302363 | 10.03.2016 V. nr. 510 (Vl. P.): Poldergraslanden - Handhaving
CARON Bart
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2015-2016|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 23.05.2016

De natuurzorgplicht is een algemeen geldende verplichting die geldt ongeacht het planologische statuut van het gebied. De zorgplicht geldt bijgevolge evenzeer in agrarische gebieden. Er kan voor percelen die beschermd zijn volgens het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en niet zijn geregistreerd in een verzamelaanvraag, dan ook opgetreden worden via deze algemene plicht.

De zorgplicht (art. 14 Natuurdecreet) houdt in dat iedereen behoedzaam om moet gaan met natuurwaarden en alle maatregelen moet nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen.

Het Departement Landbouw en Visserij houdt toezicht op de ecologisch kwetsbare graslanden die geregistreerd worden in de verzamelaanvragen. Het toezicht op het behoud van de op de kaart vastgestelde historisch permanente poldergraslanden is een van de prioriteiten van de natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Daarbuiten gebeurt het toezicht op de naleving van de zorgplicht door het ANB volgens de regels bepaald in titel XVI DABM.