201344 | 22.04.2005 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en landbouw
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2005-05-13

In een aantal decreten met betrekking tot milieueffecten- en veiligheidsrapportage, meststoffen, bosbescherming, natuurbescherming, afvalstoffen en milieuvergunningen worden wijzigingen aangebracht.

nvdr: Het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) (zie doc. nr. 260990). Opgelet: de sectorale uitvoeringsplannen op basis van het Afvalstoffendecreet behouden hun geldigheid. De beroepen die voor de inwerkingtreding van dit decreet overeenkomstig art. 50, par. 15, van het Afvalstoffendecreet tegen een ambtelijke aanslag of navordering werden ingesteld, zullen verder worden behandeld overeenkomstig de procedure voorzien in het afvalstoffendecreet.

De wijzigingen betreffen per thema het volgende:

 • Milieueffect- en veiligheidsrapportage:
  De Vlaamse Regering bepaalt de datum vanaf wanneer een MER-coördinator over een erkenning als MER-coördinator moet beschikken voor het leiden van een team van erkende MER-deskundigen. Tot die datum kan hij op voorstel van de initiatiefnemer door de administratie worden gekozen uit het team van erkende MER-deskundigen dat het rapport opstelt.
  De Vlaamse Regering bepaalt de datum vanaf wanneer een deskundige voor het opstellen van ruimtelijke veiligheidsrapporten over deze erkenning moet beschikken. Tot die datum geldt de erkenning als deskundige voor het opstellen van omgevingsveiligheidsrapporten als erkenning voor het opstellen van ruimtelijke veiligheidsrapporten (wijziging van art. 10 van het decreet 18.12.2002 tot aanvulling van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage);
 • Mestdecreet:
  wijziging art. 2, 7°: aanvullende zinnen over wat wordt verstaan onder een bestaande veeteeltinrichting;
  wijziging art. 13bis, 20bis en 27bis: termijnen van toepassing bij opbrenging mest om nutriënten te beperken, bij het nutriëntenbalansstelsel;
  mestproductie door veeteeltinrichtingen;
 • Bosdecreet:
  voortaan gaat het om 'bosbeheerders' in plaats van 'eigenaars';
  Voor alle domeinbossen wordt door het Bosbeheer een beheersplan opgesteld. De goedkeuring door de Vlaamse regering valt hier weg;
 • Natuurbehoud:
  Behoudens in de groengebieden en bosgebieden en de met een van deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden, aangewezen op de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening, kunnen in de natuurverbindingsgebieden naast de maatregelen vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 4 van dit hoofdstuk en hoofdstuk VI (van het Natuurdecreet), ten aanzien van eigenaars en grondgebruikers slechts stimulerende maatregelen worden genomen (art. 29, par. 1 Natuurdecreet wordt zo gewijzigd);
  de Vlaamse regering stelt binnen 150 (in plaats van 60) dagen na het einde van het openbaar onderzoek de gebieden die in aanmerking komen als speciale beschermingszone definitief vast.
 • Afvalstoffen:
  onder meer nieuw art. 8bis in het afvalstoffendecreet: De Vlaamse Regering stelt voor preventiestimulerende en eco-efficiëntiestimulerende programma's de nadere regels vast waarbinnen aanspraak kan gemaakt worden op een subsidie voor het uitvoeren van projecten in het kader van deze programma's. De subsidies worden toegekend binnen de perken van de in de begroting opgenomen kredieten. Verder ook wijzigingen inzake meeverbranden en toezicht op het uitvoeren van het afvalstoffendecreet en aanpassingen aan de VO 1774/2002 en VO 850/2004.
  art. 19 van het decreet 19.12.2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 wordt vervangen (middelen van het Fonds voor sanering of verwijdering van afvalstoffen).
 • Afvalwater:
  waarborg leningen Aquafin;
 • Drinkwatervoorziening:
  art. 33 van het decreet 21.12.2001 houdende bepaling tot begeleiding van de begroting wordt vervangen: waterbouwkundige werken vervreemd aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW): spaarbekken Blankaart I, Kluizen I en Kluizen II;
 • Milieuvergunning:
  De krachtens het milieuvergunningsdecreet toegestane vergunningen blijven geldig voor de duur van de lopende vergunning:
  • wanneer de inrichting naar een andere klasse overgaat door wijziging van de indelingslijst;
  • wanneer de inrichting door een andere exploitant wordt overgenomen. De overname moet vooraf worden gemeld aan de overheid die op het tijdstip van de melding overeenkomstig de aard en de klasse in eerste aanleg bevoegd is voor de overgenomen inrichting. (dit 2e lid van art. 19 is dus gewijzigd).

  nvdr: Het decreet 23.01.1991 inzake bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen [ Mestdecreet ] is opgeheven door het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (zie doc. nr. 215520) met uitzondering van:

  • art. 2, 49°, 50°, 51°, 52°, 53°, 54°, 56°, 57°, en de art. 15bis en 15ter;
  • art. 33ter en haar bestaande reglementaire uitvoeringsbepalingen, die worden opgeheven vanaf 31.12.2007.

  nvdr: Het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen werd opgeheven op 01.01.2015 door het decreet 12.06.2015 tot wijziging van het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (zie doc. nr. 293617).

 

 link link link