaarlijk afval geleidelijk tot een minimum te beperken. De lidstaten moeten ernaar streven te waarborgen dat alle afval dat zich leent voor recycling of andere nuttige toepassing, in het bijzonder in stedelijk afval, vanaf 2030 niet langer in een stortplaats wordt aanvaard, met uitzondering van afval waarvoor storten het beste milieuresultaat oplevert overeenkomstig de afvalhiërarchie. De Commissie zal tevens een unienorm vastleggen voor de bemonstering van afvalstoffen.


Waterbeleid en waterbeheer worden op Europese leest geschoeid
EMERY John
VAN DEN LANGENBERGH Veronique

Polders en Wateringen, februari 2002, V.19, (39), 34-39


20.06.2014 Richtlijn 2014/80/EU wijz. bijlage II bij Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad betr. de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand
Europese Commissie

Publ.E.U., 21.06.2014, L182/52-53+bijlagen 54-55

Bijlage II van de richtlijn 2006/118 betreft de drempelwaarden voor grondwaterverontreinigende stoffen en indicatoren van verontreiniging. Hierin worden technische aanpassingen aangebracht. Deze betreffen de toepassing van gemeenschappelijke beginselen voor de bepaling van achtergrondconcentraties, om zo de vergelijkbaarheid van drempelwaarden te verbeteren


21.11.2006 BBHR houdende uitvoering van art. 38 par. 7, 3e lid, van de Ordonnantie 20.10.2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2007-01-24

Dit besluit bepaalt het aantal tussentijdse facturen voor distributiewater bestemd voor menselijke consumptie over een jaar volgens verschillende verbruiksschijven.


n.v. Immo Kouters / Deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen en Gemeente Laarne
R.v.St., 21 december 2009, 10e K., nr. 199166

De watertoets gaat niet verder dan het onderzoeken of een voorgenomen plan 'schadelijke effecten', in de zin van art. 3, par. 1, 17/ van het decreet integraal waterbeleid doet ontstaan. Het houdt niet in dat ook moet worden onderzocht hoe het voorgenomen plan kan remediëren aan een reeds bestaande toestand.


O.M. en V.M.M. en v.z.w. Limburgse Lijnvissers / D. en n.v. E.
Antwerpen, 25 februari 1994, 10e K.

T.Milieurecht, september-oktober 1995, V.4, (5), 422-423


12.07.2012 BBHR tot goedkeuring van het waterbeheersplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne
Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijk Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, PICQUE Charles

BS 2012-09-05, (1e uitg.)

Het Waterbeheersplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt bijgevoegd bij dit besluit. Dit Plan vormt een beleidsdocument waarin acties van algemene aard zijn opgenomen en heeft tot doel de bevoegde overheden te sturen bij het prioriteren en de opbouw van hun acties.


Website Vlaamse Milieumaatschappij
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

www.vmm.be - Geraadpleegd op 16.04.2013

De taken van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) kunnen kernachtig worden samengevat rond de thema's lucht (met onder andere de bewaking van de luchtkwaliteit), milieu (waaronder het MIRA - Milieurapport Vlaanderen) en water (zij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid). Deze website geeft een algemeen overzicht van de werking en de activiteiten van de VMM.


08.05.2014 Ordonnantie wijz. ordonnantie 25.03.1999 betr. de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu alsook andere wetgevingen inzake milieu, en tot instelling van een Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne
et al.

BS 2014-06-18

Deze ordonnantie vormt de ordonnantie 25.03.1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu om tot het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid. Een officieuze coördinatie van het nieuwe Wetboek is in de bijlage opgenomen.


RAETS Dirk en crts / Vlaams Gewest
R.v.St., 5 juni 2008, 7e K., nr. 183805

Voor zover als relevant, moet een milieuvergunningsaanvraag worden onderworpen aan de watertoets. Dit hangt af van het 'schadelijk effect' in de zin van art. 3, par. 2, 17/, van het decreet 18.07. 2003 betreffende het integraal waterbeleid, dat het inwilligen van de milieuvergunningsaanvraag zou kunnen veroorzaken. De vergunningverlenende overheid moet nagaan of een watertoets al of niet relevant is.


13.05.1993 V. nr. 629 (BHR): Niet naleving door de GOMB van de wet op de overheidsopdrachten
GUILLAUME Bernard
Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling, PICQUE Charles

V. en A., BHR, 30.09.1993,1992-93, (33), 3310-3312


19.07.2013 Dec. wijz. dec. 20.12.1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en wijz. dec. 24.05.2002 betr. water bestemd voor menselijke aanwending, wat de minimumlevering van water betreft en de bescherming van abonnees tegen afsluiting van de drinkwatertoevoer
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2013-08-23

Het decreet 20.12.1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water (het zogenaamde LAC-decreet) bevat nog een reeks bepalingen die inhoudelijk meer aansluiten bij het Drinkwaterdecreet. Deze bepalingen worden daarom uit het LAC-decreet geschrapt en in gewijzigde, verbeterde vorm in het Drinkwaterdecreet overgenomen. Het gaat onder meer over de regeling inzake afsluiting van de watertoevoer. In het LAC-decreet blijft de regeling van de werking van de lokale adviescommissie behouden aangezien deze zowel op water als op energie van toepassing is.


23.07.1981 KB betr. de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van ondergeschikte besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd
Staatssecret. van de Vlaamse Gemeenschap voor Streekeconomie en Ruimtelijke Ordening, AKKERMANS Paul
Staatssecret. van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuur, Toerisme en Huisvesting, DE BACKER-VAN OCKEN Hendrika
Min. van de Vlaamse Gemeenschap, GALLE Marc

B.S., 10.09.1981, V.151, (173), 11242-11244


12.05.2006 BVR wijz. BVR 05.10.2001 tot uitvoering van art. 33ter van het dec. 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en tot wijz. BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2006-06-08

In afwachting van het derde Vlaams actieprogramma ter implementatie van de Nitraatrichtlijn 91/676/EEG doen zich op het terrein belangrijke verschuivingen voor van nutriëntenhalten die negatieve effecten hebben op het bestaande onevenwicht tussen mestproductie en nuttige gebruiksmogelijkheden. Hierdoor dreigt de noodzakelijke verbetering van de waterkwaliteit in het gedrang te komen en dit besluit neemt ten aanzien van deze ontwikkeling een bewarende maatregel.


18.12.2009 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 - Afvalstoffen (art. 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2009-12-30, (1e uitg.)

Dit hoofdstuk zorgt onder andere voor een verduidelijking van de heffing inzake de illegale verwerking van afvalstoffen.


09.07.2010 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2010-07-28

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


VAN GEYTE / Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
R.v.St., 26 september 1973, 7e K., nr. 16026

Arr.R.v.St., 1973,771-776


n.v. Vulsteke Industrial / Watering de Burggravestroom
R.v.St., 12 oktober 2017, 12e K., nr. 239369

De gekozen inschrijver heeft de voorgeschreven aanvangstermijn van 120 kalenderdagen bij wel in acht genomen en heeft dus een op dit punt regelmatige offerte ingediend. De door hem in zijn schema inzake uitvoering opgegeven startdatum mag niet worden beschouwd als een afwijking van de door de aanbestedende overheid naderhand op te geven aanvangsdatum.


07.05.2004 Dec. houdende instemming met het Protocol betreffende water en gezondheid, gedaan te Londen op 17.06.1999, bij het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, gedaan te Helsinki op 17.03.1992
Vlaams Min. van Welzijn, Gezondheid en Gelijke kansen, BYTTEBIER Adelheid
Vlaams Min. van Economie, Buitenlands Beleid en E-government, CEYSENS Patricia
Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, TAVERNIER Jef

BS 2004-07-16, (1e uitg.)

Het Protocol betreffende water en gezondheid heeft als doel watergerelateerde ziekten te voorkomen, te beheersen en te verminderen door de samenwerking op het gebied van het waterbeleid, dat de bescherming van de gezondheid en het leefmilieu beoogt, te versterken en door het aanvaarden van gepaste maatregelen.


12.05.1997 V. nr. 244 (BHR): Reglementering van de BIWM betreffende het gebruik van regenwater
ADRIAENS Alain
Min. belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,

V. en A., BHR, 20.03.1998,1997-98, (29), 3545-3546


12.11.2018 V. nr. 68 (Vl. P.): Rioleringsprojecten - Doelstellingen en budget
DE VROE Gwenny
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2017-2018 | www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 18.01.2019

Het uitvoeren van gemeentelijke rioleringsprojecten met een belangrijke impact op de waterkwaliteit is belangrijk voor het realiseren van de goede toestand van het oppervlaktewater tegen 2027. Het maximumtarief voor de waterfactuur zorgt, volgens de minister, voor een beperking van de financiële ruimte die de rioolbeheerders hebben. Een vorm van tariefregulering kan toelaten om hieraan tegemoet te komen.


15.12.1993 Decreet wijz. wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en van het decreet 01.07.1992 wijz. wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en van het decreet 12.12.1990 betr. het bestuurlijk beleid
Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken, VAN DEN BOSSCHE Luc

BS 1994-04-14


Begro Frozen Foods n.v. / Vlaamse Milieumaatschappij
Cass., 12 december 2013, 1e K., C120138

Wanneer de heffing op de waterverontreiniging voor het jaar 1991 niet vrijwillig wordt voldaan, moet er door de met de invordering belaste ambtenaar een dwangbevel worden uitgevaardigd teneinde tot de gedwongen invordering te kunnen overgaan. Het onderdeel dat geheel ervan uitgaat dat de milieumaatschappij via de gemeenrechtelijke procedure van dagvaarding voor de rechtbank van eerste aanleg betaling kan vorderen van de heffing, faalt naar recht.


30.06.2000 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000
Min.-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, DEWAEL Patrick
et al.

BS 2000-08-17


b.v.b.a. x / Vlaamse Gewest
MHHC, 25 april 2013, MHHC-13/40-VK

Een bedrijf krijgt een administratieve bestuurlijke geldboete wegens het niet-naleven van de lozingsnormen van het bedrijfsafvalwater wat de parameters zuurtegraad, totaal fosfor, chroom en koper betreft. Het Milieuhandhavingscollege beslist om de boete te verlagen, omdat er in het verleden geen processen-verbaal zijn opgemaakt, omdat onterecht de boeteverzwarende omstandigheid 'frequentie' in rekening werd gebracht en tot slot, omdat het bedrijf, nadat zij kennis had gekregen van de resultaten, onverwijld maatregelen heeft getroffen.


16.05.2014 BVR betr. de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12.07.2013 [ Onroerenderfgoedbesluit van 16.05.2014]
Vlaams Min. van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, BOURGEOIS Geert
et al.

BS 2014-10-27

Dit besluit voert het Onroerenderfgoeddecreet uit. Het stelt onder andere vast hoe een gemeente kan worden erkend als 'onroerend erfgoedgemeente' en hoe een groep van gemeenten behalve erkenning ook subsidies voor een 'intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst' kunnen krijgen. Daarnaast wordt er onder meer ingegaan op voorwaarden over erfgoeddepots, inventarissen, onderhouds- en beschermingsvoorschriften, premies en subsidies.


09.10.2014 V. nr. 49 (Vl. P.): Kustpolders - Bescherming
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *
VANDERJEUGD Francesco

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 20.01.2015

Het scheuren van poldergraslanden is niet te allen tijde ofwel verboden ofwel vergunningsplichtig. Alle historisch permanente graslanden en poldergraslanden waarvoor geen verbod op wijziging of geen vergunningsplicht geldt, dus hoofdzakelijk de graslandspercelen in agrarische gebieden, kunnen gescheurd worden.


23.12.2011 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 - Oppervlaktewateren - Oppervlaktewaterheffing - (art. 52)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2011-12-30, (4e uitg.)

In art. 35ter, par. 4, van de oppervlaktewaterenwet is geregeld hoe het statuut van nullozer kan worden bekomen. Dit artikel werd gewijzigd door het programmadecreet van 2009, maar bij de opmaak van deze nieuwe regeling kon nog geen rekening worden gehouden met het pas later goedgekeurde VLAREL. De huidige wijziging van art. 128 van het voornoemde programmadecreet schrapt de afgeschafte erkenning en legt thans een erkenning op als MER-deskundige in de discipline water, deeldomein oppervlaktewater en afvalwater.


16.12.2010 BBHR wijz. BBHR 24.01.2002 betr. de kwaliteit van het leidingwater
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2010-12-31, (2e uitg.)

De overtredingen van de bepalingen van het BBHR 24.01.2002 betreffende de kwaliteit van het leidingwater worden vanaf nu bestraft overeenkomstig art. 65, par. 1, 4° van de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. Art.17 van het BBHR wordt hiertoe gewijzigd.


Voeten droog, dankzij de watertoets
BUIJS Xavier
CLAEYS Christophe

Lokaal, 16.04.2011, (7), 34-36

De watertoets is een goed juridisch instrument, maar het zal niet alle wateroverlast oplossen. Door de klimaatverandering zal het meer regenen in de winter en minder in de zomer, maar dan worden de buien feller. Om al dat water op te vangen is een ander ruimtegebruik nodig en moeten inwoners weerbaarder gemaakt worden.


15.12.2014 V. nr. 227 (Vl. P.): Poldergraslandenkaart - Openbaar onderzoek
CARON Bart
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 19.02.2015

Conform art. 9bis, par. 7, van het Natuurdecreet wordt de kaart van de historisch permanente graslanden definitief vastgesteld en wordt bepaald voor welke graslanden een verbod op het wijzigen van de vegetatie of een vergunning voor het wijzigen van de vegetatie van toepassing is. Art. 9bis van het Natuurdecreet sluit niet uit dat bezwaren of opmerkingen kunnen ingediend worden over percelen die niet opgenomen zijn als historisch permanent grasland.


04.02.1998 V. nr. 158 (Vl. P.): Industriële lozingsvergunnigen - Vierjaarlijks onderzoek
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo
MALCORPS Johan

V. en A., Vl.P., 26.06.1998,1997-98, (16), 2226-2227


19.12.2008 BVR houdende de samensmelting van de Polder Hamme-Moerzeke, de Polder Durme Zuid-Oost, de Polder Durme Noord-West, de Polder Durme Noord-Oost, de Polder van Grembergen en de Polder Sint-Onolfs en een grensaanpassing tot een nieuwe polder met als naam Polder Schelde Durme Oost
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde

BS 2009-02-23, (1e uitg.)

Er wordt een nieuwe polder, genaamd Polder Schelde Durme Oost, opgericht. De omschrijving van die polder wordt aangeduid op het plan, dat als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. Die polder ontstaat na samensmelting van de Polder Durme Noord-Oost, de Polder Durme Noord-West, de Polder Durme Zuid-Oost, de Polder Hamme-Moerzeke, de Polder van Grembergen en de Polder Sint-Onolfs en een grensaanpassing, afgestemd op de grenzen van het watersysteem.


10.09.2010 BVR tot bepaling van de nitraatresiduwaarde en de risicogebieden, vermeld in art. 14, par. 2 en 3, eerste lid, van het Mestdecreet van 22.12.2006, en tot oplegging van strengere verbodsbepalingen ter uitvoering van art. 38 van het Mestdecreet van 22.12.2006, en wijz. BVR 09.03.2007 tot uitvoering van het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2010-09-29

De vernieuwde aanpak voor de opvolging van nitraatresidustaalnames legt de nadruk op het begeleiden van de landbouwer. Extra inzetten op deze begeleidende aanpak moet de waterkwaliteit in Vlaanderen verbeteren. Om hier al in 2011 het accent op te leggen, moeten zowel de nitraatresiduwaarde als de mogelijkheid van begeleidende maatregelen verankerd zijn in een besluit dat ingaat voor de periode van de bodemstaalname, 01.10.2010.


16.05.2019 Ordonnantie houdende het beheer en de bescherming van onbevaarbare waterlopen en vijvers
Min. bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, FREMAULT Céline *

BS 2019-06-28, V. 189, (144), 66308-66317

Deze ordonnantie organiseert het beheer en de bescherming van de onbevaarbare waterlopen en vijvers. Het voorziet onder andere in verplichtingen voor de betrokken gemeenten (waar de waterloop doorheen loopt of op wier grondgebied het beheer van de waterloop een impact kan hebben) in hun hoedanigheid van beheerder. Het voorziet in wijzigingen van het BWRO wat onder meer betreft Leefmilieu Brussel.


12.12.2008 Dec. houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij - Integraal waterbeleid (art. 25-31)
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris

BS 2009-02-04

Het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid voert een aantal instrumenten in met het oog op de realisatie van het integraal waterbeleid. De onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht en de vergoedingsplicht zijn een aantal instrumenten die reeds voorzien zijn in het decreet Integraal Waterbeleid. Om de toepassing van de financiële instrumenten door alle waterbeheerders mogelijk te maken is een aanpassing van het decreet Integraal Waterbeleid nodig.


19.05.2006 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2006-06-20, (2e uitg.)

Dit decreet wijzigt onder meer het decreet betreffende de milieuvergunning.
Door het schorsend karakter van de beroepen, bij de toepassing van de bepalingen van art. 24, par. 3, van het decreet betreffende de milieuvergunning, in de tijd te beperken tot maximaal 150 kalenderdagen, zijnde de niet-verlengde beroepstermijn voor inrichtingen van de eerste klasse of de verlengde beroepstermijn voor inrichtingen van de tweede klasse, beoogt de wijziging de mogelijkheid tot ontstaan van rechtsonzekere situaties uit te sluiten.


Website De waterbeheerplannen in openbaar onderzoek
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

www.volvanwater.be

Deze website bevat alle nuttige informatie over het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 in Vlaanderen. Dit loopt nog tot 08.01.2015. Iedere burger kan de plannen die in zijn regio zullen gelden, online inkijken via een zoekmodule en erop reageren via een inspraakformulier, het openbaar onderzoek verloopt voor de eerste keer volledig digitaal.


23.12.2010 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur - Oppervlaktedelfstoffendecreet (art. 110, 111 en 112)
Vlaams Min. Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, LIETEN Ingrid
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2011-02-18, (2e uitg.)

De verplichtingen inzake het realiseren van de eindafwerking van ontgonnen percelen en het stellen van financiële zekerheden om de realisatie van die eindafwerking te garanderen (art. 18 van het Oppervlaktedelfstoffendecreet) zijn gekoppeld aan de persoon van de vergunninghouder. Deze verplichtingen blijven voortaan bestaan wanneer de vergunningen die nodig zijn voor de winning van primaire oppervlaktedelfstoffen (in geval van een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning) vervallen, ingetrokken of geschorst zijn, of de vergunningstermijn ervan verstreken is.


07.12.1990 V. nr. 48 (Vl. R.): Giftigheid slib - Probleem bewijslast
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo
VAN DIENDEREN Hugo

V. en A., Vl.R., 18.02.1991,1990-91, (8), 379-380; De Gem., mei 1991, V.66, (432), 259


Publiciteitsstelsels betreffende publiekrechtelijke en fiscale beperkingen van het onroerend eigendomsrecht : een poging tot inventarisering
CASMAN Hélène

R.W., 18-25.04.1998, V.61, (33-34), 1137-1151


09.04.2004 BWRO art. 126 et 126/1 - Vergunning en attesten - Indiening en behandeling van de vergunningsaanvragen en beroepen - Vergunningen afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen
Volledige tekst

BS 2019-06-28, V. 189, (144), 66316, (zie doc. nr. 329414)

art. 126
 
§ 1 Gelijktijdig met de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier, richt het college van burgemeester en schepenen tot de besturen of instellingen van wie het advies vereist is volgens het Wetboek of zijn toepasselijke besluiten, een adviesaanvraag met als bijlage een afschrift van het volledige aanvraagdossier.
 
 
§ 2 Onder voorbehoud van par. 4, moeten de volgende besturen en instanties worden geraadpleegd in de volgende hypothesen:
 1. de Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, in alle gevallen;
 2. het Brussels Instituut voor Milieubeheer wanneer de aanvraag:
  • a) betrekking heeft op een goed in de nabijheid van een gebied waarin vestigingen kunnen komen die een zwaar risico inhouden voor de personen, goederen of het milieu in de zin van het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, of in de nabijheid van een dergelijke vestiging, of ook nog betrekking heeft op een dergelijke vestiging;
  • b) werd onderworpen aan een passende beoordeling van haar effecten overeenkomstig de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud;
  • c) betrekking heeft op handelingen en werken waarvoor uit het milieueffectenstudie of -rapport blijkt dat ze een invloed kunnen hebben op de ecologische en/of hydraulische kwaliteit van een onbevaarbare waterloop en/of een gewestelijke vijver in de zin van de ordonnantie van 16.05.2019 houdende het beheer en de bescherming van onbevaarbare waterlopen en vijvers.

 
 
§ 3 Onder voorbehoud van het tweede lid wordt, indien het bestuur of de geraadpleegde instelling het gevraagde advies niet binnen dertig dagen na ontvangst van de adviesaanvraag overzendt aan het college van burgemeester en schepenen, de procedure voortgezet zonder dat nog rekening moet worden gehouden met een advies dat buiten die termijn wordt overgezonden.

In afwijking van het eerste lid, kan de vergunning niet worden afgegeven zonder het advies van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. In dit verband:
 • bepaalt de Regering in welke gevallen, vanwege de graad van complexiteit van het project op het vlak van brandpreventie, de termijn waarbinnen het advies moet worden verzonden zestig dagen bedraagt;
 • wordt de procedure, wanneer het advies niet wordt verstuurd binnen de toepasbare termijn, voortgezet en wordt de termijn waarbinnen de vergunnende overheid zich moet uitspreken over de aanvraag verlengd met het aantal dagen vertraging dat de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp heeft opgelopen bij het verzenden van haar advies.

 
 
§ 4 Nadat ze het advies van de betrokken besturen en instellingen heeft ingewonnen, kan de Regering de lijst vaststellen van de handelingen en werken die, wegens hun geringe omvang, of omdat ze niet relevant zijn voor de in beschouwing genomen handelingen en werken, volledig of gedeeltelijk vrijgesteld worden van het in toepassing van dit artikel vereiste advies van besturen of instellingen.
 
 
§ 5 De Regering kan de lijst vaststellen van de handelingen en werken die zijn vrijgesteld van de in artikel 188/7 bedoelde speciale regelen van openbaarmaking vanwege hun geringe omvang of omdat het geheel of een deel van deze regelen niet relevant is voor de beschouwde handelingen en werken.
 
 
§ 6 Wanneer de aanvraag wordt voorgelegd aan het advies van de overlegcommissie, verstuurt het college van burgemeester en schepenen aan de instellingen vertegenwoordigd in de overlegcommissie, gelijktijdig met het ontvangstbewijs van het volledige dossier, een afschrift van het aanvraagdossier.
 
 
§ 7 Wanneer het advies van de overlegcommissie unaniem gunstig is, en gegeven in aanwezigheid van een afgevaardigde van het bestuur belast met stedenbouw, stemt de overlegcommissie in haar advies in voorkomend geval in met de afwijkingen bedoeld in par. 11.

Het college van burgemeester en schepenen levert vervolgens de vergunning af op basis van het eensluidend advies van de overlegcommissie. De vergunning neemt de beschikking van het advies van de overlegcommissie over.
 
 
§ 8 Wanneer het advies van de overlegcommissie unaniem ongunstig is, en gegeven in aanwezigheid van een afgevaardi


GIEGAS Kurt / Vlaamse Gewest
R.v.St., 2 juni 2010, 10e K., nr. 204597

Het bezit van een perceel, waarop volgens de planologische voorschriften in beginsel een woning kan worden gebouwd, houdt niet in dat de eigenaar erop mag vertrouwen dat hij op dat perceel eender welke woning mag oprichten. In deze zaak werd de bouwvergunning afgewezen naar aanleiding van de watertoets.


Openbaar Ministerie / L.D.V. en c.v.b.a. Belgomilk
Corr. Ieper, 13 februari 2006

Een ingenieur en een zuivelbedrijf worden veroordeeld omdat zij vloeistoffen met schadelijke stoffen in de wateren van het openbaar hydrografisch net geloosd hebben. De rechtbank is ervan overtuigd dat ze dit met opzet en op een georganiseerde manier herhaaldelijk hebben gedaan.


16.12.2011 Ordonnantie houdende de tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2011
Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, VANHENGEL Guy
et al.

BS 2012-01-19, (1e uitg.)

Overeenkomstig de tabel bij deze ordonnantie, worden de in de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 ingeschreven kredieten aangepast. De aanpassing van de begroting voor het jaar 2011 van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening wordt onder meer goedgekeurd.


05.03.2010 BVR wijz. BVR 11.06.2004 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2010-04-08

Dit besluit legt het grijswaterbesluit eenduidiger en transparanter uit. Bovendien komen de leveranciers van de doelgroep land- en tuinbouw voortaan in aanmerking voor een gewestbijdrage.


LEQUIME Thierry en IWEINS de WAVRANS Annik / Gemeente Huldenberg en Vlaamse Gewest
R.v.St., 4 november 2010, 10e K., nr. 208664

Anders dan de gemeente en het Gewest voorhouden, volgt uit het opleggen van de voorwaarde om een regenwaterput met pompinstallatie aan te leggen, om het water uit deze put te gebruiken en om zich te schikken naar de provinciale en gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen over het hemelwater nog niet dat het bestreden besluit een formele motivering bevat waaruit blijkt dat de watertoets is uitgevoerd.


18.05.2018 Dec. houdende de Vlaamse sociale bescherming
Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, VANDEURZEN Jo *

BS 2018-08-17

Dit decreet bepaalt de modaliteiten van de Vlaamse sociale bescherming. De Vlaamse sociale bescherming is een volksverzekering, waarbij de rechten gekoppeld zijn aan de betaling van een jaarlijkse premie. De Vlaamse sociale bescherming draagt bij tot een integrale zorg en ondersteuning en het verhogen van de zelfredzaamheid en neemt de behoeften, vragen en doelstellingen van de persoon met zorgbehoefte en zijn naaste omgeving en het nastreven van kwaliteit van leven als uitgangspunt.


23.12.1999 BBHR wijz. BBHR 07.11.1996 tot bepaling van de voorwaarden voor de toepassing van de heffing op de lozing van afvalwater
Min. belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier
Min. van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, NEYTS-UYTTEBROECK A.*
Min.-President van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en Brussels Min. van Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stedelijke Vernieuwingen Wetenschappelijk Onderzoek, SIMONET Jacques **

BS 2000-01-07


14.07.2017 BVR betr. de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2017-10-18

Dit besluit legt de criteria vast waaronder onder andere gemeenten en OCMW's (project)subsidies kunnen verkrijgen in het kader van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer. De subsidies zijn telkens gekoppeld aan (de opmaak van) een natuurbeheerplan. Daarnaast zijn specifieke voorwaarden van toepassing voor iedere individuele subsidie. Het besluit doet eveneens verschillende bepalingen van het decreet 09.05.2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos in werking treden.


04.03.1999 BBHR wijz. KB 29.12.1988 tot vaststelling van de sectoriële voorwaarden voor de lozing, in de gewone oppervlaktewateren en in de openbare riolen, van afvalwater afkomstig van de sector van asbest
Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier

BS 1999-07-09, (2e uitg.)


07.02.1992 V. nr. 16 (Vl. R.): Heffing ter bescherming van de oppervlaktewaters - Anomalieën
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
VALKENIERS Jozef

V. en A., Vl. R., 09.03.1992,1992(BZ), (1), 11-12


19.09.2000 V. nr. 308 (Vl. P.): Doelstellingen afvalwaterzuivering - Kostprijs
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera
VERMEIREN Francis

V. en A., Vl.P., 15.12.2000,2000-2001, (5), 655-657


Afvalvademecum
MORRENS Paul

Antwerpen:Kluwer Rechtswetenschappen, 1992,164 p.


Stad Namen / Waals Gewest en Neverlest n.v.
Cass., 4 november 2005, 1e K.

Uit de art. 10, 11 en 14 van de wet 28.12.1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen volgt dat buitengewone werken van verbetering die betrekking hebben op waterlopen van de derde categorie onder de bevoegdheid van de gemeenten vallen en dat buitengewone werken van wijziging van onbevaarbare waterlopen onder de bevoegdheid van het Gewest vallen. Het Hof stelt echter dat uit de in die bepalingen vastgelegde verdeling van bevoegdheden evenwel niet voortvloeit uit dat het Waalse Gewest in de juridische onmogelijkheid verkeert om de door de eigenaar geleden schade in natura te herstellen.


02.07.1981 Dec. betr. de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet)
Min. van de Vlaamse Gemeenschap, GALLE Marc
Voorzitter van de Vlaamse Executieve, GEENS Gaston

BS 1981-07-25


15.12.2017 Ordonnantie wijz. diverse ordonnanties in het kader van de invoering van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan voor de waterprijs
Min. bevoegd voor Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, VANHENGEL Guy *
et al.

BS 2018-02-02

Deze ordonnantie voert een onafhankelijk toezichthoudend orgaan in voor de waterprijs dat zal worden uitgevoerd door de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brugel). De instelling zal voortaan de tariefvoorstellen van de wateroperatoren moeten goedkeuren ofwel afwijzen. Ook zal het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) advies verstrekken over de meerjareninvesteringsplannen die hem door de verschillende wateroperatoren zullen worden voorgelegd met het oog op het garanderen van de samenhang met de doelstellingen van het Waterbeheerplan en de Europese eisen op het gebied van water.


