277723 | 21.06.2013 V. nr. 645 (BHP): Controverse rond de interpretatie van het beginsel van terugwinning van de kosten van de waterdiensten
BROTCHI Jacques
Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, DOULKERIDIS Christos

V. en A., BHP, 15.09.2013,2012-2013, (43), 157-159

De kaderrichtlijn inzake water werd omgezet door de ordonnantie van 20.10.2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid, die regels stelt inzake het beginsel van terugwinning van de kosten. De Commissie was van oordeel dat België het concept waterdiensten als omschreven in de EU-wetgeving slecht geïnterpreteerd had, wat leidt tot een onjuiste tarifering van water. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft geantwoord op het met redenen omkleed advies van de Europese Commissie. Er is beslist om het standpunt in dit dossier te behouden namelijk een restrictieve interpretatie van het begrip 'waterdiensten' zoals gedefinieerd in art. 2, 38°, van de kaderrichtlijn Water.

Deze interpretatie leidt ertoe dat het principe van de terugwinning van de kosten alleen van toepassing is op de behandeling en de distributie van water dat bestemd is voor menselijke consumptie, enerzijds, en de verzameling en de sanering van afvalwater, anderzijds. De reële kostprijs wordt uitsluitend op basis van deze opdrachten van Vivaqua, Hydrobru en de BMWB berekend.

Deze interpretatie van het begrip 'diensten' is trouwens in overeenstemming met de definitie van 'diensten' die gegeven wordt in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (art. 57). Een definitie die in het primaire recht opgenomen is moet eenvormig kunnen worden toegepast en de overhand hebben op alle andere wetgevende akten van de Europese Unie.