87030 | 07.04.1995 KB tot uitvoering van art. 19 van Wet 03.04.1995 houdende maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling
Min. van Sociale Zaken, DE GALAN Magda
Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid, SMET Miet

BS 1995-06-23

De volgende werkgevers worden onttrokken aan het toepassingsgebied van art. 19 van de wet 03.04.1995 houdende maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling : a) het Rijk, met daarin begrepen de rechtelijke macht, de Raad van State, het leger, de rijkswacht; b) de gemeenschappen en de gewesten; c) de instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen met uitzondering van de openbare kredietinstellingen; d) de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen, met daarin begrepen het universiteit onderwijs; e) de diensten voor school- en beroepsoriƫntering en de vrije psycho-medico- sociale centra; f) de wateringen en de polders; g) de provincies, verenigingen van provincies, de instellingen ondergeschikt aan de provinces; h) de gemeenten, de verenigingen, agglomeraties en federaties van gemeenten, de instellingen ondergeschikt aan de gemeenten, de instellingen van openbaar nut die afhangen van de verenigingen, agglomeraties en federaties van gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn alsook de verenigingen van openbare centra voor maatschappelijk welzijn; i) de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, en de Verenigde Gemeenschapscommissie. De beschermde werkplaatsen en revalidatiecentra die afhangen van het Rijksfonds voor de sociale reclassering van de minder-validen of van zijn rechtsopvolgers.