Het beroep tot vernietiging van de art. 96 en 97 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 30.06.2017 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw
Grondwettelijk Hof, 28 februari 2019, arrest nr. 38/2019

BS 2019-04-01, 1e uitg., V.189, (71), 32333-32336

De bestreden bepalingen hebben het toepassingsgebied van het decreet 08.02.2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest uitgebreid en maken het de Vlaamse Regering mogelijk om het gebruik van pesticiden te regelen of te verbieden in gebieden die door particulieren worden gebruikt, door een onderscheid te maken op basis van het type werkzame stof. De bepalingen doen geen afbreuk aan de federale bevoegdheid inzake het vaststellen van productnormen.


21.02.1995 Omz. met betrekking tot de uitvoering van de gewestelijke investeringsprogramma's inzake bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur door de NV Aquafin
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

Best.mem.:Antw., 12.05.1995, (8), 191-194


26.03.2014 V. nr. 896 (K.): Niet-naleving van de Europese regelgeving inzake waterzuivering bij stedelijke gebieden en agglomeraties - Boete (MV 22042)
Vice-Eerste Min. en Min. van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken, REYNDERS Didier
SCHILTZ Willem-Frederik

V. en A., K., 30.04.2014,2013-2014, (159), 63-65

Als een overeenstemming uitblijft tussen de gewesten over een verdeelsleutel voor de boete die België heeft opgelopen bij het Europees Hof van Justitie omwille van het in gebreke blijven van onze Gewesten wat betreft de Europese reglementering over waterzuivering, dan laat de beslissing van het Overlegcomité toe aan de federale overheid om dit bedrag terugbetaald te krijgen van de Gewesten volgens een voorlopige verdeelsleutel, gebaseerd op de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU.


Infrastructuur - Alle wegen leiden naar ... de Seminariestraat
x

Berichtenblad Provincie Oost-Vlaanderen, februari 1992, V.5, (2), 18-20


*16.05.1990 BVE houdende vaststelling van de minima der verontreinigende belasting, van de modaliteiten voor de berekening van de verontreinigende belasting en het model van aangifte bedoeld in wet 26.03.1971(bescherming van de wateren)
Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting, GEENS Gaston
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

B.S., 11.07.1990, V.160, (132), 13817-13822


n.v. T.M.I. / V.M.M.
Gent, 18 november 2003, 5e K.

T.Milieurecht, augustus 2004, V.13, (3), 343-345

Wanneer er andere afvalstromen zijn buiten het productieproces, dan worden deze niet beïnvloed door het voorwerp van de vraag tot toekennen van het statuut van nullozer.
Het sanitair water wordt alsnog afzonderlijk belast wanneer een heffingsplichtige aan het statuut van nullozer voldoet.


20.12.2013 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 - Milieuheffingen - Wijziging heffing op de winning van grondwater - Wijzigingen Materialendecreet (art. 17 en 18)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2013-12-31, (1e uitg.)

In dit hoofdstuk wordt de heffing voor de exploitatie van grondwaterwinningen vastgelegd. Bovendien wordt het nultarief voor het storten van residu's van lompen afgebouwd.


De toestandsregeling van het personeel der openbare besturen 'Polders' en 'Wateringen'
BERCKX P.

Polders en Wateringen, oktober 1993, V.10, (24), 17-36


O.M. / F.R., L.D.V., D.T. en n.v. R.P.C.
Corr. Gent, 26 oktober 1993, 21e K.

T.Milieurecht, mei-juni 1994, V.3, (3), 194-198


SCHRAMME Roger en crts / Vlaamse Gewest
R.v.St., 16 maart 2010, 10e K., nr. 201909

Een VEN-statuut kan opgeheven worden door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan, op voorwaarde dat schadebeperkende en compenserende maatregelen worden genomen.


A.M.L. van Rooij / Dagelijks bestuur van het waterschap de Dommel
Hof van Justitie EEG, 29 september 1999, nr. C-231/97

T.Milieurecht, februari 2000, V.9, (1), 39-41


n.v. Hertimmo / n.v. Van Gorp's Moderne Wegenbouw en n.v. Verzekeringsmaatschappij Fidelitas
Kh. Turnhout, 16 november 2000

T.Milieurecht, augustus 2004, V.13, (3), 337-338

De vordering in vergoeding voor schade door de permanente vervuiling wordt afgewezen omdat het bewijs niet geleverd wordt dat de continue vervuiling afkomstig zou zijn van de riolering van de nv.


20.12.1996 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997, Leefmilieu, Grondwater - art. 44-48
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1996-12-31, (3e uitg.)


O.M. / D., V. en b.v.b.a. V.
Corr. Ieper, 9 november 2009, 9e K.

Hoewel de brandstofleverancier als zodanig niet verantwoordelijk is voor de degelijkheid van de brandstoftank van zijn klant, noch voor de conformiteit van die tank met de wettelijke en reglementaire bepalingen, kan het leveren van brandstof in een gebrekkige en niet-reglementaire tank, afhankelijk van de omstandigheden, worden beschouwd als het deponeren van een verontreinigende vloeistof op een plaats vanwaar ze door een natuurlijk verschijnsel in de openbare wateren of riolen kan terechtkomen, in de zin als bedoeld in art. 2 van de oppervlaktewaterenwet van 26.03.1971.


29.11.2007 Besluit wijz. besluit 07.12.2006 betr. bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne
Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, PICQUE Charles

BS 2008-02-15, (2e uitg.)

De Minister belast met Waterbeleid bepaalt voor elke persoon die actief is in het beheer van de watercyclus welke informatie overgemaakt moet worden, volgens termijnen en vormen die aangegeven zijn, en die noodzakelijk zijn om hem de mogelijkheid te bieden de werkelijke waterkost te bepalen. Dit besluit verlengt de termijnen binnen welke de Minister een voorafgaand verslag opstelt over de opstelling en de terugvordering van de kosten van diensten in verband met het watergebruik en een ontwerpbesluit aan de Regering overhandigt.


20.05.1999 BBHR betr. het toezicht op het naleven van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake leefmilieu
Min. belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier

BS 1999-10-22


21.12.2018 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, BOURGEOIS Geert *
et al.

BS 2018-12-28, V. 188, (304), 105552-105565

Dit decreet bevat een aantal begeleidende maatregelen bij de begroting van het jaar 2019. Het gaat om de beleidsdomeinen Cultuur, jeugd, sport, media, economie, financiën, kanselarij en bestuur, mobiliteit, openbare werken, omgeving, werk, welzijn, volksgezondheid, gezin, landbouw en onderwijs.


23.04.2014 BVR Aanwijzing (met toepassing van de Habitatrichtlijn) van de speciale beschermingszone (…) en definitieve vaststelling (voor die zone en voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszone (…)) van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2014-10-15, (1e uitg.)

Dit document bevat een lijst van de aanwijzingsbesluiten als speciale beschermingszones, eventueel in toepassing van de Habitatrichtlijn of de Vogelrichtlijn. Overeenkomstig art. 36bis, par. 9, vierde lid, van het Natuurbehoudsdecreet liggen ze ter inzage in de betrokken provincies en gemeenten.


Openbaar Ministerie en H. C. / Polder Willebroek en M. E. V. L.
Antwerpen, 16 februari 2011, 12e K., nr. C/278/11

In deze zaak wordt niet betwist dat de Polder wettelijk bevoegd is om de onderhoudswerken aan de waterwegen in het betreffende gebied uit te voeren. Dit betekent echter niet dat deze werken op eender welke manier mogen of kunnen worden uitgevoerd. De wetgeving inzake polders en wateringen zet geenszins de wetgeving inzake natuurbehoud en inzake het beheer en voorkoming van afvalstoffen buiten spel. Hier is duidelijk een tekortkoming aan de zorgplicht van de dijkgraaf - voorzitter van de Polder (de tweede beklaagde die in deze zaak strafrechtelijk schuldig wordt bevonden) die erin bestaat dat er geen vermijdbare schade mag worden aangebracht.


21.12.2012 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 - Financierende heffing - Oppervlaktewaterheffing (art. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 en 70)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2012-12-31, (1e uitg.)

Het opleggen van een verplichting tot het afsluiten van een saneringscontract door het bedrijf als een bijzondere voorwaarde in de milieuvergunning is een mogelijkheid in hoofde van de vergunningverlenende overheid. Door een aanrekening van de veroorzaakte kosten via de financierende heffing kan er ook een correcte en integrale kostentoerekening conform het principe ♯'de vervuiler betaalt' bewerkstelligd worden. In deze afdeling werden maatregelen opgenomen die een meer correcte en vooral een integrale kostenaanrekening via de financierende heffing op de waterverontreiniging vooropstellen.


30.01.1958 KB houdende algemeen politiereglement van de polders en de wateringen
Min. van Landbouw, LEFEBVRE René
Min. van Openbare Werken en Wederopbouw, VANAUDENHOVE Omer

BS 1958-02-05

Dit besluit legt een reeks verboden op en onderwerpt de activiteiten gerealiseerd langsheen de in het gebied van de polders en wateringen gelegen onbevaarbare waterlopen aan de machtiging van de bevoegde overheden van de betrokken polder of watering.


07.11.1996 BBHR tot bepaling van de voorwaarden voor de toepasing van de heffing op de lozing van afvalwater
Min. belast met Economie, Financiën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, CHABERT Jos
Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier

BS 1996-12-25


19.02.2007 V. nr. 440 (BHR): Bijdrage van de bedrijven die niet zuiverbare verontreinigende stoffen lozen aan de zuivering
GOSUIN Didier
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

V. en A., BHR, 15.03.2007,2006-2007, (27), 185

In het kader van de toepassing van art. 38 van de ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid (kostenterugwinning voor de waterdiensten), wordt op dit ogenblik geen onderscheid gemaakt tussen zuiverbare en niet zuiverbare stoffen.


13.02.1995 V. nr. 106 (Vl. R.): Milieuheffing afvalwater - Medeëigenaars
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
MAERTENS Michel

V. en A., Vl.R., 13.03.1995,1994-95, (10), 501


O.M. / E.E.R. en crts
Corr. Gent, 23 juni 2003, 23e K.

T.Milieurecht, januari 2003, V.12, (6), 655-657

De exploitanten van een inrichting (natuurlijke personen en de rechtspersoon) kunnen zich niet ontdoen van hun strafrechtelijke aansprakelijkheid door zich, voor het aansluiten van afvalwater op niet-functionerende zuiveringsinstallaties, te beroepen op afspraken over het onderhoud van die installaties.


Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. / Zeljka Klafuric
Hof van Justitie Eur. Unie, 7 december 2016, 6e K., nr. C-686/15

Richtlijn 2000/60 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid staat niet in de weg aan een nationale regeling zoals in deze zaak, die bepaalt dat de aan de verbruiker in rekening gebrachte prijs van waterdiensten niet alleen een variabel gedeelte omvat, dat wordt berekend op basis van de door de betrokkene werkelijk verbruikte hoeveelheid water, maar ook een vast gedeelte, dat losstaat van die hoeveelheid.


19.12.1974 Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel
Eerste Min., TINDEMANS Leo
et al.

B.S., 24.12.1974, V.144, (246), 15410-15416


10.10.1996 V. nr. 176 (BHR): Gewestbelasting op het lozen van afvalwater
de LOBKOWICZ
Min. belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,

V. en A., BHR, 20.11.1996,1996-97, (14), 1577-1579


n.v. S.E.L. / V.M.M.
Rb. Gent, 21 februari 2002, 6e K.

T.Milieurecht, augustus 2004, V.13, (3), 338-339

De VHA-codering (een administratieve nummering om waterlopen te identificeren die een specifieke functie vervullen als drink-, zwem-, vis-, of schelpdierwater) heeft geen enkele impact op de uitvoering van een regelgeving inzake heffing op de lozing van afvalwaters.


Commissie van de E.G. / Verenigd Koninkrijk
Hof van Justitie EEG, 7 december 2000, nr. C-69/99

T.Milieurecht, april 2001, V.10, (2), 188


Vlaamse milieumaatschappij / Lano n.v.
Cass., 7 april 2000, 1e K.

Arr.Cass., 2000, (4), 724-726; Fiscale Jurisprudentie, juli 2001, V.20, (7), 609-610


30.10.2008 Beschikking 2008/915/EG tot vaststelling van de indelingswaarden voor de monitoringsystemen van de lidstaten die het resultaat zijn van de intercalibratie, overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad
Europese Commissie

Publ.EU, 10.12.2008, (332), 20-21+bijlagen 22-44

Rubriek 1.4.1 van bijlage V van Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het water voorziet in een procedure die de vergelijkbaarheid moet garanderen van de resultaten van de door de lidstaten uitgevoerde biologische monitoring, die een kernelement vormt van de indeling in ecologische toestandsklassen. Daartoe is het noodzakelijk dat de resultaten van de monitoring- en classificatiesystemen van de lidstaten worden vergeleken met behulp van een intercalibratienet dat monitoringlocaties in alle lidstaten en in alle ecoregio's van de Gemeenschap omvat. Deze beschikking bepaalt de indelingswaarden voor de monitoringsystemen van de lidstaten die het resultaat zijn van de intercalibratie.


V.D.M. / Gemeente Holsbeek en crts
Vred. Leuven, 24 november 2005

In deze zaak wordt bepaald dat de buurtweg voor geen ander doeleinde bruikbaar is dan als voetgangerspad. De nabijheid van een onbeschermde oever, het weidekarakter van de ondergrond, laten een ander gebruik niet toe. Fietsers en ruiters zouden onherstelbare schade toebrengen aan deze wegen, gelet op hun karakter en de ondergrond. Wat de aanwezigheid van loslopend vee betreft, kan gesteld worden dat dit op de buurtwegen een onaanvaardbare belemmering is van hun openbaar karakter en hun veiligheid.


b.v.b.a. Vincke / Vlaamse Gewest
MHHC, 26 april 2016, 1e K., nr. MHHC/M/1516/0117

Het niet bijhouden van een logboek inzake het onderhoud van een koolstofwaterafscheider in de zin van art. 5.15.0.7, VLAREM II is strafbaar. Dat de dader zijn handelingen aangepast heeft sinds het proces-verbaal dat het milieumisdrijf vaststelt, verandert niets aan het feit dat het voorgaande strafbaar blijft.


E. n.v. / V.M.
Gent, 10 december 2002

Fiscale Jurisprudentie, juni 2003, V.22, (6), 634-637

De termijn van 10 werkdagen om de Vlaamse milieumaatschappij in te lichten over het uitvoeren van een meetcampagne, bevat al de dagen waarop er doorgaans gewerkt wordt (ook een zaterdag).


21.03.2014 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 09.09.2005 betr. de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid en wijz. BVR 10.03.2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen
Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken, CREVITS Hilde
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2014-05-20, (2e uitg.)

Dit besluit bevat onder andere regels in verband met de werking van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), de algemene bekkenvergadering, het bekkenbureau en het bekkensecretariaat. Het bevat eveneens bepalingen over de definitieve zoneringsplannen.


Recente wijzigingen in de Vlaamse milieufiscaliteit
EMPEREUR Els
MARTENS Bob

Lokale en Regionale Belastingen, april 1999, (2), 69-73


Polder van het land van Waas / Maatschappij voor het grond- en industrialisatiebeleid van het linkerschelde-oevergebied
Cass., 20 december 2007, 1e K.

De verenigingen van gemeenten waren vóór de inwerkingtreding van de wet 22.12.1986 betreffende de intercommunales onderworpen aan polderbelastingen voor hun erven gelegen binnen het poldergebied. Art. 26 van de voormelde wet heeft hieraan geen wijziging gebracht. De bestreden beslissing, die oordeelt dat intercommunales niet onderworpen zijn aan de belastingen ingevoerd door publiekrechtelijke rechtspersonen zoals de polders, schendt deze bepaling.


x / y
Gent, 6 december 2011

De bewerkingsprocessen van het schroot zijn relevant ten aanzien van de vervuilingsgraad van het bedrijf. Het bewerken maakt kleine partikels los die met het regenwater afgevoerd worden. De bedrijfsactiviteiten sluiten aan bij de bedrijven in de sector 'metaalindustrie'. Nu de activiteiten duidelijk onder deze sector vallen, is er geen aanleiding om voor een gunstiger belastingregime te kiezen, door een andere sector toe te passen.


De prejudiciële vragen betr. art. 35quinqies decies, par. 3, eerste en tweede lid, en par. 4, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, ingevoegd door art. 5 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 06.07.1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1994
Arbitragehof, 14 februari 2001, arrest nr. 19/2001

BS 2001-05-05, (2e uitg.)


VLAREM II: Peperkoek ?
DE JAGER Ludo

T. Milieurecht, maart-april 1993, V.2, (2), 78-80


18.07.2003 BVR regering houdende definitieve vaststelling van het afbakeningsplan voor de Grote Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling van (...)
Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, SANNEN Ludo
Min.-President van de Vlaamse Regering, SOMERS Bart

BS 2003-10-17, (2e uitg.)

Dit besluit bevat de definitieve vaststelling van de afbakeningsplan voor de Grote Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling van bepaalde poldergebieden.


14.09.2007 BVR wijz. BVR 13.07.2007 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, VAN MECHELEN Dirk

BS 2007-10-23, (2e uitg.)

In het kader van enkele rechtszaken werd de rechtsgeldigheid van enkele uitvoeringsbesluiten over de heffing op de oppervlaktewaterverontreiniging uit de jaren negentig betwist omdat de dringende noodzakelijkheid onvoldoende werd gemotiveerd. Deze besluiten werden, omwille van de rechtszekerheid, eind april opnieuw door de Vlaamse Regering genomen, via een correcte procedure, zonder dat de inhoud werd gewijzigd. In het verlengde van deze beslissing wijzigt ze nu, na advies van de Raad van State, definitief een besluit tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.


26.11.1996 V. nr. 107 (Vl. P.): Muskusrattenbestrijding - Middelen
DUA Vera
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 24.01.1997,1996-97, (8), 775-777


23.01.1968 KB houdende uitbreiding van de aan de polderwetgeving onderworpen zones
Min. van Openbare Werken, DE SAEGER Jos
Min. van Landbouw, HEGER Charles

BS 1968-02-09

Dit besluit breidt het grondgebied uit van de polderzones aan de aanpalende zones die aan de polderwetgeving niet werden onderworpen met het oog op het tot stand van brengen en de handhaving van een gunstige waterhuishouding voor de landbouw en de hygiëne.


Omgeving TeRecht - (ver)kopen in het omgevingsrecht
DEVOS Dominique

Brussel:Larcier, 2017,182 p.

Dit boek bespreekt de informatieverplichtingen die een verkoper van een onroerend goed - en zijn notaris - heeft ten aanzien van de koper. Naast de principes van de koop-verkoop, wordt ingegaan op het Omgevingsvergunningsdecreet, Bodemsaneringsdecreet, Onroerenderfgoeddecreet en het Decreet Integraal Waterbeleid.


Recente ontwikkelingen in de eigenlijke regionale belastingen
VAN VYVE Cathy

Brugge:die Keure, 2003,65-131

Deze bijdrage gaat in op de recente ontwikkelingen in de eigenlijke regionale fiscaliteit en beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste wijzigingen inzake onder andere afvalwaterheffingen, afvalheffingen, leegstandsheffingen, mestheffingen, zowel op het vlak van wetgeving, rechtspraak als rechtsleer.


28.03.2014 Dec. betr. de landinrichting
Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2014-08-22, (2e uitg.)

Dit decreet biedt een aantal instrumenten aan om oplossingen op maat aan te reiken voor projecten inzake de inrichting van de beschikbare ruimte in Vlaanderen. Die instrumenten hebben betrekking op inrichting, beheer, grondverwerving, grondmobiliteit en flankerend beleid, en kunnen op maat en in onderlinge samenhang worden ingezet ter realisatie van een breed scala aan plannen en projecten die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van de ruimte.


15.02.2006 Richtlijn 2006/11 betr. de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd (Gecodificeerde versie)
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie

Pub. E.U., 04.03.2006, L64/52-55+ bijlagen 56-59

Richtlijn 76/464/EEG betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd. Voor de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst wordt deze richtlijn gecodificeerd.


20.12.2019 Programmadecreet bij de begroting 2020
Min.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management, JAMBON Jan *
et al.

BS 2019-12-30, V189, (289), 119067-119076

Dit decreet bevat een aantal begeleidende maatregelen bij de begroting van het jaar 2020. Het gaat om de beleidsdomeinen cultuur, jeugd, sport, media, werk, sociale economie, omgeving, welzijn, volksgezondheid, gezin, fonds, kanselarij, bestuur, financiën, begroting, onderwijs en vorming.


26.04.2019 BVR wijz. diverse uitvoeringsbesluiten naar aanleiding van de coördinatie en codificatie van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, VAN DEN HEUVEL Koen *

BS 2019-07-19, 2e uitg. , V. 189, (163), 72949-72963

Een aantal decreten en wetten die betrekking hebben op waterregelgeving werden gecoördineerd door het BVR 15.06.2018. Bij de gecoördineerde regelgeving horen een hele reeks uitvoeringsbesluiten. Dit besluit past de verwijzingen naar de waterregelgeving in die besluiten aan. Het betreft een puur formele aanpassing zonder inhoudelijke impact. Echter wordt een inhoudelijke wijziging voorzien met betrekking tot de plaats waar de kaart van overstromingsgevoelige gebieden geconsulteerd kan worden tot op perceelniveau.


11.06.2006 V. nr. 466 (Vl. P.): Watertoets - Uitvoeringsbesluiten
HOEBEKE Anne Marie
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., juli -augustus 2006,2005-2006, (10), 549-553

De manier waarop vandaag in dossiers van ruimtelijke ordening wordt omgegaan met de watertoets, wordt beschreven in dit antwoord.


23.12.2011 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2011-12-30, (4e uitg.)

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


*16.12.1992 BVE van de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu houdende verlenging van de periode bedoeld in art. 3 van BVE 06.01.1983 tot vaststelling van voorwaarden voor erkenning van laboratoria (...) Wet 26.03.1971 (...) oppervlaktewateren (...)
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

BS 1993-04-07


n.v. x / Vlaamse Gewest
MHHC, 21 februari 2013, MHHC-13/11

Een inrichting voor de productie van verven, lakken en vernissen beschikt over een milieuvergunning waarin de emissiegrenswaarden op de lozing van bedrijfsafvalwater zijn opgenomen. Het afvalwater wordt echter voor de lozing behandeld in een fysico-chemische waterzuiveringsinstallatie. Naar aanleiding van een routinemonstername is vastgesteld dat de normen overschreden zijn. De inrichting wordt een alternatieve bestuurlijke geldboete opgelegd. De boete is opgelegd omwille van een eenmalige overschrijding van de emissiegrenswaarden. Het gaat hier om de lozing van gevaarlijke stoffen. Het is niet kennelijk onredelijk dat de gewestelijke entiteit bij de bepaling van de hoogte van de boete rekening houdt met de ernst van de gepleegde feiten.


11.05.1992 Omz. inzake de toepassing van art. 74 van titel I van het VLAREM - Ref. LH 92/1
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

BS 1992-05-21


24.07.2009 BVR betr. de samenstelling en de werking van de stuurgroep GDI-Vlaanderen en van de GDI-raad
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris

BS 2009-10-15

Dit besluit bepaalt de samenstelling en de werking van de stuurgroep Geografische Data-Infrastructuur (GDI)-Vlaanderen en van de GDI-raad. Het lidmaatschap van de stuurgroep en van de GDI-raad is onverenigbaar met een mandaat in een Vlaamse gemeenteraad. De Stuurgroep GDI-Vlaanderen bestaat uit 3 vertegenwoordigers van de gemeenten en ocmw's, op voordracht van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.


n.v. L.C. / V.M.M.
Gent, 29 januari 1998, 11e K.

T.Milieurecht, december 1998, V.7, (6), 470-473


17.10.1991 Omz. Koppeling bouw- en milieuvergunning
Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen, BALTHAZAR H.

Best.mem., O.-Vl., 31.10.1991, (20), 398; De Gem., december 1991, V.66, (437), 624


16.03.1994 BVR wijz. BVR 16.02.1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van Wet 26.03.1971 op de bescherming van de opppervlaktewateren tegen verontreiniging
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, DEMEESTER-DE MEYER Wivina

BS 1994-04-29


Het Programmadecreet 1992: wijzigingen in de milieufiscaliteit
DE JAGER Ludo

T.Milieu, november-december 1992, V.1, (2), 73-74


18.12.2015 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Begroting, Financiën en Energie, TURTELBOOM Annemie
et al.

BS 2015-12-29

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie. Het gaat onder andere over leefmilieu, natuur en energie, mobiliteit en openbare werken, economie, cultuur, onderwijs en energie.


Omgevingsrecht geannoteerd
DE WAELE Tom
et al.

Brugge:Die Keure, (Geannoteerde Wetboeken), 2018, 1124 p.

Dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de belangrijkste omgevingswetgeving in het Vlaamse Gewest. Het boek is ingegeven door de steeds verdergaande integratie van het milieurecht en het ruimtelijkeordeningsrecht. Komen aan bod: het Omgevingsvergunningsdecreet, het Decreet Complexe Projecten, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het Rooilijnendecreet, het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid, het Bodemdecreet, het Natuurbehoudsdecreet, de Milieustakingswet ...


07.12.2018 Bestuursdecreet
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, HOMANS Liesbeth *

BS 2019-01-11, V. 189, (8), 905, err.

Het Bestuursdecreet is een verzameling van generieke bepalingen die betrekking hebben op de relatie tussen de burger en de overheid enerzijds en op de organisatie en werking van de overheidsinstanties anderzijds. Dit decreet is een codificatie van twaalf bestaande decreten (die bijgevolg opgeheven worden) en vult de inhoud aan met betrekking tot de digitalisering van de administratie. Bovendien worden in het decreet een aantal onverenigbaarheden voor de Vlaamse (lokale) mandatarissen vastgesteld.


De heffingen op de waterverontreiniging in het Vlaamse Gewest
DEKETELAERE Mario
HEYMAN Jan

R.W., 29.05.1993, V.56, (39), 1313-1331


O.M. Gemeente M. de hh. L. en D.C. / D.L. en P.V.B.A. S.
Corr. Gent, 28 april 1992

T.Milieurecht, november-december 1992, V.1, (2), 113-121


O.M. / F.T. - B.R: J.v.G.
Corr. Gent, 25 mei 2004, 21e K.

T.Milieurecht, januari 2004, V.13, (6), 734-737

Ernstige milieuschade of dreigend gevaar voor de omgeving moet onmiddellijk gemeld worden aan de burgemeester en bij de afdeling Milieu-inspectie.


20.04.2012 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2012-05-22

In dit verzameldecreet inzake leefmilieu en natuur komen veel verschillende thema's aan bod zoals bebossing van agrarische gebieden, procedures voor het verhuren van het jachtrecht en het schrappen van de aanstellingstermijn van de stuurgroep die de opmaak van het milieurapport begeleidt.


26.03.1971 Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging [ Oppervlaktewaterenwet ]
Min. van Volksgezondheid, NAMECHE L.

BS 1971-05-01

Deze wet regelt de bescherming van de wateren van het openbaar hydrografisch net en van de kustwateren tegen verontreiniging.


Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA)
Vlaamse Milieumaatschappij – Afdeling Operationeel Waterbeheer

http://www.geopunt.be - Geraadpleegd op 25.03.2019

Deze twee webpagina's bevatten een overzicht van de datasets van de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA). De VHA bestaat uit een bestand met de assen van de bevaarbare waterlopen (waterwegen), onbevaarbare geklasseerde en een aantal niet-geklasseerde waterlopen (tweede beeld). Het bevat ook een tweede bestand met de indeling van Vlaanderen in hydrografische zones (eerste beeld).


*16.07.1991 MB tot aanvulling van MB 28.04.1975 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd (...) monsters kader van de technische controle op lozing afvalwater en ambtenaren (...) overtredingen Wet 26.03.1971 op bescherming oppervlaktewateren (...)
Staatssecret. voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie, SMET Miet

B.S., 04.09.1991, V.161, (169), 19203-19204


O.M. / K.A. en p.v.b.a. I.M.
Antwerpen, 30 september 1993, 10e K.

T.Milieurecht, maart-april 1995,1995/2,152-153


09.12.1970 KB wijz. KB 05.08.1970 houdende algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen
Min. van Landbouw, HEGER Charles

B.S., 26.01.1971, V.141, (17), 909-910


28.03.2007 V. nr. 385 (Vl. P): Polders - Polderbelastingen
BOSSUYT Gilbert
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., mei 2007,2006-2007, (8), 645-646

In uitvoering van art. 65 van de wet 03.06.1957 betreffende de polders kan op de erven binnen het poldergebied een polderbelasting geheven worden. Het is de algemene vergadering van het polderbestuur die jaarlijks de belastingvoet vaststelt. Op basis van een niet-gepubliceerde omzendbrief LNW/2006/1 stelt de bevoegde minister dat de minimumbelasting nooit méér kan bedragen dan 50 % van de belastingvoet per hectare. De Deputaties kunnen een kohier niet uitvoerbaar verklaren wanneer dit in strijd is met de omzendbrief betreffende de minimumbelasting.


23.12.2016 Ordonnantie wijz. ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid
Min. bevoegd voor Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, VANHENGEL Guy *
et al.

BS 2017-01-10

Deze ordonnantie zet de Europese richtlijn nr. 2014/101/EU tot wijziging van richtlijn nr. 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid om. Meer bepaald verwijst het naar de internationale ISO/EN normen voor het toezicht op de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater.


