146892 | 18.11.1998 V. nr. 59 (Vl. P.): Ruilverkaveling - Landschapsstructuurplannen
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo
SANNEN Ludo

V. en A., Vl.P., 29.01.1999,1998-99, (7), 1014-1016

Art. 72, par. 2, van de ruilverkavelingswet bepaalt dat het ruilverkavelingscomité van de globale waarde van de toe te bedelen gronden een gedeelte ten belope van 2 % van de globale waarde van de vroegere kavels mag afhouden. Het comité beschikt over de eigendoms- en gebruiksrechten van het afgehouden gedeelte om dit aan te wenden voor maatregelen tot landinrichting. De gronden worden toebedeeld aan het Vlaams Gewest of, mits toestemming, aan één of verschillende openbare besturen of instellingen.
Art. 75 van dezelfde wet bepaalt dat binnen het agrarisch gebied zoals vastgelegd in de gewestplannen, de oppervlakte van de gronden aan te wenden voor maatregelen tot landinrichting niet groter mag zijn dan de oppervlakte van de voorheen niet voor een agrarische activiteit aangewende gronden, en alleszins niet meer mag bedragen dan 2 % van de totale oppervlakte van de vroegere kavels.
De lijst van niet voor een agrarische activiteit aangewende gronden wordt opgemaakt in uitvoering van art. 69, 5° en slaat enkel op de kabels of de delen ervan gelegen in agrarisch gebied.
De lijst van art. 69, 5°, wordt zo ruim mogelijk geïnterpreteerd, zodat in de praktijk bij toepassing van art. 75 de 2%-doelstelling voor maatregelen tot landinrichting maximaal kan worden benut.
Een wijziging van de 2%-regel wordt op dit ogenblik niet overwogen.
Tijdens het onderzoek naar het nut van een ruilverkaveling wordt via de methode van het evaluerend ontwerpen een multifunctioneel integraal ruilverkavelingsplan opgemaakt.
Tijdens de uitvoering van de ruilverkaveling stelt het ruilverkavelingscomité, ingevolge art. 70 van de ruilverkavelingswet, het plan vast van de nieuwe wegen en afwateringen met de daarbij behorende kunstwerken.
Het landschapsplan wordt door het comité opgemaakt in uitvoering van art. 71 van de ruilverkavelingswet. Overeenkomstig het KB 09 11.1978 is dit plan samengesteld uit een inventaris en een evaluatie van de bijzonderste landschapsbepalende elementen, een structuurplan met een beschrijving van de uit te voeren werken en een landschapsontwikkeling.
Het landschapsplan kan worden beschouwd als een uitvoeringsplan van het eerder goedgekeurde ruilverkavelingsplan. Ook het plan 'art. 70' is volledig in overeenstemming met het ruilverkavelingsplan en bijgevolg met het landschapsplan.
Het ruilverkavelingsplan is tevens richtinggevend voor de opstelling van het herkavelingsplan. Bij de herverkaveling dient het ruilverkavelingscomité uiteraard de wettelijke beperkingen inzake toebedeling van gronden aan eigenaars, vruchtgebruikers en gebruikers te respecteren.
De eigendoms- en gebruiksrechten van strookvormige kavels, waarvan het beheer kan gebeuren samen met het beheer van het aanpalend of nabijgelegen openbaar domein worden, mits instemming, toebedeeld aan de beheerder van dat openbaar domein (provincie, gemeente, poldeer, watering of de ontwikkeling van bepaalde landschaps- of natuurelementen. Het gaat om overeenkomsten voor vijf jaar.
Het ruilverkavelingscomité staat in voor de vergoeding van de door het comité gesloten beheersovereenkomsten. Aangezien het ruilverkavelingscomité over geen eigen financiële middelen beschikt, zal het uiteraard pas beheersovereenkomsten sluiten na daarvoor subsidies te hebben ontvangen van het Vlaams Gewest en andere openbare besturen.