246944 | 16.12.2009 V. nr. 224 (K.): Het polderdorp Doel - Dreigement tot gedwongen onteigening zonder openbaar nut (SV 483)
Min. van Justitie, DE CLERCK Stefaan
STEVENHEYDENS Bruno

V. en A., K., 22.03.2010,2009-2010, (99), 265-266

Onteigeningen moeten gerechtvaardigd worden door een openbaar nut. De machtiging tot onteigening kan dan ook slechts toegekend worden wanneer dat openbaar nut werd vastgesteld en vastgelegd in een officiƫle beslissing. Een onteigening kan niet plaatsvinden op basis van vage plannen of voornemens.

Dat houdt echter niet in dat de overheid geen uiting kan geven aan haar plannen de site een openbare nutbestemming te geven evenals de verschillende hiertoe mogelijk te ondernemen stappen.

nvdr: De wet 26.07.1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte is op 01.01.2018 opgeheven door het decreet 24.02.2017 betreffende de onteigening voor het algemeen nut (zie doc. nr. 305593).