286025 | 17.07.2000 BVR tot uitvoering van het dec. 03.02.1998 houdende vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen
Vlaams Min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport, SAUWENS Johan

BS 2000-09-01

Dit besluit regelt de procedure voor de aanvraag om het recht te erkennen om een oud of nieuw wapen te voeren. Het regelt ook de registratie van het wapen, de vergoeding voor de administratieve kosten en de afschriften en uittreksels uit het wapenregister van de Vlaamse Heraldische Raad. Dit besluit is van toepassing op privépersonen, bepaalde privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld polders en kerkfabrieken) en privaat- of publiekrechtelijke Vlaamse onderwijsinstellingen.

 

 link