207777 | 23.02.2006 MB houdende tijdelijke beschermingsmaatregelen naar aanleiding van het vaststellen van een geval van aviaire influenza bij wilde vogels
Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, DEMOTTE Rudy

BS 2006-02-27, (2e uitg.)

Om de bescherming van de volksgezondheid en de diergezondheid te garanderen bevat dit besluit maatregelen om het risico zo laag mogelijk te houden dat het virus van de vogelgriep door in het wild levende vogels wordt overgedragen op pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels.
De burgemeester dient onder andere een inventaris van de pluimveebedrijven en van de particuliere houders van pluimvee en vogels in de beschermingsgebieden en in de toezichtgebieden op te maken.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) bakent een beschermingsgebied en een toezichtgebied af rond elk geval van aviaire influenza bij wilde vogels. De afgebakende beschermingsgebieden worden bekendgemaakt op de website www.favv.be.

De volgende maatregelen zijn van toepassing op het ganse grondgebied van zodra een toezichtgebied rond een geval wordt afgebakend:

  • Alle particulier en professioneel gehouden pluimvee, alsook alle in gevangenschap gehouden vogels moeten worden opgehokt of afgeschermd met netten of gaas om contact met wilde vogels te vermijden.
  • Het drenken en voederen van particulier en professioneel gehouden pluimvee en alle in gevangenschap gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige manier dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om particulier en professioneel gehouden pluimvee en alle in gevangenschap gehouden vogels te drenken met water uit reservoirs van oppervlaktewater die voor wilde vogels toegankelijk zijn, behalve als dat water wordt behandeld met het oog op een gegarandeerde inactivering van eventuele virussen.
  • Alle verzamelingen van particulier en professioneel gehouden pluimvee en alle in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.
Het bestaan van het beschermingsgebied wordt door de burgemeester aan het publiek bekendgemaakt. Met dit doel plaatst hij op de wegen aan de grens van het beschermingsgebied witte waarschuwingsborden met in zwarte hoofdletters het opschrift: 'AVIAIRE INFLUENZA - BESCHERMINGSGEBIED - VERKEER VAN EN HANDEL IN PLUIMVEE EN BROEDEIEREN GEREGLEMENTEERD'. De burgemeester maakt een inventaris op van de pluimveebedrijven en van de particuliere houders van pluimvee en vogels. Het besluit bepaalt de andere maatregelen die in een beschermingsgebied moeten worden genomen (de toegang tot alle professionele pluimveebedrijven is afgesloten met een ketting, regelmatige klinische onderzoeken, ...).

Het bestaan van het toezichtgebied wordt eveneens door de burgemeester aan het publiek bekendgemaakt. Met dit doel plaatst hij op de wegen aan de grens van het toezichtgebied witte waarschuwingsborden met in zwarte hoofdletters het opschrift: 'AVIAIRE INFLUENZA- TOEZICHTGEBIED - VERKEER VAN EN HANDEL IN PLUIMVEE EN BROEDEIEREN GEREGLEMENTEERD'. De burgemeester maakt hier ook een inventaris op van de pluimveebedrijven en van de particuliere houders van pluimvee en vogels. De andere in deze zone te volgen maatregelen worden opgesomd in het besluit.

Het punt 1 van art. 2 en de punten 1 en 3 van par. 2 van art. 4bis van het MB 26.03.2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza worden opgeheven.

nvdr: Dit besluit wordt opgeheven door het MB 03.04.2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de aviaire influenza (zie doc. nr. 208756).