BVR houdende opheffing van de watering (...) en (...) polders (...)
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2011-05-17

De opheffing van inactieve wateringen en polders draagt bij tot administratieve vereenvoudiging voor de gemeenten en provincies, en tot een betere dienstverlening voor de burgers. Het laatste besluit wijzigde de opheffing van de watering 'De Goren'.


23.12.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 - Reorganisatie van de watersector - Wijzigingen aan de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 45-53)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2005-12-30, (2e uitg.)

In de wet van 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, worden wijzigingen aangebracht die ondermeer tot doel hebben de contractmogelijkheid die voorzien was bij programmadecreet 2005 uit te breiden naar alle rioollozende grootverbruikers die nu of in de toekomst zullen gebruik maken van de collectieve saneringsinfrastructuur.


06.03.2001 V. nr. 106 (Vl. P.): Milieuheffing - Vrijstelling voor gehandicapten
DECALUWE Carl
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 11.05.2001,2000-2001, (12), 1615-1616


n.v. Astra Sweets / V.M.M.
Cass., 13 oktober 2005, 1e K.

De uitdrukkelijke motivering van bepaalde bestuurshandelingen is niet van toepassing op het bericht van rechtzetting dat krachtens art. 35undecies, par. 1, eerste lid, van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren aan de heffingsplichtige ter kennis wordt gebracht.


08.06.2011 V. nr. 525 (Vl.P.): Subsidiëring regenwaterputten - Sportverenigingen
MARTENS Bart
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

nog niet verschenen in het Bulletin Vragen en Antwoorden - Zitting 2010-2011

Sinds 2008 kan een gemeente die de Samenwerkingsovereenkomst (SO) ondertekent, naast subsidie voor de woningen ook een subsidie geven voor lokalen van verenigingen. Deze uitbreiding kwam er na evaluatie van de SO 2002-2007. De SO voorziet daarbij in een gewestelijke subsidiëring van 250 EUR voor een regenwaterput bovenop een gemeentelijke subsidie van minimum 250 EUR, in een keer uit te betalen door de gemeente.


01.04.1996 Bericht aan de heffingsplichtigen van de heffing op de lozing van afvalwater
Min. belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,

BS 1996-04-01


Joris LISABETH / Vlaamse Gewest
R.v.St., 24 oktober 1991, 7e K., nr. 37927

Arr.R.v.St., 1991, nr.37927

Bij arrest van 03.06.1985 werd door de Raad van State het besluit van de Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs waarbij een vergunning wordt verleend voor de exploitatie van een inrichting voor het kweken van gevogelte, vernietigd.
In het huidig arrest wordt de nietigverklaring gevorderd van het daaropvolgende besluit van de Gemeenschapsminister dat 3 van de 13 exploitatievoorwaarden, opgelegd bij het door de Raad van State vernietigde besluit, wijzigt. Omwille van de duidelijkheid in het rechtsverkeer vernietigt de Raad van State ook dit besluit.
Wat betreft de vereiste hoedanigheid van verzoeker, een natuurlijke persoon, verwijst de Raad van State naar haar vernietigingsarrest van 03.06.1988: het vermeerderingsbedrijf en de broeierij, gelegen in de nabijheid van de inrichting, wordt geëxploiteerd door verzoeker als natuurlijk persoon en niet door de vennootschap van verzoeker.


Website Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

www.ciwvlaanderen.be

Deze website bevat alle informatie over het waterbeleid in Vlaanderen, en in het bijzonder over de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW).


07.01.2015 V. nr. 281 (Vl. P.): Subsidiëring gescheiden riolering - Kwetsbare gebieden - Maarkedal
DIEPENDAELE Matthias
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 28.02.2015

Het budget voorzien voor de subsidiëring van rioleringswerken in gemeenten wordt ingevuld in functie van het type project en maakt geen onderscheid tussen het al of niet landelijk karakter van een gemeente. Bij de prioritering van de projecten binnen de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP) wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van Natura 2000 gebieden. Ook in dunbevolkte gebieden kunnen bijgevolg projecten prioritair zijn.


25.01.2001 V. nr. 63 (Vl. P.): Scholen - Werkingskosten - Afvalwaterheffing
VAN DEN EYNDE Marleen
Vlaams Min. van Onderwijs en Vorming, VANDERPOORTEN Marleen

V. en A., Vl. P, 30.03.2001,2000-2001, (10), 1310-1311


25.05.2007 Dec. houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten
Vlaams Min. van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, BOURGEOIS Geert

BS 2007-07-24

Het voorkooprecht is het recht om een perceel dat te koop wordt aangeboden, voor dezelfde prijs en onder dezelfde modaliteiten, bij voorrang op de kandidaat-koper aan te kopen. Dit decreet, over de harmonisering van de procedures van voorkooprechten, is in de eerste plaats bedoeld om via de techniek van een uniek elektronisch loket (e-voorkooploket) de aanbieding, de uitoefening en de afhandeling van Vlaamse voorkooprechten te centraliseren. In dit decreet wordt dan ook een uniforme procedure uitgewerkt voor het aanbieden en uitoefenen van de verschillende voorkooprechten.


21.12.2001 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 - Oppervlaktewateren (art. 25-27)
Min.-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, DEWAEL Patrick
et al.

BS 2001-12-29, (3e uitg.)


Hoe omgaan met de watertoets bij vergunningen en attesten ?
Vlaamse overheid

Deze nota geeft een kort overzicht van de verschillende stappen die genomen moeten worden bij het toepassen van de watertoets en bij het schrijven van de waterparagraaf voor vergunningen en attesten.


n.v. Tabacofina / Vlaamse milieumaatschappij
R.v.St., 18 mei 2000, nr. 87382

T.Milieurecht, november 2000, V.9, (5), 412-413+noot 413


24.06.2016 Dec. houdende de Vlaamse sociale bescherming
Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, VANDEURZEN Jo *

BS 2016-09-06

Dit decreet zet een eerste stap in de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Het legt een decretale basis voor de Vlaamse zorgverzekering, het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.


07.10.2016 BVR wijz. BVR 26.04.2013 tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van art. 67 en 69 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, wat betreft de omzetting van Richtlijn 2014/101/EU
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2016-11-23

Dit besluit wijzigt het geactualiseerde monitoringprogramma voor oppervlakte- en grondwater op het vlak van kwaliteitsnormen en methodes. Het zet de Europese richtlijn 2014/101/EU en een aantal onderdelen van de Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid ('kaderrichtlijn Water') om.


09.09.1993 KB tot uitvoering van art. 1, par. 1 van Wet 10.06.1993 tot omzetting van sommige bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 09.12.1992
Min. van Sociale Zaken, ANSELME Bernard
Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid, SMET Miet

BS 1993-10-05


VERBOVEN Wim / Deputatie van de provincie Antwerpen
R.v.St., 10 juli 2008, 7e K., nr. 185306

Een exploitant van een carwash is verplicht de in de milieuvergunning opgelegde bijzondere voorwaarden, de voor de inrichting geldende algemene of per categorie van inrichtingen vastgestelde milieuvergunningsvoorwaarden, en alle andere op de exploitatie van de inrichting van toepassing zijnde wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, met betrekking tot de bescherming van het leefmilieu, van de oppervlaktewateren en van de externe veiligheid, na te leven. Ongeacht de verleende vergunning, moet de exploitant steeds de nodige maatregelen treffen om schade en hinder te voorkomen.


12.12.2008 Dec. houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde

BS 2009-02-04

In dit verzameldecreet komen veel verschillende thema's aan bod. Het gaat voor het overgrote deel over de milieu- en energiebevoegdheden: energie, water en integraal waterbeleid, afvalstoffen, bossen, natuurbehoud, jacht, de mestproblematiek, milieuvergunningen, de titel milieueffect- en veiligheidsrapportage van het DABM, bodemsanering en de bodembescherming en ten slotte de titel Handhaving van het DABM. Daarnaast bevat het decreet ook enkele bepalingen over schade aan het wegdek door te zwaar geladen vrachtwagens (aslasten) en inzake landbouw en visserij.


22.12.2005 Bericht betr. de vakbondspremies voor het referentiejaar 2005
Eerste Min., VERHOFSTADT Guy

BS 2005-12-22, (2e uitg.)

Onder andere de gemeenten, de OCMW's en de korpsen van de lokale politie worden uitgenodigd om te wachten met de uitreiking van de aanvraagformulieren voor de vakbondpremies voor het referentiejaar 2005, tot ná de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. Deze publicatie wordt verwacht ten laatste begin januari 2006.


15.10.1996 V. nr. 72 (Vl. P.): Klemmen en strikken - Reglementering
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo
VERLINDEN Amandus

V. en A., Vl.P., 15.11.1996,1996-97, (4), 293


DE VRIES Herman en BLASZAK Maria / Gemeente Kapellen
R.v.St., 14 september 2010, 10e K., nr. 207356

Een beslissing waarbij een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend moet een formele motivering bevatten waaruit blijkt dat de in art. 8, par. 1 DIWB bedoelde watertoets is uitgevoerd. Uit die motivering moet meer bepaald blijken, hetzij dat uit de werken waarvoor de vergunning wordt verleend geen schadelijke effecten kunnen ontstaan als bedoeld in art. 3, par. 2, 17/ van het voormelde decreet, hetzij dat zulke effecten wel kunnen ontstaan, maar dat die door het opleggen van gepaste voorwaarden zoveel mogelijk worden beperkt of hersteld. Enkel met de formeel uitgedrukte motieven mag rekening worden gehouden.


De rechtstoestandsregeling van het personeel der openbare besturen 'Polders' en 'Wateringen'
BERCKX P.

T.B.P., september 1993, V.48, (9), 581-595


Heikele toepassingsvragen bij de Kaderrichtlijn Water, in relatie tot de Habitatrichtlijn, naar aanleiding van een omstreden Griekse rivieromleiding
DE SMEDT Peter

T.Milieurecht, mei 2013, V.22, (2), 153-169

De Griekse overheid probeert al lange tijd een rivier, aangewezen als Waterrichtlijngebied, om te leiden met het oog op energieopwekking. Het Hof van Justitie heeft in deze zin een prejudiciële vraag beantwoord. De auteur gaat in deze bijdrage in op dit arrest en betrekt daarbij de omzetting van de richtlijnen inzake waterbeleid in het Vlaamse Gewest.


19.12.2003 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004
Min.-President van de Vlaamse Regering, SOMERS Bart
et al.

BS 2005-01-13

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


22.12.1993 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994 - Leefmilieu - Terugbetaling overnamelasten overeenkomstig de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 29 - 32)
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1993-12-29


27.06.2003 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003
Min.-President van de Vlaamse Regering, SOMERS Bart
et al.

BS 2003-09-12, (1e uitg.)

Dit programmadecreet betreft de bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003.


V.M.M. / n.v. S.E.L.
Gent , 9 september 2003, 5e K.

T.Milieurecht, augustus 2004, V.13, (3), 339-341

De belastingheffende overheid mag niet voor een bepaald heffingsjaar de vaste gedragslijn verlaten en de gewettigde verwachtingen van de belastingplichtige miskennen.
Dit is een schending van het rechtszekerheidsbeginsel.


gemeente Kalmthout / Vlaamse Gewest
R.v.St., 24 november 2009, 10e K., nr. 198150

Een beslissing waarbij een verkavelingsvergunning wordt verleend dient een formele motivering te bevatten waaruit blijkt dat de in art. 8, par. 1 van het decreet integraal waterbeleid bedoelde watertoets is uitgevoerd. Uit die motivering moet meer bepaald blijken, hetzij dat uit het voorwerp van de vergunning geen schadelijke effecten kunnen ontstaan zoals bedoeld in art. 3, par. 2, 17/ van dit decreet, hetzij dat zulke effecten wel kunnen ontstaan, maar dat die door het opleggen van gepaste voorwaarden zoveel mogelijk worden beperkt of hersteld.


Natuurreservaten Oost-Brabant en W.S. / B.D. Vlaams Brabant
R.v.St., 15 mei 2003, nr. 119409

T.Milieurecht, januari 2003, V.12, (6), 647-650

Wanneer de bestendige deputatie er geen twijfel over laat bestaan dat op het ogenblik van de vergunningsverlening een inrichting om milieu-technische redenen niet in staat is te voldoen aan de geldende lozingsnormen, moet ze de milieuvergunning weigeren in plaats van de exploitant uitstel te verlenen.


08.01.2016 BVR wijz. BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft criteria voor overstromingsrisicobeheerdoelstellingen en oppervlaktewatertekortbeheerdoelstellingen
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2016-02-03

Dit besluit brengt een aantal wijzigingen aan in VLAREM II, voor wat betreft de criteria voor de doelstellingen voor het beheer van het overstromingsrisico en voor het beheer van het tekort aan oppervlaktewater. Het gaat om de verankering van de milieukwantiteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater in titel II van het VLAREM waardoor overheden deze doelstellingen in rekening moeten nemen bij het plannen en bij het realiseren van hun beleid.


De prejudiciële vragen betr. art. 35quinquies decies, par. 3, eerste lid, en par. 4 tot 7, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, ingevoegd door art. 5 van het dec. van het Vlaamse Gewest van 06.07.1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1994
Arbitragehof, 17 december 2003, arrest nr. 171/2003

BS 2004-03-02, (1e uitg.)

Art. 35quinquies decies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (bevoegd rechtscollege voor de behandeling van de geschillen inzake heffingen op de waterverontreiniging) schendt niet de regels die de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten bepalen.


O.M. / V.G.T.
Gent, 9 mei 1996, 10e K.

T.Milieurecht, januari 1997, V.6, (1), 55-56


Voedselafvalverbrijzelaars: wat mag en wat niet?
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM)

www.ovam.be

GFT-afval is een huishoudelijke afvalstof die volgens de vigerende milieuwetgeving onder geen beding mag verwijderd worden via lozing in de riolering of in het oppervlaktewater rechtstreeks.


04.02.1998 V. nr. 160 (Vl. P.): Regenwateropvang - Subsidiëring
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo
TIMMERMANS Jacques-D.

V. en A., Vl.P., 28.05.1998,1997-98, (14), 1834-1836


28.02.2002 BBHR betr. de administratieve geldboetes inzake heffing op de lozing van afvalwater
Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwingen en Wetenschappelijk Onderzoek, DE DONNEA François-Xavier
Min. belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier
Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, VANHENGEL Guy

BS 2002-04-18


Wegwijs in lokale handhaving - Handvaten voor lokale handhaving
VAN HEDDEGHEM Koen
et al.

Brussel:Politeia, (Pockets Lokale besturen - Toekomsten), 2016,2e uitg., 264 p. [UITGEPUT]

In deze pocket (editie 2016) wordt het juridisch kader van bestuurlijke handhaving in verschillende gemeentelijke beleidsdomeinen onderzocht. De principes worden geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden.


21.09.2007 BVR wijz. BVR 01.02.2002 wijz. BVR 16.02.1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, wijz. BVR 22.03.2002 wijz. BVR 16.02.1993 tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, en wijz. BVR 19.12.1998 tot uitvoering van het dec. 14.07.1998 betr. de euro en houdende diverse wijzigingsbepalingen ingevolge de invoering van de euro
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, VAN MECHELEN Dirk

BS 2007-10-23, (2e uitg.)

In het kader van enkele rechtszaken werd de rechtsgeldigheid van enkele uitvoeringsbesluiten over de heffing op de oppervlaktewaterverontreiniging uit de jaren negentig betwist omdat de dringende noodzakelijkheid onvoldoende werd gemotiveerd. Deze besluiten werden, omwille van de rechtszekerheid, eind april opnieuw door de Vlaamse Regering genomen, via een correcte procedure, zonder dat de inhoud werd gewijzigd. In het verlengde van deze beslissing wijzigt ze nu, na advies van de Raad van State, definitief een besluit tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.


n.v. P.R. / Vlaams Gewest - Vlaamse Milieumaatschappij
Gent, 18 april 2001, 13e K.

T.Milieurecht, november 2001, V.10, (5), 396-400+noot van Claes Alain 400-402


Het beroep tot vernietiging van de art. 8, 10, par. 1, 5°, 42, par. 1, en 46, par. 1, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid
Arbitragehof, 9 februari 2005, arrest nr. 32/2005

BS 2005-02-28, (1e uitg.)

Het kan in overeenstemming zijn met zowel het algemeen belang van een goed waterbeheer als met het individueel belang van de betrokken eigenaars dat in bepaalde gevallen door het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid beperkingen worden opgelegd aan de uitoefening van het eigendomsrecht.


22.04.2005 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en landbouw
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2005-05-13

In een aantal decreten met betrekking tot milieueffecten- en veiligheidsrapportage, meststoffen, bosbescherming, natuurbescherming, afvalstoffen en milieuvergunningen worden wijzigingen aangebracht.


Over VLAREM II overgangsperikelen, het concreet beantwoorden van bezwaren, milieukwaliteitsnormen en de strijd tegen de nitraatverontreiniging
LAVRYSEN Luc

T.Milieurecht, mei 1999, V.8, (2), 127-132


Vademecum van de wetgeving betreffende polders en wateringen
VANCRAEYNEST Dirk

Houtave-Zuienkerke: Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen, 1991, ca 275p.


09.02.2011 V. nr. 293 (Vl.P.): Ontkoppeling gemeentelijke rioleringen - Subsidiesysteem
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke
TOMMELEIN Bart

nog niet verschenen in het Bulletin Vragen en Antwoorden - Zitting 2010-2011

Op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd is een volledige scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, verplicht tenzij anders bepaald in het uitvoeringsplan, conform art. 6.2.2.1.2., par. 3, Vlarem II. Het voorstel om de Vlaamse subsidieregeling te wijzigen zodat de subsidies in verhouding staan tot de totale private oppervlakte die ontkoppeld kan worden, is reeds onderzocht en niet haalbaar bevonden, aangezien de controle op de voorgestelde afkoppelingen en de uiteindelijk effectief uitgevoerde afkoppelingen in de praktijk niet haalbaar is.


03.09.1991 V. nr. 262 (Vl. R.): Milieuvergunningen - Meldingsplicht overname
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo
VAN NEVEL Antoon

V. en A., Vl.R., 16.10.1991,1991-92, (1), 14-15


27.08.1991 V. nr. 257 (Vl. R.): Polders en Wateringen - Schadelijke ruimingsspecie
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo
VAN LOOY Jef

V. en A., Vl. R., 11.10.1991,1990-91, (21), 1034-1035


23.12.2011 BVR wijz. BVR 06.02.1991 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning en van het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzakemilieuhygiëne, wat betreft de actualisatie van voormelde besluiten aan de evolutie van de techniek
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2012-03-21, (2e uitg.)

De titel I en titel II van het VLAREM en de bijlagen worden aangepast om de reglementering inhoudelijk te actualiseren in het licht van de technologische evolutie, om de huidige bestaande administratieve procedures te vereenvoudigen en een oplossing te bieden aan actuele problemen, zoals de regeling voor windturbines en aardgastankstations.


12.03.1993 V. nr. 260 (BHR): De aan de gemeenten verleende subsidies
DROUART André
Staatssecret. toegevoegd aan de Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, VAN EYLL Didier

V. en A., BHR, 24.05.1993,1992-93, (30), 3066-3068


MIRA-T 2002 - Milieu- en natuurrapport Vlaanderen: thema's
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Antwerpen:Vlaamse Milieumaatschappij, Garant, 2002,388 p.


07.05.1877 Wet op de politie van de niet bevaarbare en niet vlotbare waterlopen
Min. van Binnenlandse Zaken, DELCOUR Charles

BS 1877-05-23

De wet stelt een erkennings- en een rangschikkingssysteem van de niet bevaarbare of niet vlotbare waterlopen en een procedure van de regularisatie voor de werken bestaande zonder recht vast. De wet voorziet ook de realisatie van de gewone en buitengewone onderhouds- en de herstelwerken. De niet-naleving van de wettelijke bepalingen wordt aan de politiestraffen onderworpen.


23.05.2001 V. nr. 180 ( Vl. P.): Integraal waterbeheer - Ondersteuning gemeenten
DE ROO Johan
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 05.10.2001,2001-2002, (1), 96-98


29.06.2007 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2007-09-14

Dit decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007 behandelt verschillende thema's: onderwijs, rentetoelagen wegens hinder door openbare werken, lokaal woonbeleid, serviceflats, fonds voor de subsidiëring van zorgvernieuwingsprojecten, oppervlaktewateren, enzovoort.


09.12.2004 Ordonnantie houdende aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2004
Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, PICQUE Charles
et al.

BS 2005-02-09, (1e uitg.)

Deze ordonnantie bevat de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2004.


Website Droogtecommissie
Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

www.opdehoogtevandroogte.be - Geraadpleegd op 26.03.2019

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) werd in 2017 aangesteld als de droogtecoördinator. Binnen het CIW komt de Vlaamse droogtecommissie in actie bij ernstige watertekorten. Op deze website is de actuele droogtetoestand te vinden, zoals vastgesteld door de droogtecommissie. Er is ook meer informatie te vinden over de droogte-indicatoren die gebruikt worden om het droogteniveau te bepalen.


24.02.2017 BVR wijz. diverse besluiten, wat betreft het beleidsdomein Omgeving
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2017-03-28

Dit besluit voegt de departementen 'Leefmilieu, Natuur en Energie' (LNE) en 'Ruimte Vlaanderen' (RV) samen tot één 'Departement Omgeving'. Hiervoor moet een naamsverandering doorgevoerd worden in diverse andere besluiten. De bestaande agentschappen van de beleidsdomeinen LNE en RV worden ingedeeld in het beleidsdomein Omgeving.


13.10.1992 Omz. Onbevaarbare waterlopen - Aanleg vispassages
Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen, BALTHAZAR H.

Best.mem.:O.-Vl., 12.11.1992, (16), 258


30.01.2009 BVR houdende de vaststelling van de bekkenbeheerplannen overeenkomstig art. 48 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde

BS 2009-03-05

Dit besluit stelt de lijst van de bekkenbeheerplannen en de deelbekkenbeheerplannen vast overeenkomstig art. 48 van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid.


16.05.2019 Ordonnantie wijz. ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid
Min. bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, FREMAULT Céline *

BS 2019-06-24, V.189, (140), 65136-65146

Deze ordonnantie wijzigt de procedure voor de opstelling en goedkeuring van het Waterbeheerplan. De doelstellingen en definities worden aangepast, de opdrachten van de wateroperatoren worden gerationaliseerd en het stelsel met betrekking tot de zuivering van afvalwater wordt gewijzigd.


01.03.2000 V. nr. 123 (Vl. P.): Hydrocultuurbedrijven - Milieu
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera
TIMMERMANS Jacques-D.

V. en A., Vl.P., 05.05.2000,1999-2000, (12), 1147-1149


08.02.2018 MB wijz. MB 13.07.2015 houdende uitvoering van het BVR 24.10.2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat betreft de specifieke regels voor vergroening binnen de rechtstreekse betalingen
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2018-02-16

Dit besluit wijzigt de specifieke regels voor vergroening binnen de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.


23.01.1958 KB houdende bepaling van de datum waarop de wet betr. de wateringen en de wet betr. de polders in werking treden, en houdende afbakening van de polderszones
Min. van Landbouw, LEFEBVRE René
Min. van Openbare Werken en Wederopbouw, VANAUDENHOVE Omer

BS 1958-02-05

Dit besluit bepaalt de datum van de inwerkingtreding van de wetten betreffende de wateringen en polders. Het bepaalt ook de grens van de aan de polderwetgeving onderworpen Belgische polderzone.


Vleesverwerkingsbedrijf Van Maele / Vlaamse Milieumaatschappij
Cass., 13 oktober 2005, 1e K.

Het bewijs van het volume en de samenstelling van de vuilvracht van het geloosde afvalwater, kan voor de toepassing van de in art. 35quinquies, par. 1, van de oppervlaktewaterenwet aangegeven berekeningsmethode enkel geleverd worden door de wettelijk voorgeschreven meet- en bemonsteringsresultaten verkregen via de wettelijk voorgeschreven procedure van monsterneming en dus niet door middel van vermoedens afgeleid uit meet- en bemonsteringsresultaten en in een ander jaar dan het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar.


05.07.1956 Wet betr. de wateringen
Min. van Landbouw, LEFEBVRE René
Min. van Openbare Werken en Wederopbouw, VANAUDENHOVE Omer

BS 1956-08-05

Deze wet stelt een juridisch regime voor de wateringen vast. Ze regelt de organisatie en de werking van de organen van de wateringen. Ze voorziet het vestigen en de invoering van een belasting in het voordeel van de wateringen en de uitvoering van de bepaalde werken. Toezichtsmaatregelen worden ook voor de nodige onderhouds- en veiligheidswerken vermeld.


Huidige stand en evolutie van het milieurecht
LAVRYSEN Luc

T.Agr., maart 1993, V.16, (1), 2-33


19.12.2008 BVR houdende de uitbreiding van de watering Het Velpedal tot het deelbekken van de Velpe op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant en de opheffing van de watering van Winge en Meenselbeek en de watering van Binkom
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde

BS 2009-02-23, (1e uitg.)

De watering Het Velpedal wordt uitgebreid tot de grenzen van het deelbekken van de Velpe op grondgebied Vlaams-Brabant. De nieuwe omschrijving van de watering wordt aangegeven op het plan dat als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. De nieuwe omschrijving ontstaat door de uitbreiding van de watering Het Velpedal en de inkrimping van de bestaande aangrenzende wateringen op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant.


22.12.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2006-12-29, (4e uitg.)

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


Ruilverkavelingscomité Meerdonk / v.z.w. Natuurpunt Studie en crts
Rb. Dendermonde, 30 april 2010

Het ruiilverkavelingscomité is op grond van art. 1382 Burg.W. ten aanzien van vzw Natuurpunt Studie buitencontractueel aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door haar foutief optreden. Het comité is dus gehouden tot herstelmaatregelen in het gebied aan de Salegemkreek. Noch het Vlaams Gewest, noch Polder van het Land van Waas, zijn te veroordelen tot het uitvoeren van deze werken tot herstel in natura. Zij waren niet de bouwheer van deze onwettig en dus foutief uitgevoerde werken.


20.11.2001 Beschikking nr. 2455/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de lijst van prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid en wijz. Richtlijn 2000/60/EG
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie

Publ. E.G., 15.12.2001, L 331/1-5


Gemeente Zuienkerke en de Nieuwe Polder van Blankenberge / Vlaamse Gewest
R.v.St., 16 november 2006, 7e K., nr 164816

Een gemeente die nalaat de vereiste vergunning aan te vragen alvorens werken aan een weg, de grachten en de bermen (gelegen in landschappelijk waardevol gebied) uit te voeren, begaat een fout.


Voorbeelden van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen met betrekking tot het overwelven van baangrachten
Gemeente Diepenbeek
Gemeente Geetbets
Gemeente Hulshout
Gemeente Wortegem-Petegem

https://www.wortegem-petegem.be, http://www.hulshout.be, https://www.diepenbeek.be, https://www.geetbets.be - Geraadpleegd op 02.04.2019

Dit document bevat een reeks gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen tot het overwelven van baangrachten. De verordeningen bepalen dat een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning of toelating vereist is voor het overwelven of inbuizen van grachten.


30.06.2017 Dec. houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2017-07-07

Dit decreet wijzigt een reeks regelgevingen inzake omgeving, bosbeheer, natuur en landbouw.


04.09.2012 KB betr. het federaal reductieprogramma van pesticiden, met inbegrip van hun gebruik in het kader van duurzame ontwikkeling
Vice-Eerste Min. en Min. van Economie, Consumenten en Noordzee, VANDE LANOTTE Johan *
et al.

BS 2012-09-19

Dit besluit stelt het kader vast voor de ontwikkeling en de herziening van het federaal reductieprogramma van pesticiden. Dit besluit voorziet de gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2009/128/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden.


22.12.1995 Programmadecreet - Leefmilieu - Oppervlaktewateren (art. 9-14)
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1995-12-30, (5e uitgave)


Gemeente Hamme / Vlaamse Gewest
R.v.St., 7 december 2012, 10e K., nr. 221662

In een eerder arrest oordeelde de Raad van State reeds dat de in het bestreden gewestelijke RUP bedoelde inrichtingsstudie is geconcipieerd als een instrument tot in- en voorlichting van de vergunningverlenende overheid. Zo kan ze de vergunningsaanvraag beoordelen in het licht van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften van het gebied. Dergelijk informatief document is een modaliteit in de zin van art. 2.2.3, par. 1, 3e lid, VCRO.


27.08.2019 V. nr. 33 (Vl. P.): Blauwalgen - Klachtenmeldingen
PERDAENS Freya
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, VAN DEN HEUVEL Koen

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2019 | www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 22.10.2019

Naar aanleiding van de genomen stalen uit zwemwateren en de analyse hiervan geeft de Vlaamse Milieumaatschappij een advies over de aanwezigheid van cyanobacteriën aan het Agentschap Zorg & Gezondheid. Vervolgens geven zij een definitief gezondheidskundig advies aan de burgemeester die de eindverantwoordelijkheid draagt over het instellen van een zwemverbod.


