328860 | 26.04.2019 Dec. houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw - Wijz. dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018 (art. 69-80)
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, VAN DEN HEUVEL Koen *

BS 2019-06-19, V. 189, (136), 62149-62152

Wat de drinkwaterregeling betreft, wordt met dit decreet aan de Vlaamse Regering mandaat gegeven om nadere regels vast te leggen rond beperkingen in het gebruik van water bestemd voor menselijke consumptie wanneer de levering vanuit een kwantitatief oogpunt in het gedrang komt. Gemeenten kunnen administratieve sancties opleggen bij wangebruik van water. Anderzijds wordt de waterregelgeving ook aangepast in verband met de brandpolis overstromingsschade, de mestregelgeving en het huishoudelijk afvalwater.

Wat de drinkwaterregeling betreft wordt aan de Vlaamse Regering mandaat gegeven om nadere regels vast te leggen rond beperkingen in het gebruik van water bestemd voor menselijke consumptie wanneer de levering vanuit een kwantitatief oogpunt in het gedrang komt. Er wordt tevens voor het begrenzen van het debiet van de watertoevoer een decretale basis geboden.

De aanvraagprocedure wordt vereenvoudigd voor de vrijstelling die de heffingsplichtige kan genieten die het huishoudelijk afvalwater afkomstig van zijn woongelegenheid zuivert in een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater. Bovendien worden er wijzigingen aangebracht ten gevolge van de digitalisering van de heffingsprocedure.

Gemeenten kunnen voortaan voor kleine vormen van openbare overlast in verband met het gebruik van water gemeentelijke sancties bepalen conform art. 119bis NGW. Indien de gemeenten geen bestraffing voorzien op basis van de NGW worden die kleine vormen van overlast bestraft met een geldboete van maximaal 43,75 EUR.

In het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018 (waterwetboek) worden de art. 1.3.3.3.2, 1.5.3.1, 1.7.6.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.4, 4.2.2.1.7, 4.3.3.4, 5.2.1.2, 5.2.2.1, 5.4.1.2 en 3.4.1 gewijzigd.

 

 link