294713 | O. M. / W. n.v. en V.D.
Gent, 28 februari 2014

De eigenaar van een bedrijf plaatst zonder vergunning ondergrondse buizen van 80 cm in diameter om water af te leiden naar een nabijgelegen beek. Dit heeft een impact op de afvloeiingscapaciteit en het debiet van de beek. De plaatselijke waterhuishouding van de gemeente wordt ook ongunstig beïnvloed, omdat de beek van groot belang is voor de waterhuishouding van een groot deel van de gemeente. Bij hevige regenval is de buffercapaciteit van de beek niet voldoende, waardoor de lagere gebieden van de gemeente kunnen komen blank te staan. De eigenaar wordt veroordeeld voor deze inbreuk op art. 99, par. 1, 1°, van het Stedenbouwdecreet 1999.

Het betrokken perceel ligt in een zone voor schermgroen en groene puntaccenten. Het plaatsen van de buizen legt een hypotheek op de realisatie van de in het PRUP (provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan) voorziene groenzones. Deze constructies staan in de weg van het doel van de groenzone, namelijk een goede landschappelijke integratie bekomen van het bedrijf, het bedrijf afschermen en inkleden in de onmiddellijke omgeving en een groene buffer vormen.

nvdr: De Vlaamse Regering werd belast met de coördinatie van de bepalingen van het decreet 18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DRO) (doc. nr. 152627). De coördinatie kreeg het opschrift ’Vlaamse codex ruimtelijke ordening’ en trad in werking op 01.09.2009 (zie doc. nr. 240386).
Voor de concordantietabel klik hier
Voor de lijst met de niet in de Codex opgenomen, voorbijgestreefde bepalingen: klik hier
Het is echter mogelijk dat de concordantietabel ondertussen achterhaald is, omwille van de wijzingen die reeds aan de VCRO werden aangebracht.