Gemeente Beveren / Vlaamse Gewest
R.v.St., 9 januari 2007, 10e K., nr. 166439

Inwoners van een gemeente kunnen zich op art. 194 van het Gemeentedecreet (GD) beroepen om namens de gemeente een vordering in te stellen tegen een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit artikel verzet zich niet tegen een optreden van dezelfde gemeente (als tussenkomende partij), ditmaal vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, om te betwisten wat in haar naam door een aantal inwoners van de gemeente wordt gevorderd.


29.08.1991 Omz. BVE 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betr. de Milieuvergunningen (VLAREM I): taken van de Burgemeester
Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen, VANNESTE O.

Best.mem., W.-Vl., 18.09.1991, (33), 775-777


O.M. / V.A. en crts
Corr. Gent, 11 juni 2007, 19e K.

De leden van een raad van bestuur van een onderneming worden samen met hun onderneming veroordeelt omdat zij de milieuwetgeving niet hebben nageleefd. Zij waren in kennis gesteld van de problemen van het bedrijf met de opslag van gevaarlijke stoffen en met het voldoen aan alle lozingsnormen van het afvalwater. Zij hebben omwille van louter economische motieven geopteerd om het belang van het milieuwelzijn naar het achterplan te verschuiven en voorrang te geven aan reorganisaties en overnames van andere bedrijven.


Milieurecht 1999
LAMBRECHTS William

T.B.P., april 2000, V.55, (4), 298-313


10.05.2012 Ordonnantie betr. de afstemming van de milieuwetgeving op de Richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne
et al.

BS 2012-05-23, (2e uitg.)

Deze ordonnantie zet de richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht, die in het algemeen 'strafrechtrichtlijn' wordt genoemd, om. Deze richtlijn verplicht de Lidstaten ertoe sommige gedragingen die ernstige aantastingen aan het milieu vormen strafrechtelijk te beteugelen. Naast de aanpassing van de voorschriften van de strafrechtrichtlijn definieert deze ordonnantie een sanctieregeling voor alle gedragingen die deze reglementen wensen te bestraffen.


24.04.2008 Ordonnantie betr. de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen
Lid van het Verenigd College (Brussels Gewest), bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen, VANHENGEL Guy

BS 2008-07-24

Niemand mag een voorziening die speciaal bestemd is voor de huisvesting of de opvang van bejaarden in gebruik nemen, exploiteren, bouwen, uitbreiden, ombouwen, vervangen of van bestemming veranderen noch hulp of zorg aanbieden in een voorziening of in een ermee verbonden voorziening, zowel gratis of tegen betaling, tenzij dat in overeenstemming met deze ordonnantie is en met de besluiten en beslissingen die krachtens deze ordonnantie zijn uitgevaardigd.


De waterschappen : gebiedsgericht werken rond integraal waterbeleid
MERCY Jeroen

Publiek domein, juli-augustus 2007, V.4, (4), 33-36

Sinds het decreet integraal waterbeleid werd Vlaanderen ingedeeld in stroomgebieden, bekkens en deelbekkens. De auteur evalueert de zware procedure die gevolgd diende te worden.


Nieuwe Polder van Blankenberge en crts / Vlaamse Gewest
R.v.St., 29 april 1999, 7e K., nr. 80017

R.W., 23.09.2000, V.64, (4), 165-167


22.03.1999 Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken - Wijz. wet 22.07.1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken (art. 12 - 20)
Min. van Ambtenarenzaken, FLAHAUT Andre
Min. van Justitie, VAN PARYS Tony

BS 1999-04-30, (1e uitg.)


10.07.2008 BVR betr. de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden
Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, VAN MECHELEN Dirk
et al.

BS 2008-10-03

Dit besluit voorziet dat de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden over een legitimatiekaart beschikken. Het bepaalt de reglementering betreffende deze kaart (onder meer de kenmerken, de validiteitsduur en de regels in geval van verlies en beschading).


24.04.1992 V. nr. 19 (Vl. R.): Bescherming oppervlaktewateren - Heffingplichtigen
Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, DEMEESTER-DE MEYER Wivina
VERMEIREN Francis

V. en A., Vl. R., 25.05.1992,1992(BZ), (6), 246


16.06.2000 V. nr. 252 (Vl. P.): Mestverwerkingsproject Diksmuide - Vergunningen
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera
LOONES Jan

V. en A., Vl.P., 17.11.2000,2000-2001, (3), 342-343


Bevoegdheden van de gemeenten inzake milieubeleid
x

Milieu en bedrijf, 03.09.1992, V.6, (2), 5-19


BVE houdende verlenging van de termijn voor de in toepassing van de wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging uit te voeren terugbetalingen met betrekking tot de door openbare besturen, instellingen van openbaar nut en intercommunale verenigingen kosteloos afgestane installaties en studies
KELCHTERMANS Lambert

B.S., 26.04.1991, V.161, (82), 8795; De Gem., juni-juli 1991, V.66, (433), 314


17.08.2005 Beschikking 2005/646/EG van de Commissie tot vaststelling van een register van locaties die deel zullen uitmaken van het intercalibratienet overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad
Commissie van de Europese Gemeenschappen

Publ.E.U., 19.09.2005, L243+bijlagen

Deze beschikking stelt een register van locaties vast die deel zullen uitmaken van het 'intercalibratienet', een op Europees niveau georganiseerd systeem van monitoring en resultaatvergelijking van de kwaliteit van de oppervlaktewateren in de verschillende lidstaten.


n.v. Electrabel / Vlaamse Gewest
R.v.St., 24 juni 1993, nr. 43469

T.Milieurecht, januari-februari 1994, V.3, (1), 30-33


16.07.1998 Ordonnantie betr. de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen
Min.-Voorzitter van de Brussels Hoofdstedelijke Gewest, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, PICQUE Charles
et al.

BS 1998-08-20


MB wijz. de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het BVR 10.02.2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in art. 14, par. 1, tweede lid, van het Mestdecreet 22.12.2006
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2015-03-12, (1e uitg.)

Dit document bundelt de besluiten die de bijlage wijzigen bij het BVR 10.02.2014 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in art. 14, par. 1, tweede lid, van het Mestdecreet van 22.03.2006. De kaart van de focusgebieden die opgenomen wordt in de reglementering over nitraatresidudrempelwaarde wordt aangepast op basis van de evolutie van de oppervlaktewaterkwaliteit en van de grondwaterkwaliteit.


08.11.2001 BBHR betr. de invoering van de euro in de wetgevende teksten van kracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzonderheid op het vlak van het leefmilieu
Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwingen en Wetenschappelijk Onderzoek, DE DONNEA François-Xavier
Min. belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier

BS 2001-12-04, (2e uitg.)


21.10.2005 BVR houdende vaststelling van de regels inzake contractuele sanering van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2005-12-05

Dit besluit bepaalt de regels voor wat betreft de verwerkbaarheid van het water dat wordt geloosd in een openbare riolering aangesloten op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.


20.11.2014 V. nr. 176 (Vl. P.): Rioolstelsel - Vetafscheiders
PEETERS Lydia
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 23.01.2015

De milieuwetgeving stelt algemene lozingsvoorwaarden voorop voor de lozing van afvalwater in de riool of in oppervlaktewater. Deze lozingsvoorwaarden omvatten ook bepalingen inzake de lozingen van oliën en vetten. Aan deze voorwaarden kan worden voldaan door de plaatsing van een vetafscheider of voor de lozing van huishoudelijk afvalwater door de plaatsing van een septische put of een individuele behandelingsinstallatie van afvalwater.


n.v. Etn. Franz COLRUYT / Vlaamse Gewest
R.v.St., 20 december 2007, 7e K., nr. 178155

De betwiste voorwaarde is ingevoerd om het afvalwater efficiënter te kunnen zuiveren en om de overstorten van de rioleringen minder in werking te laten treden, om zodoende de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. De Raad van State stelt dus vast dat de overheid de vergunning afhankelijk heeft gemaakt van de strikte naleving van een aantal voorwaarden, waaronder de bestreden voorwaarde. Het Vlaamse Gewest heeft over de vergunningsaanvraag in haar geheel beslist en de bijzondere voorwaarden onmiddellijk en onlosmakelijk gekoppeld aan de vergunning zelf.


07.01.2005 BVR wijz. BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, 18.03.1997 houdende vaststelling van de modaliteiten voor aangifte van de opgepompte of gewonnen hoeveelheden grondwater door de maatschappijen die instaan voor de openbare drinkwatervoorziening ten behoeve van de bepaling van de heffing, 28.06.2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, 05.12.2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, en 02.04.2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2005-05-03, (1e uitg.)

Een aantal Vlaamse besluiten die de bescherming van het grond- en oppervlaktewater betreffen worden gewijzigd omdat sommige bepalingen van het BVR 02.04.2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag, in het bijzonder deze met betrekking tot de heffing op de waterverontreiniging en de winning van grondwater, dienen te worden uitgesteld. Dit uitstel wordt genoodzaakt door de voorziene hervorming van de watersector met ingang van 01.01.2005.


22.12.1995 Programmadecreet - Openbare werken - Watervang (art. 51-54)
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1995-12-30, (5e uitgave)


24.02.1993 V. nr. 300 (Sen.): Milieuvervuiling - Controles op lekken in olietanks en pijpleidingen
DIDDEN Maurice
Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Economische Zaken, WATHELET Melchior

V. en A., Sen., 25.01.1994,1993-94, (92), 4773-4774


23.08.1994 V. nr. 270 (Vl. R.): Milieutoezicht door gemeenten - Stand van zaken
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
TYBERGHIEN - VANDENBUSCHE Maria

V. en A., Vl.R., 26.09.1994,1993-94, (20), 1119


23.02.1998 V. nr. 320 (BHR): Fonds voor de Waterzuivering
Min. belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
SMITS Philippe

V. en A., BHR, 15.10.1998,1998-99, (35), 4197-4198


Vlaamse milieumaatschappij / BAILLEUL Dirk
Cass., 3 april 2014, 1e K., F130061

De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) kan de procedure van rechtzetting (van de aangifte of melding die door de heffingsplichtige is ingediend) slechts volgen in de gevallen waarin de heffingsplichtige een aangifte heeft ingediend binnen de gestelde termijn en met inachtname van de gestelde vormvereisten. De VMM kan de rechtzettingsprocedure niet volgen voor de vaststelling van de heffing in de gevallen waarin de heffingsplichtige geen aangifte heeft ingediend, maar de gegevens nodig om de heffing te vestigen verkregen werden op een andere manier, hier via de door de zaakvoerder in eigen naam ingediende aangifte.


*20.12.1995 BVR tot aanduiding (...) zones (...) art. 15, par. 2 en art. 17, par. 3 van Dec. 23.01.1991 (...) bescherming (...) leefmilieu (...) meststoffen (...) bekkens van oppervlaktewater (...) drinkwater (...) Wet 26.03.1971 (...)
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1995-12-30, (5e uitgave)


14.02.2014 BVR wijz. Vlaams personeelsstatuut van 13.01.2006, wat betreft een aantal geldelijke maatregelen voor bepaalde personeelsleden van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
Vlaams Min. van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, BOURGEOIS Geert

BS 2014-03-25, (2e uitg.)

Dit besluit wijzigt een aantal regels in verband met de vergoeding van bepaalde personeelsleden van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Er wordt een toelage ingevoerd voor de matroos die tijdelijk fungeert als schipper-bootsman.


Spartelen met de watertoets
BUIJS Xavier

Lokaal, 16-30.06.2004, V.2, (12), 22-23

De gemeenten moeten alle plannen (zoals bijzondere plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen) en vergunningen toetsen op de consequenties voor de waterhuishouding (de watertoets). De auteur wijst op een aantal praktische toepassingsproblemen.


30.03.2001 V. nr. 142 (Vl. P.): Grachten - Slibruiming
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera
VAN DEN EYNDE Marleen

V. en A., Vl.P., 25.05.2001,2000-2001, (13), 1773-1774


Commissie van de EG / Groothertogdom Luxemburg
Hof van Jusitie van de EEG, 8 maart 2001, nr. C-266/00

T.Milieurecht, februari 2002, V.11, (1), 76-79


14.02.1990 BVE houdende nadere regelen betr. de milieuheffingen ter bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreinging
Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting, GEENS Gaston
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

B.S., 14.03.1990, V.160, (51), 4717; De Gemeente, april 1990, V.65, (421), 158


O.M. en V.M.M. / D.M., D.J., Stad Hasselt en n.v. D.
Antwerpen, 25 juni 1993, 10e K.

T.Milieurecht, maart-april 1995,1995/2,152


20.11.1959 KB tot vaststelling van de wijze van bekendmaking van de bijzondere politiereglementen van de polders en de wateringen
Min. van Landbouw, DE VLEESCHAUWER Albert
Min. van Openbare Werken en Wederopbouw, VANAUDENHOVE Omer

BS 1959-11-27

Dit besluit stelt de wijze van bekendmaking van de bijzondere politiereglementen van de polders en de wateringen vast.


01.02.1990 V. nr. 185 (Vl. R.): Waterbeleid - Sanering Markrivier
CARDOEN Georges
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.R., 23.04.1990, (12), 1989-90,613


21.12.1995 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1995 - Leefmilieu - Landinrichting - art. 16
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1996-02-06


13.02.1997 V. nr. 182 (Vl. P.): Opvolgingscommissie GNOP - Vertegenwoordiging polderbesturen
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo
MATTHIJS Erik

V. en A., Vl.P., 18.04.1997,1996-97, (13), 1305-1306


05.03.2015 V. nr. 531 (Vl. P.): Opbouw grondwaterreserves - Rol polderbesturen
CARON Bart
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 05.05.2015

De polderbesturen worden als waterbeheerder betrokken bij het uittekenen van het beleid rond grondwater via de bekkenstructuren en via de inspraakmogelijkheid in de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen. Zij zijn ook betrokken bij de uitvoering van het beleid door enerzijds adviezen in het kader van de watertoets en anderzijds als waterbeheerder van de onbevaarbare waterlopen 2e en 3e categorie en de poldergrachten binnen hun gebied.


18.11.2016 BVR wijz. bijlage I.A. bij BVR 08.12.1998 tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2016-12-13, (2e uitg.)

Dit besluit wijzigt de bijlage I.A. bij het BVR 08.12.1998, wat een oplijsting vormt van de oppervlaktewateren met bestemming drinkwater categorie A3. Dit besluit voegt daaraan het Kanaal Gent-Oostende toe.


23.03.2012 Dec. wijz. wet 05.07.1956 betr. de wateringen, van de wet 03.06.1957 betr. de polders, van de wet 28.12.1967 betr. de onbevaarbare waterlopen, wat betreft de integratie van toestemmingen en machtigingen in de stedenbouwkundige vergunningverlening en wijz. dec. 08.05.2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen, wat betreft de regeling betreffende de achteruitbouwstrook en de nog niet gerealiseerde rooilijn
Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken, CREVITS Hilde
Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2012-04-20, (2e uitg.)

Dit decreet heeft tot doel sectorale machtigingen en toestemmingen te integreren in de stedenbouwkundige vergunning. Het betreft de integratie van machtigingen voor werken met betrekking tot onbevaarbare waterlopen en voor afwijkingen ten opzichte van de achteruitbouwstrook door de wegbeheerder. Tegelijk met deze vereenvoudiging worden tevens een aantal correcties doorgevoerd.


Heffingen op waterverontreiniging in Vlaanderen: enkele knelpunten
CUYPERS Ilse
VAN PASSEL Marc

T.Gem., mei 1999, V.8, (2), 100-114


04.12.1991 BVE houdende uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

BS 1992-02-11


27.03.2015 V. nr. 34 (K.): Pensioenregeling voor het personeel van de polderbesturen
Min. van Pensioenen, BACQUELAINE Daniel *
TOP Alain

V. en A., K., 27.04.2015,2014-2015, (22), 126-127

De polders zijn, net zoals de wateringen, lokale openbare besturen die een volledige zelfstandigheid genieten. Zij beschikken over een eigen rechtspersoonlijkheid, eigen bevoegdheden, inkomsten en uitgaven. Niettegenstaande hun vaste benoeming zijn de ontvanger-griffier, dijk- en sluiswachters onderworpen aan de volledige sociale zekerheidsregeling van de werknemers. Er bestaat geen enkele bepaling die hen een recht toekent op een pensioen van de overheidssector.


Milieu- en natuurrapport Vlaanderen: thema's - MIRA-T 2001
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Leuven:Vlaamse Milieumaatschappij, Garant, 2001,503 p.


25.10.2010 V. nr. 86 (Vl.P.): Individuele behandeling van afvalwater (IBA) - Subsidiëring
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke
VAN DEN EYNDE Marleen

nog niet verschenen in het Bulletin Vragen en Antwoorden - Zitting 2010-2011

Sinds het verdwijnen van de IBA-subsidiëring uit de samenwerkingsovereenkomsten voor gemeenten, kan de burger geen rechtstreekse gewestelijke premie meer ontvangen voor het plaatsen van een IBA. Er werd een nieuwe regeling ontworpen voor de collectieve aanleg en beheer van de IBA's door de gemeente of rioolbeheerder. Het subsidiebesluit van 01.02.2002 werd daartoe aangepast en deze wijziging is van kracht sinds 15.06.2008.


11.06.2004 BVR tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Waterwegen en Zeewezen
Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, BOSSUYT Gilbert

BS 2004-07-30, (3e uitg.)

Binnen het Vlaams ministerie van Mobiliteit wordt een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid opgericht. Dit agentschap draagt als naam Agentschap voor Waterwegen en Zeewezen, afgekort AWZ.


19.12.2014 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 - Bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 95)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, BOURGEOIS Geert *
et al.

BS 2014-12-30, (1e uitg.)

Om de toepassing van het principe 'de vervuiler betaalt', zoals bepaald in het Regeerakkoord 2014-2019, verder te optimaliseren bij het doorrekenen van de kosten voor waterafvoer en -zuivering en op die manier het kostenterugwinningspercentage te verhogen, wordt het tarief voor de bovengemeentelijke bijdrage en de bovengemeentelijke vergoeding aangepast.


24.12.1993 Wet betr. de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
Eerste Min., DEHAENE Jean-Luc
Min. van Financiën, MAYSTADT Philippe

BS 1997-02-25

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor Vlaanderen


O.M. / D.R.
Gent, 2 mei 1996, 10e K.

T.Milieurecht, januari 1997, V.6, (1), 54


De (on)belastbaarheid van het openbaar domein inzake lokale en regionale belastingen
GOEGEBUER Augustus

Lok.Reg.Bel., januari-juni 2007, (1-2), 3-74

Deze bijdrage behandelt het principe van de belastingvrijdom van het openbaar domein in welke de lokale besturen zich in hun fiscale bevoegdheid beperkt zien. De auteur legt de grondslagen van dit principe uit en toetst ze aan de hedendaagse maatstaven.


29.03.1996 Ordonnantie tot instelling van een heffing op de lozing van afvalwater
Min.-Voorzitter van de Brussels Hoofdstedelijke Gewest, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, PICQUE Charles
et al.

BS 1996-04-01


STOFFELS Jef en crts / Vlaamse Gewest en stad Hoogstraten
R.v.St., 26 november 2008, 10e K., nr. 188221

Ook bij gebreke van een uitvoeringsbesluit, zijn de betrokken overheden verplicht om de watertoets uit te voeren. De omstandigheid dat op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissing er nog geen reglementair kader was omtrent de watertoets en er nog geen sprake was van de befaamde 'beslissingsboom' waarbij nu elke beslissing omtrent de watertoets wordt aan voorgelegd, verandert daar niets aan.


13.05.2011 BVR tot uitvoering van diverse bepalingen van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018, wijz. BVR 13.12.2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke
Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, VANDEURZEN Jo *

BS 2011-06-21

Dit besluit voorziet de nodige praktische bepalingen voor het toezicht op de toepassing van het drinkwaterdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten door middel van onder meer de aanduiding van toezichthoudende en controle-ambtenaren. Het besluit wijzigt ook het BVR 13.12.2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie.


14.03.2013 V. nr. 405 (Vl. P.): Heffing afvalwater - Vrijstellingen
DILLEN Marijke
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013|www.vlaamsparlement.be

De sociale vrijstellingen op de heffing op afvalwater zijn al ingevoerd in de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging sinds het heffingsjaar 1997. Via het decreet 22.12.2000 is het ambtshalve toekennen van vrijstellingen om sociale redenen voorzien in de wetgeving. Dit betekent dat vanaf heffingsjaar 2000 een gegevensuitwisseling met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is ontwikkeld zodat sociale vrijstellingen ambtshalve kunnen worden toegekend.


v.z.w. Milieufront Omer Wattez / Vlaamse Gewest
R.v.St., 3 mei 2016, 7e K., nr. 234623

Bij het verlenen van de vergunning tot het exploiteren van een wasserij gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig gebied, heeft de vergunningverlenende overheid de bepalingen van het watertoestbesluit geschonden. In de motivering heeft ze geen rekening gehouden met het verleende advies van de NV Waterwegen & Zeekanaal. Bovendien zijn de motieven in de beslissing beperkt tot een woordelijke overname van het advies van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie, dat op zijn beurt een woordelijke overname is van het voormelde advies van de afdeling Milieuvergunningen. De vergunningsbeslissing wordt vernietigd.


16.12.1992 BVE tot uitvoering van art. 32decies, par. 2 van Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

BS 1993-02-27


21.02.1972 KB wijz. KB 05.08.1970 houdende algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen
Min. van Landbouw en Middenstand, TINDEMANS Leo

B.S., 04.03.1972, V.142, (46), 2630


08.07.1997 Programmadecreet - Leefmilieu - Vlaamse Milieumaatschappij (art. 14-16)
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1997-10-22


27.07.2000 V. nr. 288 (Vl.P.): Waterlopen - Beheer
DE MARTELAER Ann
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 01.12.2000,2000-2001, (4), 514-515


Vlaamse Milieumaatschappij / n.v. Kempens Kiezelbedrijf Gebroeders Heymans
Cass., 3 april 2014, 1e K., F120099

De heffingsplichtige die door investeringen in het productieproces en/of in zuiveringstechnische werken komt tot een totale niet-lozing van afvalwater uit het productieproces, is vrijgesteld van heffing. Het lozen van niet-verontreinigd water belet deze vrijstelling van heffing niet. Met een 'totale niet-lozing van afvalwater uit het productieproces' wordt namelijk ook de lozing bedoeld van bij het productieproces gebruikt water dat door de toepassing van zuiveringstechnieken niet meer verontreinigd is.


V. en crts / O.M.
Cass., 12 mei 1998, 2e K.

R.W., 27.02.1998, V.62, (26), 881-883; Arr. Cass., 1998, (4), 527-532


Selectielijst Polders en Wateringen
Vlaamse vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD)

www.vvbad.be

Binnen de werkgroep Lokaal Overheidsarchief werd in maart 2008 een subwerkgroep opgericht die zich specifiek zou inlaten met het opmaken en laten goedkeuren van een selectielijst voor Polders en Wateringen. Een Polder of Watering mag geen archief vernietigen zonder toestemming van de Algemeen Rijksarchivaris of zijn gemachtigden. Dit betekent dat de selectielijsten (en dus ook bewaartermijnen), goedgekeurd door de Algemene Rijksarchivaris, moeten worden toegepast. Ook voor de vernietiging van dossiers die niet nader beschreven zijn in de selectielijsten is steeds toestemming noodzakelijk. De selectielijst voor polders en wateringen bestaat uit drie delen. Deel 1 omvat de documentvorming met betrekking tot het besturen van de polder/watering en het ondergaan van administratief toezicht hierop. Het tweede deel bespreekt de dossiers voortkomend uit de interne huishouding van de polder/watering (financiën, personeel, secretariaat en logistiek, ...). Deel drie heeft betrekking op de publieke taken van de polder/watering en de bijkomende dossiervorming.


18.02.1993 KB tot uitvoering van art. 135 van Wet 30.12.1992 houdende sociale en diverse bepalingen
Min. van Sociale Zaken, MOUREAUX Philippe
Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid, SMET Miet

BS 1993-03-17


O.M. en Natuurpunt Beheer v.z.w. / T.E. en Watering 'het Schulensbroek'
Antwerpen, 18 februari 2010

Ter zake argumenteert de beklaagde tevergeefs dat zij normale 'onderhoudswerken' zou hebben uitgevoerd die niet aan een vergunningsverplichting zouden onderworpen zijn. De beklaagde gaat voor deze verkeerde veronderstelling uit van het vergunningskader inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw terwijl het hier gaat om natuurbeschermingsrecht. Uit de vaststellingen blijkt reeds dat het hier niet om 'normale onderhoudswerken' gaat gelet op het verregaand en ingrijpend karakter ervan met miskenning van de goede regels van het natuurbehoud en de algemene zorgplicht.


10.05.2019 BVR houdende aanpassing van diverse besluiten van de Vlaamse Regering aan de terminologie van het bestuursdecreet van 07.12.2018
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Onderwijs, CREVITS Hilde *
et al.

BS 2019-08-01, V. 189, (174), 75703-75723

Dit besluit wijzigt een groot aantal andere besluiten om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe terminologie ingevoerd door het bestuursdecreet van 07.12.2018 en om verwijzingen naar dit nieuwe decreet in te voeren.


30.10.2014 Richtlijn 2014/101/EU wijz. Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betr. het waterbeleid
Europese Commissie

Publ.E.U., 31.10.2014, L311/32-33+bijlage 34-35

De kwaliteit en vergelijkbaarheid van de methoden voor de monitoring van systeemparameters die overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten worden ontwikkeld voor de milieumonitoring van de watertoestand, dienen te worden gewaarborgd. Aangezien voortdurend nieuwe normen worden ontwikkeld en bestaande normen worden geactualiseerd, worden bij deze richtlijn de normen vermeld in bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG gewijzigd.


Pasfrost n.v. / Vlaamse milieumaatschappij
Cass., 20 april 2001, 1e K.

T.Milieurecht, november 2001, V.10, (5), 382-385; Arr.Cass., 2001, (4), 653-657


19.12.2003 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 - Oppervlaktewater (art. 26-32)
Min.-President van de Vlaamse Regering, SOMERS Bart
et al.

BS 2003-12-31, (2e uitg.)

Dit hoofdstuk behandelt de procedure die gevolgd dient te worden om de vrijstelling van heffing inzake lozing van afvalwater te bekomen en voert een nieuwe categorie vrijgestelden in.


26.01.1967 Besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen – Gecoördineerd reglement op de onbevaarbare waterlopen
Provincie West-Vlaanderen

www.west-vlaanderen.be - Geraadpleegd op 22.05.2014

Dit document bevat het provinciaal reglement op de onbevaarbare waterlopen voor de provincie West-Vlaanderen. Het gaat zowel om de onbevaarbare waterlopen die onderworpen zijn aan het regime van de wet 15.03.1950 als de onbevaarbare waterlopen die daar niet aan onderworpen zijn.


22.12.2017 V. nr. 202 (Vl. P.): Natuurgebieden - Effectieve bescherming
MEULEMAN Elisabeth
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2017-2018|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 22.02.2018

De minister verduidelijkt op welke manier natuurgebieden worden beschermd tegen de hinder van veeteeltbedrijven of mestopslag. Enerzijds zijn er de VLAREM-afstandregels, anderzijds is er ook de praktijk inzake passende beoordeling, het bufferbeheer rond waterlopen, een uitrijregeling voor mest, en lokale gebiedsgerichte projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van beheersovereenkomsten.


19.12.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 - Wijzigingen in de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 75-80)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2008-12-29, (1e uitg.)

Omwille van de herindeling van de zuiveringszones op basis van de zoneringsplannen wijzigt dit hoofdstuk de wet 26.03.1971.


23.06.2010 KB betr. de vaststelling van een kader voor het bereiken van een goede oppervlaktewatertoestand
Eerste Min., belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2010-07-13

Dit besluit behandelt de realisatie van een goede toestand van het oppervlaktewater. Het optimaliseert de bestaande omzetting in Belgisch recht van twee Europese richtlijnen: de kaderrichtlijn water (2000/60/EG) en de richtlijn inzake milieukwaliteitsnormen (2008/105/EG).


OM en v.z.w. N. B. / Watering H. S.
Antwerpen, 7 maart 2012

Beklaagden zijn verantwoordelijk voor de meest recente ruimingen van de verschillende bermen in het natuurgebied waardoor de natuur- en waterhuishouding verstoord is. Het is niet opportuun dat ze gehouden zouden zijn een herstel in natura in het hele gebied uit te voeren daar eerdere ruimingen ook aan de oorzaak liggen van de verdroging. Het hof vraagt zich af waarom de eigenaar van het gebied niet eerder maatregelen heeft genomen om de verdroging tegen te gaan en erger te voorkomen. Het hof is dan ook van oordeel dat herstel in natura kennelijk onredelijk is en niet op gepaste wijze het herstel van de gevolgen van de gepleegde misdrijven beoogt.


WEYN André / Stad Sint-Niklaas en Vlaamse Gewest
R.v.St., 10 september 2010, 10e K., nr. 207291

Een omwonende acht art. 5, 6/, c DIWB geschonden doordat het betrokken overstromingsgebied gevoelig vermindert (door het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning tot het bouwen van een saunacenter). De schending van deze bepaling wordt echter aangenomen. Vooreerst dient te worden vastgesteld dat art. 5, 6/ c) geenszins bepaalt dat de ruimte voor het water of overstromingsgebieden niet mogen worden ingekrompen. Het betreft niet meer dan een doelstelling die moet worden beoogd en waarbij 'zo veel mogelijk' ruimte voor het water wordt gevrijwaard. Dit betekent niet dat activiteiten of bouwwerken die ruimte van het water innnemen ipso facto verboden zouden zijn.


