321625 | Viabuild beton en asfalt b.v.b.a. / Vlaamse milieumaatschappij
Cass., 25 januari 2018, 1e K., C150274

Voor de bepaling van het statuut van de belastingplichtige in het kader van de oppervlaktewaterheffing, namelijk om te bepalen of deze kleingebruiker of grootverbruiker is, moet rekening worden gehouden met hemelwater.

De methode ter berekening van de vuilvracht bepaald in art. 35quater, par. 1, Oppervlaktewaterendecreet, geldt niet voor heffingsplichtigen die aan de heffing onderworpen zijn op andere gronden dan de in die bepaling vermelde vormen van waterverbruik, zoals heffingsplichtigen die in het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar water hebben geloosd op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.