39424 | 24.04.1992 V. nr. 19 (Vl. R.): Bescherming oppervlaktewateren - Heffingplichtigen
Vlaams min. van Financiƫn, Begroting en Gezondheidsbeleid, DEMEESTER-DE MEYER Wivina
VERMEIREN Francis

V. en A., Vl. R., 25.05.1992,1992(BZ), (6), 246

Is men onderworpen aan de heffing ingesteld ter bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging vanaf het ogenblik dat men in Belgiƫ over een adres beschikt en dus ingeschreven is in de bevolkingsregisters, zelfs men in een ander landsgedeelte of in het buitenland zijn verblijfplaats heeft? Deze vraag heeft betrekking op milieuheffingen die worden geheven op grond van het decreet van 21.12.1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991. Op grond van art. 69 van dit decreet is de Vlaamse Milieumaatschappij belast met de vestiging, de inning en de invordering van de heffing en met de controle op de naleving van de verplichtingen inzake de heffing. Bij BVE van 30.01.1992 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Executieve (BS 05.02.1992) werd deze materie gebracht onder de bevoegdheden van de Gemeenschapsminister van Leefmilieu en Huisvestiging.