20.03.1991 BVE houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de N.V. Aquafin in toepassing van de art. 2.6.1.1.1. van het dec. 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

B.S., 18.05.1991, V.161, (95), 10750-10752; De Gem., augustus-september 1991, V.66, (434), 400


27.06.2003 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003 - Rubiconfonds (art. 28-32)
Min.-President van de Vlaamse Regering, SOMERS Bart
et al.

BS 2003-09-12, (1e uitg.)

Naast de maatregel met effect op korte termijn die erin bestaat dat het Vlaamse Gewest de voorfinanciering op zich neemt van thesaurievoorschotten die ter beschikking worden gesteld van de door de recente overstromingen getroffen gebieden om zo snel mogelijk de financiële noden voortvloeiend uit de reparatie van de opgelopen schade, wordt een afzonderlijk fonds opgericht, het 'Rubiconfonds'.


O.M. en Hengelsportvereniging St. Petrus en Hengelsportvereniging De Busjop / M. en n.v. M.
Antwerpen, 19 november 1993, 9e K.

T.Milieurecht, september-oktober 1995, V.4, (5), 421-422


*21.05.1992 BBHG houdende vaststelling van de sectoriële voorwaarden voor het lozen van afvalwater afkomstig van de produktie, (...) en het gebruik van trichloorethyleen, perchloorethyleen en de trichloorbezeen in de gewone oppervlaktewateren (...)
Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier
Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling, PICQUE Charles

BS 1992-07-17


18.08.2006 Beschikking 2006/574 wijz. beschikking 2005/734 wat betreft bepaalde aanvullende risicobeperkingsmaatregelen tegen de verspreiding van aviaire influenza
Commissie van de Europese Gemeenschappen

Publ.E.U., 22.08.2006, L228/24-26

De beschikking 2005/734 verplicht de EU-leden tot het nemen van maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van de vogelgriep. Deze beschikking wordt gewijzigd en laat de bevoegde autoriteiten toe de mogelijkheid om verdere afwijkingen van het verbod op het gebruik van lokvogels (voor de jacht) toe te staan, mits passende bioveiligheidsmaatregelen worden genomen.


Studiedag 'Planvorming in het Integraal Waterbeheer'
x

Polders en Wateringen, mei 1998, V.15, (33), 4-20


07.10.1886 Veldwetboek art. 98 - Slotbepaling
Volledige tekst

B.S., 14.10.1886, V.56, (287) (zie doc. nr. 29126)

art.  98
 
Door dit wetboek wordt niet afgeweken van de wetten of reglementen betreffende polders en wateringen. 

Voor de volledige tekst in het Vlaamse Gewest, klik hier
Voor de volledige tekst in het Brusselse Gewest, klik hier


09.07.2004 Programmawet - Wijziging van de wet 08.08.1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (art. 96)
Eerste Min., VERHOFSTADT Guy
et al.

BS 2004-07-15, (2e uitg.)

De federale minister en de gewestelijke ministers die bevoegd zijn voor het leefmilieu, alsook het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding, hebben toegang tot de informatiegegevens betreffende de vreemdelingen die in het wachtregister zijn ingeschreven.


24.12.2004 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves

BS 2004-12-31, (3e uitg.)

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


b.v.b.a. V. Gebr.V.C. / VMM
Rb. Dendermonde, 14 november 1995, 13e K.

T.Milieurecht, mei-juni 1996, (3), 206-207


n.v. Brouwerij Roman / Vlaamse Gewest
R.v.St, 14 mei 2009, 7e K., nr. 193280

Ook zonder de bestreden vergunning om een vergund landbouwbedrijf te veranderen en samen te voegen, kunnen de betrokken gronden worden bemest, met mest afkomstig van de voorheen reeds op de inrichting vergunde dieren, of met mest van een andere producent. De nabijgelegen brouwerij die beroep aantekende heeft bijgevolg geen rechtstreeks belang.


Europees Parlement / Raad van de Europese Unie
Hof van Justitie, 18 juni 1996, nr. C-303/94

De bestreden richtlijn heeft geen rekening gehouden met de effecten die gewasbeschermingsmiddelen op het grondwater in het algemeen kunnen hebben, en aldus juist een van de belangrijkste elementen in deze materie, die uitdrukkelijk door de basisrichtlijn 91/414/EEG zijn vastgelegd, niet in acht genomen.


Belgische Staat / DE L. en crts
Cass., 9 december 1994, 1e K.

R.W., 09.09.1995, V.59, (2), 42-43


26.02.2015 V. nr. 187 (K.): Polderbelasting
Uyttersprot Goedele
Min. van Financiën, VAN OVERTVELDT Johan

V. en A., K., 13.04.2015,2014-2015, (20), 155-157

Art. 173 van de Grondwet bepaalt dat de Polders en Wateringen geen wettelijke toestemming behoeven om een retributie in te voeren. Het vermelde artikel - en bij uitbreiding de ganse Grondwet - sluit nergens uit dat de inning of invordering van die belasting wordt toevertrouwd aan een andere instantie die de inning en invordering ervan voor rekening van de Polders en Wateringen op een efficiëntere wijze zou kunnen doen.


08.11.2019 BVR wijz. art. 2 van het besluit van de Regent van 02.07.1949 betr. de Staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken, en verenigingen van Polders of van wateringen
Vlaams Min. van van Mobiliteit en Openbare Werken, PEETERS Lydia *

BS 2019-11-28, V. 189, (264), 108985

Het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken zal geen subsidies meer uitkeren aan de intercommunales voor verplaatsingen van leidingen die bevolen worden na 01.01.2020 op basis van het besluit van de Regent van 02.07.1949. In dit besluit schrapt men de vermelding van de 'verplaatsingen van elektriciteits-, gas- en rioolinstallaties ten behoeve van de uitvoering van openbare werken' in het besluit van de Regent van 02.07.1949 betreffende de Staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken, en verenigingen van Polders of van wateringen.


24.10.2007 V. nr. 81 (Vl. P.): Gemeentelijke rioleringsprojecten - Historische dossiers
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
VERFAILLIE Jan

V. en A., Vl.P., januari 2008,2007-2008, (4), 653-655

Het subsidiebesluit inzake openbare rioleringen voorziet dat de subsidiëringsprogramma's worden opgemaakt in overleg met de gemeenten. Het subsidiebesluit heeft immers tot doel de gemeenten te stimuleren bij de doordachte en ecologisch verantwoorde uitbouw van haar rioleringsstelsel.


19.09.1991 BBHE houdende regeling van de verwijdering van afvalolie
Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, DESIR Georges

B.S., 15.11.1991, V.161, (225), 25670-25674; De Gem., december 1991, V.66, (437), 624


23.05.2019 BBHR tot regeling van het inplanten, de exploitatie en de controle van stormbekkens
Min. bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, FREMAULT Céline *

BS 2019-06-18, V. 189, (135), 61822-61825

Dit besluit legt het juridisch kader vast met betrekking tot het inplanten, de exploitatie en de controle van de stormbekkens: ondergrondse of bovengrondse kunstwerken met kunstmatige wanden, ontworpen om het regenwater tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te slaan en vervolgens gecontroleerd vrij te geven. Het besluit bepaalt de algemene exploitatievoorwaarden van de stormbekkens.


18.05.1999 Dec. houdende diverse bepalingen naar aanleiding van de begroting 1999 - Milieuheffingen (art. 22)
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1999-09-30, (1e uitg.)


DE WIN Gustaaf en DE BOECK Diane / Vlaamse Gewest
R.v.St., 28 maart 2011, 10e K., nr. 212266

De beslissing waarbij een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor het bouwen van een sporthal moet een formele motivering bevatten waaruit blijkt dat de watertoets is uitgevoerd. Uit die motivering moet meer bepaald blijken, hetzij dat uit de werken waarvoor de vergunning wordt verleend geen schadelijke effecten kunnen ontstaan, hetzij dat zulke effecten wel kunnen ontstaan, maar dat die door het opleggen van gepaste voorwaarden zoveel mogelijk worden beperkt of hersteld.


03.10.2014 V. nr. 114 (Vl. P.): Havens - Watergebonden oliecalamiteiten
VERMEULEN Sabine
Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, WEYTS Ben *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 26.11.2014

Een verontreiniging van oppervlaktewater moet, afhankelijk van de aard en de locatie van de vervuiling, gemeld worden aan het meldpunt van de milieu-incidentenwerking van de Vlaamse Milieumaatschappij, de waterbeheerder of de handhavende instanties (zoals politiediensten en lokale en/of gewestelijke toezichthouders).


25.11.1993 BBHR betr. het toezicht op het naleven van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake leefmilieu
Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier

BS 1993-12-04


10.07.2015 BVR tot vaststelling van een code van goede natuurpraktijk voor het beheer van waterlopen als vermeld in art. 14, par. 2, van het dec. 21.10.1997 betr. het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2015-08-20, (2e uitg.)

Dit besluit stelt een Code van goede natuurpraktijk voor het beheer van waterlopen vast. Die Code moet onder meer verduidelijken wanneer aan de zorgplicht werd voldaan bij normale onderhoudswerken en wat onder normaal onderhoudswerk wordt verstaan.


NEDERHOFF L. en Zn / Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap Rijnland
Hof van Justitie EEG, 29 september 1999, nr. C-232/97

T.Milieurecht, februari 2000, V.9, (1), 33-38


02.07.1949 Besluit van de Regent betr. de Staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken, en verenigingen van Polders of van wateringen.
Min. van Openbare Werken, BEHOGNE Oscar
Min. van Volksgezondheid, VANDERSTRAETEN WAILLET François-Xavier

BS 1949-07-22, 7029

Dit besluit bepaalt welke ministers bevoegd zijn om aan de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken, en verenigingen van Polders of van wateringen de toelagen te verlenen, te ordonnanceren en te vereffenen. Het gaat om toelagen te verlenen door de Minister van Openbare Werken en van Wederopbouw, door de Minister van Landbouw en door de Minister van Volksgezondheid en van het Gezin.


NOMARCHIAKI Aftodioikisi Aitoloakarnanias et crts / YPOURGOS Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion ergon et crts
Hof van Justitie Eur. Unie, 11 september 2012, nr. C-43/10

De Habitatrichtlijn moet aldus worden uitgelegd dat de ter ondersteuning van een project voor het omleiden van water aangevoerde redenen die enerzijds verband houden met irrigatie en anderzijds met de drinkwatervoorziening, dwingende redenen van groot openbaar belang kunnen opleveren die de uitvoering van een project dat de natuurlijke kenmerken van de betrokken gebieden zal aantasten, kunnen rechtvaardigen. Wanneer een dergelijk project de natuurlijke kenmerken van een gebied van communautair belang met een prioritair type natuurlijke habitat en/of een prioritaire soort aantast, kan de uitvoering ervan in beginsel worden gerechtvaardigd om redenen die verband houden met de drinkwatervoorziening.


MB houdende de vaststelling van een soortenbeschermingsprogramma voor (...)
Vlaams Min. van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme DEMIR Zuhal

BS 2020-01-23, V. 190, (16), 2960

Een soortenbeschermingsprogramma werd opgesteld om het soortherstel te begeleiden (art. 27, par. 1, tweede lid van het Soortenbesluit 15.05.2009). Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de waterwegbeheerder (onder meer de steden en gemeenten en de polders en wateringen). De laatste besluiten betreffen de bescherming van de kamsalamander (Triturus cristatus), de rugstreeppad (Epidalea calamita), de heikikker (Rana arvalis) en de poelkikker (Pelophylax lessonae).


Codex van de architect
DUJARDIN Jean

Brugge:die Keure, 2002, losbladig [UITGEPUT]


21.05.1992 BBHE houdende vaststelling van de sectoriële voorwaarden voor het lozen van afvalwater afkomstig van de produktie van aldrin, dielrin, endrin en isodrin in de gewone oppervlaktewateren en in de openbare riolen
Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier
Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling, PICQUE Charles

BS 1992-07-17


21.04.2006 Dec. houdende de decretale aanpassingen binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken als gevolg van het bestuurlijk beleid
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2006-06-21

Binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken wordt in de oprichting voorzien van twee intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid, met name het Agentschap Infrastructuur en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust.
In onderhavig decreet worden de noodzakelijke wijzigingen aangebracht aan de overige decreten die van toepassing zijn binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.


O.M. / V.O. en n.v. B.B.
Gent, 16 december 1994, 10e K.

T.Milieurecht, mei-juni 1996, V.5, (3), 190-191+noot L. LAVRYSEN 191-193


19.12.2008 BVR houdende de samensmelting van de Polder van Bornem, de Polder van Weert, de Polder van Hingene en de Polder Oude en Nieuwe Schorren en een uitbreiding tot een nieuwe polder met als naam Polder Scheldeschorren-Noord
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde

BS 2009-02-23, (1e uitg.)

Er wordt een nieuwe polder, genaamd Polder Scheldeschorren-Noord, opgericht. De omschrijving van die polder wordt aangeduid op het plan, dat als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. Die polder ontstaat na samensmelting van de Polder van Bornem, de Polder vanWeert, de Polder van Hingene en de Polder Oude en Nieuwe Schorren en een afstemming op de grens van het deelbekken Scheldeschorren door uitbreiding en inkrimping.


28.12.2006 V. nr. 416 (BHR): De verhoging van de waterprijs
CHAHID Mohammadi
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

V. en A., BHR, 15.02.2007,2006-2007, (26), 139-141

De recente prijsstijging van het water heeft te maken met de saneringsheffing.
De Raad van Bestuur van de BIWD (Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie) van 17.11.2006 heeft besloten vanaf 01.01.2007 de saneringsheffing aan te passen. Deze heffing werd niet meer herzien sinds 2001 en dient voor de financiering van het onderhoud en de renovatie van de rioolnetten, een taak die de Brusselse gemeenten haar hebben toevertrouwd. Een dergelijke aanpassing was nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de groeiende nood de gemeentelijke rioolnetten te moderniseren.


10.03.2006 BVR houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2006-06-09, (2e uitg.)

In het kader van de hervorming van de watersector worden de regels met betrekking tot de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en het vaststellen van de zoneringsplannen met aanduiding van collectieve of individuele afvalwaterzuivering vastgelegd. Dit besluit beoogt enerzijds duidelijkheid te scheppen in verband met de verantwoordelijkheden en in de taakverdeling van de diverse betrokken overheden. Anderzijds wil men zekerheid en duidelijkheid creëren voor de burgers en bedrijven omtrent de gebieden waar collectief zal worden gesaneerd en die gebieden waar individueel moet worden gesaneerd.


Ruimtelijke planning en water
MARCHAND Koen

T.R.O.S., september 2002, V.7, (27), 202-208


Polders en wateringen
PLETS Nicole

Lok.Reg.Bel., juli 2000, (3), 99-127


02.12.2016 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 28.06.2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2016-12-15

Dit besluit wijzigt een aantal bepalingen in het BVR 28.06.2002 omdat vanaf het heffingsjaar 2017 de heffingsplichtigen op de waterverontreiniging hun aangifte verplicht moeten indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) volgens de beveiligde elektronische procedure. De toegang tot het systeem van de elektronische aangifte vereist dat de heffingsplichtige zich vooraf registreert zodat zijn identiteit wordt gewaarborgd.


EXELMANS / Gemeente Averbode
R.v.St., 30 juni 1951, nr. 985

R.v.St., 1951,424-428, nr. 985


20.02.1997 BBHR tot vaststelling van de voorwaarden voor de meting van de hoeveelheid van de waterwinning
Min. belast met Economie, Financiën, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, CHABERT Jos
Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier

BS 1997-04-16


23.06.2017 Ordonnantie wijz. ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid en met betrekking tot de fusie van de wateroperatoren
Min. bevoegd voor Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, VANHENGEL Guy *
et al.

BS 2017-06-28

Deze ordonnantie wijzigt de ordonnantie van 20.10.2006 om de fusie tussen de intercommunales VIVAQUA en HYDROBRU juridisch mogelijk te maken, met het oog op een rationeler, transparanter en performanter beheer van de watersector.


Natuurpunt Beheer v.z.w. en Openbaar Ministerie / T. E. J. in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Bestuur van de publiekrechtelijke persoon Watering (...)
Corr. Hasselt, 25 september 2007, 13e K., nr. 1757

Een watering beschadigt tijdens onderhoudswerken de lokale fauna en flora. De watering oefende wel wettelijke bevoegdheden uit, maar er bestaan technieken waarbij de ruimingwerkzaamheden op een natuurvriendelijke wijze kunnen gebeuren. Er werden echter agressieve methodes gebruikt en er werden geen maatregelen genomen om de schade te beperken. Zowel de watering zelf als haar voorzitter zijn dan ook aansprakelijk. De voorzitter moet zich onthouden van elke handeling waarvan hij weet of kan vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving van de waterlopen worden vernietigd of ernstig beschadigd.


19.06.1992 V. nr. 173 (Vl. R.): Vogelrichtlijngebieden - Maatregelen voor vogelstand en biotopen
APPELTANS Laurent
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl. R., 03.08.1992,1992(BZ), (10), 390-391


16.10.2007 V. nr. 43 (Vl. P.): Polderbelasting - Heffingscriteria
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
VAN NIEUWKERKE André

V. en A., Vl.P., januari 2008,2007-2008, (4), 637-638

Het feit dat men niet in de polder woont, geeft geen uitsluitsel of men polderbelasting moet betalen.


23.12.2010 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 - Oppervlaktewateren (art. 60, 61, 62, 63, 64, 65 en 66)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2010-12-31, (2e uitg.)

Deze wijzigingen creëren in de eerste plaats een vrijstellingsregeling voor bronbemalingen die technisch noodzakelijk zijn voor bouwkundige werken of de aanleg van nutsvoorzieningen. De aanpassing strekt er toe het lozen van bemalingswater in de openbare riolering zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarnaast betreffen ze ook het afstemmen van de oppervlaktewaterenwet op gewijzigde bepalingen.


11.12.2008 Mond. V. (Vl. P.): De wateroverlast rond natuurgebieden
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
MATTHIJS Erik

V. en A., Vl.P., (Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattenlandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed), 11.12.2009,2008-2009, C83 - LEE10

Een aangepast ruimingsbeheer komt in de meeste gevallen de globale waterbeheersing ten goede, omdat hierdoor de wateroverlast, en dus ook de schade, in stroomafwaarts gelegen gebieden kan worden verminderd.


Van kaderrichtlijn water tot decreet integraal waterbeheer. Impact van binnenlandse factoren op de Vlaamse aanpassing aan Europese regelgeving
BURSENS Peter
GEERAERTS Kristof

Bb&b, 2007, V.4, (2), 125-142

De auteurs bespreken de aanpassing van de interne regelgeving op het vlak van waterkwaliteit aan de Europese kaderrichtlijn water.


22.12.2006 Beheerscontract afgesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB)
DEBRY Philippe
DE SMEDT Dirk
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2007-06-15, (1e uitg.)

Dit contract wordt afgesloten krachtens art. 24 en 25 van de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. Het bepaalt de regels en de voorwaarden volgens welke de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) haar opdrachten uitvoert die haar toegewezen werden (onder meer de levering van openbare saneringsdiensten voor afvalwater) en regelt de wederzijdse rechten en verplichtingen van de partijen.


BVR houdende de samenvoeging met beperkte grensaanpassing van de Polder van Ettenhoven en de Polder van Muisbroek tot een nieuwe polder met als naam Polder van Ettenhoven en Muisbroek
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2016-10-13

Dit besluit bevat de lijst van polders die, in het kader van de modernisering van polders en wateringen, worden samengevoegd om te komen tot een daadkrachtigere invulling van de doelstellingen vermeld in het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid. Het laatste besluit bepaalt de samenvoeging met beperkte grensaanpassing van de Polder van Ettenhoven en de Polder van Muisbroek tot een nieuwe polder met als naam Polder van Ettenhoven en Muisbroek.


31.01.2008 V. nr. 338 (Vl. P.): Rioleringsprojecten - Wachtlijst
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
DE COCK Dirk

V. en A., Vl.P., april 2008,2007-2008, (7), 767-768

Door de gemeenten kunnen, voor de aanleg van de openbare rioleringen subsidies aanvragen. Er wordt een plafondsubsidiebedrag vastgelegd op het moment dat het voorontwerpdossier door de ambtelijke commissie technisch wordt goedgekeurd. Indien de gemeenten de goedgekeurde projecten binnen een normale tijdspanne verder zetten, zijn de gewijzigde reglementeringen niet van invloed. Een financiële correctie is dan ook niet aan de orde.


De Vlaamse Milieumaatschappij, haar organisatie en bevoegdheden, en de heffingen op de waterverontreiniging 1992
HAZETTE Pierre

T.B.P., februari 1993, V.48, (2), 67-79


v.z.w. Milieufront Omer Wattez / Vlaamse Gewest
R.v.St., 19 augustus 2010, 7e K., nr. 206918

Het BVR 10.07.2008 waarbij het algemeen oppervlaktedelfstoffenplan (AOD) definitief werd vastgesteld is geen voor vernietiging vatbare administratieve rechtshandeling. Het is immers op zich niet juridisch bindend.


21.05.2010 BVR wijz. het BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning en van het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, voor wat betreft de milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren, waterbodems en grondwater
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2010-07-09

In het kader van het integraal waterbeleid werden de milieudoelstellingen vastgelegd voor oppervlakte- en grondwater die uiterlijk tegen 22.12.2015 moeten worden bereikt, en werd een voorstel gedaan voor milieukwaliteitsnormen voor waterbodems. Voor het vaststellen van die normen worden Vlarem I en Vlarem II aangepast.


Milieu- en natuurrapport: scenario's - MIRA-S 2000
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

Leuven:Vlaamse Milieumaatschappij, Garant, 2000,637 p.


18.01.2002 BVR houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van polders of verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken en tot vastlegging van de procedure inzake subsidiëring van deze werken
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

BS 2002-04-25, (1e uitg.)


25.06.1992 Dec. houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992, Leefmilieu, Water, art. 44 tot 45
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1992-07-11


MARTENS Jacobus / Vlaams Gewest
R.v.St., 31 januari 2002, 7e K., nr. 103045


O.M., Vlaamse Milieumaatschappij en Agentschap voor Natuur en Bos / b.v.b.a. L.V., b.v.b.a. S. en P.L.
Rb. Limburg (afd. Hasselt), 9 januari 2019

Enkele landbouwbedrijven worden strafrechtelijk verantwoordelijk gesteld voor de achteruitgang van de waterkwaliteit in het brongebied van de nabij gelegen beek, veroorzaakt door een verhoging van nitraten in het water. De landbouwbedrijven hebben vervalste mestafzetdocumenten en mestbalansen aangewend om de nitraatwaarden zolang mogelijk te verdoezelen.


O.M. / M. en n.v. B.M.
Antwerpen, 1 maart 1991, 7e K.

T.Milieurecht, mei-juni 1993, V.2, (3), 150-152+ noot De Jager L.


Autonoom provinciebedrijf provinciaal instituut voor hygiëne / Vlaamse Gewest
R.v.St., 1 juli 2014, 12e K., nr. 227947

Het Vlaams Gewest schrijft een overheidsopdracht uit voor het uitvoeren van metingen, bemonsteringen en analyses van afvalwater, koelwater en oppervlaktewater. De aanbestedende overheid gebruikt een bepaalde methode omdat alle deelnemers reeds erkend zijn voor de gevraagde opdracht en dus al aangetoond hebben voldoende kwaliteit te kunnen leveren. De aanbestedende overheid heeft deze redenering echter niet doorgetrokken naar de beoordeling van de andere subcriteria. Er bestaat geen verplichting om bij de verschillende gunningscriteria eenzelfde beoordelingsmethode te hanteren. Hier ligt echter geen verantwoording voor waarom is gekozen voor verschillende beoordelingsmethodes. De onaangekondigde beoordeling met een nulscore voor de tweede/laatste gerangschikte offerte zonder aanwijsbaar motief gaat de beoordelingsvrijheid van de aanbestedende overheid te buiten nu hierdoor het transparantiebeginsel en de gelijke behandeling zijn geschonden.


30.11.2018 Dec. tot bekrachtiging van de coördinatie van de waterregelgeving in het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid [ Waterwetboek ] en tot opheffing van de gecoördineerde regelgeving
lVlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2018-12-18, (1e uitg.), V.188, (295), 99621, + bijlagen 99621-99762

De coördinatie van de waterregelgeving wordt door dit decreet bekrachtigd. De waterregelgeving is voortaan opgenomen in het 'Decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018' en wordt ook aangehaald als het 'Waterwetboek'. De gecoördineerde decreten worden opgeheven. De bijlage bij dit decreet bevat een concordantietabel met verwijzingen naar de gecoördineerde regelgevingen.


22.11.2007 V. nr. 152 (Vl. P.): Gemeentelijke afvalwaterheffingen - Stand van zaken
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
VERFAILLIE Jan

V. en A., Vl.P., februari 2008,2007-2008, (5), 587

Steden en gemeenten hebben vanaf eind 2005 decretaal de mogelijkheid om een waterheffing in te voeren om te voldoen aan de Europese waterrichtlijn om versneld afvalwater te zuiveren en extra rioleringen aan te leggen.


17.02.1994 Grondwet art. 170 en 173 De financiën
Volledige tekst

B.S., 17.02.1994, V.164, (35), 4108-4109|B.S., 31.01.2014,1e uitgave, V.184, (32), 8584-8585 (zie doc. n° 279132)

art.  170

§   1 Geen belasting ten behoeve van de Staat kan worden ingevoerd dan door een wet.

§   2 Geen belasting ten behoeve van de gemeenschap of het gewest kan worden ingevoerd dan door een decreet of een in artikel 134 bedoelde regel.

De wet bepaalt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde belastingen, de uitzonderingen waarvan de noodzakelijkheid blijkt.


§   3 Geen last of belasting kan door de provincie of het bovengemeentelijk bestuur worden ingevoerd dan door een beslissing van haar raad.

De wet bepaalt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde belastingen, de uitzonderingen waarvan de noodzakelijkheid blijkt.

De wet kan de in het eerste lid bedoelde belastingen geheel of gedeeltelijk afschaffen.


§   4 Geen last of belasting kan door de agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente worden ingevoerd dan door een beslissing van hun raad.

De wet bepaalt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde belastingen, de uitzonderingen waarvan de noodzakelijkheid blijkt.

art.  173
Behalve voor de provincies, de polders en wateringen en de gevallen uitdrukkelijk uitgezonderd door de wet, het decreet en de regelen bedoeld in artikel 134, kan van de burgers geen retributie worden gevorderd dan alleen als belasting ten behoeve van de Staat, de gemeenschap, het gewest, de agglomeratie, de federatie van gemeenten of de gemeente.

Voor de volledige tekst klik hier


O. M. / W. n.v. en V.D.
Gent, 28 februari 2014

De eigenaar van een bedrijf plaatst zonder vergunning ondergrondse buizen van 80 cm in diameter om water af te leiden naar een nabijgelegen beek. Dit heeft een impact op de afvloeiingscapaciteit en het debiet van de beek. De plaatselijke waterhuishouding van de gemeente wordt ook ongunstig beïnvloed, omdat de beek van groot belang is voor de waterhuishouding van een groot deel van de gemeente. Bij hevige regenval is de buffercapaciteit van de beek niet voldoende, waardoor de lagere gebieden van de gemeente kunnen komen blank te staan. De eigenaar wordt veroordeeld voor deze inbreuk op art. 99, par. 1, 1°, van het Stedenbouwdecreet 1999.


14.05.2004 BVR houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut
Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, TAVERNIER Jef

BS 2004-10-15, (2e uitg.)

De minister van Leefmilieu kan subsidies toekennen aan organisaties die deel uitmaken van de groep van Vlaamse milieu- en natuurverenigingen of de groep polders en wateringen die onder het beleidsdomein leefmilieu vallen, telkens werknemers worden tewerkgesteld in het kader van een voormalig DAC-project.


26.04.2019 Dec. houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, VAN DEN HEUVEL Koen *

BS 2019-06-19, V. 189, (136), 62139-62160

Dit decreet is een verzameldecreet dat strekt tot invoeging of tot wijziging van diverse bepalingen in het beleidsdomein omgeving, natuur en landbouw.


08.10.1954 Provinciaal reglement op de onbevaarbare waterlopen [Provincie Limburg]
Provincie Limburg

www.limburg.be - Geraadpleegd op 22.05.2014

Dit document bevat het provinciaal reglement op de onbevaarbare waterlopen voor de provincie Limburg. De waterlopen die het voorwerp uitmaken van dit reglement, zijn diegene welke voorkomen op de plannen en beschrijvende staten opgemaakt in uitvoering van de wet 05.03.1950, gewijzigd door de wet 16.02.1954. Zij zijn in drie categorieën gerangschikt, overeenkomstig de bepalingen van art. 2 van de wet 15.03.1950, gewijzigd door de wet 18.02.1954.


Grondwettelijk Hof nr. 31/2007 van 21 februari 2007 - Zelfs de beste jurist kan kromme wetgevende intenties niet rechttrekken
WAETERINCKX Patrick

T.Gem., december 2008, V.21, (4), 262-275

Naar aanleiding van recente rechtspraak en wetgeving kan het Grondwettelijk Hof, volgens dit artikel, nog moeilijk zijn standpunt volhouden, waarin het oordeelt dat art. 5, lid 4, StrafW. het gelijkheidsbeginsel niet schendt. De discussie draait rond de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen.


