150531 | 22.03.1999 Wet houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken - Wijz. wet 22.07.1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken (art. 12 - 20)
Min. van Ambtenarenzaken, FLAHAUT Andre
Min. van Justitie, VAN PARYS Tony

BS 1999-04-30, (1e uitg.)

Het toepassingsgebied van de wet 22.07.1993 wordt gewijzigd. Er wordt niet meer verwezen naar de wet van 16.03.1954. Art. 1 wordt vervangen door een lijst van de instellingen van openbaar nut die de wet moeten toepassen.
De federale ombudsmannen moeten deze wet niet toepassen en de polders en wateringen zijn van de lijst van de niet betrokken instellingen geschrapt (deze materie is geen federale bevoegdheid meer).
De wijzigingen aan art. 6, lid 2, 4,7, par. 1, lid 4, 9, 11bis, 15, par. 2, lid 1, en 34, par. 2 zijn niet van toepassing op de lokale besturen omdat de wet op deze besturen niet van toepassing is.