23.12.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 - Reorganisatie van de watersector - Wijzigingen aan het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (art. 55)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2005-12-30, (2e uitg.)

Dit artikel heeft tot doel het uitwisselen van heffingsgegevens te regelen tussen de VMM (Vlaamse Milieu Maatschappij) enerzijds, en de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk, gemeenten, de gemeentebedrijven, de intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit en de NV Aquafin anderzijds.
Deze uitwisseling beperkt zich tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het aanrekenen van de bijdrage en/of de vergoeding.


n.v. M. / Vlaamse Milieumaatschappij
Cass., 12 februari 1999, 1e K.

R.W., 01.01.2000, V.63, (18), 605+noot D. DEGREEF 605-607


19.04.1993 V. nr. 158 (Vl. R.): Heffing ter bescherming van de oppervlaktewateren - Cumulatie met gemeentelijke heffing
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
TYBERGHIEN - VANDENBUSCHE Maria

V. en A., Vl. R., 01.06.1993,1992-93, (14), 724


14.12.2015 MB wijz. MB 13.07.2015 houdende uitvoering van het BVR 24.10.2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat betreft de specifieke regels voor vergroening binnen de rechtstreekse betalingen
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2015-12-30, (1e uitg.)

Dit besluit wijzigt de regels in verband met vergroening binnen de rechtstreekse betaling in het kader van steun die aan landbouwers wordt toegekend op basis van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De wijziging is het gevolg van de erkenning van historisch permanente graslanden in de landbouwstreek de Polders.


VERBIST August en crts / Vlaams Gewest
R.v.St., 9 januari 2003, 7e K., nr. 114312

T.Milieurecht, september 2003, V.12, (4), 391-395

De omzendbrief van 21.11.2001 met betrekking tot de beoordeling van de verenigbaarheid van de lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering met de beleidsaanpak inzake RWZI-exploitatie, bevat geen dwingende bepalingen.


24.12.2004 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 - Reorganisatie Watersector - Opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 10.02.1993 (art. 81)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves

BS 2004-12-31, (3e uitg.)

Het BVR 10.02.1993 tot uitvoering van art. 35octies, par. 5, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, wordt opgeheven met ingang van 01.01.2006.


15.04.1997 V. nr. 241 (Vl. P.): Slibruiming onbevaarbare waterlopen - Regelgeving
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo
QUINTELIER Leonard

V. en A., Vl.P., 30.05.1997,1996-97, (16), 1572-1573


08.07.2011 BVR tot uitvoering van diverse bepalingen van het Mestdecreet van 22.12.2006
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2011-08-25, (1e uitg.)

Dit besluit voert diverse bepalingen van het Mestdecreet uit. Het regelt een aantal bepalingen rond de verschillende grond- en bodemtypes die een rol spelen in het decreet (zand- en zware kleigronden, fosfaatverzadigde gebieden) en rond de uitrijregeling van meststoffen (beperking van de bemesting op de stoppel).


24.06.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2005 - Oppervlaktewateren (art. 25-27);
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves

BS 2005-09-12

Deze wijzigingen strekken er toe de voor één of meer componenten van de heffingsformule forfaitair berekende vuilvracht bij het ontbreken van meet -en bemonsteringsresultaten te plafonneren tot maximaal 1,5 maal de hoogte van de gemiddelde vuilvracht van één of meer componenten in rekening gebracht bij het vaststellen van de heffing van de drie opeenvolgende, voorgaande heffingsjaren.
Deze drie opeenvolgende, voorgaande heffingsjaren moeten gesitueerd zijn onmiddellijk voor het heffingsjaar waarover de betwisting ontstaat.


De onbevaarbare waterlopen revisited
VAN DIEVOET Filip

C.D.P.K., april-mei-juni 2013, V.17, (2), 136-170

Dit artikel bespreekt de onbevaarbare waterlopen, die weinig aandacht krijgen vanuit juridische hoek maar die wel essentieel zijn in onder andere de bescherming tegen overstromingen.


Wetboek Vlaams Omgevingsrecht
LARMUSEAU Isabelle
et al.

Brugge:Vanden Broele, (Onze omgeving), 2012,784 p. [UITGEPUT]

De meest geconsulteerde wetteksten van het milieuhygiënerecht, het ruimtelijk bestuursrecht, het natuurbeschermingsrecht en het waterrecht worden samengebracht in dit boek.


16.12.2011 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het BVR 19.11.2010 wat betreft de normering van vast en tijdelijk opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2012-01-13, (1e uitg.)

Dit besluit wijzigt diverse bepalingen van Vlarem II. Het gaat enerzijds om enkele materiële rechtzettingen bij de omzetting van de Europese zwemwaterrichtlijn, en anderzijds het rechtzetten van een materiële vergissing bij de bepalingen over de normering van vast en tijdelijk opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10MHz en 10GHz.


26.01.2005 V. nr. 245 (Vl. P.): (Boven)gemeentelijke waterzuivering - Afbakening
CREVITS Hilde
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

V. en A., Vl.P., 17.06.2005,2004-2005, (17), 1501-1502

Indien we spreken over de afbakening van de verantwoordelijkheden inzake waterzuivering moeten we steeds vertrekken van het driesporenbeleid waarbij zowel de burger, de gemeenten als het gewest verantwoordelijkheden krijgen toebedeeld op het vlak van de sanering van afvalwater.


23.03.1999 BVR tot wijziging van het BVR 30.03.1996 houdende vaststelling van de voorwaarden onder dewelke, alsook van de verhouding in dewelke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeenten van openbare riolen, andere dan prioritaire rioleringen, evenals houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma's
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc

BS 1999-04-30, (1e uitg.)


Bevraging van steden en gemeenten over de werking van Aquafin
MARCHAND Koen

De Gemeente, augustus-september 2001, V.76, (535), 30-32


O.M. / P.C.
Gent, 26 september 2003, 10e K.

T.Milieurecht, mei 2004, V.13, (2), 198-202

Een bedrijfsleider kiest ervoor afvalwater te lozen alhoewel de normen waaraan dit moest voldoen onmiskenbaar niet werden behaald. Daardoor zijn de exploitatievoorwaarden niet nageleefd en heeft de betrokkene het belang van de gemeenschap bij het behoud van een gezond leefmilieu ondergeschikt gemaakt aan zijn persoonlijk belang en dat van de vennootschap.


Informatiebrochure inzake milieu en ruimteliljke ordening
Benelux economische unie

Brussel:Secretariaat-generaal BEU, 1988,89p, brochure


31.07.1996 Omz. met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1996-09-10


26.04.2013 BVR tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van art. 1.7.5.1 en 1.7.5.3 van dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke
et al.

BS 2013-07-23

Het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand, vermeld in art. 67 en 69 van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt hierbij vastgesteld. Het gaat met name om het monitoringsprogramma van de watertoestand van oppervlaktewater en grondwater.


30.06.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2006-12-13

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


10.07.1998 V. nr. 384 (Vl. P.): Baggerslibstorten in landschappelijk waardevol gebied - Beleid
DEVOLDER Jacques
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 23.10.1998,1998-99, (2), 409-410


13.07.2007 BVR tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
et al.

BS 2007-10-04, (2e uitg.)

In het kader van enkele rechtszaken werd de rechtsgeldigheid van enkele uitvoeringsbesluiten uit de jaren '90 met betrekking tot de heffing op de oppervlaktewaterverontreiniging betwist omdat de dringende noodzakelijkheid onvoldoende werd gemotiveerd. Door dit besluit wordt vermeden dat in hangende rechtszaken die betrekking hebben op de heffingsjaren 1992 en 1993 nog meer uitspraken volgen waarin het uitvoeringsbesluit van 23.07.1997 onwettig wordt verklaard.


23.12.2011 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 - Oppervlaktewateren - Oppervlaktewaterheffing - (art. 53, 54, 55)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2011-12-30, (4e uitg.)

Het komt geregeld voor dat de grondwatervergunning op naam staat van de verhuurder-eigenaar terwijl een huurder de grondwaterwinning exploiteert of het grondwater verbruikt. In dergelijke situaties wijzen beide partijen naar elkaar voor de naleving van de verplichtingen opgelegd in de hefffingswetgeving. Om een einde te maken aan deze discussies en elke twijfel hierover weg te nemen, wordt in art. 28ter, par. 3, van het decreet houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer duidelijk gesteld dat er twee mogelijke heffingsplichtigen zijn.


*08.11.1998 KB tot uitvoering van art. 2, derde lid, van KB 27.11.1996 tot instelling van een bijzondere werkgeversbijdrage ter financiering van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag voor oudere(...)
Min. van Sociale Zaken, DE GALAN Magda
Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid, SMET Miet

BS 1998-11-27


VANDENDOORENT Roger en GREGOIR Sandra / Gemeente Gooik en Vlaamse Gewest
R.v.St., 6 oktober 2010, 10e K., nr. 207946

Een beslissing waarbij een vergunning wordt verleend, dient een formele motivering te bevatten waaruit blijkt dat de watertoets is uitgevoerd. Uit die motivering moet meer bepaald blijken, hetzij dat uit het voorwerp van de vergunning geen schadelijke effecten kunnen ontstaan, hetzij dat zulke effecten wel kunnen ontstaan, maar dat ze door het opleggen van gepaste voorwaarden zoveel mogelijk worden beperkt of hersteld. Vermits die toets ook geldt voor verkavelingsvergunningen, kan hij niet worden uitgesteld tot de nadien te verlenen stedenbouwkundige vergunning.


04.03.1999 Wet houdende maatregelen op het vlak van de met het zegel gelijkgestelde taksen ten gunste van autonome gemeentebedrijven, autonome provinciale bedrijven en de Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen
Min. van Justitie, VAN PARYS Tony
Min. van Financiën, VISEUR Jean-Jacques

BS 1999-04-30, (1e uitg.)


Eerste hulp bij lokale belastingen en retributies
ASTAES Jan

Brugge:Vanden Broele, (Groene Reeks), 2015,150 p. [UITGEPUT]

In deze bijdrage (editie 2015) worden de belangrijkste regels en beginselen in verband met de procedure inzake lokale belastingen en retributies uiteengezet. Zowel de gemeentes als de provincies en de polders en wateringen worden hierbij besproken.


02.04.1993 V. nr. 141 (Vl. R.): Heffing ter bescherming van de oppervlaktewateren - Verzenden van aanslagbiljetten aan verhuurders
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
VAN DIENDEREN Hugo

V.en A., Vl.R., 03.05.1993,1992-93, (12), 646


n.v. Gerona / Vlaamse Milieumaatschappij
Cass., 10 oktober 2008, 1e K.

Krachtens art. 35septies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, wordt de vuilvracht berekend op basis van de omzettingscoëfficiënten vermeld in de kolommen 4, 5 en 6 van de tabel opgenomen in bijlage van deze wet. Deze tabel voorziet onder nr. 19 in specifieke omzettingscoëfficiënten voor het schrapen en schillen van 1000 kg aardappelen door groenteconservenbedrijven. Wanneer de wetgever of de verordenende overheid de door hen gebruikte termen niet definieert, dient aan deze termen de gebruikelijke betekenis te worden gegeven, behoudens indien blijkt dat de wetgever of de verordenende overheid heeft willen afwijken van deze gebruikelijke betekenis.


20.12.1996 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1996-12-31, (3e uitg.)


Waalse riviercontracten zijn lokale toepassingen van integrale waterbeheer
MELS Karin

Arbeid & Milieu magazine, 2002, (3), 28-31


23.04.2009 Richtlijn 2009/31/EG betr. de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de Richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie

Publ.E.U., 05.06.2009, L140/114-130+bijlagen 131-135

Bij deze richtlijn wordt een wettelijk kader vastgesteld voor de milieuveilige geologische opslag van kooldioxide, teneinde bij te dragen tot de bestrijding van de klimaatverandering. Het doel van milieuveilige geologische opslag van CO2 is de permanente insluiting van CO2 op een zodanige manier dat negatieve effecten op en risico's voor het milieu en de volksgezondheid worden voorkomen of, indien dit niet mogelijk is, zoveel mogelijk worden weggenomen.


19.12.1998 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1998-12-31, (2e uitg.)


b.v.b.a. Guldendal / Stad Mechelen en de deputatie van de provincieraad van Antwerpen
R.v.St., 8 september 2008, 10e K., nr. 186089

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan kan slechts worden goedgekeurd als gebleken is dat het geen aanleiding geeft tot een schadelijk effect, dan wel, indien een dergelijk effect wel kan ontstaan, dat het zoveel mogelijk wordt beperkt, hersteld of, in gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd.


10.07.2008 BVR betr. werkervaring
Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming, VANDENBROUCKE Frank

BS 2008-10-31, (3e uitg.)

Dit besluit biedt een competentieversterkende ervaring op de werkvloer onder begeleiding voor langdurig werklozen om hen naar de reguliere arbeidsmarkt te richten. Het bepaalt de procedure van aanvraag, de voorwaarden voor de subsidies en voor het verlenen van de jaarlijke loonpremie per doelgroepwerknemer. Het besluit legt eveneens verplichtingen ten laste van de promotor op die werkervaring aanbiedt en biedt waarborgen voor de doelgroepwerknemers.


28.06.2001 Ordonnantie betr. het Fonds voor de financiering van het waterbeleid
Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwingen en Wetenschappelijk Onderzoek, DE DONNEA François-Xavier
et al.

BS 2001-11-13, (2e uitg.)


23.10.2014 V. nr. 106 (Vl. P.): Rioleringsnetwerk - Kwaliteit
PEUMANS Jan
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 20.01.2015

De rioolbeheerder is verantwoordelijk voor zijn infrastructuur. Er is geen rapportering voorzien inzake vastgestelde schadegevallen, de wijze van herstelling en de daaraan gekoppelde kosten ten aanzien van de ecologische en de economische toezichthouder. Inzake de uitbouw en het beheer van de saneringsinfrastructuur wordt reeds jaren ingezet op de responsabilisering van de (boven)gemeentelijke rioolbeheerder.


18.12.2015 BVR houdende de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021), met inbegrip van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *
Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, WEYTS Ben *

BS 2016-03-02, (1e uitg.)

Dit besluit stelt de stroomgebiedbeheerplannen vast voor Schelde en Maas (2016-2021), met inbegrip van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, en de bijbehorende bijlagen. De stroomgebiedbeheerplannen formuleren maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren en de overstromingsrisico's te beheren, en hebben betrekking op de Vlaamse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten voor Schelde en Maas.


n.v. Vuylsteke Gebroeders / VMM en Vlaams Gewest
R.v.St., 2 april 1996, nr. 58973

T.Milieurecht, oktober 1996, V.5, (5), 365-366


D / Y
Antwerpen, 25 januari 1989, 8e Kamer

R.W., 07 april 1990, V.53, (32), 1091-1093


23.12.2010 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2010-12-31, (2e uitg.)

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


07.09.2012 BVR houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris

BS 2012-10-15

Dit besluit legt de maximale rentabiliteitsoppervlakten vast, beoogd in de pachtwetgeving. Ter herinnering: wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, kan de rechter weigeren de opzegging geldig te verklaren, wanneer de totale geëxploiteerde oppervlakte van het landbouwbedrijf van de aanstaande exploitant boven deze maximale oppervlakte komt te liggen.


Het milieu-toezicht door de gemeente
x

Dossier Gemeente & Provincie, 1991, V.44, (3), 29


13.02.2002 V. nr. 128 (Vl. P.): Gegevens waterverbruik - Mededeling aan VMM
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera
LAURYS Jan

V. en A., Vl.P., 28.06.2002,2001-2002, (15), 1619-1620


30.04.2010 BVR betr. de inventarisatie, de kennisgeving, de aanvraag tot correctie en de oprichting en de werking van de Verificatiecommissie, vermeld in art. 41bis van het mestdecreet van 22.12.2006, en betr. wijz. art. 13 en 33 van het BVR 06.06.2008 betr. het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20.09.2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2010-05-19

Dit besluit regelt de procedurele aspecten rond het bemestingsverbod en de ermee samenhangende ontheffingen in de landbouwgronden gelegen in bosgebieden, natuurgebieden, natuurreservaten, natuurontwikkelingsgebieden en vergelijkbare gebieden. Ze richt eveneens een Verificatiecommissie op die geeft een advies aan de Mestbank over de aanvragen tot correctie van een bemestingsverbod.


Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid
Min.-Voorzitter van de Brussels Hoofdstedelijke Gewest, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, PICQUE Charles
et al.

BS 1999-06-24


07.10.1997 BVR betr. de wijziging van waterkeringen, overstromingsbekkens, wachtbekkens en toegangswegen
Vlaams min. van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, BALDEWIJNS Eddy

BS 1997-11-27


28.03.2014 Dec. wijz. diverse decreten met het oog op een verdere harmonisering van de procedures van voorkooprechten
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2014-07-10, (2e uitg.)

Het voorkooprecht is het recht om een perceel dat te koop wordt aangeboden, voor dezelfde prijs en onder dezelfde modaliteiten, bij voorrang op de kandidaat-koper aan te kopen. Het harmoniseringsdecreet van 25.05.2007 maakt de huidige procedures voor het aanbieden van de twaalf Vlaamse decretale voorkooprechten gelijklopend en digitaliseert de aanbieding en uitoefening van de voorkooprechten door middel van het e-voorkooploket. Het huidige decreet zet deze harmonisering voort met oog op de ontwikkeling van het e-voorkooploket en corrigeert enkele technische onzuiverheden in het harmoniseringsdecreet.


09.06.1992 V. nr. 12 (Sen.): Overheidsvakbonden in België - Financiële en andere steun - Tweede vraag
Eerste Min., MARTENS Wilfried
VAN HOOLAND Robert

V. en A., Sen., 07.07.1992,1991-92, (13), 519-520


24.09.2010 BBHR over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2010-10-05

Dit besluit zet de richtlijn 2007/60/EG om en beoogt een kader voor de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico's vast te stellen, om de negatieve gevolgen die overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid met zich brengen, te beperken.


23.05.2000 V. nr. 214 (Vl. P.): Chemische toiletten - Milieu
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera
TIMMERMANS Jacques-D.

V. en A., Vl.P., 06.10.2000,2000-2001, (1), 53-56


Vergelijking van de regionale milieuwetgevingen
x

Milieu en Bedrijf, 9 december 1993, V.7, (4), 9-20


13.05.2003 Wet houdende instemming met het Protocol betr. water en gezondheid bij het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren van 1992, gedaan te Londen op 17.06.1999
Min. van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, TAVERNIER Jef
et al.

BS 2005-12-22, (2e uitg.)

Het doel van dit Protocol is op alle niveaus, zowel nationaal als in grensoverschrijdende en internationale verbanden, de bescherming van de gezondheid en het welzijn van de mens, zowel individueel als collectief, binnen een kader van duurzame ontwikkeling door verbetering van het waterbeheer, met inbegrip van de bescherming van waterecosystemen, en door het voorkomen, beheersen en verminderen van aan water gerelateerde ziekten.


Commissie van de Europese Gemeenschappen / Groothertogdom Luxemburg
Hof van Justitie EG, 30 november 2006, nr. C-32/05

Richtlijn 2000/60 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid is een kaderrichtlijn. Zij voorziet in gemeenschappelijke beginselen en in een algemeen actiekader voor de bescherming van de wateren en zorgt voor het coördineren, integreren en op langere termijn verder ontwikkelen van de algemene beginselen en structuren met het oog op de bescherming en het duurzame gebruik van water in de Europese Gemeenschap. De erin vastgestelde gemeenschappelijke beginselen en het globale actiekader dienen later te worden ontwikkeld door de lidstaten, die een aantal bijzondere maatregelen moeten vaststellen binnen de in de richtlijn gestelde termijnen. De richtlijn beoogt evenwel geen volledige harmonisering van de regelingen van de lidstaten op het gebied van water.


01.06.2011 V. nr. 489 (Vl.P.): Overstromingsgevoelige gebieden - Verkavelingen
Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe
WATTEEUW Filip

nog niet verschenen in het Bulletin Vragen en Antwoorden - Zitting 2010-2011

Het antwoord op de vraag bespreekt de beleidsvisie van de minister over het verkavelen van en bouwen in overstromingsgevoelig gebied.


BVR houdende de opheffing van de polder (...)
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2009-07-27

De opheffing van inactieve polders draagt bij tot de administratieve vereenvoudiging voor de gemeenten en provincies en zorgt voor een betere dienstverlening voor de burgers. Het laatste besluit heft de polder van Stabroek op.


17.03.1998 BVR houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1998-05-07


26.01.2000 V. nr. 88 (Vl. P.): Oude Schelde Bornem - Vervuiling
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera
VAN NIEUWENHUYSEN Luc

V. en A., Vl.P., 24.03.2000,1999-2000, (10), 835-837


28.10.1992 BVE wijz. BVE 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

BS 1993-02-02


05.08.2009 V. nr. 5 (Vl.P.): Polder- en wateringebelasting - Aanbevelingen Ombudsdienst
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke
VAN HAUTHEM Joris

V. en A., Vl.P., 2009-2010, oktober 2009, (1), 389

De Vlaamse Ombudsdienst heeft in zijn jaarverslag 2008 gewezen op enkele pijnpunten bij de inning van polder- en wateringbelasting.


Prejudiciële vragen betr. art. 1, vierde lid, 35bis, 35ter en 35sexies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals ingevoegd bij het Vlaamse decreet van 25.06.1992
Arbitragehof, 17 mei 2006, arrest nr. 80/2006

BS 2006-08-11

Het verschil in behandeling bij de berekening van het bedrag van de heffing is pertinent ten aanzien van de bedoeling rekening te houden met de mate waarin elke heffingsplichtige aan de hinder bijdraagt waartegen de heffing tracht op te komen, evenals ten aanzien van het doel de vervuiling van het water te beperken. Doordat het bedrag van de heffing afhankelijk werd gemaakt van de werkelijke vuilvracht die door toedoen van de heffingsplichtige in het ontvangende oppervlaktewater wordt ingebracht, is deze regeling evenredig met deze doelstellingen.


31.10.2007 V. nr. 106 (Vl. P.): EU-richtlijn stedelijk afvalwater - Omzetting
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde
MATTHIJS Erik

V. en A., Vl.P., januari 2008,2007-2008, (4), 683-685

Een persbericht verspreid door de Europese Commissie maakt melding van 40 Vlaamse agglomeraties, die nog niet conform zouden zijn met de verplichtingen volgend uit de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater.


De prejudiciële vraag over art. 26 van de wet 22.12.1986 betr. de intercommunales
Arbitragehof, 21 januari 2004, arrest nr. 8/2004

BS 2004-04-26, (3e uitg.)

Art. 26 van de wet 22.12.1986 betreffende de intercommunales is discriminerend, in zoverre het tot gevolg heeft de intercommunales vrij te stellen van de heffing bedoeld in hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, ingevoerd bij het decreet 25.06.1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992, terwijl de gemeenten als publiekrechtelijke rechtspersonen evenwel onderworpen aan deze heffing zijn.


Recente ontwikkelingen inzake milieuheffingen
DEKETELAERE Kurt
et al.

Brugge:Die Keure, 1992,124p


24.04.1992 V. nr. 112 (Vl. R.): Bescherming oppervlaktewateren - Heffingplichtigen
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
VERMEIREN Francis

V. en A., Vl. R., 25.05.1992,1992(BZ), (6), 207


Commissie van de Europese Gemeenschappen / Belgisch Koninkrijk
Hof van Justitie EG, 8 juli 2004, C-27/03

Voor stedelijk afvalwater dat wordt geloosd in ontvangende wateren die worden beschouwd als 'kwetsbare gebieden' dienden de lidstaten er uiterlijk op 31.12.1998 voor te zorgen dat er voor agglomeraties met meer dan 10000 inwonerequivalenten (i.e.) opvangsystemen aanwezig zijn. Die verplichting is België niet nagekomen.


27.08.2013 V. nr. 835 (Vl. P.): Natuurrampen en overstromingen - Risicomanagement
DE MEYER Jos
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013|www.vlaamsparlement.be

De Europese overstromingsrichtlijn verplicht de gemeenten niet dat zij de overstromingsrisico's aan hun inwoners aangeven. De opmaak van de overstromingsrisicobeheerplannen is een gewestelijke bevoegdheid. De Europese richtlijn voorziet in coördinatie en afstemming. Deze coördinatie is via het decreet integraal waterbeleid toegewezen aan de Internationale Scheldecommissie en de Internationale Maascommissie.


08.12.1998 BVR tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1999-01-29


12.12.2008 BVR tot uitvoering van titel XVI van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid [ Milieuhandhavingsbesluit ]
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde

BS 2009-02-10, (1e uitg.)

Dit besluit organiseert het milieuhandhavingsbeleid en bevat bepalingen over het toezicht, de bestuurlijke maatregelen, de bestuurlijke geldboeten en de veiligheidsmaatregelen voor negen belangrijke milieuhygiënewetten en -decreten. De lijst van milieu-inbreuken, vermeld in art. 16.1.2, 1°, f), en art. 16.4.27, lid. 3, van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid wordt in de bijlage van dit besluit gevoegd.


18.12.2009 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2009-12-30, (1e uitg.)

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


THEWIS Hilde en THEWIS Joseph / Deputatie van de provincieraad van Limburg
R.v.St., 17 februari 2010, 10e K., nr. 201008

Een beslissing waarbij een vergunning wordt verleend dient een formele motivering te bevatten waaruit blijkt dat de in art. 8, par. 1, van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid bedoelde watertoets is uitgevoerd. Uit die motivering moet meer bepaald blijken, hetzij dat uit het voorwerp van de vergunning geen schadelijke effecten kunnen ontstaan als bedoeld in art. 3, par. 2, 17/ van het decreet, hetzij dat zulke effecten wel kunnen ontstaan, maar dat die door het opleggen van gepaste voorwaarden zoveel mogelijk worden beperkt of hersteld.


01.08.2012 V. nr. 647 (Vl. P.): Inventaris overstromingsgebieden - Stand van zaken
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke
VAN MECHELEN Dirk

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2011-2012|www.vlaamsparlement.be

Art 3, par. 2, van het watertoetsbesluit stelt dat de vergunningverlenende overheid in uitvoering van art. 8, par. 3, derde lid van het decreet integraal waterbeleid advies moet vragen aan de adviesinstantie met betrekking tot mogelijke schadelijke effecten op de toestand van het oppervlaktewater indien het project waarvoor een vergunning wordt aangevraagd geheel of gedeeltelijk gelegen is in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied volgens de kaart, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.


26.03.2002 MB tot vaststelling van het begrotingsmodel voor het Fonds voor de financiering van het waterbeleid
Min. belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier
Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, VANHENGEL Guy

BS 2002-07-10, (1e uitg.)


16.02.1993 BVE tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, DEMEESTER-DE MEYER Wivina

BS 1993-05-06


22.04.2003 Wet tot modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht
Min. van Financiën, REYNDERS Didier

BS 2003-05-22, (2e uitg.)

De belastingheffing als wijze van betaling van de belasting voor aanplakking voor diegenen die de belasting verschuldigd zijn, wordt vereenvoudigd.


12.05.1998 V. nr. 109 (Vl. P.): Zwemvijvers - Gezondheidsinspectie
Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, DEMEESTER-DE MEYER Wivina
VAN CLEUVENBERGEN Riet

V. en A., Vl.P., 10.07.1998,1997-1998, (17), 2302-2303


08.07.1996 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1996
Vice min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken, VAN DEN BOSSCHE Luc
et al.

BS 1996-10-19


17.11.2011 BBHR wijz. BBHR 23.04.2009 betr. het beheer van de zwemwaterkwaliteit
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2011-11-29, (1e uitg.)

Dit besluit zet de Richtlijn 2006/7/EG betreffende het beheer van zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG, om. Het gaat om enkele kleine wijzigingen en verduidelijkingen.


15.06.2011 Bijvoegsel 2 van het Beheerscontract tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB). Modaliteiten voor de opvolging en beoordeling van het Contract
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BS 2011-06-15

In overeenstemming met de ordonnantie tot opstelling van een kader voor het waterbeleid en met het beheerscontract levert de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) prestaties voor de publieke zuivering van stedelijk afvalwater, zodat de verdeler en de zelfproducenten hun zuiveringsverplichting kunnen nakomen. Deze bijlage 2 van het Contract bepaalt de modaliteiten voor de opvolging en beoordeling van het Contract.


De watertoets: omzien in (toenemende) verwondering
DE SMEDT Peter

T.R.O.S., januari-februari-maart 2012, V.17, (65), 11-18

De auteur bespreekt aan de hand van de rechtspraak de draagwijdte van de watertoets.


28.02.2014 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur - Wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15)
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2014-03-25, (2e uitg.)

Heel wat grachten spelen in de lokale waterhuishouding een verdergaande rol dan een louter plaatselijke, zonder dat het evenwel aangewezen is om deze grachten in te delen bij de onbevaarbare waterlopen. De overname van het beheer van een gracht door de gemeente biedt dan een oplossing. Verder wordt nog voorzien in een afstemming op de nieuwe regeling voor onvergunde lozingen, in het rechtzetten van een onnauwkeurigheid, in het vervangen van een foutieve verwijzing naar VLAREM I door VLAREL, in het efficiëntere innen van de heffingen en in een rechtzetting inzake de handhaving van de Oppervlaktewaterenwet.


29.05.2009 BVR houdende verdere aanpassing van de sectorale regelgeving leefmilieu, natuur en energie aan het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18.07.2003
Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken, CREVITS Hilde

BS 2009-09-03, (2e uitg.)

In het kader van de bestuurlijke vernieuwing brengt dit besluit verdere aanpassingen in de regelgeving inzake leefmilieu, natuur en energie.


Prejudiciële vraag betr. art. 35quater, par. 1, 2° , van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, ingevoegd bij het Vlaamse decreet van 21.12.1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991
Grondwettelijk Hof, 21 februari 2008, arrest nr. 26/2008

BS 2008-04-30, (1e uitg.)

De beweerde discriminatie van art. 35quater, par. 1, 2°, van het decreet van 21.12.1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 vloeit niet rechtstreeks voort uit art. 35quater, par. 1, 2°, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, doch uit art. 1, 1°, c), van het BVR 30.01.1991. Het Hof mag niet, enkel omdat de correctiefactor ook wordt aangewend in een uitvoeringsbesluit dat een berekeningswijze van het gemiddelde dagdebiet vaststelt, de grondwettigheid van die correctiefactor te beoordelen in de context van de decretale bepaling waaraan hij is ontleend, zonder dat zijn uitspraak ook gevolgen zou sorteren die het doel van de prejudiciële vraagstelling te buiten zouden gaan (het beslechten van de betwisting nopens een element van de voormelde berekeningswijze).


DIRCKX Erwin en crts / Stad Maaseik
R.v.St., 2 oktober 2013, 10e K., nr. 224937

Een ontwikkelaar vraagt aan het college van burgemeester en schepenen een verkavelingsvergunning met de aanleg van een weg. Aan de verplichting om ervoor te zorgen dat geen schadelijk effect ontstaat, minstens dat effect wordt beperkt, hersteld of gecompenseerd, is naar de mening van de Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening voldaan met betrekking tot het BPA. De overwegingen daarbij wijzen uit dat wel degelijk bij het tot stand komen van het BPA de watertoets is uitgevoerd, art. 8, par. 1, 1e lid van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid.


01.02.2002 BVR met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

BS 2002-04-10, (2e uitg.)


08.04.1993 V. nr. 147 (Vl. R.): Heffing ter bescherming oppervlaktewateren - Factuur en berekeningswijze
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
DEWINTER Filip

V. en A., Vl. R., 17.05.1993,1992-93, (13), 695-696


07.04.1995 KB tot uitvoering van art. 19 van Wet 03.04.1995 houdende maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling
Min. van Sociale Zaken, DE GALAN Magda
Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid, SMET Miet

BS 1995-06-23


06.07.2018 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018 - Omgeving - Opheffing Fonds Grondwaterbeheer (art. 8-9)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, BOURGEOIS Geert *
et al.

BS 2018-08-30

Het Fonds Grondwaterbeheer wordt opgeheven en het saldo van het Fonds wordt overgedragen naar het actieve Fonds voor de Waterhuishouding. Dat fonds behartigt tevens de doelstellingen die betrekking hebben op het grondwater, waarvoor de goede chemische en de goede kwantitatieve toestand bereikt moet worden. De middelen van het Fonds voor de Waterhuishouding kunnen aangewend worden voor al wat dienen kan in het raam van het beleid inzake waterhuishouding, en voor de polders en de wateringen.


16.07.2015 BBHR betr. de opslag en hantering van gewasbeschermingsmiddelen alsook het beheer van hun afval door professionele gebruikers
Min. bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, FREMAULT Céline *

BS 2015-08-10

Dit besluit bepaalt hoe gewasbeschermingsmiddelen moeten gehanteerd en opgeslagen worden door professionele gebruikers. Ook het verzamelen, vervoeren en verwijderen van afvalstoffen bij de productie van gewasbeschermingsmiddelen wordt vastgelegd. Ter herinnering, de beheerders van de publieke ruimte worden beschouwd als professionele gebruikers.


19.07.2013 Dec. wijz. diverse bepalingen van dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid
Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken, CREVITS Hilde
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2013-10-01, (2e uitg.)

De wijziging van het decreet Integraal Waterbeleid (DIWB) wil in de eerste plaats de planning, de overlegstructuren en de procedures van het integraal waterbeleid vereenvoudigen. In tweede instantie wordt de informatieplicht over de ligging van onroerend goed in mogelijk en effectief overstromingsgevoelig gebied en in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende zone ingevoerd, worden de algemene doelstellingen van het decreet in overeenstemming gebracht met de Benelux-beschikking Vismigratoe, worden het oeverzoneproject, aanpassingen en verduidelijkingen van het integratiespoor en een link met het Milieuhandhavingsdecreet ingevoerd.


04.02.2011 V. nr. 265 (Vl.P.): Afbakeningsprocessen - Overstromingsgebieden
MARTENS Bart
Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe

nog niet verschenen in het Bulletin Vragen en Antwoorden - Zitting 2010-2011

In het kader van de Agnas, de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur worden ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt die natuur, bos en landbouw een plaats moeten geven overeenkomstig de doelstellingen van het RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) 38000 ha extra natuur, 10000 ha extra bos en 750000 ha agrarisch gebied.


23.12.2011 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 - Oppervlaktewateren - Bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging - (art. 47, 48, 49, 50, 51)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2011-12-30, (4e uitg.)

Deze artikelen brengen wijzigingen aan aan de wet op de bescherming van het grondwater, onder andere om deze af te stemmen op het Grondwaterdecreet. Zo wordt onder meer duidelijk gemaakt dat niet alleen de vergunninghouder of diegene die de melding heeft gedaan maar ook elke andere natuurlijke of rechtspersoon die beschikt over de grondwaterwinning heffingsplichtig is en verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen opgelegd in de heffingswetgeving.


08.03.2001 MB tot uitvoering van het BVR 23.02.2001 tot instelling van een tegemoetkoming bij het bouwen van een nieuwe woning of bij het uitvoeren van werken aan een woning
Vlaams Min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport, SAUWENS Johan

BS 2001-04-10, (1e uitg.)


Dobbels-Pollet n.v. / Vlaamse Milieumaatschappij
Cass., 13 oktober 2005,1e K.

Het begrip 'lozing', onder meer in art. 35ter, par. 4, van de Oppervlaktewaterenwet, verwijst niet naar art. 2 van dezelfde wet, maar bedoelt elke lozing ongeacht waar en op welke wijze ze in het milieu terechtkomt.


Fiscale basisbegrippen - Lokale en regionale belastingen
DE JONCKHEERE Miguel
DEKETELAERE Kurt
et al.

Brugge:die Keure, 1998,249 p. [UITGEPUT]


22.12.2000 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001 - Leefmilieu - Oppervlaktewateren (art. 6 - 14)
Min.-President van de Vlaamse Regering, Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, DEWAEL Patrick
et al.

BS 2000-12-30, (1e uitg.)


29.06.2007 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007 - Oppervlaktewateren (art. 50-51)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2007-09-14

Gelet op de grote discrepantie tussen de heffingscoëfficienten C1 in de twee subsectoren (in het kader van de wet 26.03.1971 op de bescherming van oppervlaktewateren), zorgt deze wijziging voor de gelijkschakeling van de coëfficiënten van de subsectoren.


05.02.1998 MB wijz. MB 21.02.1997 tot instelling van een beschermingszone en van maatregelen om te beletten dat Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith zich in de provincies Antwerpen en Limburg verspreidt
Min. van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, PINXTEN Karel

BS 1998-03-12, (1ste uitg.)


02.09.2014 V. nr. 37 (Vl. P.): Bescherming kustpolders - Initiatieven
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *
VANDENBERGHE Steve

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 20.01.2015

Dit antwoord bespreekt de bescherming van historisch permanente poldergraslanden. Landbouwers die voortaan betalingen ontvangen in het kader van de directe steun, zijn 'vergroeningsplichtig'. Zij moeten minstens de vergroeningsmaatregelen nemen op hun bedrijf (zorgen voor gewasdiversificatie, aanleg van ecologisch aandachtsgebied, behoud blijvend grasland), of maatregelen die hiermee gelijkgesteld zijn.


Overzicht van het Belgisch administratief recht
MAST A.
et al.

Mechelen:Kluwer, 2017,21e uitg., 1522 p.

it boek is een basiswerk op het vlak van administratief recht. Het betreft de eenentwintigste, geheel bijgewerkte editie.


n.v. R. / V.M.M.
Gent, 2 januari 2002

T.Milieurecht, april 2002, V.11, (2), 172-174


Bericht van openbaar onderzoek - Ontwerp van Waterbeheerplan 2016-2021 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BS 2008-05-19, (1e uitg.)

Dit document bevat de lijst van de verschillende berichten van openbaar onderzoek met betrekking tot de bescherming van de leefmilieu in het Brusselse gewest. In het kader van de organisatie van deze onderzoeken kunnen de verschillende documenten worden geraadpleegd bij de gemeentebesturen. Het laatste bericht betreft het ontwerp van 'Waterbeheerplan 2016-2021 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest'.


23.12.2011 BVR wijz. een aantal besluiten ter integratie van machtigingen en toestemmingen in de stedenbouwkundige vergunning of de verkavelingsvergunning
Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe
et al.

BS 2012-02-17, (2e uitg.)

Dit besluit wijzigt een aantal besluiten ter integratie van machtigingen en toestemmingen in de stedenbouwkundige vergunning of de verkavelingsvergunning die terreinen langs waterwegen of stroken langs autosnelwegen betreffen. Deze wijziging heeft tot doel de administratieve overlast voor de burger te verminderen.


18.11.1998 V. nr. 59 (Vl. P.): Ruilverkaveling - Landschapsstructuurplannen
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo
SANNEN Ludo

V. en A., Vl.P., 29.01.1999,1998-99, (7), 1014-1016


09.02.2007 BVR betr. de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen [ Legionellabesluit ]
Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, VERVOTTE Inge

BS 2007-05-04

De veteranenziekte is een ernstige, potentieel dodelijke aandoening, waarop het risico sterk terug te dringen is door een aantal functionele en structurele preventieve maatregelen te nemen. Dit besluit bepaalt maatregelen tegen Legionella pneumophila ter voorkoming van de veteranenziekte. Het omvat onder meer een nieuwe indeling van de inrichtingen voor (niet-)watervoorzieningen, drempelwaarden voor matig-, hoogrisicoinrichtingen en koeltorens, meer specifieke maatregelen voor koeltorens, luchtbevochtigingsintallaties en tandheelkundige units en het schrappen van het toezicht door burgemeesters.


10.10.1967 Gerechtelijk Wetboek art. 601
Volledige tekst

zie doc. nr. 205740

Art. 601
De vrederechter beëdigt:

 • 1° alle personen die wegens hun ambt en bediening aan die voorafgaande formaliteit onderworpen zijn, in de gevallen waarin de wet de beëdigde overheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald;
 • 2° de wegencommissarissen;
 • 3° de ambtenaren aangewezen om overtredingen inzake bevloeiing vast te stellen;
 • 4° de lasthebbers of koopwachters, overeenkomstig het Boswetboek aan te wijzen;
 • 5° de personen aangewezen om de overtreding vast te stellen van de wet op de gezondheidspolitie der huisdieren en op de schadelijke insekten;
 • 6° de personen aangewezen om de overtreding van de conventie van Rome van 6 december 1951 op de bescherming van de planten vast te stellen;
 • 7° de gemachtigde bedienden van tramconcessiehouders;
 • 8° de ambtenaren aangewezen om de overtreding van de voorschriften inzake handel in scheuten van harsbomen vast te stellen;
 • 9° de ambtenaren aangewezen om de inbreuken op de wet houdende verbod van de handel in Levantse bessen vast te stellen;
 • 10° de wachters die erkend zijn om te waken voor de uitvoering van de wettelijke bepalingen inzake elektriciteitsvoorziening;
 • 11° de personen aangewezen om de overtreding vast te stellen van de wettelijke bepalingen inzake handel in land- en tuinprodukten en produkten van de zeevisserij;
 • 12° de exploitanten van openbare autobusdiensten, van speciale autobusdiensten en van toerauto's en hun bedienden die gelast zijn de overtreding van de politieverordening op de exploitatie van de diensten vast te stellen;
 • 13° de ambtenaren aangewezen om de overtreding vast te stellen van de voorschriften inzake behandeling van ontplofbare en voor deflagratie vatbare stoffen en mengsels, en de daarmede geladen tuigen;
 • 14° de wachters en sluiswachters aangesteld bij de dienst der wateringen;
 • 15° de dijk- en sluiswachters aangesteld bij de dienst der polders;
 • 16° de wegers, meters en scheepsmeters die niet bedoeld zijn in artikel 576;
 • 17° de ijkmeesters en hulpijkmeesters;
 • 18° de veldwachters en particuliere veldwachters.


08.03.2001 V. nr. 112 (Vl. P.): Aquafinwerken Grimbergen - Milieu
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera
VERMEIREN Francis

V. en A., Vl.P., 11.05.2001,2000-2001, (12), 1625-1629


29.04.2005 BVR wijz. BVR 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door de gemeenten van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2005-05-31

Dit besluit maakt het mogelijk om voor gemeentelijke rioleringsprojecten niet alleen aan de gemeenten maar ook aan gemeentebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en intercommunales subsidies uit te keren.


28.02.2014 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2014-03-25, (2e uitg.)

In dit verzameldecreet inzake leefmilieu en natuur komen veel verschillende thema's aan bod, zoals polders en wateringen, bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, grondwaterbeheer, milieubeleid, .... .


Commissie van de Europese Gemeenschappen / Ierland
Hof van Justitie EG, 25 oktober 2007, nr. C-248/05

Het milieu waarin de lozingen terechtkomen, is het voorwerp van het voorafgaande onderzoek bedoeld in art. 4 en 5 van richtlijn 80/68 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging veroorzaakt door de lozing van bepaalde gevaarlijke stoffen. In dit verband verlangt art. 7 van de richtlijn dat ook het onderzoek een specifiek doel heeft, namelijk bestudering van de hydrogeologische omstandigheden in het betrokken gebied, van het eventuele zuiveringsvermogen van bodem en ondergrond alsook van de gevaren van verontreiniging en van verandering van de grondwaterkwaliteit door de lozing, om vast te stellen of lozing in dit water vanuit het oogpunt van het milieu een adequate oplossing vormt.


13.12.2017 V. nr. 371 (Vl. P.): Asbezorging in waterwegen - Voorwaarden
MAERTENS Bert
Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, WEYTS Ben *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2017-2018|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 14.02.2018

Asbezorging in de rivier is mogelijk maar hierbij moet er wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden, onder andere toestemming van de gemeente.


*25.05.1999 MB houdende afbakening van de 'beschermingszones' in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de zin van art. 3 van het BBHR 19.11.1998 inzake de bescherming van het water tegen de verontreiniging door nitraten (...)
Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier

BS 1999-09-25


07.05.2004 Dec. wijz. dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten
Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, TAVERNIER Jef

BS 2004-06-11, (1e uitg.)

Het decreet richt een aantal agentschappen op zoals de Vlaamse Milieumaatschappij voor Water en Lucht, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Het bakent de takenpakketten van deze agentschappen af.


24.03.2011 BBHR tot vaststelling van de milieukwaliteitsnormen, de basiskwaliteitsnormen en de chemische normen voor de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen en andere verontreinigende stoffen
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2011-04-08

Om te komen tot een goede chemische toestand van het oppervlaktewater legt dit besluit milieukwaliteitsnormen vast voor prioritaire stoffen en bepaalde andere verontreinigende stoffen, (fysisch-chemische) basiskwaliteitsnormen en chemische normen voor gevaarlijke stoffen.


25.06.1992 Dec. houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1992-07-11


De verontreiniging van oppervlaktewaters
MERCKX Dirk

R.W., 07 april 1990, V.53, (32), 1092-1093


18.02.2005 V. nr. 387 (Vl. P.): Watertoets - Toepassing
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris
VAN DEN EYNDE Marleen

V. en A., Vl.P., 24.06.2005,2004-2005, (18), 1735-1736

Het decreet betreffende het integraal waterbeleid bepaalt dat de verantwoordelijkheid voor het toepassen van de watertoets ligt bij de vergunningverlener.
Een gemeentebestuur hoeft echter in principe geen studies te laten uitvoeren voor vergunningaanvragen van derden.


30.06.2005 BBHR tot vervanging van bijlage II van het BBHR 20.09.2001 betr. de bescherming van het oppervlaktewater tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2005-09-28, (2e uitg.)

Bijlage II (Lijst van de relevante gevaarlijke stoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en kwaliteitsdoelstellingen) van het BBHR 20.09.2001 betreffende de bescherming van het oppervlaktewater tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen wordt vervangen.
Deze lijst van relevante gevaarlijke stoffen wordt opgesteld op basis van voorafgaande studies van de oppervlaktewateren die werden uitgevoerd tussen 1997-2003 op meerdere representatieve punten.


08.01.2010 Omz. LNE/2009/02 - Goed onderhoud van openbare rioleringen en collectoren
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2010-02-03, (2e uitg.)

De beheerder van een opvangsysteem voor stedelijk afvalwater heeft conform art. 2.3.6.3, par. 3, van Titel II van het VLAREM de beleidstaak om de daarbij behorende riolering, pompstations en randvoorzieningen overeenkomstig de beste beschikbare technieken te onderhouden zodat een nadelige invloed op het oppervlaktewater zoveel mogelijk wordt beperkt. Deze omzendbrief bepaalt welke krachtlijnen gehanteerd dienen te worden.


O. M. / S. F.
Gent, 30 november 2001, 10e K.

T.Milieurecht, december 2002, V.11, (6), 551-552

Voor de strafbaarheid is noch een aantoonbare aanwezigheid van de verontreinigde of verontreinigende stoffen in het beschermde water vereist, noch een aantoonbare schade.


*07.12.1994 MB houdende aanwijzing van de categorieën van ambtenaren van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, belast met het toezicht op de naleving van Dec. 02.07.1981 (...) afvalstoffen (...) bossen (...)
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

BS 1995-02-25


O.M. / D.S.B. A., G.R. en n.v. A.B.
Gent, 26 april 1993, 6e K.

T.Milieurecht, november-december 1994, V.3, (6), 423-426


Duurzaam gemeentelijk waterbeheer kan ook in Vlaanderen
VANDERSTADT Hugo

De Gem., april 1999, V.74, (512), 8-11


De Europese Kaderrichtlijn Water: een vergelijking met de bestaande situatie in Vlaanderen
VANDERSTRAETEN Fabienne

M.E.R., maart 2002, (1), 21-50


23.03.1990 Wet houdende goedkeuring van de Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten, gedaan te Brussel op 12.09.1986
Min. van Buitenlandse Zaken, EYSKENS Marc
Min. van Binnenlandse Zaken, van Modernisering van Openbare Diensten en de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, TOBBACK Louis

B.S., 30.03.1991, V.161, (64), 6636 + overeenkomst 6637-6641; Zitting 1988-89: Senaat Stuk 651/1-2, Handelingen 01.06.1989; Kamer, Stuk 831/1-2; Zitting 1989-90: Kamer, Handelingen 30.11.1989; De Gem., mei 1991, V.66, (432), 256


N.V. Arkova e.a.
Arbitragehof, 14 november 1991, arrest nr. 33/91

B.S., 04.12.1991, V.161, (238), 27204-27209


22.12.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 - Leefmilieu - Oppervlaktewateren (art. 35-38)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2006-12-29, (4e uitg.)

Deze wijziging voorziet onder meer in een vrijstelling van de heffing op afvalwater voor de rechtspersoon die in het Vlaamse Gewest in een grindwinningsgebied een groeve exploiteert waar overeenkomstig de beste beschikbare techniek grind wordt ontgonnen of verwerkt, voor zover het water integraal wordt teruggevoerd naar hetzelfde water als waaruit het is onttrokken en dit zonder gebruik te maken van de openbare riolering.


Polders en wateringen en de openbaarheid van bestuur
BOES Marc

Pol. en Wat., 31.10.1996, V.13, (31), 10-16


n.v. V.-M. / V.M.M.
Gent, 12 februari 1998, 11e K.

T.Milieurecht, juli 1998, V.7, (3), 169-171


v.z.w. Milieufront Omer Wattez / Stad Geraardsbergen
R.v.St., 23 mei 2011, 10e K., nr. 213397

Een beslissing waarbij een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend, moet een formele motivering bevatten waaruit blijkt dat de watertoets is uitgevoerd. Indien de vergunningverlenende overheid van oordeel is dat de betrokken aanvraag geen betekenisvolle schadelijke effecten creëert, moet dit oordeel in de motieven van haar besluit zelf tot uiting komen.


23.12.2010 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur - Wet oppervlaktewateren (art. 2 - 4)
Vlaams Min. Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, LIETEN Ingrid
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2011-02-18, (2e uitg.)

Met deze wijziging van art. 2 van de wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging wordt uitvoering gegeven aan art. 3 van het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en de binnenvaart, ondertekend in Straatsburg op 09.09.1996.


28.06.2002 BVR tot uitvoering van het Titel IV, hoofdstuk II en Titel V, hoofdstuk IV van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

BS 2004-03-02, (1e uitg.)

Dit besluit betreft de uitvoering van het Hfdst. IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hfdst. IVbis van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer.


06.02.2004 Dec. wijz. regelgeving betr. het meedelen van milieu-informatie en tot opheffing van het systeem van de stilzwijgende milieuvergunning
Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, SANNEN Ludo

BS 2004-02-20, (2e uitg.)

Dit decreet heeft tot doel de informatiestroom van het bedrijfsleven naar de milieuoverheid gestroomlijnd te laten gebeuren en beoogt een einde te maken aan de praktijk van het verlenen van stilzwijgende milieuvergunningen: voortaan moet een vergunningsaanvraag steeds beantwoord worden via een uitdrukkelijke administratieve handeling (weigering of vergunning).


06.11.2001 V. nr. 52 (Vl. P.): Zonevreemde woningen - Individuele waterzuivering
DE ROO Johan
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

V. en A., Vl.P., 29.03.2002,2001-2002, (10), 978-979


10.02.1993 BVE tot uitvoering van art. 35octies, par. 5, van Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, DEMEESTER-DE MEYER Wivina

BS 1993-05-27


15.06.2007 BVR houdende de samensmelting van de Polder Ghistel-Oost-over-de-Waere, de Groote West-Polder, de Snaeskerke Polder, de Polder van de Watering van Vladslo-Ambacht en de Polder van Zandvoorde tot een nieuwe polder met als naam 'Middenkustpolder' en houdende de opheffing van de Keygnaert Polder en de Sinte Catharina Polder
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2007-10-08

Er wordt een nieuwe polder (genaamd Middenkustpolder) opgericht. Deze polder ontstaat na samensmelting van de Polder Ghistel-Oost-over-de-Waere, de Groote West-Polder, de Snaeskerke Polder, de Polder van de Watering van Vladslo-Ambacht en de Polder van Zandvoorde.


09.01.1991 BVE houdende voorlopige aanwijzing van de ambtenaren belast met de taken inzake inspectie en vergunningen bedoeld in de artikelen 53 en 57 van het dec. 12.12.1990 betr. het bestuurlijk beleid
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

B.S., 16.01.1991, V.161, (11), 990; De Gem., maart 1991, V.66, (430), 131


26.06.2015 V. nr. 888 (Vl. P.): Aansluiting op gescheiden rioleringsstelsel - Kosten
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *
VANDENBERGHE Steve

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 07.10.2015

Binnen de bestaande regelgeving is er een afweging gebeurd van de efficiëntie van het aansluiten van vuilvracht naar een zuiveringsinstallatie en/of het afkoppelen van hemelwater van de riolering ten opzichte van de kostprijs hiervan. Gezien de aanwezigheid van bestaande (gemengde) riolering in bepaalde campingparken, gaat het hier niet over de aansluitplicht maar wel de verplichting tot afkoppeling op particulier domein bij aanleg van een gescheiden stelsel.


Terugbetaling overnamelasten door de Vlaamse Milieumaatschappij
x

De Gem., april 1994, V.69, (461), 233-234


11.03.2008 Richtlijn 2008/32/EG wijz. Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie

Publ.E.U., 20.03.2008, L81/60-61

De Europese Commissie krijgt de bevoegdheid om technische specificaties en gestandaardiseerde methoden vast te stellen en om een aantal bijlagen van richtlijn nr. 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid aan te passen. Ter herinnering, beoogt deze richtlijn onder meer aquatische en terrestrische ecosystemen te beschermen, duurzaam gebruik van water op basis van bescherming van de beschikbare waterbronnen op lange termijn te bevorderen, de progressieve vermindering van de verontreiniging van grondwater en verdere verontreiniging hiervan te garanderen, de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte te afzwakken, ...


Polder van Moervaart en Zuidlede en VAN DEN HAUWE Dirk / Deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen
R.v.St., 13 januari 2011, 12e K., nr. 210373

De enige motieven in deze formele motivering betreffen het niet aangeven van het noodzakelijk niveau voor de uitoefening van de betrekking van ontvanger-griffier en het ontbreken van een vormingsreglement, een evaluatieprocedure, een passende functiebeschrijving en passende rekruteringsvoorwaarden. Deze motieven kunnen evenwel, de bestreden beslissing (houdende niet-goedkeuring van het besluit tot aanpassing van de wedde van de ontvanger-griffier) niet dragen.


12.12.1990 Dec. betreffende het bestuurlijk beleid
Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting, GEENS Gaston
et al.

B.S., 21.12.1990, V.160, (245), 23707-23720; Zitting 1989-1990 stuk 395/1-12, Handelingen 28.11.1990 en 07.12.1990; B.S., 15.02.1991, V.161, (33), 3008 (err.); De Gem., maart 1991, V.66, (430), 131


23.11.2017 BBHR betr. het verbod op pesticiden in zones met risico’s voor het aquatische milieu en aquatische niet-doelwitorganismen
Min. bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, FREMAULT Céline *

BS 2017-12-12, (2e uitg.)

Dit besluit verbiedt het gebruik van pesticiden in zones met risico’s voor het aquatische milieu en aquatische niet-doelwitorganismen.


23.04.2004 BVR tot afschaffing van de verplichting tot het voorleggen van een eensluidend verklaard afschrift
Min. Vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams Min. van Werkgelegenheid en Toerisme, LANDUYT Renaat

BS 2004-08-05

Aan de reglementaire verplichtingen om een eensluidend verklaard afschrift voor te leggen aan de Vlaamse administratie, is voldaan door het voorleggen van een kopie van het originele document. In geval van gegronde twijfel over de waarachtigheid van de voorgelegde kopie kan de Vlaamse administratie de uitgever van het originele document rechtstreeks ondervragen.


13.10.2017 MB tot vervanging van de bijlage bij het MB 15.05.2017 houdende vervanging van bijlage I van het BVR 20.07.2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in art. 8 van het decreet 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *
Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, WEYTS Ben *

BS 2017-11-28, (1e uitg.)

Omwille van een materiële fout ter hoogte van de gemeente Kinrooi, wordt de kaart van overstromingsgevoelige gebieden die als bijlage werd gepubliceerd bij het MB 15.05.2017 houdende vervanging van bijlage I van het BVR 20.07.2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vervangen door de bijlage bij dit besluit.


De prejudiciële vraag over de art. 4, 5 en 7 van de wet 23.03.1999 betr. de rechterlijke inrichting in fiscale zaken
Arbitragehof, 17 december 2003, arrest nr. 168/2003

BS 2004-02-20, (2e uitg.)

Het verschil in behandeling dat bestaat tussen de belastingplichtigen bedoeld door het Wetboek van de inkomstenbelastingen en diegenen die de heffing ter bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging verschuldigd zijn, doordat de eerstgenoemden zich onverminderd in hun taal tot de rechtbank zouden kunnen wenden en de laatstgenoemden niet, is het gevolg van de toepassing van de objectieve criteria die de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken bepalen en is niet ongrondwettelijk.


08.09.1998 BVR wijz. BVR 21.12.1988 houdende organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1998-09-30, (1e uitg.)


TOELEN Roger / Provincie Vlaams-Brabant
R.v.St., 7 oktober 2010, 12e K., nr. 207970

De bestreden beslissing beveelt de verwijdering van de overwelving over een onbevaarbare waterloop, maant de overwelver, aan daar binnen negentig dagen toe over te gaan en beslist dat desnoods de verwijdering door een door de deputatie aan te stellen aannemer wordt uitgevoerd op kosten van de in gebreke gebleven overwelver. De overwelver gaat zonder succes tegen deze beslissing in beroep: hij had immers geen machtiging tot overwelving, noch was hij eigenaar van de bedding van de beek.


Lokaal waterbeleid
CLAEYS Christophe

Brussel:Politeia, (Pockets Lokale besturen), 2013,288 p.

Dit boek betreft het waterbeleid in Vlaanderen. Het omschrijft de hele waterketen en het watersysteem. De nadruk ligt op de rol van de lokale besturen binnen dit systeem.


* 30.01.1991 BVE houdende vaststelling van (...) heffingen op de waterverontreiniging' dat in de Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging werd ingevoerd door Dec. 21.12.1990 (...)
Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting, GEENS Gaston
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

B.S., 23.02.1991, V.161, (39), 3552-3559; De Gem., april 1991, V.66, (431), 198


b.v.b.a. Bak-Consult / Deputatie van de provincie Antwerpen
R.v.St., 20 november 2008, 7e K., nr. 188121

Alle exploitanten van inrichtingen voor het reinigen van recipiënten (in dit geval een krattenwasserij), moeten over een waterzuiveringsinstallatie beschikken die toelaat om in alle omstandigheden te voldoen aan de normen voor het lozen in oppervlaktewater.


Farm Frites Belgium n.v. / Vlaamse Milieumaatschappij
Cass., 1 februari 1996, 1e K.

Arr.Cass., 1996, deel 2,141-144


17.05.2001 V. nr. 173 (Vl. P.): Camping Polderpark Nieuwpoort - Regularisatie
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera
RAMOUDT Didier

V. en A., Vl. P, 06/07.2001,2000-2001, (14-15-16), 1966-1968


23.06.1994 BBHR betr. de algemene voorwaarden en de procedure voor erkenning van laboratoria voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, GOSUIN Didier

BS 1994-07-15


24.05.2019 Dec. wijz. dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het Mestdecreet van 22.12.2006, wat de implementatie van het zesde mestactieprogramma betreft
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, VAN DEN HEUVEL Koen *

BS 2019-07-30, V. 189, (170), 74439-74460, bijlagen 74460-74474

Dit decreet legt een concretisering van het zesde mestactieprogramma vast (MAP 6). Dit MAP 6 beoogt een reductie van de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw te realiseren, om zo de waterkwaliteit in overeenstemming te brengen met de Europese doelstelling, geformuleerd in de Nitraatrichtlijn.


09.03.1999 V. nr. 155 (Vl.P.): Vlarem II - Drainerings- en bronbemalingswater
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo
TIMMERMANS Jacques-D.

V. en A., Vl.P., 11.06.1999,1998-99, (14), 1754-1756


19.12.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2008-12-29, (1e uitg.)

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


De bevoegdheden van de gewesten
SEUTIN B.
VAN HAEGENDOREN Geert

Brugge:die Keure, (Bibliotheek Grondwettelijk Recht - algemene reeks), 2016,520 p.

Dit boek beschrijft de bevoegdheden van de gewesten inzake ruimtelijke ordening, het leefmilieu, huisvesting, landbouw, energie, mobiliteit, dierenwelzijn en arbeidsmarktbeleid. Het boek beschrijft ook de bevoegdheden van de gewesten ten opzichte van de gemeentelijke en provinciale instellingen (de lokale besturen) en het administratief toezicht.


23.12.2010 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur - Decreet betr. het integraal waterbeleid (art. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 en 124)
Vlaams Min. Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, LIETEN Ingrid
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2011-02-18, (2e uitg.)

De wijzigingen zetten de richtlijn 2008/105/EG inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid en de kaderrichtlijn Water 2000/60/EG om.


De regel 'non bis in idem' als grondbeginsel inzake lokale belastingen
VAN DOOREN Eric

De Provincie, juni 1996, (2), 19-23


14.10.2011 BVR wijz. BVR 20.07.2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in art. 8 van het decreet 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, wat betreft de toepassingsregels voor de watertoets, van het BVR 11.05.2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, wat betreft de overstromingsgevoelige gebieden, en van het BVR 02.02.1994 houdende aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over de gemeentelijke plannen van aanleg
Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken, CREVITS Hilde
Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2011-11-14, (2e uitg.)

Dit besluit past een aantal besluiten met betrekking tot de watertoets aan. Het doel van zo'n watertoets is dat bij elke (overheids)beslissing rekening wordt gehouden met het watersysteem en het -beleid. De wijzigingen omvatten onder meer een vormelijke en inhoudelijke vereenvoudiging die ervoor zorgt dat sneller kan nagegaan worden of het advies van de waterbeheerder vereist is.


VANNIEUWENHUYSE
Cass., 27 maart 1995, 2e K.

Arr.Cass., 1995, (deel 5), 352-354


Het juridisch statuut van de watermolens
DRAYE Anne Mie
NULENS T.
VANHEUSDEN Bernard

Roosdaal:Koepelvereniging Molens Vlaams-Brabant fv, 2004,380 p.|http://www.molensvlaamsbrabant.be - Geraadpleegd op 22.05.2014

Dit document bundelt de historiek en de wetgeving toepasselijk op watermolens.


17.02.1994 V. nr. 166 (Vl. R.): Verkavelingsvergunning met wegverbreding van een bestaande gemeentelijke verkeersweg - Geldigheidsduur
Vlaams min. van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden, KELCHTERMANS Theo
VERLINDEN Amandus

V. en A., Vl.R., 21.03.1994,1993-94, (10), 525-526


Duurzaam waterbeleid: vooral een zaak van landelijke gemeenten
Vanderstadt hugo

De Europese Gemeente, juni 1998, V.3, (11), 2-5


09.09.2016 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 20.03.1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de uitvoering van werken door de n.v. Aquafin in toepassing van de art. 32septies en 32octies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2016-10-13

De regels met betrekking tot de uitvoering van werken door de nv Aquafin in toepassing van de wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging verontreiniging en de rol van de gemeenten daarin, worden gewijzigd. De wijzigingen houden een vereenvoudiging in ten aanzien van de administratieve procedure die moet gevolgd worden om een verklaring van openbaar nut te verkrijgen van de minister bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid.


29.06.1999 BVR houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake hemelwaterputten
Vlaams Min. van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, STEVAERT Steve

BS 1999-08-28


07.12.2006 Besluit betr. bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de ordonnantie van 20.10.2006 tot vaststelling van een kader voor het waterbeleid
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2007-01-11

Dit besluit houdt maatregelen in betreffende de modaliteiten voor de aanwijzing van de operatoren die belast zijn met de waterdistributie en voorziet, om de informatie aan de verbruikers te waarborgen, in bepaalde vermeldingen op de facturen.


21.12.2001 Dec. houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het Vlaamse Gewest [Pesticidendecreet]
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

BS 2002-01-31, (2e uitg.)


31.03.2000 BVR tot aanwijzing van de gebiedsgerichte verscherpingen zoals bedoeld in art. 13bis, 15, 15bis, 15quater en 17 van het Dec. 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

BS 2000-04-26


Hof van Justitie, 29 september 1999
VAN CALSTER Geert

R.W., 14.10.2000, V.63, (7), 248-250


08.04.2005 BVR houdende aanvulling BVR 14.05.2004 houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen Polders, Wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2005-05-31

Het besluit wijzigt het BVR 14.05.2004 houdende de definitieve regularisatie en de toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen enerzijds de sector Polders en Wateringen en anderzijds de sector milieu- en natuurverenigingen die personeel tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut zodat ook de werknemers van het DAC-tewerkstellingsproject van de Watering der Barebeek met ingang van 01.01.2005 een regulier contract krijgen.


20.12.1996 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997, Leefmilieu, Oppervlaktewateren - art. 35-38
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1996-12-31, (3e uitg.)


09.03.2007 BVR tot uitvoering van het dec. 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2007-04-27, (2e uitg.)

De meeste bepalingen van dit uitvoeringsbesluit bij het nieuwe Mestdecreet betreffen de invulling van een aantal technische normen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast hernemen een aantal artikelen de verplichtingen die reeds bestonden in het oude Mestdecreet. Tevens wordt er ook bepaald wat onder 'opeenvolgingen van tuinbouwteelten' moet worden verstaan en in welke mate men de maximale hoeveelheid stikstof mag verhogen voor dergelijke opeenvolgingen van tuinbouwteelten. Tot slot zijn er artikelen die bepalen wanneer melkkoeien voldoende maïs of perspulp in hun voerderrantsoen hebben, waardoor al dan niet de forfaitaire uitscheidingscijfers mogen worden gebruikt.


Gemeente Neerpelt / Belgische Staat
Rb. Hasselt, 18 maart 2010

Vanaf het tijdstip dat zowel de gemeente als de drinkwatermaatschappij hebben ingestemd met de overeenkomst inzake het inzamelen en afvoeren van afvalwater ontstaat de hoedanigheid van belastingplichtige voor die gemeente, zelfs indien op dat tijdstip het contract door partijen nog niet werd ondertekend. Vermits de gemeente vanaf 01.01.2005 belastbare handelingen verrichtte voor het transport van afvalwater, ontstond de BTW-plicht, en derhalve ook het recht op aftrek, vanaf 01.01.2005.


Zandvoorde Polder / M.
Rb. Brugge, 12 december 1990, 1e K.

R.W., 16.03.1991,1990-1991, V.54, (29), 994-995; De Gem., april 1991, V.66, (431), 201

Een stuk grond dat een dijk vormt die de polder moet beschermen tegen een waterweg en dat behoort tot de rechtspersoon van een polder maakt deel uit van het publiek domein. Het niet gebruiken van het goed verandert niets aan hetde juridisch karakter van dat goed.


21.12.1990 Dec. houdende begrotingstechnische bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991 - art. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting, GEENS Gaston
et al.

B.S., 29.12.1990, (2de ed.), V.160, (249), 24657


n.v. Exportslachthuis Tielt / Vlaamse milieumaatschappij
Cass., 11 februari 2010, 1e K., C080542

Krachtens het te dezen toepasselijke art. 35quinquiesdecies, par. 4, eerste lid, van de Oppervlaktewaterenwet, kan de Vlaamse milieumaatschappij, zelfs buiten de termijn gesteld in art. 35terdecies, par. 1 en 2 van die wet, wanneer tegen een beslissing van de in par. 2 bedoelde ambtenaar beroep is aangetekend en het gerecht de aanslag geheel of ten dele nietig verklaart om een andere reden dan verjaring, een subsidiaire aanslag op naam van dezelfde heffingsplichtige en op grond van alle of een deel van dezelfde heffingselementen als de oorspronkelijke aanslag, ter beoordeling voorleggen aan het gerecht dat uitspraak doet over dat verzoek.


07.02.2007 V. nr. 274 (Vl. P.): Polders en wateringen - Statuut ontvangers-griffiers
DE MEYER Jos
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

V. en A. Vl.P., april 2007,2006-2007, (7), 495-497

Op korte termijn is een actualisering van de bestuurlijke schaal van polders en wateringen noodzakelijk om deze besturen in staat te stellen hun opdracht inzake integraal waterbeheer te realiseren.


15.11.2018 V. nr. 82 (Vl. P.): Polderbesturen - Afschaffing, samenvoeging en oprichting
MEREMANS Marius
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2017-2018 | www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 18.01.2019

Het doel van het samenvoegen van bestaande polders en wateringen is te komen tot een grotere efficiëntie op administratief vlak en op het gebied van uitvoering van werken en een administratieve vereenvoudiging voor de gemeenten en provincies. Kleine, veelal inactieve, polders en wateringen worden afgeschaft wegens de toegenomen complexiteit van het waterbeheer. De minister somt op welke wateringen er tussen 2014-2019 zijn afgeschaft en welke polders zijn overgegaan tot fusie.


24.01.2003 V. nr. 92 (Vl. P.): Rioleringsnet - Cross border lease
Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera
VAN NIEUWENHUYSEN Luc

V. en A., Vl.P., 21.03.2003,2002-2003, (11), 1773

De minister heeft steeds het standpunt ingenomen inzake waterbeleid (in casu het afvalwaterbeleid), dat het aanleggen, renoveren en beheren van rioleringsstelsels maar kunnen voorzover de lokale overheid de volledige inhoudelijke zeggingschap behoudt over het rioleringsstelsel en voorzover ook de gewestelijke beleidsstandpunten bijvoorbeeld inzake scheiding van afvalwaterstromen blijvend kunnen omgezet en toegepast worden op gemeentelijk niveau.


v.z.w. Milieufront Omer Wattez / Stad Geraardsbergen
R.v.St., 11 april 2011, 10e K., nr. 212582

Een beslissing waarbij een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend moet een formele motivering bevatten waaruit blijkt dat de watertoets is uitgevoerd.


07.10.1997 BVR betr. de kennisgeving van werken ter uitvoering van het dec. 16.04.1996 betr. de waterkeringen
Vlaams min. van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, BALDEWIJNS Eddy

BS 1997-11-27


Discriminatie in de Vlaamse afvalwaterheffingen?
DE JAGER Ludo

T. Milieurecht, januari-februari 1993, V.2, (1), 37-40


n.v. Compagnie het Zoute / Vlaamse Gewest
R.v.St., 4 november 2010, 7e K., nr. 208667

De beslissing tot definitieve vaststelling van afbakeningsplannen moet formeel gemotiveerd zijn. Het algemeen advies van de Mina-raad was echter in deze zaak niet duidelijk en pertinent met betrekking tot de opgeworpen bezwaren.


n.v. Ambaro / Watering 'Het Velpedal'
Rb. Leuven, 31 maart 1995, 5e K.

T.Aann., 1998, V.30, (1), 71-78+noot 78


10.03.2016 V. nr. 510 (Vl. P.): Poldergraslanden - Handhaving
CARON Bart
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2015-2016|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 23.05.2016

De natuurzorgplicht is een algemeen geldende verplichting die geldt ongeacht het planologische statuut van het gebied. De zorgplicht geldt bijgevolge evenzeer in agrarische gebieden. Er kan voor percelen die beschermd zijn volgens het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en niet zijn geregistreerd in een verzamelaanvraag, dan ook opgetreden worden via deze algemene plicht.


De prejudiciële vragen betr. art. 35septies, par. 2, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en art. 28quater, par. 2, eerste lid, 2°, van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer
Grondwettelijk Hof, 19 maart 2019, arrest nr. 48/2019

BS 2019-11-12, V. 189, (251), 104795-104797

Bij de berekening van de heffing op de waterverontreiniging en/of grondwaterwinning is het redelijk verantwoord dat bij het niet of niet volledig voorhanden zijn van de meet- en bemonsteringsresultaten, gebruik wordt gemaakt van forfaitaire berekeningsformules, waarbij de administratie of de rechter het vastgestelde bedrag niet kan verminderen wanneer de heffingsplichtige de werkelijke hoeveelheid opgenomen grondwater alsnog op een andere wijze kan aantonen.


n.v. HTCTC / Vlaamse Gewest
R.v.St., 22 januari 1998, nr. 71040

T.Milieurecht, juli 1998, V.7, (3), 163-165


Viabuild beton en asfalt b.v.b.a. / Vlaamse milieumaatschappij
Cass., 25 januari 2018, 1e K., C150274

Voor de bepaling van het statuut van de belastingplichtige in het kader van de oppervlaktewaterheffing, namelijk om te bepalen of deze kleingebruiker of grootverbruiker is, moet rekening worden gehouden met hemelwater.


07.02.1990 Dec. wijz. dec. 28.06.1985 betr. de milieuvergunning
Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting, KELCHTERMANS Theo

B.S., 13.03.1990, V.160, (50), 4638; De Gemeente, april 1990, V.65, (421), 158


n.v. C.R. / Vlaamse Milieumaatschappij
Gent, 25 januari 1996, 11e K.

T.Milieurecht, mei-juni 1996, V.5, (3), 193-195+noot A. CLAES 196-199


Vlaamse milieufiscaliteit na de begrotingsdecreten 2001 en 2002
JACOBS Greg
MARTENS Bob

Lok.Reg.Bel., maart 2002, (1), 5-14


06.12.2018 Beheersovereenkomst 2018-2023, afgesloten tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB)
Min. bevoegd voor Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, FREMAULT Céline *
WILLAME Sigrid

BS 2019-03-14, V. 189, (57), 26884, + bijlagen 26885-26924, err.

Deze beheersovereenkomst wordt afgesloten krachtens art. 24 en 25 van de ordonnantie 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. Het bepaalt de regels en de voorwaarden volgens welke de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) haar opdrachten uitvoert die haar toegewezen werden (onder meer de levering van openbare saneringsdiensten voor afvalwater) en regelt de wederzijdse rechten en verplichtingen van de partijen van de overeenkomst.


Projectoproep 2020 aankoop gronden voor bebossing
Vlaamse overheid - Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

https://www.natuurenbos.be - Geraadpleegd op 24.03.2020

Via deze projectoproep wil het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de kans bieden aan besturen, natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen, om een bijdrage te leveren tot bebossing. In de categorie besturen komen naast gemeenten, steden en provincies ook onder meer OCMW’s, polders en wateringen, kerkfabrieken en universiteiten in aanmerking voor subsidies. De projectvoorstellen kunnen tot 30.04.2020 ingediend worden.


01.03.2013 Dec. houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening - Dec. betr. het integraal waterbeleid (art. 35 - 37)
Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2013-04-15, (2e uitg.)

Dit hoofdstuk komt tegemoet aan een aantal vereisten die in de Overstromingsrichtlijn worden gesteld. Zo wordt vereist rekening te houden met het vermoedelijke effect van klimaatsverandering op het plaatsvinden van overstromingen bij de toetsing van de overstromingsrisicobeheerplannen. Verder wordt vereist dat de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling, de overstromingsgevaarkaarten, overstromingsrisicokaarten en overstromingsrisicobeheerplannen ter beschikking van het publiek worden gesteld.


De bevoegdheidsverdeling in het federale België - Deel 1: Leefmilieu en waterbeleid
LAVRYSEN Luc

Brugge:die Keure, 1999,114 p. [UITGEPUT]


01.07.2014 MB wijz. bijlage I van het BVR tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in art. 8 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid
Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken, CREVITS Hilde
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2014-08-22, (2e uitg.)

De kaart in bijlage bij dit besluit vervangt de kaart in bijlage I van het BVR 20.07.2006. Deze kaart is een weergave van de overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen.


Rechtliche und organisatorische Aspekte der Wasserwirtschaft
FREIHERR VON STEINAECKER Hans Christian

Polders en Wateringen, 1995,6-22+bijlage 23-25


O.M. en V.M.Z. / S.J. en n.v. A.
Gent, 9 februari 1993, 6e K.

T.Milieurecht, juli-augustus 1995, V.4, (4), 327-329


20.10.2014 V. nr. 84 (Vl. P.): Polder- en wateringbelasting - Evaluatie
MEREMANS Marius
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 17.12.2014

De kosten voor het onderhoud van waterlopen van tweede en derde categorie worden door de polder- en wateringbesturen teruggevorderd van respectievelijk provincie en gemeenten. De belastinginkomsten worden onder andere gebruikt om de niet gecategoriseerde grachten te onderhouden. Het betreft dus geen dubbele aanrekening voor het lokale waterbeheer. Polders en wateringen zijn autonome besturen met een eigen belastingbevoegdheid.


04.12.1997 V. nr. 115 (Vl. P.): Septische putten - Opportuniteit
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo
MALCORPS Johan

V. en A., Vl.P., 13.02.1998,1997-1998, (9), 1259


04.07.2011 MB wijz. MB 11.02.2011 tot nadere bepaling van de strengere verbodsbepalingen ter uitvoering van art. 38 van het Mestdecreet 22.12.2006
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2011-07-25

Dit besluit wijzigt enkele bepalingen van het MB 11.02.2011 tot nadere bepaling van de strengere verbodsbepalingen ter uitvoering van art. 38 van het Mestdecreet 22.12.2006. De wijzigingen betreffen vooreerst de maatregelen die worden opgelegd aan landbouwers bij wie in het kalenderjaar 2010 op een tot zijn bedrijf behorend perceel landbouwgrond een nitraatresidu is gemeten dat hoger is dan de nitraatresiduwaarde. Daarnaast betreffen ze eveneens de uitvoering van de stikstofanalyse met het bijhorende bemestingsadvies en de voorwaarden waaraan het bemestingsplan moet voldoen.


22.12.1995 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996
Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, VAN DEN BRANDE Luc
et al.

BS 1995-12-30, (5e uitgave)


Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het Agentschap Ruimte en Erfgoed, afdeling Antwerpen / Deputatie van de provincieraad van Antwerpen
R.v.Vergunningsbetwistingen, 11 oktober 2011, nr. A/2011/0141

Door in haar beoordeling over de verkavelingswijziging vast te stellen dat de infiltratie van het hemelwater plaatselijk wordt beperkt door de toename van de verharde oppervlakte, en vervolgens kennelijk zonder meer de watertoets uit te stellen tot elke afzonderlijke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, holt de deputatie de beginselen en de doelstellingen van de watertoets volledig uit.


21.02.2010 Wet wijz. van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de polders en wateringen toe te voegen aan de rechtspersonenbelasting voor publieke rechtspersonen
Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën en Institutionele Hervormingen, REYNDERS Didier

BS 2010-03-05

Deze wet onderwerpt de polders en wateringen op dezelfde wijze aan de rechtspersonenbelasting dan andere publieke rechtspersonen.


23.12.2010 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur
Vlaams Min. Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, LIETEN Ingrid
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2011-02-18, (2e uitg.)

In dit verzameldecreet komen veel verschillende thema's aan bod. Het gaat over de volgende leefmilieu- en natuurbevoegdheden: oppervlaktewateren, afvalstoffen, milieuvergunningen, bossen, de mestproblematiek, jacht, niet-ioniserende stralingen, natuurbehoud en het natuurlijk milieu, drinkwater, oppervlaktedelfstoffen, integraal waterbeleid, bodemsanering en bodembescherming en de diepe ondergrond. Er werden eveneens wijzigingen aangebracht aan de titels bedrijfsinterne milieuzorg, milieueffect- en veiligheidsrapportage, strategische advisering en toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen van het DABM. Tot slot werden het Oprichtingsdecreet van de Vlaamse Landmaatschappij en het Oprichtingsdecreet van de Vlaamse Grondenbank gewijzigd.


BVR houdende vaststelling van de nadere regels betr. de subsidiëring van projecten in het kader van het Rubiconfonds in het begrotingsjaar 2009
Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, VAN MECHELEN Dirk

BS 2009-02-26, (2e uitg.)

Dit besluit legt de nadere regels vast voor de subsidiëring van projecten in het kader van het Rubiconfonds (opgericht om de investeringen van het Vlaamse Gewest inzake waterbeheersing en de waterbeheersingswerken door de gemeenten bijkomend te ondersteunen). De minister doet uiterlijk op 01.01.2009 een oproep tot het indienen van aanvragen tot subsidiëring voor de projecten betreffende de kleinschalige investeringswerken. Het bestuur (met name, de gemeenten, gemeentebedrijven en de intercommunales, ...) kan tussen 03.02.2009 en 25.03.2009, een aanvraag tot subsidiëring indienen voor die projecten.


23.06.1998 BVR wijz. BVR 17.10.1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van art. 4 van de richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 02.04.1979 inzake het behoud van de vogelstand
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1998-07-25


26.04.2019 Dec. houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw - Wijz. dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018 (art. 69-80)
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, VAN DEN HEUVEL Koen *

BS 2019-06-19, V. 189, (136), 62149-62152

Wat de drinkwaterregeling betreft, wordt met dit decreet aan de Vlaamse Regering mandaat gegeven om nadere regels vast te leggen rond beperkingen in het gebruik van water bestemd voor menselijke consumptie wanneer de levering vanuit een kwantitatief oogpunt in het gedrang komt. Gemeenten kunnen administratieve sancties opleggen bij wangebruik van water. Anderzijds wordt de waterregelgeving ook aangepast in verband met de brandpolis overstromingsschade, de mestregelgeving en het huishoudelijk afvalwater.


Juridische benadering van de heffingen op de waterverontreiniging, grondslag en berekening
HEYMAN Jan

T.B.P., november 1991, V.46, (11), 714-723


b.v.b.a. x / Vlaamse Gewest
MHHC, 29 maart 2012, MHHC-12/15-VK

www.mhhc.be - Geraadpleegd op 29.10.2012

In deze zaak wordt de bestuurlijke geldboete, opgelegd door de gewestelijke entiteit voor de overschrijdingen van de lozing van MAK's (monocyclische aromatische koolwaterstoffen) verminderd. De beboetingsbeslissing schendt immers de materiële motiveringsplicht en het redelijkheidsbeginsel. Het Milieuhandhavingscollege dient dan ook vast te stellen dat de gewestelijke entiteit bij de beoordeling van de ernst van de feiten in toepassing van art. 16.4.29 DABM de mate aan normoverschrijding voor de MAK's mogelijks op een kennelijk onjuiste lezing van de analyseresultaten heeft gebaseerd.


n.v. Primeur / Vlaamse Gewest
Arbitragehof, 8 oktober 1992, arrest nr. 59/92

T. Milieurecht, januari-februari 1993, V.2, (1), 31-37; T.B.P., februari 1993, V.48, (2), 101-102


23.05.2001 BBHR betr. de delegaties van bevoegdheden toegekend aan sommige personeelsleden van het Bestuur Uitrusting en Vervoer
Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwingen en Wetenschappelijk Onderzoek, DE DONNEA François-Xavier
et al.

BS 2002-02-21, (2e uitg. )


20.04.2012 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur - Wet oppervlaktewateren (art. 4, 5, 6)
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2012-05-22

Art. 32duodecies van de wet 26.03.1971 op de bescherming op oppervlaktewateren tegen verontreiniging wordt vervangen omdat het aanmoedigen van de verdere scheiding van hemel- en afvalwater door differentiatie in percentage van subsidieerbaarheid overbodig geworden is. Alle rioleringsprojecten moeten nu immers voldoen aan art. 6.2.2.1.2 van titel II van het Vlarem.


15.06.2018 BVR houdende nadere regels voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2018-07-30

Dit besluit bevat regels voor de voorlopige aanduiding, de consultatie en het openbaar onderzoek die voorafgaan aan een definitieve aanduiding als watergevoelig openruimtegebied en geeft daarmee invulling aan de procedure zoals ze is vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).


20.10.2017 BVR wijz. BVR 26.03.2004 houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet, tot wijziging van bijlage XVI bij het BVR 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot opheffing van diverse ministeriële besluiten
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2017-11-21

Het uitvoeringsbesluit van het geldend oppervlaktedelfstoffendecreet wordt gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met het gewijzigd oppervlaktedelfstoffendecreet. Daarnaast zijn er wijzigingen ter verduidelijking van de nadere regels over het algemeen oppervlaktedelfstoffenplan, wijzigingen over het aanvraagdossier voor een certificaat van herkomst van oppervlaktedelfstoffen en een actualisering van de regels over het jaarlijks voortgangsrapport.


23.07.1992 BVE tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert
Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, DEMEESTER-DE MEYER Wivina

BS 1992-10-13


21.12.2007 Dec. tot aanvulling van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI 'Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen' [ Milieuhandhavingsdecreet ]
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde

BS 2008-02-29, (1e uitg.)

De huidige versnipperde en verouderde milieuhandhavingswetgeving wordt vervangen door een eenvormige en geactualiseerde regelgeving. Naast milieumisdrijven, die in aanmerking komen voor een strafrechtelijke sanctionering, voorziet dit decreet in de mogelijkheid om een hele reeks van ongewenste gedragingen als milieu-inbreuk te catalogeren.


26.04.1999 Richtlijn 1999/31/EG betr. het storten van afvalstoffen
Raad van de Europese Unie

Publ. E.G., 16.07.1999, L. 182/1-19; Publ. E.G., 05.11.1999, L 282/16, err.


18.12.2015 Ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2016
Min. bevoegd voor Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, VANHENGEL Guy *
et al.

BS 2016-01-21, (1e uitg.)

Deze ordonnantie bevat de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2016.


24.06.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2005
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2005-09-12

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2005 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.


Erkenning van laboratoria voor de domeinen afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, percolaatwater, putwater, neerslagwater, zwem- (bad)water, viswater, bodem, slib, sediment, vaste stof, vast afval, asbestverdachte materialen, lucht, rookgas, olie, volgens hun accreditatie
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BS 2019-03-04, V.189, (48), 21593-21595

Dit document bevat de lijst van de erkenningen verleend aan de laboratoria voor de volgende domeinen: afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, percolaatwater, putwater, neerslagwater, zwem- (bad)water, viswater, bodem, slib, sediment, vaste stof, vast afval, asbestverdachte materialen, lucht, rookgas, olie.


n.v. Polders investeringsfonds / Vlaamse Gewest
R.v.St., 5 februari 2016, 10e K., nr. 233746

De verzoekende partij gaat er onterecht van uit dat de voorschriften van het gewestelijk RUP op haar gronden, die buiten het plangebied zijn gelegen, van toepassing zijn. Ook het feit dat een passage bij de toelichtingsnota bij het gewestelijk RUP verkeerdelijk in de andere zin zou kunnen geïnterpreteerd worden, verandert hier niks aan, aangezien de toelichtingsnota geen verordenende kracht heeft.


21.12.2018 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019 - Omgeving - Dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018 (art. 18-28)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, BOURGEOIS Geert *
et al.

BS 2018-12-28, V.188, (304), 105554-105556

Er worden onder meer wijzigingen aangebracht aan de vrijstellingen verleend door de Vlaamse Milieumaatschappij. Ook worden de criteria voor het onderscheid tussen klein- en grootverbruikers herzien. Rechtspersonen met een beperkt drinkwaterverbruik blijven kleinverbruikers en moeten geen heffingsaangifte indienen. Er worden ook maatregelen genomen om te voorkomen dat een heffingsplichtige een debietmeter voor watergebruik terugdraait en op nul zet.


Heb je recht op een sociaal tarief of een vrijstelling van de heffing op de waterverontreiniging 2019?
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

https://www.vmm.be - Geraadpleegd op 15.10.2019

Gezinnen met een eigen waterwinning en klanten bij Brabant Water betalen jaarlijks een heffing op de waterverontreiniging aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Deze brochure bespreekt de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociaal tarief of een vrijstelling in het kader van de heffing op de waterverontreiniging.